Somogyi Ujsag, 1925. november (7. évfolyam, 248-251. szám)

1925-11-01 / 248. szám

1925. november I 3 SOMOGUUMG Angol gyapjúszövet kttlönlegessége/nkbtf/ » SNi az elséranga uriszabóságunkban a legdivatosabb télikabátokat, felöltőket, és »portöltöny különleges­­á% Bégeket stb, — Valódi angol Gyapjúszöveteket naéterenkést is a legolosóbban árusítok — Uradal­­­­**S& > inaknak a legolesóbb ajánlattal szolgálunk: ...... m .♦ STAM PFER és POPPER álaP“ WA úri szabók és kész férfi- és űuruha áruháza KAPOSVÁR, Korona-u. 3. lofö-Telefonseána: 136. ­— Az egri püspök Kaposvárott. Kriston Endre egri felszentelt püspök a római zarándoklatból ha­zatérőben városunkban időzik test­vérének, Kriston esendőrszázados­­nak látogatására. Ebből az alka­lomból Mindszentek estélyén a ha­lottakért mondandó ájtatosságot is ő végzi a róm. kát. templomban. — Névnapi ünnepség az Inter­nátusbán. A KÁNSz. államvasuti internátusának növendékei meleg, bensőséges ünneplésben részesítet­ték tegnap este szeretett igazga­tójukat, dr. Balthazar Farkast név­napja alkalmából. Az internátus énekkarának gyönyörű szerenádja után a növendékek nevében Balázs János VIII. o. gimnáziumi tanuló, Pejcsik Endre I. o. gimn. tanuló és Szőke Imre köszöntötték kere­setlen, közvetlen felköszöntőkkel. — A mezőgazdasági ingatla­nokra nyajtott záloglevél kölcsö­nökkel kapcsolatos illeték kedvez­mény. A hivatalos lap közli a pénzügyminiszter rendeletét a mezőgazdasági ingatlanokra nyúj­tott záloglevél kölcsönökkel kap­csolatos illeték kedvezményekről. A rendeletben részletezett feltéte­lek mellett a mezőgazdasági in­gatlanokra nyajtott pénzintézeti záloglevél kölcsönök a következő illeték kedvezményben részesül­nek. A záloglevél kölcsönről ki­állított kötelezvény 0.5 százalék illeték alá esik. A záloglevél köl­csönök engedélyezése után 20.000 korona állandó értékű illeték jár, az illeték azonban nem haladhatja meg a kölcsön névértékének 0.5 százalékát. Az ilyen engedélyezé­sek telekkönyvi bejegyzése ille­tékmentes. Mint a Somogyi Újság meg- Jjrfa, a MASz délnyugati kerülete vasárnap délelőtt a városon ke­resztül kegyeleti staféta futást rendez a hősi halottak emlékére. A staféta egyes váltóhelyeire a versenyzők pontosan fél 11 órára helyezkedjenek el, mert az inditás pontosan 10 óra 30 perckor fog megtörténni. A helyen felállást illetőleg a sor­solás megejtése után minden vál­tóhelynél, valamint az indításnál az alakulatok csapatai a következő sorrendben kötelesek íelállani: A futás irányát tekintve az úttest baloldalától számítva: I. Turul a), II. Máv. TE, III. Turul b), IV. Kereskedelmi iskola, V. Vámőrség, VI. 7. honvéd gyalogezred, VI. Reálgimnázium, VIII. Rákóczi sportegylet. A nemzetgyűlés ma gróf Tisza István és Návay Lajos emlékének hódolt — Pályázatot hirdet a város a villanyóra kezelésre. Megírta a Somogyi Újság, hogy Sprenger Lajos órásmester, a városháza villanyórájának kezelője lemondott állásáról. A város tanácsa úgy ha­tározott, hogy pályázatot hirdet az órakezelésre, egyben őszinte elis­merését fejezte ki Sprenger Lajos­nak hosszú évtizedeken át végzett lelkiismeretes munkájáért. — Arcbőre megtisztul, ha Mit­­telman szépítő kenőcsét használja, öyártja a „Magyar Korona“ gyógy­szertár Kaposvár. — A helyőrség tisztikarának Hu­bertus összejövetele- F. hó 3-án, kedden, a helyőrség tisztikara a Nemzeti Kaszinóban esti 9 órai kezdettel Hubertus összejövetelt rendez, melyre a Nemzeti Kaszinó tagjai ezúton is meghivatnak. — Baromfi kiállítás Budapesten-A Baromfitenyésztők Országos Szö­vetsége f. hó 20—23-án baromfi­­kiállítást rendez. A kiállításra uta­zóknak a Máv. vonalain 50 száza­lékos menetdij kedvezményt biz­tosítanak. A kedvezményre jogo­sító igazolványa Szövetség Üllői-ut 25. számú irodájában kapható. — Időprognózis. A Meteorologiai Intézet jelentése szerint lényeges változás nem várható. Bndapest, október 31. A nemzetgyűlés mai ülésének, amely 11 óra után kezdődött, egyetlen tárgya volt 7iöza István gróf és Návay Lajos mártírhalált halt volt képviselőházi elnökök emlékének való hódolás. Ugyan­csak ma délelőtt leplezték le a parlament épületében a nemzet­gyűlésnek a háborúban elhalt tiszt­viselői emlékét megörökítő emlék­táblát. A kegyelet s ünnepségeken a nemzetgyűlés valamennyi pártja résztvett a szobiáldemokratapárt kivételévöl. A szombati nap inter­­pelláeiós nap lett volna, de a kép­viselők elhatározták, hogy inter­pellációik elmondásától elállnak, mert a mai ünnepnap jelentőségét nem akarják csorbítani. A kormány tagjai tegnap dél­után minisztertanácsra gyűltek' össze, amelyen Csáky Károly gróf honvédelemügyi miniszteren kívül a kormány valamennyi tagja résztvett, A minisztertaná­csot fél 11 órakor megszakították, amikoris a miniszterelnök minisz­tertársait látta vendégül. A mi­nisztertanács éjjel fél 12 órakor ért véget, amelyen a takarékos­­sági és a 33 as bizottság által már elfogadott státusrendezési javaslatot tárgyalták, ezenkívül a valorizációs javaslat több pontját és folyó ügyeket intéztek el. Az egységespárt csütörtöki ér­tekezletét elhalasztották, csak a pártvacsorát tartották meg, ame­lyen meleg ünneplésben részesí­tették Klébelsberg Kunó gróf kultuszminisztert, aki most tért haza Berlinből. Ügyeljen | bevásárlásainál i M I ■p-- ■■■■" \ ,ZZZ7~k. védjegyünkre 1 s jü* iBfe ■ Száll az ének szájról-szájra : fl FRANCK kávénak ;| nincsen párjai H D. 177 O. 25 I. — V«, 3. f|| Vigyázz! — Hangfogót tesznek a város háza közgyűlési termének és a színházi páholyok székeire. A vá­ros tanácsa elhatározta, hogy te­kintettel arra a kellemetlen zö­rejre, amit különösen a színház­ban a páholyokban meg a köz­gyűlési teremben a székek tologa­tása okoz, hangfogókkal, illetve hangtompítókkal szereli fel a re­nitens széklábakat. — Hirdetmény. A Donner városi Széchenyi Önsegítő Szövetkezet felszámol. A befizetett részjegyek 1925. november 6 ig hétköznapo­kon este fél 6-tól fél 7 óra között visszafizettetnek. Felszámolók. — A Szociális Misszió havi gyű­lése. A Szociális Misszió f. hó 14-én, szerdán délután 5 órakor rendes havi gyűlést tart a vár­megyeház nagytermében. At. ta­gok teljes számban való szives megjelenését kéri az Elnökség. — Tizennyolc méter magas és 76 fokos vlzsugár törtet elő a földből. Hajdúszoboszló város kö­zelében a földbűi hatalmas vizsu­­gár tört elő, amelynek magassága elérte a 18 métert. Nyomban meg­állapították, hogy a viz hőmérsék­lete 76 Celsius fok. A váratlan ter­mészeti jelenség hirére valóságos népvándorlás indult a forrás felé, a földmivelésügyi miniszter utasí­tására azonban szigorú kordont vontak a forrás köré, amelynek vizét a debreczeni vegyvizsgálati állomáson vizsgálat alá vették és megállapították, hogy a viznek kálisó tartalma van. Hajdúszo­boszló városának nagy tervei van­nak a forrással, amelynek hőfoka 76-ról 72-re sulyedt, ez azonban állandó marad. — Vegye meg a Babóesai pati­kában az Agraria patkányirtó hus­! konzervát. Vigyázz! Levél hull itt-ott őszi [fákról És reggel hideg, harmatos a rét. De néha egy-egy napsugaras [völgyben Piros virág kacag feléd. Vigyázz! Egy reggel dérré lesz a [harmat, Elmúlt vágyak sugára messze már. Vigyázz! Egy reggel elrepül az [álom: Meleg hazába költöző madár. Vigyázz! Egy este fájni fog a [lelked, Ha gyútnak itt-ott öröm csillagok. És szürkülő fejed bánón lehajtva Hiába sóhajtsz: Egyedül vagyok... Jnhász Margit. — A Döbrössy-hagyaték tárgya­lása 13-án lesz Pécsett. A Döb­­rössy-hayyaték ügyében a fejle­mények újabb fordulópontra jutot­tak. A biróság elrendelte a tanuk kihallgatását az iránt, vájjon örök­hagyó beszámítható állapotban volt-e akkor, mikor végrendeletét megírta ? Ez a tárgyalás folyó hó 13-án és 14-én lesz Pécsett. A ta­núvallomások eredményén dől el az egész hagyaték sorsa, a tem­­plomépités azonban addig sem szünetel. — A 95.00/IX—924. vkm. sz. rendelettel előirt és a nyugdíjinté­zet céljait szolgáló, évenkénti kö­telező bejelentéshez szükséges űr­lap nyomtatványok kapható: a „Somogyi Újság“ könyvkereske­désében. x Váltó, folyószámla kölcsönö­ket legolcsóbban, ezidőszerlnt 14— 16%-kal folyósít, betéteket a leg­előnyösebben kamatoztat a Nem­zeti Hitelintézet r.-t. kaposvári fiókja, Kossuth-tér. BEHETtfäS PASZTILLA alegmahacsabli fejfájást is elmulasztja Vasárnap délelőtt pontban félti érakor indul a kegyeleti staféta

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék