Sárospataki Lapok, 1884 (3. évfolyam, 1-52. szám)

Tartalom

VEZÉRCIKKEK és h­ason.10 irán.yö.a­rc. Egy szégyenletes jelenség a magyar kálvinismus életében. Mitrovics Gyula........................... A zsidó-keresztyén házasság. Radolcsi György . A főrendiház szavazása után. Enyiczkey Gábor Az egyházkerületi névtárak ügyében. T­erhes Barna ............................................................ A lelkészi munkakör legnagyobb hátránya. Bö­szörményi Károly...................................... A halottak és az ő tisztességük. (Nyílt levél a szerkesztőhöz) Sajgó...................................... Államsegély és autonómia. Orbán József. I—IV. 97, 139. Hegedűs László. Mitrovics Gyula...................... Sok utolsók lesznek elsők. Böszörményi Károly B. Vay Miklósnak a conventet megnyitó beszéde. Két elvi kérdés. Somogyi........................... Amiért a protestáns világ szeme Budapestre néz. Septuaginta................................................. Husvét ünnepén. Pereszlényi János .... A halottak és az ő tisztességük. Válaszút Sajgó kérdéseire. Veterán...................................... Csider Károly, egyházmegyei gondnok székfog­laló beszéde........................................................ Sötét pillantás a magyar protestantismus jövő­jébe. Egy protestáns. I—II......................... 297. Családkönyv és családív. Vas Mihály . . . Nyílt levél a szerkesztőhöz. Fejes István. . . Hallelujah ! Czinke István................................ Visszhang a „Sötét pillantásra.“ I—II. Dr.Heisz­ler József.......................................................385. Nyílt levél. Egy protestáns................................ A családkönyv nem anyakönyv. Szöllösi Antal Kérhetünk-e államsegélyt. Dr. Heiszler József A családkönyvről Édes Vince........................... Nem családkönyvek, hanem családlapok. Ujj Istv. Alkalmi borongások és elmélkedések. Egy tanár Szuperintendens vagy püspök­? Enyiczkey Gábor Harcoltatunk Wallaszkyért. Szöllössi Antal : Válasz a „Családkönyv és családív“ érdekében. I—II. Vas Mihály...................................... 545. A segédlelkészek pályázati képessége. Szabó József A hármas kérdéshez. Zombori Gedő .... 1884. szeptember 6. Radolcsi György . . . Lelkészfizetés s egyházi magtárak. Komjáthy G. A hitben megerősítettek anyakönyvezése. Ruszkay Gyula............................................................ Ifj. dr. Vay Miklós, világi algondnoknak, beikta­tása alkalmával mondott beszéde .... Az egyházi közigazgatás körében előforduló peres ügyekről. I—II. Debreczeni Bertalan . . 648. Lap Nagy Péter. Radácsi György........................... 657 Az egyházközségi dékányság rendszeresítése. Fejes István........................................................... 663 A conventhez........................................................... 673 Püspök-e vagy szuperintendens ? I—II. Örálló 689, 705 A prot. püspökök főrendiházi tagsága. Mitro­vics Gyula...................................................... 721 A főrendiház szervezése és a protestáns egyház képviseltetése. Mitrovics Gyula .... 737 Püspök-e csakugyan ? Sajgó................................. 743 Divide et vinces. Fejes István........................... 761 Nyílt levél nr. Farkas József tanár úrhoz. Mit­rovics Gyula................................................ 765 Gr. Lónyay Menyhért. Radácsi György . . . 785 Az új felsőház és a felekezetek. I—II. Dr. Baczoni Lajos........................................... 787, 801 Segélyosztás előtt. Szabó József...................... 792 B. Vay Miklósnak a conventet megnyitó beszéde 817 Református püspökök a felsőházban. Görömbei P. 833 Az egyházközségi dékányság kérdéséhez. Szabó József............................................................ 857 A magyar prot. theologiai irányzatok legújabb torzszülöttje. Mitrovics Gyula .... 873 Az országos közalap első segélyének kiosztása után. Fürjész István................................ 889 Egy útja és módja annak, hogy templomainkban üres helyek ne legyenek. Ivánka Sámuel 905 ISKOLAI ÜGY. Nőnevelésünk ügyében. Tóth Pál. I—II. ... 5, 21 Az érettségi vizsgálatok szabályzata (Az egye­temes tanügyi bizottság javaslata) ... 24 Reális olvasó­könyvet az osztatlan népiskolának. Fogarasi Jenő........................................... 35 A prot. népiskolai vallásoktatás kérdéséhez. Makay Mihály. I—II................................................... 53, 69 Vélemény a „Görög nyelvtan“ ügyében ... 83 A vasárnapi iskolák meghonosítása érdekében. Nagy Lajos................................. 102 A néptanítók függetlenségi törekvései. Görömbei Péter. I—II......................................................127, 147 Az 1883. XXX. t. c. és az ev. ref. középiskolák. • Molnár Lajos. I—II.....................................169. 187 A theologiai tanárok és docensek minősítése. Radácsi György........................... 205 A kath. papnöveldék és a mi theologiai akadé­miáink. Peritus........................... 220 A néptanítók függetlenségi törekvései. Vass Á. 235 Az államsegély és nőnevelésünk. Tóth Pál. I—II. 253. 268 Néhány szó a „Néptanítók függetlenségi törekvé­sei“ című cikkre. Beregszászy István . . 284 TARTALOM, Lap 1 17 33 49 65 81 121 161 137 185 201 217 233 249 265 281 321 337 353 369 401 423 441 457 481 483 497 513 529 565 577 593 617 619 620 641 659

Next