Magyar Sakkélet, 1982 (32. évfolyam, 1-12. szám)

1982-04-10 / 4. szám

MAGYAR SAKKELET 87 VEZÉRCSEL D 24/1) Füstőr — Szalu') Mesterképző főtorna, Budapest, 1934. 1..Ü4 <ir> 2. (-4 c-6 E játszmát a főtorna hajrájában játszottuk s a mesteri cí­met jelentő első hely eléréséhez mind­kettőnknek győzelemre volt szüksége. Éppen ezért nem féltem attól, hogy el­lenfelem dö-re beütve szimmetrikus gyalogállást hoz létre, bár az ilyen ál­lásoktól való félelem gyakran kísért pályafutásomon. Hogy ez helytelen be­állítottság, arra találunk példákat ké­sőbbi játszmáimban. 3. Hc3 (lxc4 4. a4 Hfíi 5. Hf:i FÍ5 ti. e3 e6 7. Fxe4 Fb4 8. Vb3 Lépéscserékkel és apróbb pon­tatlanságokkal (akkoriban az elmélet még gyermekcipőben járt a magyar főtornászok közt!) létrejött a vezér­­csel szláv védelmének normál állása. A világos vezért azonban inkább he­lyezik e2-re, mert onnan támogatni tudja a világos centrum képzésének szándékát, e3 — e4 keresztülvitelét. 8.- Ve7 í). 0-0 0-0 10. Bdl Bd8 Sötét c5-öt készíti elő, de ez azonnal is lehet­séges volt, mert 11. dö-től nem kell tartani: 11. — exd5 12. Hxd5 Hxdö 13. Fxd5 Fe4 után aligha beszélhe­tünk világos előnyéről. 11. F(12 A vár­ható c6 — c5 ellen előkészíti a bástyák összeköttetését. A futó helyzete azon­ban nem nagyon bizalomgerjesztő. Célszerű lett volna tehát cseréjére tö­rekedni, kiderül azonban, hogy vilá­gosnak nincsenek ilyen szándékai. 11. — c5 12. ilxeű í Lehetséges, hogy ellen­felem Vxc5-öt várta, amire 13. He4! igen erős lenne. Sötétnek azonban nem kell sietnie a gyalog visszanyeré­sével. Jobb lett volna tehát 12. Ra2!, az előbb említett cserére való törekvés jegyében. 12. — HcO 13. Hd4 Vxc5 14. Hxfő 1 F üstér itt már szokásos időza­varában volt, s ezért lehetséges, hogy nem húzta meg a jobb 14. Hxc6-ot. Igaz, hogy sötét játéka bxc6 15. He4 Fxe4 16. Fxb4 Vg5 után arra is kényel­mes. 14. — Ha5! 15. Vc2 Most 15. He4 nem jó Hxb3 16. Hxc5 Hxd2 miatt. 15. — Vxc4 16. Hd4 e5 17. 1113! Újabb hiba! Világos most telje­sen beszorul. 17. Hde2 után Fel a bás­tyák cseréjével fenyegetne, és sötét parányi előnyének érvényesítése nem lett volna könnyű. 17. — Hl)3 18. Bl)l e4 19. Hel Bac8 20. 13 í Erőszakos menekülési kísérlet a pattállásból, a nyugodtabb várakozás helyett. De vi­lágosnak a 40. lépésbeli ellenőrzésig már csak 10 perce volt! 20. — Fc5! 21. KÍ2 Bd3! Éveken keresztül nagyon büszke voltam e játszma befejezésére, ma már azonban biztosan az egyszerű 21. — exf3-mal folytatnám, hiszen ar­ra 22. Hxf3 Hxd2 23. Bxd2 Fxe3f! 24. Kxe3 Hg4t legalább oly szép matt­végződéshez vezet, mint a játszmában, 22. gxf3 esetén Vh4f 23. Kg2 Hxd2 24. Bxd2 Fxe3 25. Bxd8f Bxd8 26. Hd3 Bxd3! 27. Vxd3 Vf2f 28. Khl Vxf3 sem nevezhető csúnya mattnak. 22. Íxe4 A fenyegető Hxd2 és Fxe3f miatt más választás nincs, mert a bás­tya ütésére csinos vezérfogás követ­kezne! 22. — Bxc3! Kiüti az egyik fontos védő tisztet a sorból; ami után a 21. lépésben védekezni kényszerülő vilá­gos király űzött vaddá válik. 23. bxc3 Nem mindennapi változattal nyerne sötét 23. Fxc3 után: 23. — Hxeif 24. Kf3 Vflt 25. Kxe4 Be8f 26. Kd5 Va6! 27. Vxb3 Vc6f! 28. Kc4 Fxe3f 29. Kd3 Ve4f 30. Ke2 Ff4f 31. Kfl Ve2f 32. Kgl Fe3f 33. Khl Vflf és matt! 23. — Hxc4j- 24. KÍ3 24. Vxe4 Vxe4 25. Bxb3 Bd8! semmi reményt sem adna világosnak. 24. — Vflf- 25. Kx<‘4 25. Kg4-re is matt következik: 24. — h5| 26. Kxh5 Vf5f 27. Kh4 Fe7-tel. 25. - B(‘8f 26. Kd5 Bd8f 27. Kr4 Í5| 28. Ke5 Fd6‘i‘ 29. Kd5 Fc7f és világos sajnos feladta (0:1), éppen most, mikor 30. Ke6 Vadf 31. Kxf5 Vg6 csinos matt következhetett volna. Földeák Árpád Szabó László kitüntetése A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Bzabó László nemzetközi nagy­mesternek, az 1950-es évek világbaj­nokjelöltjének kiemelkedő szakmai, pe­dagógiai és irodalmi munkásságáért 65. születésnapja alkalmával a Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetést adományozta. A kitüntetést ünnepé­lyes keretek között Buda István ál­lamtitkár, az OTSH elnöke adta át. Szabó László nagymesternek, la­punk régebbi felelős szerkesztőjének mind a szerkesztőség, mind pedig ol­vasóink nevében jó egészséget, továb­bi eredményes munkát kívánunk, és szívből gratulálunk! Sakkbál a Gellértben A Magyar Sakkszövetség és a Négy Évszak szerkesztősége nem minden­napi táncmulatságra és sakkvetélke­dőre hívja az olvasókat és az érdeklő­dőket. Május 22-én, szombaton este 8 órai kezdettel a Danubius Utazási Iro­da közreműködésével a Négy Évszak olvasóinak és a sakkozás kedvelőinek bálján szórakozhatnak a vendégek a Gellért-szálló báltermében. A bál több fogásos vacsorával kez­dődik, majd a műsor és a különböző sakkvetélkedők következnek. Ennek során többek között a szálló egyik kü­löntermében Portisch Lajos nemzet­közi nagymester, világbajnokjelölt és Bilek István nemzetközi nagymester, szövetségi kapitány sakkszimultánt tart. a vendégek részére. A bálterem­ben megrendezésre kerülő játékos sakk vetélkedőket Ozsvátli András mester­edző, a Magyar Sakkélet olvasószer­kesztője vezeti. (A vetélkedők győz­tesei ajándéktárgy jutalmazásban ré­szesülnek, és fődíjként kisorsolásra kerül egy kiutazás a luzerni sakkolim­piára.) A műsorban közreműködnek: Bé­kés Itala, Kibédy Ervin, Máté Péter, Záray Márta és Vámosi János. A tánczenét a Pepsi-zenekar szol­gáltatja hajnalig. Részvételi díj: a vacsora, a műsor és a bál költségével együtt szemé­lyenként 450, — Ft. Jelentkezni lehet április 30-ig, a Danubius Utazási Iroda címén: Bp., V. kér. Martinelli tér 8., az alábbi módon: Részt kívánok venni a Gellért-szál­­lóban május 22-én megrendezésre ke­rülő „Sakkozók bálján”. A bálra a be­lépési, illetve a részvételi költséget, sze­mélyenként a 450, — Ft-ot jelentke­zésem visszaigazolása után postautal­ványon befizetem. Név (nevek): ........................................ Lakcím: ................................................. olvasható aláírás Sam Loyd feladványainak megfejtése Örvendetesen sokan érdeklődtek Sam Loyd, illetve Benkő Pál nagy­mester rendkívül érdekes és gyakorlati sakkozók számára is sok tanulságot magukban foglaló feladványai, ill. kompozíciói iránt. Először közöljük a helyes megol­dásokat (minden egyes feladvány he­lyes megoldására a nagymester két-két pontot adott): 1. 1. f3 e5 2. Kf2 hő 3. Kg3 h4 4. Kg4 d5 és matt. II. I. b7xa8 H Kxg2 Hc6 III. Sötét király hl-en, e3-on, a8, ill. g7-en. I/a. 1. e4 e5 2. Vh5 Hc6 3. g4 d6 4. Bh3 Kd7 5. g5f f5 6. gxfO e. p. és matt. Il/a. világos király h4-ről g4-re! 1. bxa8 B Kxg2 2. Bh8 III/a. I. Kf2 Vd3 2. Fd4 Khl 2. Kg3 Vc2 Fd4 Khl és Vc2-ről e2-re 2/a. I. Kf2 Vh3 2. Fh2 Khl, de ez az állás szabálytalanul jött létre. 3. 1. Kb3 Vifl 2. Ff4 Kal-ről bl-re — dl —d2 —hl —h2 (Kel is szabályta­lan lenne) 4. 1. Kf3 Vd2 2. Fgl Khl 4/a. 1. Kf3 Vd4 2. Fh2 Khl, de sza­bálytalan . . . 5. 1. Kb3 Vei 2. Fd4 Kd3 6. 1. Kh4 Vd3 2. Fd4 Ka2 és cl — el — f3—hO A következő sakkbarátaink igen jó munkát végeztek és Benkő Pál nagy­mester, versenybíró őket helyezte az első öt helyre: 1. Krajcsovits Márton (Bp) 23 pont 2. Papp József 23 pont (Tatabánya) 3. Harsányi István 22 pont (Eger) 4. dr. Nagy Lajos 21 pont (Makó) 5. Kovács János 18 pont ((íri­szen tpéter). A maximálisan elérhető pontok szá­ma: 26 volt. Gratulálunk a győzte­seknek és kívánjuk, hogy a jövőben is egyre többet foglalkozzanak úgy is mint fejtők, de úgy is mint tanulmány­­szerzők a sakkozás ezen csodálatos területével. Természetesen elnyerték Benkő nagymestertől a felajánlott ju­talomkönyveket.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék