Sárospataki Református Lapok, 1933 (28. évfolyam, 1-52. szám)

Tartalomjegyzék

Melléklet Sárospataki Református Lapok 1. oldal Sárospataki Református Lapok 1933. TARTALOMMU­TATÓ. I. Vezércikkek és hasonlók. A dialektikai theológia jelentősége a gyak. theoló­­giában. Imre Lajos. 48, 55, 60, 67. A Magyar Ref. Énekvezérek Egyesülete. Hodossy Béla. 228. Apponyi Albert gróf. M J. 41. A szekták elleni védekezés új stílusa. Dr. P. I. 78.­­/A szekták keletkezésének okai. V. B. 91,97, 111. A tanítóképzős cserkészmunka. Dr­­. K. 25254־. A theol. képzési idő öt évre emelése a ref. theol. akadémiákon. M. J. 104, 109. A theológiai tudomány válsága. Dr. M. E. 9.­­Az Adóalany, y. r. 27. Az akarat közvetett nevelése. Dr. M Gy. 72, 79. Az egyháztagság elértéktelenedése. Benke J. 47. Az erdélyi református egyház főproblémái. Dr. Tavaszy Sándor. 35. Az én erőm erőtlenség által végeztetik el. S. J. 296. Az élet szeretete. Dr. Kókai Kun Zoltán kopor­­sója fölött. Dr. M. E. 282. vAz étet theológiája. Dr. Mátyás Ernő. 79. uAz Ige theológiája. Dr. M E. 28. Az ORLE jamboree. Sz. Z. 206. B. e. Idrányi Barna szlovenszkói tiszáninneni ref. püspök. B . 225. Egy elkésett virágszál az Idrányi Barna sirhalmára. Sárkány József. 264. Egyházunk és a cserkészet. Sz. Z. 197. Ellenség a falakon belül. Forgács Gyula. 15. Főgondnoki gyűlést megny. besz. F. G. 284, 291. Generális vizitáció. gr. 136, 142. Húsvéti üzenet. Farkas István püspök. 95. Igaz beszéd. F. Farkas Géza. 115. Imádság Pálóczi Czinke Istvánné koporsója felett. Marton János. 170.­­ Isten a mi igaz biránk. Sz. L. 53. Lehet-e a papnak politizálni? Takács Mihály. 165. Lehet-e a papnak politizálni? Dr. Pápay I. 186. Mi lesz az ifjúsági munkával. Dr. K. A. 269. Nekünk haza kell menni. Farkas I. püspök. 222. Nemzetnevelés. Dr. Mátyás Ernő. 214, 218. Nobile officium. Dr. Komjáthy Aladár. 202. Október 31. i s. 246 Önuralom. Kövér Pál. 198, 202. Péter Mihály. 1867—1932. M. J. 7. Pium desiderium. Dr. Pápay I. 276. Prológ. Novák Sándor. 240. Püspöki jelentés. Farkas István. 150,156,174, 178, 182, 284, 290. Ref. szemmel a világdzsemborin. Dr. P. I. 194. Sárospataki főiskolánk igazsága. Dr. M. E. 121. Sárospataki lelk. konferenciánk. Dr. M E. 59, 99. Szeptember. G. 210. Tantervi mozgalmak. Elekes Imre. 21, 43. Új pünkösti lelket. G. J. 141. Újévi üzenet! Farkas István. 1. Világválság és lelkipásztorképzés. Dr. M. E 230. II. Közéletünk. Abauji egyhm. tavaszi közgyűlése. Cs I. 154. Abauji egyhm. őszi közgyűlése. Kovács J. 260 A bánhorváti KIE konferencia. Zs. J. 207. A főisk. ig. tan. ülése. M. J. 219, 223, 229. A gömör-tornai em. tavaszi közgyűlése. D. D. 144. Alsóborsod őszi közgyűlése, nb. 270 Alsóborsod tavaszi közgyűlése, nb. 146. A nyugdíjnovellához. F. Farkas Géza. 297. A pesti januári konf. tanulságai. Tantó János. 36. A putnoki püspöklátogatás. 215. A szlovenszkói tiszáninneni ref. egyik H. M. 242. Az alsózempléni em. tavaszi közgy. Sz. A. 131. Az alsózempléni em. közgyűlése. Szabó A. 248. Az énekeskönyv reformja Hodossy Béla. 137. Az egyházker. tavaszi r. közgyűlése. Illyés B. 153. Egyházkerületi őszi közgyűlés. I. B. 286. Egyezkedés a szlovák kálvinisták vezéreivel. 45. Egyházkerületi közgyűlést megnyitó beszéd. 153. , Egyházm. közgyűlés Felsőborsodban. Sz. D. 145.­­Egy választás egyházi tanulságai. Takács M. 66. Felelősségérzet. Kövér Pál. 116. Felsőborsod ünnepnapja, fj. 231. Generális vizitáció a Bodrogközön, ur. 228, 234, 241, 247, 255. Hármas ünnepély Sárospatakon. 156—163. Hitvallásos alapon. Zs. J. 85. Hívogató. Kövér Pál. 73. Ifjúsági munka gyülekezeteinkben. Zs. J. 11. Iskoláink. G. J. 203. Lelkészért, gyűlés Felsőborsodban. Gy. I. 139. Lelkigondozás és hitoktatás a tanyákon. D. L. 38. Lelkipásztorválasztás Egerben. Dr. K. A. 261. Nagy hű­hó semmiért. Hodossy Béla. 186, 190. Néhány fontosabb adat egyházkerületünk lélekszá­­mára vonatkozólag. Illyés Bertalan. 138, 210. ORJO temetési akció. Egerházy Lajos. 255, 5 kilométer. Illés János. 62. Ref. lelkészek helyzete Cseh-Szlovákiában. 63. Reformmozgalmak az utolsó félszázad alatt Ma­­gyarországban. Hodossy Béla. 62, 67.­­ Rések a törvénykönyvben. B. Á. 293. Sárospataki lelkészi konferenciánk. M. E. 99. SDG. konferencia Sárospatakon. 39. Stólaváltság a gyakorlatban. Forgács Gyula. 56. Temetési segélyakció. Egerházy Lajos. 207. Theológus cserkészcsapatunk viziútja. gr. H. G. Theol. tanári konferencia Sárospatakon. M. J. 42.ץ/^ Ünnep a Bodrogközön. Verebélyi Dezső. 237.

Next