Somogyi Hirlap, 1908. november (5. évfolyam, 252-275. szám)

1908-11-05 / 254. szám

1908 november 5. »SOMOGYI HÍRLAP“ Tegnap Puchman állatorvos szólt Weisz­­nak, hogy most már van ideje a tudományos boncoláshoz, hát csak hadd jöjjön a veterán csataló, hogy a tudomány szolgálatában hull­jon vére. Weisz szólt Válinak, aki azonban nem tudta előadni a lovat, mert azt nyolc forint­ért eladta Gyurisics Józsefnek. Meglett a baj, mikor kiderült, hogy a kí­sérleti gebe milyen vándorláson ment ke­resztül. Gyurisits nem akarta visszaadni a lovat, amelyért Valinak nyolc pengőt fizetett. Weisz pedig követelte Valitól a neki kölcsön adott lovat s mivel nem tudta visszaadni, feljelentette a rendőrségen sikkasztás miatt, így aztán a tudomány áldozata nem az öreg ló lesz, hanem a könnyelmű Váli Ká­roly, aki ellen bűnvádi eljárás indult. BOR HERCEG a világpolitikában. * Isvolsky külügyminiszter kö­zölte a duma elnökével, hogy Bosznia és Hercegovina annek­­tálását nem ismeri el s ennél­fogva a nemzetközi konferencia nem jöhet létre. * Egyszer Bob herceg mit gondol ma­gába ! A kis operett herceg nem gon­dolt kisebbet magába, minthogy bele­szól abba a nagy hangversenybe, a­melynek európai koncert a neve. És az icuska-picoska legényke még csak nem is a kontrás névtelen babérjaira vágyott. Prímet akart játszani, mint a komolyak, mint a nagyok ! Egyszer Bob herceg ezt gondolta magába ! Európa, a jó öreg Európa, amely annyi figurát látott már ugrándozni, lelkesedni a világ színpadán, mosoly­gott, sőt lemosolygott. Lemosolyogta Bob herceget, aki — a történelmi hűség kedvéért eláruljuk — ezúttal a György herceg névre hallgatott. György herceg nem törődött a mo­solyokkal. Kapta magát és Európa ka­caja közben Pétervárott termett az Atyuska magas színe előtt. Az Atyuska, a fehér, fogadta őt s ők halljatok cso­dát : ennek a fogadtatásnak eredménye lett. A tegnapi esti lapok hozzák azt a hirt, melyet e sorok élére biggyesztettünk mottóul. Ezt a komoly szenzációt azon­ban még nem erősítették meg, ellenben jött annál érdekesebb hír. Bizonyos ugyanis, hogy Péter királynak el kell hagynia a szerb trónt s utódja Bob, vagyis György herceg lesz, akit azért fogadott az atyuska, hogy odahaza te­kintélye legyen. Íme, miből lesz a cserebogár. Teg­nap még lemosolygott operett-herceg s holnap már tragikusan komoly koronás király, így űz gúnyos tréfát a sors az HÍREK. Mozgó divat csoda. * Örvendj, vigadj, ugrálj, nevess, Szerény fészkünk, Kaposvár, A te képed nem lesz többé Ily színtelen, fakó már. Hogy ezután széppé fejlődj, Meg van hozzá az alap : Megjelent a korzón tegnap A legelső nagy kalap. Elérkezett végre ide , mozgó divat-csoda: Virágos kert, szőlőlugas, Amely jár ide-oda ; Oly hosszú, mint az országút, Széles, mint Kossuth-terünk. Városrendező uraim ! Park már nem is kell nekünk! — A főispán Budapesten. Kapotsfy Jenő, Somogyvármegye főispánja ma reggel hiva­talos ügyekben Budapestre utazott. A főispán fővárosi tartózkodása alatt kihallgatásra megy Andrássy Gyula gróf belügyminiszterhez, a­kinek a szokásos főispáni jelentést teszi meg a vármegye közállapotairól. Kihallgatásra je­lentkezik a főispán Wekerle Sándor minisz­terelnöknél is, akinél a kaposvári köztiszt­viselők lakbéremelése érdekében közbenjár és felvilágosítja a kormányelnököt, hogy az alacsony lakásbérkimutatás csak a házigaz­dák érdekében történt és hogy valóságban sokkal magasabbak a lakásbérek, amiért a kaposvári tisztviselők méltán sorozhatók a 80 — 90 percentes lakpénzosztályba. — Esküvő. Stranszky János e hó 12-én esküszik örök hűséget Bohár Józsa kisasz­­szonynak P. Somodoron. — A megyés püspök és a kongrua. Mind­addig, mig a katolikus kongrua ügye a tör­vényhozás utján elintézést nem nyer. — Hornig Károly báró megyéspüspök az egy­házmegyéjéhez tartozó azon hatvanhárom kongrua­ kiegészitését, melyek arra igényt tarthatnak. — 1909. január 1-től kezdődő­iig, évenkint közel 22.000 korona összegben saját, folyó jövedelmeiből fogja kiutalni. — A csendőrség köréből. Goreczky Gyula II. o. csendőrszázados 1. o. századossá, Krisztinkovics István hadapród-tiszthelyettes hadnagygyá neveztetett ki. — Vilmos császár királyfiaknál. Vilmos német császár a napokban rövid tartózkodásra Bécsbe érkezik. Noha útja elsősorban vadászati ki­rándulásnak és szórakozásnak van szánva, a két uralkodó találkozása mégis aligha megy végbe anélkül, hogy ez alkalommal az aktuális politikai kérdések ne érintetnének. Valószínű, hogy megbeszélés tárgyai lesznek ez alkalommal a nemzetközi politikai helyzettel összefüggő ügyek; erről való hivatalos tárgyalásokat azonban egyáltalán nem terveznek. Vilmos császár bécsi látogatása fő­képen a két uralkodó baráti viszo­nyát és a két hatalom szövetségét lesz hivatva újra dokumentálni és megerősíteni. — A Csokonai-kör Kaposvárhoz. Érdekes átirat érkezett ma a városi tanácshoz. A debreczeni Csokonai-kör, amelynek fő célja a nagy poéta: Csokonai Vitéz Mihály emléké­nek ápolása, átiratban kéri Kaposvár város tanácsát, hogy azokat a Csokonai-emlékeket, amely a lánglelkű poéta somogyi tartózko­dására vonatkoznak, juttassa a Csokonai­­kör birtokába, mert a debreczeni városi múzeumban külön Csokonai-termet rendez­nek be a Csokonai-relikviáknak. — Az ipartestület renkívüli közgyűlése. A „Somogyi Hírlap” részletesen beszámolt a kaposvári cipészmesterek és a munkások között lefolyt heves, elkeseredett küzdelem minden fázisáról és így arról is, hogy a fő­városban orvul megtámadtak és a legdur­vábban inzultáltak a munkások két kapos­vári cipészmestert, akik munkások szerződ­tetése céljából jártak a fővárosban. A kapos­vári iparosok között érthető felháborodást keltett ez a támadás annál is inkább, mert az inzultus után néhány n­appal azok a ci­pészsegédek, akik itteni illetőségűek s igy a városból ki nem utasittattak, falragaszok ut­ján sértésekkel illették a mestereket. Ezek a dolgok arra indították a mestereket, hogy e hó 8-án, vasárnap délután 3 órára az ipar­­testület tagjait rendkívüli közgyűlésre hívják össze, amelyen megbotránkozásuknak adnak kifejezést a történtek felett. Mivel pedig a fővárosban megindított nyomozás adatai sze­rint a cipészmestereket ért támadás a szak­egyletből indult ki, indítványozni fogja a közgyűlésen az egyik iparos, hogy a kapos­vári ipartestület nagy küldöttséget menesz­­szen a belügyminszterhez és kérje őt a szak­egyletek szigorú és erélyes megrendszabá­­ly­ozására. — Adókedvezmény az állami tisztviselők­nek. Az állami tisztviselők illetményének szabályozásáról szóló törvény értelmében, az állam alkalmazottainak az illetményeikre kivetett állami adó után, a községi adón kívül a törvényhatósági pótadó és útadó alól is mentesítve lettek Ezen kedvezmény­ről szóló leirat, mely ma érkezett a minisz­tériumtól a somogyvármegyei alispáni hiva­talhoz, általános örömet keltett az állami tisztviselők körében, emberekkel s igy ülteti a nyakukra azt, akinek lelkesedését le merik mosolyogni. Mert a lelkesedés mindig tiszteletre­méltó. Még a György hercegé is, aki­nek igazán nem sok része van abban, hogy nemsokára korona kerül a fejére. Egyszerűen a körülmények alakultak a számára kedvezően, ami bámulatba ejt­het egy egész világot anélkül, hogy a történelem akárhányszor érthetetlen fo­lyása megváltoznék. Ahhoz a vén Európa lemosolygása kevés. A Lawn-tennisz felszerelési cikkek, I.T. Ultazó bőröndök, kalapok, fehérneműek E fl R 12 fl G R E R P 1 -nyakkenc 10 királynál legjobb beszerzési forrása I H 11 N­ H I QUllLl Kaposvár, Fő­ utca 7. ^_22q8_____________________________________ _ . 86—100.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék