Magyar Sakkélet, 1962 (12. évfolyam 1-12. szám)

1962. szeptember / 9. szám

144 MAGYAR SAKK ÉLET w&l&zdsi íf&pó&t* Félidő az angol—magyar mérkőzésen A 40 táblás mérkőzésből már 21 játsz­ma befejeződött. Spindler újabb, Tálos pedig kettős győzelmet aratott. A méi> kőzés állása 15:6 a mi javunkra. Dr. Túri Sándor, Szeilar József és Kudar Kornél ellenfelei hónapok óta nem vá­laszolnak. A mérkőzés barátságos jelle­gére való tekintettel eddig nem igé­nyeltük az időtúllépés megállapítását. Mivel azonban az angol csapat kapitá­nyának közbelépése sem volt eredmé­nyes, kénytelen vagyunk e hat játsz­mában a nyerés megállapítását kérni javunkra. Ennek a hat pontnak a ja­vunkra írása esetén már meg is nyer­tük a mérkőzést, de súlyt fektetünk a pontarányra is, mert más nemzeti vá­logatottak is nagyarányú győzelmeket értek el az angol levelezési csapat el­len. A mérkőzés játszmáiból: VEZÉRINDIAI VÉDELEM Spindler A. J. H. Me. Lardy I. d4, HT6 2. c4, e6 3. Hf3, b6 4. g3, Fb7 5. Fg2, c5 (Világos e játszmában is választott folytatása miatt ma már rit­kán alkalmazzák ezt a gyaloglépést. Sokkal kedveltebb 5. —, Fe7). 6. d5, ed: 7. Hh4, g6 8. Hc3, Fg7 9. 0—0, 0—0 10. Fg5, (Az 1926. évi budapes­ti nemzetközi verseny Vajda—Monticelli játszmájában a kézenfekvő 10. cd:, d6 11. e4, Hbd7 12. f4-gyel erős támadáshoz jutott világos.) 10. —, h6 (Ezt nehéz elkerülni, mert pl. 10. —, d6 11. Hd5:, Hc6 után h6 már nem megy Hf6:t és Fh6: lehetősége miatt, sötét tehát nem tudná feloldani a lekötést. A játszmalépésre viszont gyalogot nyerhetne világos 11. Hd5:, Fd5: 12. Ff6:, Vf6: 13. Vd5:, Hc6 14. Vd7:-tel Világos most következő folytatása azon­ban gyakorlatilag még jobb, mert nem­csak ezt a lehetőséget tartja fenn sö­tét legjobb válasza esetére, hanem még csapdát is állít fel.) II. Ff6:, Ff6:? (12. —, Vf6:-ra 13. Hd5:, Fd5: 14. Vd5: lépéscserével az előző jegyzet­ben megadott gyalognyeréshez vezetne. Sötétnek azonban mégis inkább ezt az utat kellett volna választania, némi el­lenjáték reményében, noha világos leg­jobb játéka esetén ez sem lett volna kielégítő sötétre. Most meglepetés kö­vetkezik.) 12. —Hg6:!, Be8 (A huszár ütésére Fd5:f legalább minőséget nyerne.) 13. Hf4, Fc3: 14. be:, VÍ6 15. Vd2, Ha6 16. Babl, Hc7 17. cd:, d6 18. a4, Fa6 19. Bfel, b5 20. a5, Be7 21. e4, Bae8 22. Be3, Fc8 23. Hd3!, c4? (Fenyegetett 24. f4, majd az e5 áttörés. Most viszont meg­gyengül sötét vezérszámya is.) 24. Hb4, Fd7 25. 14, Vg6 26. Bbel, f6 27. Vd4, a6 (27. —, Ba8-ra már menne a 28. e5 áttörés. Most világos egyszerűen nyer.) 28. Vb6!, Fc8 29. Vd6:, Vg7 30. Vc6, — sötét feladta (1:0). VEZÉRCSEL Tálos J. Dr. T. B. Perkins 1. d4, d5 2. C4, e6 3. Hc3, g6? (Lehet, hogy „újítás”, de bizonyára nem köve­tendő.) 4. Hf3, Fg7 5. Fg5, Hf6 6. e3, c6 7. Vc2, Va5 8. Fd3, (Pontosabbnak látszik 8. Bel, majd Ha6-ra 9. a3, hogy elke­rülhető legyen a világos királyfutó le­cserélése. De világos állása így is fö­lényes.) 8. —, Ha6 9. 0—0, (Most már.. 9- a3 nemcsak hatástalan, hanem fölösleges is, mert az al-bástya védtelensége miatt nem akadályozná meg a 9. —, Hb4 vá­laszt.)^ 1Q Ve2> Hd3. u vd3:, 0—0 12. Babl, Hd7? (Legfeljebb 12. —, c5 adott volna valamelyes reményt ellen­­játékra.) 13. b4, Vc7 14. e4, de: 15. Vc4:, Hb6 16. Vb3, e5 17. de:, Fe6 18. Vc2, Hc4 19. Bbcl!, He5: 20. He5:, Fe5: 21. f4, Fd4t 22. Khl, Fg7 (Talán 22. —, f5-öt kísérel­hette volna meg sötét, mert 23. Hb5-re Vg7 védené a futót.) 23. f5, Fc4 24. f6!, Ffl: 25. Bfl:!, Fh8 26. Hd5!, — sötét feladta, mert nem kerülheti el a vezérvesztést (1:0). SPANYOL MEGNYITÁS Dr. T. R. Perkins Tálos J. 1. e4, e5 2. Hf3, Hc6 3. Fb5, f5 4. Hc3, fe: 5. He4:, d5 6. He5:, de: 7. Hc6:, Vg5 (Az elmélet szerint 7. —, Vd5 a helyes folytatás. A tett lépést gyengének tart­ják világos most következő válasza miatt.) 8. Ve2, Hf6 9. f4l, (Most a vezérnek nincs jó helye az 5. soron.) 9. —, Vf4: 10. He5t, c6 11. d4, Vh4t (Kérész és Pachman egyaránt csak a 11. —, ed3: 12. Fd3:, Vb4t 13. Fd2, Ve7 14. 0—0—0 folytatást említi azzal, hogy vi­lágos állása kedvezőbb. Sötét eltérése érdekes javítási kísérlet.) 12. g3, Vh3 13. Hc6:?, (Erre sötét tisz­tet nyer. Kevesebb kockázattal járt volna 13. Fe4!) 13. —, a6 14. Fa4, Fd7 15. Fg5, 15. —, Vg4! (Sokkal jobb, mint az azonnali 15. —, be:, mert erre 16. Ff6:, gf: 17. Ve4:f, Ve6 18. Fc6:! után világos­nak még jó esélyei maradnának a 3 gyaloggal a tiszt ellenében.) 16. Vg4:, Hg4: 17. d5, h6! (Van Idő a futó visszaűzésére Is.) 18. Fd2, Fc5 19. h3, Hf6 20. c4, be: 21. de:, Fe6 22. c7t, Fd7 23. Fd7:t, Hd7: 24. 0—0—0," He5! — világos feladta (0:1). Levelezési sakkozók kitüntetése A III. levelezési sakkolimpián 2. helyezést elért magyar esapat tag­jai: Dr. Balogh János nemzetközi levelezési sakkmester, dr. Szily Jó­zsef nemzetközi sakkmester, Honfi Károly nemzetközi sakkmester, Haág Ervin nemzetközi levelezési sakk­mester, Dálkó Nándor és Bánfalvi Sándor, valamint a csapat kapitá­nya, dr. N 'gyesy György sakkmes­ter a Magyar Népköztársaság Sport­érdeméremének ezüst fokozata ki­­tüntetésbeen részesültek. A kitüntetéseket augusztus 15-én Egri Gyula, A Magyar Testnevelési és Sport Tanács elnöke adta át. Olimpiai eredmények 1. tábla: M. Christensen—dr. Balogh J. döntetlen. 2. tábla: Amlind (Svédország) —Kunerth (NSzK) 1:0. 6. tábla: Jensen (Dánia)—Strand (Svédosrzág) és Strand —de Marimon (Spanyolország) döntet­len. Eddig Svédország csapata szerepelt a legeredményesebben, 5 nyeréssel és 3 döntetlennel. A Szovjetunió csapata az egyetlen, amelynek még nincs befeje­zett játszmája. Magyar bajnoki versenyek A Mj. csoportok versenyei közül a VII. magyar bajnokság középdöntőjének számít még az Mj. 7. és az Mj. 8. cso­port versenye is. Ebben a két csoport­ban még olyan kevés játszma fejező­dött be, hogy a verseny időtartamát meghosszabbítjuk f. évi október 31-ig. Eredmények I. 16. csoport: Virág 5, Czár 4,5, Kner 4, Józsa 3, Tompa 2,5, Mészáros és Sokler 1. I. 17. csoport: Dinnyés 5,5, Salamon 5, Józsa 3,5, Nagy L. és dr. Kardos 2,5, dr. Rozsnyal 2, Kalmár (Csongrád) 0. I. 18. csoport: A verseny csak decem­ber 31-én fejeződik be, de már végleges Jenik és Óvári közös elsősége 5—5 ponttal. II. 21. csoport: Kovács 5. Czabán 4,5, Böröcz és Nagy L. 3, Fa 2,5, Andrássy és Gombás 1.5. II. 22. csoport: Körösi J. 6, Pánczél 3,5, Androvitz, Cser és Magyar 2,5, Fa­bók és Fodor 2. II. 23. csoport: Bagyinszky 6, Gombás 4, Körösi és Werner 3, Tóth 2,5, Hor­váth M. (+) 1,5, Feniczí 1. III. 16. csoport: Búzás 5, Kaputa és Valentiny 4,5. III. 17. csoport: Varga 5, Szávai 4,5, Filep 3,5. Kérem a versenyzőket, hogy eredmé­nyeiket pontosan küldjék be, levelei­ket lássák el keltezéssel és mindig tün­tessék fel a csoport számát. Dr. Négyesy György versenyvezető Tanulj kombinálni! (Ábrák a 133. oldalon.) I. Dr. Sallay—Nagy L. (Könnyű játsz­ma, Budapest, 1962. VH.) 1. —, Beb6?? 2. b8V!, Bb8: 3. Bg6: matt (1:0). II. Candolin—Ojanen (Helsinki, 1962. IV.) 17. — Vb6! 18. Khl, Hf2f 19. Kgl, He2f! 20. He2:, Hh3ft 21. Khl, Vglf 22. Hgl:, Hf2 matt (0:1). III. Liebert—Barcza (Lasker emlékver­seny, Berlin, 1962. VH.) 41. Bhl!, Bf7 42. gf:, gf: 43. Ff5:!, Hd5: 44. Fe4, Hf6 45. Bdl, Fb8 46. Ff5, — és világos nyert (1:0). IV. Frey Gy.—Korányi A. (Építők Mű­szaki Klubjának csapatbajnoksága, Bu­dapest, 1962.) 19. —, f4! 20. Fd4, (Ff4:-reis Bf7) 20. —, Bf7 21. Bf6:f, Bf6:! 22. h4, (Ff6:-ra Vc5f! után csak matt vagy ve­zérvesztés közt választhatna világos.) 22. —, Vd5! 23. Bdl, (Ff6:-ra ismét Vc5f) 23. —, Bf7! — és sötét nyert (0:1). \

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék