Sárospataki Református Lapok, 1924 (19. évfolyam, 1-51. szám)

1924-01-13 / 1-2. szám

XIX. évfolyam. 1—2. szám Sárospatak, 1924 január 13. REFORMÁTUS UFÓK A TISZÁN INNENI REF. EGYHÁZKERÜLET ÉS A SÁROSPATAKI FŐISKOLA KÖZLÖNYE. MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. TARTALOM. Kiss Ernő: Esperesi székfoglaló beszéd. (Folyt, és vége.) — A főiskolai tankönyvkiadás kérdése. (Folyt. köv.) Irodalom. — Vegyes közlemények. — Hivatalos rész. — Szerkesztői üzenetek. ELŐFIZETÉSI DÍJ: Főszerkesztő: Felelős szerkesztő és kiadó Dr. RÉVÉSZ KÁLMÁN DR. RÁCZ LAJOS Főmunkatársak: MARTON JÁNOS, ENYEDY ANDOR, FARKAS ISTVÁN HIRDETÉSEK DÍJA: Megegyezés szerint. Esperest székfoglaló beszéd. Tartotta Kiss Ernő Esperes Sárospatakon, 1923 december 11-én. (Folyt, és vége.) A gyülekezetek egymáshoz való viszonyát szin­tén törvény szabályozza, de mintha több volna ebben a jogviszony megállapítása, mint az egy­máshoz tartozandóság, a kölcsönös segítés elvének kidomborítása. Bármint szóljon is a törvény, a gyakorlatban széttagoltság, elszigeteltség jellemzi gyülekezeteink egymáshoz való viszonyát. Ez az oka gyöngeségünknek, mert nem tudunk az egy­séges fellépés erejével hatni. Az önkormányzat e­gyik helyen önhittséggé, a másik helyen öngyil­kossággá talál. Vannak gyülekezeteink, melyek kedvező körülmények közt a lelki épülés, az anyagi gyarapodás lépcsőjén emelkedőben vannak, viszont más gyülekezeteknek a szegénység, a hitben való megkísértetés élet-halál harcát el­hagyatottságban kell megvivnio­­. Nem fáj-e a lelketek, mikor láttok gyüleke­zeteket, melyek nem Diónak egy parányi fehér templomot emelni az Úr dicsőségére, melyeknek gyermekei épületnek is alig nevezhető iskolába járnak? És nem gondoljátok-e, hogy Ők is test­véreink­, ők is reformátusok s anyaszentegyházunk erejét munkálnánk, ha ezeknek ügyét felfogva, a nagyobb, az erősebb testvérek segítő­ kezet nyúj­tanának feléjük? Hiszem és vallom, hogy ezek a szétszórt csontok megelevenednének, ha belőlünk az első keresztyének segítésre kész szeretete áradna feléj­ö­k. Nem a törvényt rontjuk le, mikor azt köve­teljük, hogy az erős segítse a gyöngét, nem az erőket forgácsoljuk szét, mikor a nagynak javai­ból a kicsinek kérünk ; inkább az egységet épít­jük s betöltjük a testvériség törvényét: m eghnás­­nak terhét hordozzátok.*­­ A lelkipásztorok egymáshoz való viszonya, fűról is szólnunk kell Egymáshoz való viszonyunk? ne egymás munkájának az ócsárlásában, de noris az úton-útfélen való barátkozásban merüljön ki. Egy­máshoz való viszonyunkat is oda kell állítanunk az evangélium szolgálatába. Tanuljuk meg egy­mást szeretni, küzdelmeinknek osztályosa lenni. Tanuljuk meg szeretettel elfedezni egymás hibáit, de tanuljuk meg azt is, hogy egymás hibáiért fel ne áldozzuk a gyülekezetet. Legyünk szigorúak önmagunk iránt, hogy kevesebb szigorra legyen szükség a kölcsönös fegyelmezésben. Híveink néznek minket, hogy ugyanazon indulattal vagyunk-e egymás iránt, mint nekik hirdetjük, hogy legyenek. Elmondhatják-e : „Néz­zétek, hogy szeretik ezek egymást?“ És­­ min­ket a mi Urunk, akinek szolgái vagyunk, aki azt kívánja tőlünk, hogy egymás hitető; „épüljünk, hogy a mi hitünkkel segítsük diadalra õt. * A fehér liliom hirtelen felnövésének a titka »bulin áll, hogy gyökereivel állandóan össz­­k­i­tevésben van az anyaföld termő talajával s­ a mélységből felszívott titkos erőknek a nyári ej­­s­ika harmatos levegőjével való találkozása szüli az elbűvölő, csodás illatot. — Testvéreim! A jó Isten minket ebbe a világba helyezett, ennek a levegőjét kell szívnunk. Bírnék a l&ftTIÁ­­,V.V.­mk. ennek az emberei közt élnünk, ennek a bűnén látnunk; de azzal a szent megbízatással vagyunk felruházva, hogy állandóan tartsuk fenn az ösz­­szeköttetést Krisztus és a mai világ közt. ő az a titkos hatalom, kitől nyerjük az erőt, kinek lelke rajtunk át találkozik a mai világgal és ebből a találkozásból gyúl fel, mint villanyfény a hit, az ártatlanság, a szeretet. Mi rajtunk át kell a vi­lágba átadni a Krisztus szellemének, hogy áthassa az egész földet. Ez legyen mindnyájunk programmja. Amen. Fél évre ........................ 10.000 korona. Egy hónapra 2.000 korona. A főiskolai tankönyvkiadás kérdése. Az egyházkerület közönsége egyáltalán nincs tájékoztatva annak a fontos kérdésnek részleteiről, mely a tankönyvkiadás ügyében felmerült. A hi­vatalos egyh.­ker. közgyűlés e kérdés felvetődésé­ről ugyan tud, de a kerületi jegyzőkönyvek ki­­nyomatásának elmaradása folytán a beavatottak száma kevésre szűkül. A kérdés pedig, szerény felfogásunk szerint, úgy egyetemes jellegénél, mint fontosságánál fogva az egész egyházkerület különös érdeklődésére tarthat számot. És alig tud­juk elképzelni, hogy ilyen nagy jelentőségű ügy elintézését s vele a felelősséget merné bárki is vállalni az egyházkerület közönségének tudta és várható hozzászólása nélkül. I * A tankönyvek kiadását kerületünkben több.

Next