Scȃnteia, septembrie 1947 (Anul 16, nr. 909-934)

1947-09-01 / nr. 909

í SCÂNTEIA CANTINE •conomate cooperative, cumpăraţi T ACAMl/n 1 direct dela producător: SANDRIK ROMANA Buenreştl, 8tr, Laborator 55, Tel 8 04 68 O I Ml P8ÍÍ (iilrtfiiii) ! LqüI încep alegerile sindica e la funcţionarii publici din Capitală pp lungime de undă 31,4/ m. emite in fie­­<» car« seară intre orele 10,30—10,43 tn limba rnmdnă < > PREFECTURA JUDEŢULUI 2 J; SALAJ 4 <, Serviciul Administrativ T o Nr. 7090/1947 J ] 3 Zălău, la 18 August 1947 4 PubUcaţiune I 3 3 Aducem la cunoştinţa celor 4 0 interesaţi că in schema dej ! I organizare şi In bugetul Pre- ♦ 1 > lecturii noastre sunt vacante T < > următoarele posturi bugetare: J ] 3 a) 2 posturi de contabil la 4 < > serviciile centrale ; 4 < ► b) 3 posturi de ajutor con- J J J tabil la serviciile centrale ; 4 I , c) 4 posturi de impiegat de T (► contabilitate stagiar, la ser. J ] 3 viciile centrale ; 2 <, d) 7 posturi de dactilograi 4 I > stagiar la preturile : Cehul J J Silvaniei, Supuruţ de Jos, Va. 4 J lea lui Mihai, Andrid, Nuşfa- 4 < ► lău. Surduc şi Ulmeni. J JI e) 2 posturi de oameni de X ,, sei-viciu la serviciile centrale; ♦ < ► f) 2 posturi de oameni de J JI serviciu la preturile Simleul Z < , Silvaniei şi Surduc, 4 i ► Aceste vacanţe se vor com. J J3 plecta prin chemare !n Z , , funcţiune, transferare sau re. 4 < > primire, afară de posturile J J 3 de impiegat de contabilitate Z <► stagiar, dactilograf stagiar şi V ♦ om de serviciu, ceri se vor J J complecta prin transferare, Z J reprimire sau numire pe bază 4 ♦ de concurs. J T Cererile pentru admiterea 4 ♦ la concurs întocmite conform 4 ♦ art. 13 din Reg. St. F. P a. ♦ J dresate Prefectures noastre. T 4 se vor depune la această Pre. J T fectură până la data de 30 4 J Septembrie 1947. J 9 Odată cu cererile se vor J ♦ depune şi actele dovedind 4 îndeplinirea condiţiunilor pre- J văzute de art. 9 din St. F. P. J 4 şi art- 8 din Reg. St. F- P. 4 ^ Cererile necomplectate cu J 4 aceste acte nu se vor lua în J ♦ considerare, precum nici ce. 4 J rerile făcute sub rezerva în. J ♦ deplinirii ulterioare a condi - X J ţiunilor de admitere. 4 X Pentru cei admişi la în- J 4 scriere se va ţine un, concurs J ♦ de admitere la această Pre- 4 J fectură în ziua de 20 Octom. J . brie 1947, orele 8 dimineaţa- J S Programul concursului de ♦ sdm'tere este după cum ur- J mează : Z A. — proba scrisă 4 Constă din lucrarea în scris J a«unei teme din domeniu ad- J Á ’"inis'rativ geografic sau ir- 4 terir stabilită de comisiunea J £ examiratoare. s •> B- — proba orală j Á I pentru toţi candidaţii : J J cunoştinţe elementare din 4 J limba română, legea «dminis. 4 trativă, Statutul şi Regula- 4 J mentül Statutului Funcţiona. J trilor Publici. Statutul si nor- 4 mele de aplicare a Statutului 4 J Salariaţilor comunali, istoria 4 4 şi geografia Tării, legea con. 4 4 tah'lităţii publice. J J II. pentru personalul de ♦ 4 serviciu : X 4 c'mortinţe e’ementare din 4 J bmba română si normele de 4 4 comportare şi diacîplină ln J 4 serviciu şi afară de serviciu, X Z C. — proba practică 4 4 Expuneri orale privitor la J 4 rezolvarea de probleme din 4 J dome-Mul funcţiunii pen*ru 4 4 care candidează fiecare par- J 4 tictpant ţa concurs 4 J Pentm cand'dati' la func. 4 t, tiunl d« daet*io<rrSfie probg J 4 practleS constă dir coniat le 4 J maşină si scris dună d’etat, ▼ <> Fiecare din nrobele de mai J 4 «iw e<t» elfm'natorie- 4 j Prefect, MU'OV MECHTU 4 4 Şeful Serviciului, J 4 Dr. Eugen FiliP Z e ♦ O.»4*»»».4.A«»4*ŞŞŞŞŞŞ Caut garsonieră * centrală foarte < urgent. Telefon 4.65 58 dimineaţa < şi 3-8139 după amiază. .-- Lun! 1 Septembrie — zi care coincide cu aniversarea a trei ani dela renaşterea mişcări: sin. dicale din România — Încep pri­mele alegeri sindicale la func­ţionarii publici. Efectuându-se pe principiul autonomiei sindicale şi a demo­craţiei muncitoreşti, alegerile sindicale pun în faţa funcţiona­rilor publici de toate categoriile, sarcini noui în concordantă cu vremurile Istorice pe care lo străbate ţara în urma stabilizării monetare. In nouile comitete sindicale îuncţionăreşti, trebue să fie ale­se elementele cele mai cinstite şi ataşate regimului democratic, elemente chemate să aducă un suflu nou in aparatul de stat de. mocratic, luptători hotărîţi să Introducă cinstea şi corectitudi­nea, în locul biurocratismulul şi corupţiei. Stabilizarea monetari, es şl întreg efortul ţie care-1 depune clasa muncitoare pentru retaca­­rea economică a tării, trebue lă găsească tn aparatul de stat de tip nou, oameni care să se iden­tifice cu năzuinţele poporului, apărători ai legilor pe care Ie făureşte Parlamentul Poporului­­lată dece, alegerile sindicale care încep Luni 1 Septembrie, au o semnificaţie deosebită şi re­clamă din partea tuturor func­ţionarilor publici, o vigilenţă deosebită, pentru ca tn nouile comitete să nu pătrundă nici un element compromis, viciat de biurocratism, ci numai funcţio­nari cinstiţi, sindicalişti convinşi, care înţeleg să aplice cu stric­teţe directivele C- G. M. şi ho­­tărîţi să lupte pentru Interesei« funcţionarilor publici, pentru in­­teresele clasei muncitoare şi po. porului român. Ce drepturi au speriaţii comprimat) Salariaţii comprimaţi «lin întreprinderile cu prleoe de braţe de muneă *1 oare nu sunt Imediat plasaţi In alta parte, vor primi salariul pa două luni, dela întreprinde­re« respectivi. Totodată salariaţii compri­maţi au dreptul la cotele de lemne, cohbis ulei, îmbrăcă­­minte, încălţăminte şi textile pe core ceilalţi salariaţi le primesc prin eoonomatul în­treprinderii, daeă bineînţeles ou fost însorişi înainte la •­­oonomat şi dacă n'su mai primit odată aoeete oote. A- eeet drept al salariaţilor comprimaţi ee stinge după 60 de zile dela îndepărtarea din serviciu. j Bvstnrile lui Karl Marx şl I. V. Stalin se pet comanda de la librăria Cartea Rnsă Calea Victoriei Nr. 45. jTeiefon 6.11.67 san 3.79.76. 4444444444444444444444 PUBLICAŢIE * 3 3 Eforia Spitalelor Civile « ) > angajează mecanici şefi, 4 J 3 mecanici şi fochlşti pentru ^ < > Bneureşti şl Provincia- 4 < ’ Prezentarea cu acte la Di- ♦ 3 > recţia Technică din E.S.C*. * < > B-dul Elisabela Nr 9 etaj 4 33 III, telefon 3.19 48 ♦ ,4 ° * 444444444444444»»44444 in ec stadiu sc plata avansurilor de află 30°lo Instalarea noului Comandant a! Gardieni­­lor PubUcl Eri dimineaţă, tn prezenţe domnilor : general Teodor Fe­tru«, prefectul Poliţiei Capitalei, Mlrcea Brătucu, secretarul ge­neral ai Prefecturii, etc., a avut loc solemnitatea instalării d-lu) colonel Viotor Bădescu, noul ce. mandant al Corpului Gardienilor Publici, în locul d-lui generai Meculescu-Solemnitatea a luat sfârşit î» orele 11, după ce a avut loc de­filarea gardienilor şi gardiene­­tor, în faţa d-lUi general Teodor Petruc, a d.lui Mireea Brătucu. a noului comandant şl a fostului comandant al Corpului Gardie­nilor Publici. In cursul zilei de ieri. Con­federaţie Generală a Muncii a cerut Cernişi-'i or Local« din ţară să comunice telefonic toa­te date e în .egtăură cu modul în oare decurge în fabrici, uzi­ne şi ateliere plata avansurilor de 30°/o asupra chenzinal ín curs. Din răspunsurile primit«» reese că acolo und« muncito­rii au foat energici şl uniţi au impus patroniior să-fi îndepli­nească obligaţia, aconturile ap fost achitate. Acolo unda mun­citorii n'au stăruit cu des tufă insistenţă, patronul a găsit zeci de pretexte spre a se eschiva. Astfel, la Mediaş şi ia Brăi’a majoritatea marilor întreprin­deri au plătit integrai avansul de SOV», La Piatra Neamţ şi la Bacău, muncitorii au primit a­­conturi — inferioare tnsă pro­­centaju'uf de 50•/«. in aceste oraşe, muncitorii presează mai departe pe patroni, cerăndu-lo să-şi îndeplinească obligaţiile legale. Mai proaetă este situaţia ia Galaţi şi ia Braşov. La Galaţi, nici „Industria Textilă", nici Portul .nici micile întreprinderi şi ateliere, nu plătiseră până ieri avansurile datorate munci­torilor. La Braşov muncitorii dela „Voinea" întâmpină mari greu­tăţi tn aeeastă privinţă. Le „Seherg" şi fa „Metróm", «'au dat de abia mici avansuri sala­riaţilor. Tot aşa şi ia Teii man. In faţa acestei situaţii — C. G. M. a cerut muncitorilor sin­dicalizaţi să stărue cu toată ho­­tărtrea pe lângă patroni, impu­­nLndu-Ie să-şi îndeplinească o- Mlgaţiile. Pretutindeni, patroni’ trebue făcuţi să tnţeieagă că nu ii se va îngădui să-şi bală joc de drepturile muncitorilor, aşa cum cei mai mulţi dintre dânşii au făcut-o In trecut. Statul le-a dat posibilita­tea să facă rost de banii necesari pentru plata salarii­lor, tngăduindu-fe să depue la cursul oficial cocoşeli, valutele, etc. tar acei pa­­troni care tacă nu s'au ho­­tărţt si facă această opera­ţia ar putea ea foarte cu­rând să regrete amarnic a­­coastă axitare. Numai ci a­­tunci s’ar putea să fie prea târziu. Deci, fără nici o întârzie­re : avansurile salariaţilor trebuesc imediat plătită I Se vor plăti ajutoare de boală salariaţilor Mai mulţi muncitori ne-au rugat să le răspundem daci in cadrul nouUor norme de salari­zare ajutorul de boală a fost sau nu menţinut- Interesându-ne pe lângă fo­rurile competente, ni s’a comu­nicat că ajutorul de boală pen­tánt salariaţi se va plăti şi de aici Înainte. Rămâne ca să se fixeze cuantumul acestui aju­tor» care va fi proporţional cu salariul. n IIMM Man Mü 'tSĂS.'*: Ia Craiova si Deva Salariaţii declaraţi disponibili vor călători gratuit pe C.F.R. până la nouile domicilii Comisiunea Centrală de Re­partizarea Raţionată a Forţe­lor de Munco» face cunoscut că tn conformitate cu d.apozi­­ţiunile art. 18 din Jurn. Cons de Miniştri Nr. 834/947, publi­cate in Mo. Of. Nr. 157 din 12 Iulie 1947, salariaţii declaraţi dsponlblli cari nu au fost re­partizaţi in alte întreprinderi, vor putea călători, atât el per­sonal cât şi familiile lor, fără plată, la noile domicilii» — cu respectarea deciziei ministeria­le a Departamentului Afaceri­lor Interne privind stabilirea in centrele aglomerate. Deasemenea vor avea drep­tul să transporte gratuit şi bagaj. Aceste călătorii se vor efec. tua pe baza a două certifica­te» unul pentru persoane şi al­tul pentru bagaje, emise de Oomisiunile pentru Repartiza­rea Raţională a Forţelor d« Muncă, cari funcţionează pe lângă Inspectoratele de Mtr.ică fi Oficife Camerelor de Mun­că din ţară. Biletele de călătorie sunt va. labile nume] pe clasa IH-a la trenurile personale. Salariaţii disponibili au dreptul că-şi transporte. In mod gratuit o cantitate de ma. ECHIPA NAŢIONALA DE ATLETISM VA FI CUNOSCUTA DU­MINICA SEARA ..DUPĂ „PRÉ-B ALC ANI A DA“ DELA CLUJ Palatul Justiţie' Comercianţi trimiţi tn faţa instanţelor de sabotaj Următorii comercianţi au fost înaintaţi instanţelor şpe- ale de sabotaj de pe lângă " v> pentru depăşire neetichetai­­n*“-1" " In cantonamentul dela Cluj, s'o creiat atleţilor echipiei noastre nationale, cel mai favorabil clima t, înaintea unei competiţii de talia Campionatelor Bo’eanice de Atleti sm. Antrenamente metodice vizi­te medicale, distracţii, odihnă, — iată condiţiuni de care imc: odată selecţionaţii unet echipe naţionale nu s’au bucurat tn, România. Grifa a-easta pentru reprezentant if ţâri;, pentru tineretul acesta nou, crescut altfel este semnul mentalităţilor înnoitoare a conducătorilor O.S.P.-ului-La numai 8 zile de marele e­­xamen, selecţionaţii păşesc La ul­tima verificare. Este vorba de un concurs de antrenament care se va desfăşura pe stadionul Univer­sităţii din Cluj. astăzi, mâine şi Duminică după amiază- Pentru a aclimatiza pe atleţi', concursul a­­cesta constă din toate probele Campionatului Balcanic. Aşa dar. la Cluj, o... mică ,pre-Balca­niadă". ' Vor participa toti selecţionaţii, eu excepţia lui Kiss Ladislau şi a Luizei Ernst. re lamanti da chestiuni familiare, • lor. »trma ber şi-au anunţat telegrafic so­sirea pentru săptămâna viitoare, în Bucureşti, Albania deplasează, pentru Campionatele Balcanice de Atletism, un lot de 39 atleţi şi 3 oficiali, iar Trestui Liber un lot de 25 atleţi, cu un condu­cător-Prin grija şi adânca înţelegere a aportului popular, a tov. Chivu Stoica, directorul generai CFR, «u fost puse la dispoziţia atleţilor *‘răini şi români • me1 cecare tw c •“ 'Mi balcanic, tncă a verigă kt lanţul prieteniei sportive. Ultimele ştiri m A fost definitiv .fixáld or­dinea tn care se desfăşoară la Bucureşti cele 3 matohuri da Diviza A- Şi anume : Unirăm Tricolor — C.F.R. Timişoara, Sâmbătă după amiază la Venus, în deschidere: partida de Divi­zia B : Gri vi ţa C.F.R. — C.F.R, Braşov, ier Duminică, după a­­miază in cuplaj : Ciocanul — A. S. Armata şi C F. R. Bucureşti— Oţelul (Reşiţai). • ..Cesa Prieteniei' Sovieto- Roanâne" şi O.S.P. donează trei cupe pentru o competiţie de bas­ket şi volley-ball, care se va desfăşura în zilele de 30 şi 31 August, cu ocezia inaugurării ximum 200 kgr, bagaje indife­rent de numărul membrilor de familie care il Însoţesc. In se râul de mai aus. •’au dat dispoziţiunl, atât organelor C. F. R. cât W organelor Mi­nisterului Muncii din ţară un­de funcţionează Comisiile de Repartizare, CRAIOVA, 28 (prin telefon).—Zi­lele trecute a sosit la Craiova, ml. nistrul Agriculturii şl Domeniilor d. prof. Tralan Săvulescu, însoţit de d. Mlrcea Doucet. D-sa a avut o consfătuire cu reprezentanţii autorităţilor locale. D. Ing, Trula directorul Camerei Agricole, a expus situaţia treerlşu­­tul arătând că până tn prezent s’an treerat 7.348 vag. grâu din care s’au colectat 1.624 vag. In ce priveşte recolta de porumb, d-sa a arătat că va fi de 2.200 kgr. la nectar, adică 50.000 vag. porumb pe judeţ. D. ministru Tralan Săvulescu a arătat necesitatea Înfiinţării • şco­lilor agricole zootehnice şt silvi­ce care să pregătească technicienií necesari In agricultură. ★ DEVA. 28 (prin telefon). — In seara zilei de 27 August, a sosit la Deva venind din Oltenia, d. prof. Tralan Săvulescu, ministrul Agri­culturii şl Domeniilor. In şedinţa de lucru pe care a a­­vut.o la prefectură cu reprezentan­ţii autorităţilor locale, d. ministru f'a Interesat de situaţia treerişulut li li Jiilisfil unt se munceşte cu râvnă şl colectării, de planul tnsămânţă­­rilor de toamnă precum şl de pro­blemele in legătură cu pomicultu­ra şl horticultura In jud. Hune­doara, dând Indicaţii asupra felu­lui cum trebuie să se muncească. Deasemeni d-sa a anunţat că a luat măsuri pentru înfiinţarea u­­nor şcoli speciale de horticultură la Geoagiu şl Nălaţ, de tractorişti la Deva şi de mecanici agricoli la Cuglr. DEVA, 28 (prin telefon). — Di» grup de 32 studenţi cehoslovaci su fost oaspeţii minelor din Vsle» Jiului unde su vizita* lucrările d* construcţie s liniei Liveeenl-Bo-n­­beşti- puţul Ane Pauker, mi»*« Petrlla precum şi exploatarea şi preParaţia de cărbuni din Petrila, Studenţii cehoslovaci an ră­mas impresionaţi de munca i<*­­neasă depusă de minerii din Va­lea Jiului. Arestarea unei bilde d3 faisfeatori de dolari la Tg. Mureş TG. MUREŞ, 28 (prin tele­fon). __ Organele poliţieneşti au arestat pe indivizii Ijac Laslo, Calcear, Stern, Mitţel­nan We ner Samuel. L- Ijac- Cancsar Laslo care, constituiţi în bandă falsificau dolar», a­­dăugând la bancnotele de 1 dolar câte două zerur, trans­­formându-le astfel în banc­note de câ e 100 dolar . După ce-au fost purtaţi cu placarde la gât pe străzile ora* şului au fost înaintaţi sub o puternică pază Parchetului lo* cal. Brigada „Gh. Gheor­­ghiu-Dej” din Piteşti va lucra ia Bucureşti şi Predeal PITEŞTI, 26 (prin telefon)- — Brigada de muncă „Gheorghe Gheorghiu-Dej” formată din 6# UTM-işti a plecat din localitate pentru a lucra In staţia Bucureşti, triaj şi la şantierele CFR Pre. deal. înainte de a părăei oraşul, brigada s’a oprit in faţa sediului organizaţiei P C. R.. făcând a manifcs*aţie călduroasă comite, tulul judeţean. Srp-Hi^ntnl Ion Roşea d'ti OrIovp a iest con­damnat l3 R ani mnncă si^că CRAIOVA ,28 (prin telefon). — In faţa secţiei a Il-a a Instanţei de Sabotaj, s’a deshătut silele tre­cute procesul ce rtcrelatatului Ion Roşea, proprietarul magazinului de manufactură ,.La Papagal". El a dosit o cantitate de 1788 metri ştofe de oalitate superioară oar« au fost descoperite cu prilejul li­nei descinderi a organelor da control economic. După ample desbateri .instanţa i.a oondamnat la cinci ani muncă silnică şi con. flscarea mărfii. Sub stare de a­­rest. speculantul a fost depns la penitenciarul central .urmând • fi înaintat la Ocnele Mari apra a-şi ispăşi pedeapsa. Locuinţe pentru munci­tori la Constanţa CONSTANŢA 28 (prin tele­fon).— din iniţiativa muncito­rilor dela Dire ţla Maritimă a Porturilor din Constanţa. s’a trecut la construcţia unor locu­inţe pentru muncitori Zilele a­­restea. a fost terminat primul pav î:on care va adăposti 15 familii muncitoreşti-7000 tone ciment pentm C. F. R. pe ’una ftofltembrie Direcţia Industriilor de Stat • programat cimentul necesar dife­ritelor instituţiunl de Stat pe luna septembrie a. c. Astfel din cantitatea totală da HM tone ce 1 s’a pus la dispoziţi* tn acest scop, s’au atribuit C. F. R.-uiuI 7««o tone şl altor autorităţi 2.808 tone. Camerele de comerţ vor ii reorganizate Ministerul Industriei şl Co­merţului procedează actualmente la consultarea principalelor or­gane profesionale, USIC. Sfatul Negustoresc şi Camera de Co­merţ Bucureşti, precum şt a principalelor Camere de Co. mert din ţară, in legătură cu reorganizarea tuturor Camerelor de Comerţ ţi de Industrie pe baze cât mai corespunzătoare situaţiei de azi şi pentru a 1< imprima o activitate m*I in­tensă şi mai apropiată scopului lor. La atelierul de turnătorie dela fabrica „Moreni“ Gu­­geşti ■ R. Sărat muncitorul Lu­dovic Lucaci, a reuşit să recons­truiască datorită eforturilor de­puse, cuptorul de turnat, pu­­nându-1 în funcţiune. In urma acestui fapt produc­ţia a fost sporită simţitor, ajun­­gându-se să se toarne numai în câteva ore peste 150 kgr. fontă şi bronz. Deasemeni muncitorul Şapi­­ra Isidor a izbutit ca după o muncă încordată să aducă ino­vaţii maşinii de reizolat sârma bobinajelor dela motoare, con­fecţionând prin mijloace origi­nale, sârmă care până acum se obţinea greu şi la preţuri mari dela Industria Sârmei din Câm­pia. Turzii. Din cauza lipsei de hârtie de şlefuit, stagna producţia dela secţia şlefuit placaje şi panale. Muncitorii Gardos Andrei, Mar­­cu Ion, Matei Nicol ie şi Rusu Ştefan au adus o inovaţie: hârtia veche a fost prelucată în condiţiuni atât de perfecte încât s’a reuşit să înlocuiască hârtia de şlefuit care pănâ a­­cum era importată din străină­tate. Munca şi stăruinţa acestor muncitori, care a dus la o sim­ţitoare mărire a producţiei ara­tă că propunerile P.C.R.» au gă­sit un viu ecou în rândurile muncitorilor dela fabrica „Mo­­roeni’’. D. PETRICA coresp. Universitatea din Cra­iova îşi va deschide porţile CRAIOVA 28 /prin tele­fon). — Ia Prefectura jud. Dolj, a avut loc ziele trecute o importantă consfătuire în le­gătură cu tnftnţarea Univer­sităţii Olteniei. Au part'e paf tov. D. Cumpănaşu. prefectul jud. "Dolj. comitetul de direcţie aî Eforiei Un vers'tăţii, d-nii Insp. G-ral Adun- Ganea. depu­tat. prof. Lungu. deputat I. M - troiu prof. universitar Pomp> l'u Nicolae. Dr. I- Rozenstein. Docent dr. Cănciiulescu. etc. S'a luat in discuţie problema clă­dirilor ce vor fi afectate uni­vers taţii. a căminului şi canti­nei S’a constituit şi un com * tet de iniţiativă studenţesc, format dn studenta Tat:ana Bobâncă, delegata F-D-U. şi studenţii Firu loan şi Balaban Eugen. In toamnă, un vers ta­­tea craioveană îşi va deschidă porţii®­Constituirea asociaţiei „Prietenii Scânteii“ la Piatra Neamţ PTATRA NEAMŢ. 28 (prin tele­fon) — In oraşul Piatra Neamţ a luat fiinţă In ziua de 27 August asociaţia „Prietenii Scânteii”. Cu acest prilej a fost ales următorul oomitet: d. Eugen Ciupercă, direc­torul Băncii Naţionale, ing. Vasil, co, director la Sovromlemn, Ing. Tudor Vorei, av. N. Lazaridi, deca­nul baroului Neamţ, tov. Constan­tin Prlsnea, prefectul Judeţului, prof. D. DobronăuţeanU, prof. D. Alllncăi. av. Segal, A. Falcon şl ton Buzolan. S’a hotărit scoaterea unui manlfeit care să fie redactat de un comitet şi Impfirţlt tn judeţ. In ziua de 14 septembrie când se împlinesc 3 ani dela apariţia „Scânteii” legale se va organiza un frumos festival artistic Lista Nr. 2 de salarsati repartizaţi de Comîs:a Centrală pentru plasarea braţelor de muncă Publicăm azi In continuare o nouă listă de muncitori disponi­bili calificaţi şi neoallfleaţi — re­partizaţi de către comisia cen­trală de repartizare a braţelor de muncă-MUNCITORI CALIFICAU REPARTIZAŢI LA UZINELE „VULCAN" Kâdtileşeu Gh- şt Romaniuc Nie. comprimaţi dela SET. Aldea Creţu dela Monetărie; Nedelcu C-tin dela IER; Dumitru Ion de­la SET; Boboc Ştefan dela Aero- Chimică; Dogam Ştefan dela Pulberăria Dudeşti; Modei loan dels STB; Ioneaou Gh. del* Par. cornet; Stere Gh. dela Reşiţa; Tămase C-tin. Teodoresou Alex., Marin Tănase dela V,'olff; Mo­­tuşcu Anghel şi Talpescu C-tin dela Zimmer. Elise Vasile dela Malaxa; Cumpăneanu Vasile dela Supertern; Geman Ştefan.r Ghe­­orghe Alex, dela STB; Grlgor» O-Ün dela Telefoane, Mireea Ra­du, Petre Gh. Roşea dela Pulbe­rărie; Gaşcu Gh. şi Peneşanu D-iru dela Telefoane. La I. E. R. loaescu loan, Stereacu Grigote. Marian David. Florea Iile, Baiboş loan, Frăţianu Gh„ Zamfir Nie., dela Vuloan; Slăvescu C-tln dela Automată; Zaharia loan dela Vul. can. La Uzinele Basarab Petre* N, dela A-Chlmlei; Sto­len Florea dd* Manoteehnica; Roş«« Vasile dela Vulcan; Galici loan; Oprescii Ştefan, Negoeacu D-iru dela Vulcan. Aftalion; Baidu Miron dela STB; Anastasiu Teodor dela Ford Bra­­gadiru. Bândulescu Ilie, Răducan ştefan, Soare Mihai dela Vulcan; Frunză S şi loan P- Andrei dela Malaxa; Gheoaci Aurelian, Alecu O-tin dela Vulcan; Vaoaros loan, Şireţeanu Gabriel dela Reşiţa; Dumitrache Gh- dela Pulberăria; Crăeiunescu C-tin. Doblete C-tin­­dela Malaxa; Miclăuş Gh. dela Philips. La Zimmer La Fichet Marea Traian şi Epuran C-ttn‘ dela Telefoane; Barbu Florea de­la Gralex; Iordane»cu Pavel del* Divănică loan, Mihuţ Dumitru şi Cheantor Axente dela Malaxa; Popa Enache dela Migrai; Nioo. lescu Gh. dela Pulberărie; Roşea Nie. dela Vulcan. Muncitori necalificaţi Alecu Gh. Ceuşescu Ion, Mifn Mar'n, Matei Stere, Aurelian Gh„ Cluraru Florea, Nedclea Tudor şi Ianchiu Constantin dela fabrica I. C. A. R,, au fost re­partizat! Ia întreprinderea „Rum. pel”. Penciu Eliade, Gh. Stan, Mi­­hăescu Ştefan, dela „Uzinele Chimice Române”; Zaharia Ale­xandru. Grigorescu Alexandra, Coman Petre dela fabrica „Ilie Ciuraru"; Nepoteann Petre, G’că Gh., Bábuéi Alexandra. Miteann Marin dela „Producţia Textilă”, au fost repartizaţi la uzinele „Malaxa". Blaj Florea, dela „Almă”; Bia- Jan Petre, Coche Gheorghe, Lupu Gheorghe, Marin Ion, dela „As­­tra-Vagoane”, au fost reparti­zaţi la fabrica „Mărăşeşti”. I _ M Iii»!Éfot i I liră Desmiriştirile continuă. - Starea de vege­taţie a culturilor se menfme bună Ministerul Agriculturii co­munică următoarea situaţie a­­gricolă pe săptămâna dela 18— 24 August 1947 : Timpul s'a menţinut variabil şi potrivii de cald. A plouat peste 30 mm. din Mehedinţi până in Dorohoi, tn tot lungul munţilor Carpaţi şi reg un’le învecinate. Scoborăna spre şesurile dela Nord-Vest şt ’d-Ees , nr' ’' ** -r1 preţuri la arături sunt ab'a în curs de stabilire. Se poate prevede de pe acum, că arătu­ra cu vitele va costa mai pu­ţin decât arătura cu tractorul. Nou le preţuri la zilele de lu­cru cu braţele nu s’au fixat în­că şi se vor stabili pe regiuni econom’ce, treptat, cu începe­rea ş! înaintarea campaniei a­­griaol- de toamnă. S A APARUT J I HÜTTE-I I ▼ -Prima ediţie românească i Ta se adresa AGIR strada Pomană Nr, 81 y ♦♦♦♦♦♦♦+♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»<-------------------------------------------------------------------------------------------V-------­■flflIIIIIIIIIIIIlllliaillBHIIIIÉII

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék