Sárospataki Református Lapok, 1928 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1928-01-08 / 1. szám

4. oldal. SÁROSPATAKI REFORMÁTUS LAPOK 1. szám. hassuk a Krisztust. Kinek érdeméért Isten elfedezi vétkeinket, hogy a Krisztus képében felismerjük a mi igazi, mennyei ábrázatunkat. Azonban a legfontosabb mégis csak az, hogy az Igével Isten mindenkor akar valamit velünk, elhív minket, hogy megismerjük Őt, hogy átformálódjunk a Krisztus képére, ami mennyei ábrázatunkra. Miképen történik meg ez ? Forgács Gyula egy prédikációjában erőteljesen hangsúlyozta azt a gondolatot, hogy a Krisztust az ő követése által ismerhetjük meg, hogy Istent az ő parancsolatainak megtartása útján bírhatjuk. Isten minden igéje tettekre céloz, tetteket kíván tőlünk s ekkor válik világossá számunkra az ő akaratának jósága, az ő végtelen szerelme, amikor egész lényünk, minden idegszálunk feszül az ő akaratának követé­sében, mert az ő akarata követésében adja nekünk a Lelket is, amelyik megerősít minket, a mi erőte­­lenségünkben. „Aki azt mondja: Ismerem őt és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az és nincs meg abban az igazság, aki pedig megtartja az ő beszédeit, abban valósággal teljessé lett az Isten sze­­retete. (I. Jún. 2: 3—4 ) Az Ige helyesen értelmezett felfogása tehát elvezet az Isten ismeretére. Az Igének való engedelmesség azonban nem­csak Isten leírására, hanem az ő leírásában önmagunk leírására is elvezet. Minél kevésbbé tevékeny az em­ber, annál több kilengésre van lehetőség életében s annál kevesebb eshetőség van arra, hogy megtalálja önmagát. A tettek azok, amelyekben bírjuk önma­gunkat. Az Ige engedelmes szolgálata azonban olyan tetteket jelent, amelyekben igazi magunkat birtokol­juk, mert magamat csak akkor bírom igazán, amikor bírom Istent, amikor meghallottam az ő igéjében foglalt hívását és követem azt. Egy rejtett Én szen­dereg bennünk, amelyik Krisztus vonásaiból szövődik s minél alázatosabban adom át magam az Ige lebi­lincselő hatalmának, annál inkább kibontakozik ez a mi igazi ábrázatunk. „ A ti életetek el van rejtve Krisztussal Istenben, mikor Krisztus a mi életünk megjelen, akkor majd ti is vele együtt megjelentek dicsőségben.“ (Kol. 3 : 3—4.) Bármerre tekintünk ezen a világon, mindenütt titkok között járunk. Azok között azonban mégis csak a legfőbb titok a mi saját emberi életünk. Az Igének az a különös nagy jelentősége van, hogy ál­tala a legfőbb misztérium oldódik meg számunkra, a mi életünk misztériuma. Mert az Ige átminősít minket, egy alacsonyabb létállapotból Isten szellemi életszférájába emel, beigtat annak magasabb törvény­­szerűségébe, új teremtményekké tesz, általa újjászü­letünk „nem romlandó magból, de romolhatatlanból... ami él is megmarad örökké. (I. Péter 1 : 23.) Sőt az újjáteremtésben teljességre is juttat az Ige. Nél­küle üres edény a mi életünk, hiányos, csonka, az Igében befejezetté, egésszé lesz „ Mert őbenne lakozik az Istennek egész teljessége valósággal s ti Őbenne vagytok beteljesedve“ (Kol. 2:9—10.) Mátyás Ernő: — Lelkészi vizsgálatot tettek 1927. dec. hó 8-án a kárpátaljai egyházkerület lelkészképesítő bi­zottsága előtt Ruszka Bertalan beregszászi és Orémusz János feketepataki segédlelkészek jó, Bukó Lajos nagydobronyi segédlelkész, kielégítő eredménnyel. Az ifjú lelkészek első lelkészképesítő bizonyítványukat Sárospatakon nyerték. * I BELMISSZIÓ. Rovatvezető : Enyedy Andor, egyházkerületi belmissziói előadó. A belmisszió újéve. Hála Istennek, a belmisszió kezd egyházi éle­tünknek mindinkább dédelgetett gyermekévé válni. Nézzük, milyen állapotban érte meg és hogy kezdi meg az újévet ez a ma sokat emlegetett gyermek ? A múlt évben némi bajok és izgalmak támadtak e gyermek körül. Hosszú íveken kérdezősködtek róla , pontos, részletes adatokat kívántak felőle, pedig sok helyen azt sem tudják bizonyosan, hogy megvan-e? A rovatokba elvégre be kellett s be lehetett valamit írni; de hogy a belmisszió nevű gyermek ügye még sem elméletben, sem gyakorlatban nem tisztázódott, azt legjobban bizonyítja az, hogy a reá vonatkozó kérdőívek még most sem jutottak az egyházmegyék­ről teljes számban a kezeim közé. A tisztázódást óhajtanám jelen pár sor írásommal előmozdítani. Bocsánat a kissé talán triviális árnyalásáért, de ki kell jelentenem, hogy a belmisszió nem törvényes és nem is természetes szüleménye, hanem fattyú­hajtása a mi református egyházi életünknek. Ahol református alapelvek szerint Istennek szolgáló, a Szentlélek vezetése alatt álló, a Krisztusban bűneik­ből megtért, természeti állapotukból újjászületett pász­torokból, presbiterekből, tagokból áll a gyülekezet; ahol a lelkekben, intézményekben, minden tevékeny­ségben valósággal az élő Jézus funkcionál, ott a belmisszió a rendes, természetes, külön műsorra, elő­írásokra nem szoruló egyházi élet. Csak ahol, mint sajnos, nálunk, a magyar református egyházban, az egyház hívő és megváltott lelkek szervéből szertar­tásos, vagy egyszerűen jogi intézménnyé torzult; a lelkészek tisztviselőkké, vagy jobb esetben szaval­­nokokká; a presbiterek részvénytársaságízű vagyon ellenőrökké, az egyháztagok kiszolgálni való, ezer szeszélyű tömeggé degradálódtak; az életműködések­ben pedig ott van a hagyomány és szokás beideg­­zett reflexmozgása, ott van az egyéni hiúság, hata­lomvágy tombolása, az emberi és világi tekintetek előtti hódolás, ott vannak néha, igen alacsony indu­latok és szenvedélyek botránkoztató megnyilvánulásai, de nincsen a Krisztusról szóló állandó, alázatos, bátor és hűséges vallástétel; ahol életből szóvá fa­gyott, leckévé dermedt a tiszta evangélium; ott az egyházi élet mellett, annak megelevenítésére, egész­ségessé tételére igenis kell a belmisszió. A belmisszió ennélfogva nem is más, mint a Krisztusban új életet nyert lelkészeknek, tanítóknak presbitereknek, egyháztagoknak ez élet terjesztéséért, kialakításáért megindított és folytatott munkája; tervszerű, szervezett és állandó tevékenysége. Most már, hogy a belmissziónak egyházkerüle­tünkben való állapotáról, jövőbeli kilátásairól a val­­ságnak megfelelő fogalmakat alkothassunk, azt el­lene tudnunk: vannak- e minden gyülekezetben, úgy hány gyülekezetben vannak ilyen, Krisztusban új életet talált pásztorok, tanítók, presbiterek és egász­­tagok ? Mert világos, hogy ahol vagy amíg ilynek nincsenek, addig hiába vannak meg a belvsziói munkának csalóka külső szervei; hiába van vlásos est, ha az az ó-ember szórakoztatására és netannak megöldöklésére s az új, lelki ember feltámadására irányul; hiába vannak köznapi, akár esti sintisz-

Next