Magyar Sakkélet, 1972 (22. évfolyam 1-12. szám)

1972. november / 11. szám

MAGYAR SAKKÉLET a Sznapik-parti taktikai fordulatát demonstrálta és Ribli az NSZK-beli Kestler legyőzését szemléltette a nagy táblán. Kádár elvtárs többek között fel­hívta a szövetség és az ifjúsággal foglalkozók figyelmét arra is, hogy az élsport szüntelen fejlesztése mel­lett többet kell foglalkozni a sakk nevelő hatásának, jellemformáló ere­jének, szabadidő kitöltő értékeinek szélesebb körű felhasználásával, el­terjesztésével. Sakkozóink nevében Szerényi Sándor elnök köszönte meg azt az állandó érdeklődést, biztatást, ame­lyet mindeddig kaptunk vendégeink­től, és amely még jobb teljesít­ményekre, nagyobb erőfeszítésekre sarkallja versenyzőinket. A magasrangú látogatást hivata­los elismerés követte. Mint arról a Népszabadság is beszámolt, októ­ber 26-án kitüntették sakkozóin­kat. Idézzük: KITÜNTETÉSEK A Magyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsa a női és a férfi sakk­olimpián eredményesen szerepelt versenyzőknek és szakvezetőknek kitüntetéseket adományozott. A Magyar Népköztársaság Sport­érdemérem arany fokozata kitünte­tést kapta Portisch Lajos nemzet­közi nagymester, az ezüst fokozat­ban részesült Bilek István nemzet­közi nagymester, Csem István nem­zetközi mester, Flórián Tibor nem­zetközi mester, a Magyar Sakkszö­vetség főtitkára, Forintos Győző nemzetközi mester, Papp László nemzetközi mester, szakfelügyelő, Ribli Zoltán nemzetközi mester,, Sax Gyula nemzetközi mester, a bronz fokozatot Ivánka Mária nem­zetközi mester, Jenei Ferenc mester, a női csapat edzője, dr. Liptay László mester, a csapat szekundán­­sa, dr. Krizsán Gyuláné nemzetközi mester, Portisch Ferenc mester, edző és Verőci Zsuzsanna nemzet­közi mester kapta. A kitüntetéseket dr. Ajtai Mik­lós, a Magyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsa elnökhelyettese adta át. Az ünnepségen részt vett dr. Jakab Sándor, az MSZMP KB osz­tályvezetője, dr. Beckl Sándor, az MTS elnöke, dr. Csanády Árpád, az MTS elnökhelyettese, valamint a Magyar Sakkszövetség vezetői. A kitüntetettek nevében Portisch Lajos mondott köszönetet a magas elismerésért. „ Nemcsak a magyar sakktársada­lom, hanem minden sportszerető magyar ember tisztelete, elismerése és szeretete övezi olimpikonjain­kat, akik a két szép sikert kivívták. Hasson példájuk lelkesítőleg a fia­talságra! Az V. Női Sakkolimpiát a XX. Férfi Sakkolimpiával együtt rendez­ték meg Skopjéban, 1972. szept. 26. és okt. 13. között. Első ízben fordult elő, hogy a női és férfi sakkolim­piát egyidőben és egy helyen bo­nyolították le. Soha ennyi nevezés nem érkezett, mint most (27 or­szág), a sorsoláson azonban „csak” 23 jelent meg. A résztvevők nagy számára való tekintettel elődöntők kiírására került sor. A csapatokat négy 6-os csoportba osztották. (Egy­be csak 5 került.) Az elődöntőkből az első két he­lyezett került a döntőbe. Az erőviszonyokat ismerők a mi csoportunkból a lengyel és magyar csapat továbbjutását várták. 1. forduló: Magyarország—Szin­gapúr 2:0 (Verőci—Mok 1:0 Giam —Krizsánné 0:1). Könnyű győzelem a messziről jött Szingapúr ellen, akiket, mint utóbb kiderült, J­arak­­lajics jugoszláv nk. m. készített fel. II. forduló: Magyarország—Svéd­ország 2:0 (Svensson—Ivánka 0:1, Verőci Bohmgren 1:0) Mindkét játszma nagy küzdelem után a függőnapon dőlt el javunkra. III. forduló: Magyarország—NSZK 1:1 (Ivánka—Laakmann 0,5:0,5 Was­­netzky—Verőci 0,5:0,5.) Csak némi szerencsével kerültük el a vereséget. Verőci a megnyitásból jó állást ho­zott ki, de pontatlanul folytatta, és be kellett érnie a döntetlennel. Ivánka időzavarban vesztőállásba jutott s a függő nem sok jót ígért. Másnap