Siklós és Ormánság, 1903 (1. évfolyam, 1-26. szám)

1903-09-26 / 13. szám

6-ik oldal. — Hibaigazítás. Lapunk múlt szá­mában az „Országos jegyzői közgyűlés“ hírüladásánál sajtóhiba történt. A gyűlés nem f. hó. 3-án, — mint írva volt — ha­nem f. hó 30-án fog megtartatni Buda­pesten. — Uj szivarfajok. Az általános for­galomba felvett dohánygyártmányok árjegy­zékébe „Rosita“ elnevezés alatt uj faj szivar ♦fog felvétetni s folyó évi október hó 1-től kezdve a forgalomba bocsáttatni. Ennek a szivarnak az ára az árusok részére 100 darabonként 7 korona 20 fillér, a fogyasz­tók részére darabonként 8 fillér, továbbá a belföldi különlegességi árjegyzékbe „De­­licias“ elnevezés alatt fog új szivar felvé­tetni s folyó évi október hó 1-től kezdve a forgalomba bocsáttatni. Ez a szivar 5 darabonként papirdobozba van csomagolva és az árusok részére 200 darabonként (40 drb. 5 drbos csomagban) fog eladatni. Öt darab szivart tartalmazó doboz ára 60 fill., 200 darab szivar ára 24 korona. — Rákóczi ünnepély. A nagyfalui polgári dalárda, népkönyvtára alapja javára folyó hó 27-én az ottani vendéglőben Rá­kóczi ünnepélyt rendez. Kezdete d. u. 4 órakor. Belépő dij személyenkint 30 fillér. Végül táncz. — Családi gyász a raádi paplakon. Csak a múlt számunkban adtunk hirt a családi örömről, mely Kurucz Sándor raádi lelkész osztályrésze volt. Most meg már gyászról kell hirt adnunk. Az újszülött két kicsi fiú közül az egyiket visszaszólí­totta magához a Gondviselő alig egy heti élet után. Temetése f. hó 24-én délután 3 órakor volt.­­ A viszlói felső-erdői földbirtok ügye. A viszlói úrbéresek körülbelül har­­mincz évvel ezelőtt vásároltak hatszáz hold­­nyi földbirtokot. A földet a község nevére íratták, hogy a vételár törlesztése zavar nélkül történhessék. Két évvel ezelőtt sza­badult föl a birtok az utolsó tehertől; ek­kor az úrbéresek elhatározták, hogy a föld­birtokot felosztják maguk között, előbb azonban a község számára kihasítottak be­lőle 150 holdat. A földosztás ügye most egy lépéssel előhalad. F. hó 2-án ugyanis a pécsi kir. törvényszék, mint úrbéri ható­ság ülést tartott, melyen elhatározta, hogy a földbirtokban levő legelő feloszthatása érdekében előnyomozást tart; e czélból közzé teszi, hogy Viszló község volt úrbé­reseinek tulajdonát képező viszlói 1100. számú betétben A. 11. f 265/1, 265/2, 165 3 b. és 265 5 b. hrsz. legelő terület felosz­tásának megengedhetősége érdemében az előnyomozásnak a helyszínén leendő foga­natosítására határnapul 1903. évi október hó 14. napjának d. e. 10 óráját a községi biróházhoz kitűzte, amikorra az érdekelte­ket azzal idézi meg, hogy az eljárás to­vábbi folyamán személyenkénti idézés vagy értesítés elvárása nélkül érdekeik képvise­letéről gondoskodjanak. — Ellenőrzési szemlék. Járásunkra nézve a f. é. ellenőrzési szemlék a követ­kező sorrendben tartatnak meg, u. m.: a népfölkelési Vaiszló községben a vaiszlói és kémesi jegyzőségek részére október 10. Siklós községben október 13., a beremendi, dr.­szentmártoni, gyűdi és kovácshidai és október 14-én a nagyharsányi, nagytótfalui, siklósi, viszlói jegyzőségek részére ; a hon­véd ellenőrzési szemlék, október 23-án a gyűdi, viszlói és kovácshidai; október 24-én a siklósi, nagyharsányi és drávasztmártoni; október 26. a beremendi és kémesi; október 27-én a nagytótfalui és vaiszlói jegyzőségek részére. Az ellenőrzési szemlék Siklóson a Tóth­­féle vendéglőben tartatnak és mindenkor reggeli 8 órakor veszik kezdetüket. — Távozó segédjegyző. Várbogyai Bogyay Elek beremendi rendszeresített segédjegyző és h. állami anyakönyvvezető mivel magasabb előmenetelre van kilátása, állásáról lemondott. Hallomásunk szerint egyelőre Kaposvárott telepedik le. — Hadapródjaink német iskolá­ban. A most folyó katona vitákban nagyon is hihetetlen hírnek tűnik föl az alábbi, melyről a “P. N.„ értesít. Amikor az idén, augusztus havában, a pécsi hadapródiskolá­ban befejezték a tanévet, a harmadik évfolyamból harmincz növendék jelentkezett az iskolaparancsnoknál, hogy ők a követ­kező tanévre német tannyelvű katonaiskolába akarnak átmenni. Hogy az ifjakat mi indí­totta erre az elhatározásra, azt nem tudjuk. De sejtjük. A növendékek úgy látszik, már biztosra vették, hogy a magyar tisztek részére rövidesen nagy szükség lesz a kö­zös hadseregben és ott nagy szolgálatot tehetnek a magyarság ügyének. Mert hiszen mi más vezette volna őket nem magyar tannyelvű intézetbe? Ugyan tavaly, meg az idén is voltak növendékek, akik a ne­gyedik év befejezése után átléptek a közös hadsereg kötelékébe, hanem csak igen kicsi számban. Tavaly ketten, az idén már öten. Ez a növekedő szám is bizonyítja, hogy tisztán az az eshetőség vonzotta őket a közös hadsereg kötelékébe, hogy a magyar nyelvet ott rövidesen meghonosítják a német helyett. Bár volna úgy, amiként az ő ifjú lelkük s szívük is kívánja. A pécsi honvéd hadapródiskola negyedik évfolyamában az idén ezek szerint csak 60 növendék lesz. — Sikkasztás a földmivelésügyi minisztériumban. A m. kir. földmivelés­ügyi minisztériumot úgy látszik üldözi a fatum, mert alig két évtizeden belül immár a harmadik, nagyobb szabású sikkasztás­ról kellett panaszt emelnie a budapesti kir. ügyészségen. Kokán János esete után a 90-es évek elején egy dijnok vett fel hami­sított utalványnyal 20.000 irtot az állam­­pénztárból s szerencsésen el is szökött ezzel a pénzzel. Hiába való volt minden igyekezet, nem tudták soha kézrekeriteni. — A mostani sikkasztót Lembert A. Gergelynek hívják. Mint gyorsiródijnok volt alkalmazva a m. kir. központi szőllészeti kísérleti állomás és ampelogiai intézetnél Budán, Attila­ utcza 10 szám alatt. Ezen minőségében aztán Istvánffy Gyula dr. egyetemi tanár intézeti igazgatónak nevére hamisított meghatalmazással és nyugtával ez évi julius hó 1- án felvett a szöllő­­müvelés czéljaira a m. kir. földmivelésügyi miniszter által kiutalványozott összegből 20,000 kor. s megszökött. — Hiába való volt a legszorgosabb nyomozat, a sikkasztó dijnokot kézrekeríteni nem lehetett. Meg­nehezíti Lembert elfogatását az a körülmény is, hogy a megszökött sikkasztó a magyar nyelven kívül beszéli a német, olasz s az angol nyelveket s ilyen nyelvismerettel igen könnyen boldogulhatott menekülő útjában. — A Duna áradása. A Duna az összes mellékfolyókkal egyetemben egyre árad. A Duna főleg a felső szakaszon okozott máris veszedelmet az ausztriai területen s a Dráva és Száva is több helyt kilépett medréből. A folyammérnöki hivatal jelentése szerint a Duna a fővárosnál 2 c­entimétert árad s mai magassága 280 c­entiméter. Veszedelemtől azonban ez idő szerint tartani hazánkban nem kell. — Gőzgépet kezelők tanfolyama. A helyhez kötött (stabil) gőzgépek keze­lőinek a pécsi kereskedelmi iparkamara által Pécsett rendezendő tanfolyamat, évi októ­ber hó 15-ik napján nyílik meg s dec­ember hó végéig tart. E tanfolyamon a stabil gőzgépek szerkezete és kezelése fog taníttatni. Hallgatókat csak azok vétetnek fel, akik már a kazánfűtők és lokomobil­­kezelők tanfolyamát sikerrel elvégezték. A jelentkezők az előző tanfolyamokról bizo­nyítványaikat tartoznak előmutatni. A tandíj 10 korona, a­melyet a beiratás alkalmával kell lefizetni. A beiratások október hó 1-étől 12-ig tartatnak a pécsi kereskedelmi és iparkamarában a hivatalos órák alatt. Vidékiek a tandíj beküldése mellett levélileg is beirat­kozhatnak. — Szabadságon. Tichy Ferencz dr. városi aljegyző tb. főjegyző a napokban kezdte meg 6 hétre terjedő hivatalos szabad­ságát. Tichy dr. Drezdában fogja eltöl­teni szabadságának nagyobb részét, a­hol most a németországi városok kiállítást ren­deznek. Drezda után Németország néhány nagyobb városába fog még ellátogatni. — Mohamed feltámadása. Az a véres faji és vallási harcz, a mely Mac­e­­dóniát dúlja már több év óta, s a mely konflagráczióval fenyegeti az egész Keletet, mohamedán részről egy olyan csodahírnek a szülője lett, a mely óriás hatást tett a muzulmánokra és igen megnehezíti a török kormány dolgát. Míg ugyanis az európai nagyhatalmak különböző fenyegetésekkel kényszerítgetik a portát a mec­edóniai lázadás elfojtására és a hithű albánok megrendszabályozására, addig Medinából, a próféta sírjának szent városából, az a csodás hsír kelt szárnyra, hogy Mohamed feltámadt és kiszállva sírjából, így kiáltott fel az égre : Allah! mentsd meg népedet! A hír csak a felizgatott vallásos fantáziának a szülötte, vagy még inkább, a fanatikus muzulmán körök koholmánya ugyan, de mindenesetre veszdelmes, mert könynyen rettenetes keresz­tyén mészárlásra vezethet az egész török birodalomban és lángra lobbanthatja az egész Keletet. — Tolvajlás. Hegedűs szabó le­ányától múlt szombaton, eddig ismeretlen tettes, három szép ruhát emelt el egy ud­vari helyiségből. Miután a lopást csak egy a házbeli viszonyokat jól ismerő egyén kö­vethette el, a lopott ruhákat valószínűleg értékesíteni akarta. Felhívjuk erre a figyel­met. „SIKLÓS ÉS ORMÁNSÁG“ (13 -ik szám) 1903. szeptember 26. Közgazdaság. Szüret. Megkezdődött a szüret, a sportot már megszedték, legtöbb helyen ki is forrot, a bodonyi búcsú napján már ingadoznak tőle az emberek. A korai asz­tali szőlők egy része elfagyott, más részét a vasút szállította el. A bor­szőlők nagyon szépen érnek, bár a hosszas szárazságban olykor olykor jó lett volna egy kis eső, de így sincs rossz termésre kilátás. A mennyi­ség ugyan alatta marad a tavalyinak, de minőség tekintetében határozottan jobb lesz az idei termés. A kései fagyok sok kárt tettek a Villány—Siklós—Gyűd—viszlói szöl­­lő­ hegyeken, de ami megmaradt, az sokkal jobban leérik. E hó végén s a jövő elején általánosan megindul a szüret. Állategészségügy. Újabban a sertés­­orbáncz megszűnt Pereked, Sásd, Ma­­gyar-Egregy és Hörnyék községek­ben. Ellenben Pogány községben föllé­pett. Úgy látszik tehát, hogy a hűvösebb idők beálltával a sertésvész szünetel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék