Sárospataki Református Lapok, 1921 (16. évfolyam, 1-35. szám)

1921-02-25 / 1. szám

A TISZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETEINEK KÖZLÖNYE. MEGJELEN MINDEN HÓ 10. ÉS 25-É­N. ELŐFIZETÉSI DÍJ: Felelős szerkesztő és kiadó: DR. RÁCZ LAJOS Egész évre ........................... ICO­— Kor. Félévre­ ........... ................. 50*— „ Főmunkatársak: MARTON JÁNOS, ENYEDY ANDOR, FARKAS ISTVÁN HIRDETÉSEK DIJA: Egész oldal 400*— Kor. Fél . .......... ... 201­*— , Negyed . ............. ....... ICO — , Nyolcad. ... 50*— , TARTALOM : Régi név — új programm. — Bartha József: A református pap megélhetése. — Gyülekezeti mun­katervezet a sáros­pataki ref. egyházközségben. (Vége köv.) — K. G.: Az abaúji egyházmegyéből — Szentmártoni Dániel: A felsőbor­­sodi egyházmegyéből — F. Gy.: A tornai egyházmegyéből. — Jóra Bálint : Falusi levél a határszélről. — Irodalom. — Vegyes közlemények. Régi név — új programm. Pár hét múlva két esztendeje lesz, hogy az ura­lomra jutott proletárdiktatúra kicsavarta szerkesztősé­günk kezéből a tollat, 1919 március 23-án megtiltotta lapunk megjelenését. ——­­ Két évi kényszerű hallgatás után, bízva a forra­dalmak és ellenséges megszállások okozta felfordulás vízáradatának lassankénti lefolyásában és a békeség galambjának c­já­cga­ való vi-.szatérésében. kivált ha mi magunk is teljes erővel dolgozunk annak eljövetelén, h­a több oldalról vett felszólításnak engedve, újra megindítjuk lapunkat, hogy legyen a konszolidáció val­láserkölcsi és egyháztársadalmi téren végzendő munká­jának a tiszáninneni ref. egyházkerületben középpontja, legyen lelkészeink, tanítóink és presbitereink egyház­­építő törekvéseinek, működésének irányítója, erősítője és számontartója, legyen az egyházi közvélemény sza­vának megszólaltatója és ezer meg ezer sebből vérző egyházi közéletünk gyógyszereinek keresője. A régi lapot indítjuk meg, keltjük új életre é s bizonyos tekintetben mégis új lapot indítunk vele. A régi lap lesz, mert hiszen a régi hűséggel és szeretettel fogja szolgálni a tiszáninneni ref. egyházkerületet és annak csaknem 400 éves szellemi középpontját, a sá­rospataki főiskolát, a régi szeretettel fogja ápolni az egy­ház és annak veteményes kertje, az iskola közt fenn­álló szoros kapcsolatot. De másfelől itt is lesz lapunk, mert — mellőzve a tanügytörténeti és tudományos fej­tegetéseket — a nagy drágaság miatt szűkre szabott hasábjait teljesen és kizárólag egyházunk külső és belső építésének, az élő keresztyén hit feltámasztásának, a lelkek tiszta evangyéliumi hitben, igaz keresztyén er­kölcsökben való elővitelének óhajtja és fogja szentelni, keresve az utakat, módokat és eszközöket, a­melyekkel a nagy cél: a romok fölépítése, a belső rend és béke­­ség helyreállítása, az evangyé­lumi hit megszilárdítása,­­, a hol kell, új életre keltése, a névleges keresztyén­ségből az igaz, lélek szerinti keresztyénségbe való át­menetel megvalósítható lesz. Ezzel az új céllal, új programmal függ össze a lapunk szerkesztőségében végbement jelentős változás, a régi szerkesztőség nagy részének kiválása — a­kik­nek eddigi hűséges, odaadó munkálkodásukért e helyen is hálás köszönetünket fejezzük ki —­s új, a gyakor­lati élettel, a lelkészi munkamezővel szorosabb kapcso­latban álló lelkes, munkás erők bevonása. De lapunk m...! ••! olvasójának kérjük szíves közreműködését; la­punk csak úgy lehet a széles közvélemény szava, egész egyházkerületünk­ érzés- és gondolkodásmódjának meg­nyilatkozása, ha mindazok, akiknek szélesebb elméleti vagy gyakorlati ismeretök van s e mellett a tollnak is mesterei, eszméiket, tapasztalataikat és óhajtásaikat kö­zölni fogják velünk, közölni lapunk olvasóival, hogy aztán a sok ellentétes felfogás közül kialakuljon és győzzön a jobb ! Persze minden cikkíró minden időben számoljon lapunk szűkre szabott terjedelmével! Hazánk jelen szomorú helyzetéből legjobb kive­zető útnak a Jézus evangyéliumában hívőknek, a Jézus evangyéliomja szerint élőknek testvéries együ­tthaladását, vállvetett munkálkodását tekintjük, úgy amint ezt még a forradalmak előtt, 1918 augusztus és szeptember ha­vában követeltük. Lapunk kiadásának költségeit a tiszáninneni ref. egyházkerület gyülekezetei viselik; hisszük, hogy e célra elegendő lesz egy évre 100 korona. Fölkérjük kerületünk összes gyülekezeteit (a leányegyházakat is), sorakozzanak lapunk mögé, álljanak lapunk támogatói közé, mert a rendkívül magas nyomdai és papírárak s egyházkerületünk megfogyatkozott létszáma mellett la­punk csak így lesz képes valamiképen a megnehezedett életviszonyokkal megbirkózni. Ugyanez okból arra kér­jük a nagyobb gyülekezetek lelkészeit, hogy egyházi olvasókörök szervezésével (alvég, felvég stb. szerint) is igyekezzenek lapunk terjesztésében közreműködni. Ed­dig lapunk csak a lelkészek és világi vezetők lapja

Next