az ellenfél „segítségével” sikerült a döntetlen. IV. forduló: Magyarország—Finn­ország 2:0 (Vourenpää—Ivánka 0:1, Krizsánné—Toumainen 1:0.)A gyen­gébb finnek ellen biztosan nyertünk. V. forduló: Magyarország—Len­gyelország 1:1 (Ivánka—Radzikows­­ka 1:0, Brenska—Verőci 1:0). Verőci már a megnyitásban hi­bát követett el Brenska ellen, és az ötödik órában vesztett. Ivánka­ Radzikowskával szemben előnyö­sebb állását fokozatosan javította, és a fontos egy pontot megszerezte. Meglepetésre így Lengyelország ki­esett, mert a svédeket 2:0-ra legyő­ző nyugatnémet csapat került a döntőbe. A IV. csoport végeredmé­nye: 1. Magyarország 8, 2. NSZK 7,5, 3. Lengyelország 7, 4. Svédor­szág 4, 5. Finnország 2,5, 6. Szinga­púr 1 ponttal. Az első csoportból a döntőbe ju­tott a Szovjetunió és az NDK, a a másodikból Csehszlovákia és Ang­lia (kiesett Jugoszlávia!!), a harma­dikból Románia és Bulgária. A döntőbe nem kerülteket „B” és „C” csoportba osztották. A döntő október 3-án kezdődött el. Jó sorsolást kaptunk, mert a gyengébb Angliával az első, a Szov­jetunióval csak az utolsó forduló­ban kerültünk össze. A döntő 1. forduló: Magyarország—Anglia 2:0 (Ivánka—Hartston 1:0, Pritchard —Verőci 0:1). Ivánka „elaltatta” el­lenfelét, s mire az „felébredt” már nem volt mentség. Verőci ellenfele Evans-cselt játszott, Zsuzsa a csel­gyalogot visszaadva, ügyes manőve­rezéssel előnybe került és győzött. II. forduló: Magyarország—Cseh­szlovákia 1,5:0,5 (Vokralova—Ivánka 0:1, Krizsánné—Brezova 0,5:0,5.) A mérkőzésen sokáig jó kilátásaink voltak a 2:0-ra. Ivánka ismét reme­kelt, bonyodalmakat teremtve túl­játszotta időzavarba került ellenfe­lét, gyalogokat, majd játszmát nyert. (Voklarova az olimpián csak Marikától szenvedett vereséget!) Krizsánnénak sokáig nyerőesélyes állása volt, de nem találta meg a he­lyes tervet, időzavarba került, így a pontosztozkodás igazságos. III. forduló Magyarország—NSZK 1 :1 (Verőci—Laakmann 1:0, Karner —Krizsánné 1:0), ez a mérkőzés mindenkit megviselt idegileg. Való­színűleg része van abban, hogy nem sikerült az ezüstérem megszerzése! Verőci az olimpia egyik legjobb játszmájában győzött Laakmann el­len. Krizsánné hamar minőségelőnyt szerzett, biztosak voltunk abban, hogy nyer. A játszma a rendes já­tékidő alatt nem fejeződött be, füg­gőben maradt, de nem volt kétsé­ges, hogy folytatáskor ellenfele pár lépés múlva feladhatja a játszmát. Annak ellenére, hogy a játszmát az elemzések során is könnyen nyerhe­­tőnek ítéltük, a folytatáskor Kri­zsánné máig is érthetetlen okok mi­att (idegsokk?) időzavarba került, egyszerűen nem tudott húzni, és túllépte a gondolkodási időt!! Délután került sor a IV. forduló­ra: Magyarország—Románia 0:2 (Polihroniade—Ivánka 1:0, Verőci — Nicolau 0:1) Polihroniade vakmerő­en játszott, sokat kockáztatott, in­korrekt tisztáldozatot hozott. Marika már könnyen nyerhető állást ért el, amikor érhetetlen hibát vétett, el­nézte ellenfele vezéráldozatos matt­kombinációját. Verőci a megnyitás­ból gyalogelőnyt hozott ki, de cse­rék helyett indokolatlanul támadás­ra játszott, időzavarba került és a függőben maradt állást már nem tudta tartani. V. forduló: Magyarország—Bulgá­ria 1:1 (Ivánka—Georgieva 0,5:0,5, Aszenova—Verőci 0,5:0,5.) Ivánka világossal nem tudott előnyt kihar­colni, cserék után a parti döntetlen lett. Verőci nagy küzdelem után a „semmiből” hozott ki nyerőállást, de egy meggondolatlan lépéssel el­rontotta azt. VI. forduló: Magyarország—NDK 2:0 (Novarra—Ivánka 0:1, Verőci —Just 1:0). Végre kijött a lépés! Még mindig jó reményeink voltak az ezüstéremre. Ivánka az áldozatul Női csapatunk is a dobogón! 211

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék