Sárospataki Református Lapok, 1947 (42. évfolyam, 1-21. szám)

1947-01-15 / 1. szám

a————p———8wnMiiiiiiiTMiMiiiiijiiiii ipihiii­iMhiii'a«mjjiaagg«sroMBggawiBsag^^ A Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Sárospataki Református Főiskola hivatalos közlönye Február 10-én kezdődik Sárospatakon a tanítás XLII. évfolyam 1. szám 1947. január 15 SÁROSPATAKI REFORMÁTUS LAPOK DÍJ A tájékoztatásügyi miniszter úr a Szövetséges Ellenőrző Bizottság hozzájárulása alapján a múlt hónap végén engedélyezte a „Sárospataki Református Lapok“ megjelenését, így újból megjelenhetünk. Mai számunkkal megkezdhetjük lapunk XLII. évfolyamát, sőt a Sárospataki Lapokra emlékezve, amelynek egyenes folytatása és örökösei vagyunk a LXVI. évfolyamot. A két utolsó év szinte kiesett lapunk életéből. Csak egyes számok jelentek meg belőle, vagy pótszámok, így két év időtávolsága után szinte röstelkedve jelenünk meg munkaterületünkön s ajánljuk fel újra szolgálatunkat, Isten ügyének, Krisztus evangéliumának szolgálatát az írott szó, a nyomtatott betű útján a magyar református egyház egyik drága darabján, a tiszáninneni egyházkerület területén (nekünk ugyan drága az egyetemes magyar református egyház minden szuperintendenciája, hát még a hatalmasabb jogán — jaj Istenem, — újra elszakított gyülekezeteink) a százados égő oltár a sárospataki főiskola köréből. A mulasztás vádoló súlyát érezzük. Mennyit építettek már itt a romországban kemény, izmos, kormos karok, munkára lendült, kérges kezek! És mennyit építettek lelki­ekben Isten szántóföldjének magvetői. Mennyi lelki munka indult református egyházunkban. A hódmezővásárhelyi presbitérium valamennyi presbitériumunkhoz fordult javaslatával. A Debreceni Prot. Lapok szikrázó pontossággal elvi kérdéseket világított meg. Például isko­láink ügyét. Az államhoz való viszonyunkat. Az élő gyülekezetek kérdését. A nyíregyházi szabad tanács tele kézzel nyúlt bele egyházunk életkérdéseibe. Egyetemes egyházunk súlyos deklarációkban emelte fel messzehangzó szavát. A sárospataki novemberi konferencia a gyökerekig hatolva vetette fel az egyház valamennyi életterületén a Reform vagy Reformáció kérdését. Mindezekről még hírt is alig hozhattunk! Mennyi új gondolat, üdvös terv, szent elhatározás fog kiömleni a novemberi pataki konferencia áldott tanácskozásaiból is! Most rendezzük sajtó alá a konferencia 4 napos munkájának anyagát. Az egész magyar református egyház olvashatja majd a megnyilat­kozásokat és megérezheti azokon, Isten Szentlélkének kiáradását, a magyar református egyház ébredési mozgalmába bekapcsolódva, Isten új, nagy kegyelmét. Bizonyság lesz, hogy velünk az Isten, hogy ő áld, kezünket fogja, elestünkbe­ felemel, munkára indít, erőkkel felruház, látásokat ad, utat mutat, bűneinket megbocsátja, sok vétkeinket szemünkre nem hányja, meg akar tartani, hogy ő a szabadítás Istene, megtartó, életet adó Úr. Most azért új kezdésre gondolunk. Bízó és merész elgondolás ébred bennünk. Református testvérek! Krisztusban hívők! Istennek szeretett gyermekei! Hallgas­satok meg minket! A Sárospataki Református Lapok hivatalos lap volt. Az egyházkerület és a sáros­pataki főiskola hivatalos lapja. Főleg a hivatalosokhoz fordult, azoknak járt. Ám nyilván­való, hogy Isten és az evangélium ügye nemcsak az egyházi tisztséget viselőké, a presbi-

Next