Sokféle, 1832 (1. évfolyam, 1-70. szám)

1832-10-02 / 44. szám

XLIV szám Béts. October 2-dikán. 18З2 щшаяаавшваашаятшшшяшшшшшшввшшшшяшшштшяяшшшяшяшшвшшшяшшшшшшшшяшяШявтвяятятт Csokonai Vitéz Mihály Kereszt-Levele. Nem egyeznek meg a’ magyar Tudósok Csokonai Vitéz Mihálynak, a’ magyar Parnassus egy fő díszének szülése idejéről. Sokan az 1773-dik, mások az 1774- dik esztendőt írják az ő születése esztendejének; to­vábbá némellyek December 17-dikét, mások Novem­ber 17-dikét tartják az ő születése napjának. Én tehát a’ dolog felvilágosítása, és a’ kétségek eloszlatása vé­gett, a’ Debretzeni Reformáta Ekklé’sia Anya-Köny­vében megkerestem a’ jeles Költő nevét, és azt e’képen találtam a’ megkereszteltetett kis gyermekek száma közzé beírva: 177З. In Templo majori 26. Nov. Hatvan u. (útsza) Csokonai Vitéz József és Diószegi Sára F. Mkll. *) K. A. Prkr. Béllyei Péter, Bentze Dániel, Csapó István, Kováts János. Ebből megtetszik, hogy Csokonai Vitéz Mihály szüle­tése idejét 177З. Észt. November 17-dikére helyesen lehet tenni, mivel a’ megkereszteltetése azután kilentz nap múlva ment véghez. A’Kereszt Atyák vagy Komák nevei közt a’ Prkr. bizonyosan Prédikátor szónak ösz­­verántása. És így a’ Költő Kereszt Attya volt Néhai Nagy Tiszteletű Prédikátor Béllyei Péter Úr, Debre­­tzennek szeretett Lelki Pásztora, kinek Özvegye Is. Váczi Nagy Erzsébet Aszszony, a’ ki Csokonait, mint Kereszt Anya, a’ keresztvízre tartotta, még most is él Debretzenben, teltvén életének 92-dik esztendejét. A’ Debretzeni Nagy Templom, mellyben Csokonai *­ F. МЫу.: Fi­­ok Mihály * Toldalék a’ M. Kurírhoz.

Next