Sárospataki Református Lapok, 1940 (35. évfolyam, 1-52. szám)

Tartalomjegyzék

1. oldal. Sárospataki Református Lapok Melléklet. Sárospataki Református Lapok. 1040. TARTALOMMUTATÓ. I. Vezércikkek és hasonló irányúak. A földbirtokreform rövid ismertetése: Dr. Trócsányi József. 95—96; 101 — 103, 107—108,112-113, 118—119. A jugoszláviai magyar reformátusság új énekes­­könyve: Hodossy Béla. 37; 42—43; 48; 54—55. A kultúra rézkrajcárja: Dr. Móricz Miklós. 243—244. Alkalmilag fakadt erőforrásaim: Nádházi Bertalan. 151 — 152. A ma lelkipásztora és igehirdetése: Tóth János. 147. A mi könyvünk: D. L. 117—118. A miskolci Lévay József gimnázium mozgalma az elkallódó magyar tehetségek megmentéséért. 63. A sárospataki ref. főiskola görögkeleti joghallgatói: Dr. Gulyás József. 135—136; 140; 144—145; 147—148; 152—153. A sárospataki tehetségkutató munka: Dr. Harsányi István. 43—44; 48—50; 58—60. A segédlelkészek mozgalmáról: Dr. Komjáthy Aladár. 203—204. Az evangélizáció gyakorlati szempontjai: Svingor Jenő. 125—126; 133—134. Az ״ És" dicsérete: Novák Sándor. 37—38. Az Isten-Ige szolgálatában : Dr. Zsíros József. 191 — 192; 198-200; 204-205. Arte et marte dimicandum:Palumby Gyula. 165—166. Árvák napja a falusi gyülekezetben: Fiedler István. 207. Boldog ország: Tóth János. 71—72. Bomladozó sasfészek: Baráth Imre. 3. Borsovai Lengyel Gyula halála: Szigethy Ferenc 7. Búcsúzója: Dr. Enyedy Andor. 188. D. Dr. Csikesz Sándor: Marton János. 35—36. Dr. Ravasz László püspök köszöntése kincses Kolozsvárhoz. 175. Egyházunk veteményes kertjei: Komjáthy Aladár. 143—144. Egy szív egy út: Farkas István. 25—26. Egyöntetűséget a káros reverzálisok körüli eljárá­­soknál: Komjáthy Aladár. 79. Egy gyakorlati kérdés tisztázása: Lenkey Gyula. 60. Egy korszerű kérdés: Novák Sándor. 212—213. Elöljáró beszéd: Farkas István. 229—231. Erőforrásom: Darányi Lajos. 135. Eskütételünk: Zombory Géza. 197—198. Hátrálló reformátusság: Komjáthy Aladár. 53. Hitvallásaink és a Magyar Református Világszö­­vetség kérdése: Vincze Károly. 19—20; 26 - 27 ; 32-33. Hitvallás a szentírásban: Dr. Nagy Barna. 175—176; 188-189; 192—193. Hitvalló iskolák: Kövér Pál. 11. Hol van az igazság?: Szundy Béla. 217. Húsvét: Darányi Lajos. 57—58. Ifjúságunk nevelésének legidőszerűbb kérdései : Dávid Zoltán. 221—222, 225-226, 231-232. Igehirdetésünk: Kövér Pál. 159- 160. Ki az én ״ hittestvérem“?: vitéz Csia Sándor dr. 131 — 132. Kibocsátó beszéd: Dr. Enyedy Andor. 179—180. Kísérlet egy gyakorlati kérdés tisztázásához: Darányi Lajos. 75. Megnyitó beszéd a lelkipásztori továbbképző kon­­ferencián: Farkas István. 89—91. Megtorlást követelő panaszkodás: Komjáthy Aladár. 155. Negyedik népfőiskolai tanfolyam Sárospatakon : M. J. 15—16. Nem lélekszám, hanem lélek: Szabó Lajos. 219. Püspöki jelentés: Farkas István. 241—242. Sajtóhangok a sárospataki népfőiskolai tanfolyamról. 31. Szenes Molnár Albert: Hodossy Béla. 156—157; 161-162. Szilágyi Benő: Dr. Zsíros József. 152 — 153. Újévi üzenet: Farkas István püspök. 1—3. Válasz a­­Magyar Kulturál-nak: Dr. Zsíros József. 153—154. 350 éves a vizsolyi biblia: Dr. Müller Sándor. 211—212; 217—218. II. Közéletünk. A jogi szakoktatás reformja. 8. A kassai Protestáns Nap. —i—i. 181 — 182. Alsózempléni egyházmegyei tanács ülése: Cs. 1. 21. A lelkészi korpótlék emelkedése. 11. A lelkészválasztás törvény reformja: Veres Károly. 63—65. A Lord Rothermere tanulmányúi: Szabó Gyula. 81—82;98—99; 104-105; 113. A megszűnt szlovenszkói tiszáninneni egyházke־­rület vagyonának felosztása: M. 101. A margitszigeti Tompa-szobor leleplezése: P. Kál­­micky Vima. 194—195. A ״ Péntek Estéki záróelőadása: H. I. 55. A sárospataki tehetségkutatás visszhangja: Zs.J. 145. Az alsóborsodi egyházmegye lelkészértekezletének határozatai. 162. Az egyetemes konvent ülése: Román Ernő. 80, 85-86; 96-98. Az énekeskönyvről: Dr. Gulyás József. 160—161. Az ungi egyházmegye esperesbeiktató közgyűlése : Csomor Zoltán. 177. Beszámoló a hatodik sárospataki tehetségvizsgáról: Dr. Harsányi István. 193—194. Búza János arcképének leleplezése: H. J. 33. ״ Coetus Theologorum—Református Theológusok Munkaközössége״ : Dr. Nagy Barna. 28—29. Csendesnapi program theol. akadémiánkon. 195. Csikesz Sándor és Révész Imre reformtervezete a lelkészképzés kérdésében. V. J. 17—18. Csikesz Sándor Tanítvány-Baráti Kör. 51. Dávid Zoltán címzetes igazgató. 8. 27—28.

Next