Sárospataki Református Lapok, 1910 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1910-07-24 / 30. szám

30. szám. SÁROSPATAKI REFORMÁTUS LAPOK. 297 kétségbe voDjuk azt a jogát, hogy azon férfiak fölött bírói széket üljön, akik a keresztyén lelkiismeretnek elveszett szabadságát visszahódították és akiknek a mi evangyéliorui egyházunk legszebb hitkincseinek vissza­nyerését köszönheti. Mi eddig békében tudtunk éini kath. polgártársainkkal; örülünk ennek s hálát adunk Istennek érette s miként eddig, kiki a maga lakóhelyén, mindent el fogunk követni, hogy őzt a békés egyet­értést továbbra is fentartsuk. De az ilyen az evangyé­­liomi keresztyénség részéről semmi módon nem pro­vokált gyalázkodó támadások nem alkalmasak arra, hogy ezt az egyetértést fentartsák és előmozdítsák, sőt inkább arravalók, hogy vallásos viszálkodásokat tá­masszanak, amelyek felől a XX. század elején méltán hihettük, hogy azok örökre a múlt eseményei közé tar­toznak. Ezért a leghatározottabban tiltakozunk az en­­cyklika gyalázkodó járulékai ellen. A mi prot. népünk pedig — efelöl bizonyosak vagyun' — annál öröraes­­tebb, s Isten és hitbeli hősei iránti hálás szívvel fog az evangyéliora zászlaja körűi csoportosulni és a refor­máló örökségét: az evangyéliomi hit, evangyéliomi szabadság és kutatás, evangyéliomi élet- és világfel­fogás draga áron szerzett kincseit annál hivebben és rendületlenebnül fogja őrizni és oltalmazni. A svájci ref. egyházi értekezlet." — A magyar származású angol királynénak, a most uralkodó V. György feleségének: Teck Mária Viktória hercegnőnek anyai nagyanyja: Rliédey Claudia grófnő, gróf Rliédey László (f 1835.) és báró Intzédy Ágnes (f 1856.) leánya, tudvalevőleg magyar nő volt, akinek morganatiku8 házasságából származott gyermekei ké­sőbb a Teck hercegi rangot kapták hobenhaui előnév­­vel. Teck Mária Viktória hercegnőt, akiről azt írják, hogy egyike Anglia legszebb és legbájosabb asszonyai­nak, V. György 1893-ban vette nőül s hat gyermekük van. Rhédey Claudia grófnő, később württembergi her­cegnő, kinek révén az angol királyi ház magyar csa­ládokkal is rokonságban áll (Paksy József zsákai föld birtokos, kassai kir. főügyész feleségének, gróf Rhédey Erzsébetnek édesanyja: gróf Rhédey Zsófia vérszerinti unokatestvére volt gróf Rhédey Claudiának) Erdőszentgyörgyön, Marostol da varmegyében, a Kis­­kiikülíő partján született 1812. november 16-án. Rhé­dey Ciaudiát, az egyetlen életben maradt gyermeket, buzgó, református vallasd szülei vallásos szellemben nevelték. 14 éves korában gondoskodtak konfirmációi oktatásáról s a nevezetes fordulópont alkalmával (1826. május) az erdőszentgyörgyi ref. templomban, fényes ünnepély keretében, számos előkelő család jelenlétében vették be a grófkisasszonyt az öntudatos ref. egyháztagok sorába s hatalmazták föl az úrvacso­rával való élésre. A konfirmációi szertartást Herepey Károly kolozsvári ref. lelkész, a kiváló szónok vé­gezte, akinek ez alkalommal mondott alkalmi imádsága és egyházi beszéde egy 33 lapnyi 8r. alakú füzetben Kolozsváron nyomtatásban is megjelent 1826-ban. E füzetről azt írja Molnár Gábor a „Vasárnapiban, hogy ez „rendkívül ritka füzetke". Az tény, hogy sem a Petrik-féle Bibliographiaban, sem a Szinnyei-féle Magyar írók élete és munkáiban, sem a Ferenci-Dá­­nielik Magyar irók-jában, sem a Sz. Kiss Kálmán — Bierbrunuer-féle Uj magyar Athenásban nincs említve e nyomtatvány, s igy a ritka nyomtatványok közé tartozik. E ritkává lett nyomtatványból főiskolánk könyvtárában van egy teljesen ép példány egy egy­házi beszédgyüjteményben. Teljes címe ez: „A TISZTA VALLÁSOSSÁG KERESZTYÉNI ELMÉLKEDÉSBEN, Melyet, — Cs. K. Camerarius Meltóságos Gróf Kis Rhédei RHÉDEI LÁSZLÓ Ur, és Báró INTZEDI ÁG­NES asszony ő Nagyságok’ egyetlen egy életben ma­radt Leányok Kis Rhédei Méltóságos Gróf RHEDEI CLAUDIA Kis asszony a’ Szent Lélek5 Kitöltésének öröm Innepén, a’ Keresztyén Vallásban bé-iktattatott, és elsőben élt volna Úri Szent Vacsorával, — az ör­vendező Méltóságos Úri Szülék, — ’s egy háládatos Közönség előtt tartott HEREPEI KÁROLY, Kolo’svári Ev. Ref. Pap — az Erdő-Szent Györgyi Ref. temp­lomba az 182 i-ik észt. Pünkösd első napján. KOLOS­­VÁRONN Nyomtattatott a’ Ref. Ko]l. betűivel. 1826." A Póldab. XV. 27. v. alapján (Az Úrnak félelme Kút­feje az életnek) tartott alkalmi egyházi beszédet (3—33. lap) a három lapnyi alkalmi imádság előzi meg. Beszédében Herepei azt fejteget'e, hogy a tiszta vallásosság abban áll, hogy mi az Istent, nem mint szolgák, de mint engedelmes gyerekek tiszteljük, pa­rancsolatait megtartsuk, benne bizzunk, tőle kérjünk, nekie adjunk hálákat, — egy szóval: úgy éljünk, hogy cselekedeteinkkel bizonyítsuk magunkat gyerme­keinek lenni. Ezen kútfőből foly szerinte az erkölcs és az ezzel egybekötött vallásos boldogság. A szép be­szédből, melyet Herepei a mostani angol királyné nagy­anyjához intézett, legyen szabad ide igtatni a kö­vetkező részletet: „Szelíd lelkű ujj tagja Anya­­szentegyházunknak! te ma egy ollyan lépést tet­tél, mely az első nevezetes lépés ifiu életed­ben — ma egy olyan társaságba lépsz-bé — egy ollyan vallásban tészel fogadást, mely téged’ örö­kösen boldoggá tehet — oh őrizd meg hát híven en­nek parancsolatjait — Őrizd meg ezutánis szívednek tisztaságát, lelkednek ártatlanságát — feljed az Istent életed’ minden napjaiban — szeressd az embereket, mint testvéreidet s mutasd meg abban, hogy igaz Keresztyén vagy, hogy életed légyen termékeny jó tselekedetekuel — Sokszor megmondottam: a vallás a’ szívbe lakik, azért mivellyed ezután is szivedet, formállyad lelkedet, légy buzgó mindenek felett a’ vallásban. — Szent kints az, melynek birtoka nélkül minden földi gazdagságaid semmit sem érnek — Te még ifiu vagy — te nem tudod mi az élet, mi a’ nyomorúság, — majd ha az esztendők megsokasod­nak, akkor látod meg-meg, hogy vallás nélkül élni nem lehet. — A’ boldog, és ifiu napokban szerezz azért magadnak, hogy majd időre, ’s a’ szenvedések­ben légyen mit vegyél elő — azon hivattatást, melyre az Isten elő állított igyekezz betölteni — neveljen az Isten egykor belőled egy támaszt vallásunknak — egy anyat a’ szegényeknek, boldogítóját alattvalóidnak, de még-is testvéreidnek, pártfogóját az ártatlanságnak, óltalmazóját az igazságnak — Egy szóval: nevekedj egy tiszta ’s igazán vallásos Keresztyénné, ki böltsen tud élni a’ kintsekkel, mellyeket az Isten reája bízott — oh be boldog, be szép a’ te sorsod, ha te azt bé­­töltöd — számtalanokn k adhatsz te örömöt, sokat tehetsz boldoggá, könnyeket törölhetsz, nyomorúságot enyhíthetsz, egy szóval: te, magad körül egy paradi­csomot tsinálhatsz — Jó szived, tiszta érzésed kezes nékem ezekről, ’s a’ jó Szülék, az ember barátok, én, és ezen egész község, kérjük az Urat, hogy szenteljen, áldjon, és erősittsen-meg tégedet minden jóban, szép­ben, és nemesben, egy szóval az élő vallásosságban." Ha megjövendölte is Herepei a grófkisasszonyról, hogy e „szép (egyház)tag“-tói a templomban jelen volt „ör­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék