Sopron, 1899. augusztus (29. évfolyam, 174-199. szám)

1899-08-01 / 174. szám

XXIX. évfolyam 174. szám. Kedd, 1899. augusztus 1. SOPRON (SOPRONI ÚJSÁG.) POLITIKAI NAPILAP.. Korom HÍRLAP.) Előfizetési árak: Helyben: Egész évre 16 koront, fél évre 8 koront, negyed évre 4 koront, egy hóra 1 koront 40 fillér. Vidékre : Egész évre 20 koront, fél évre 10 koront, negyed évre 5 korona, egy hóra 1 korona 70 fillér. Egy példánynak ára helyben fillér, vidéken fillér.­­♦:­Előfizetni az év bármely napjától lehet. Szerk­esztőségi és Isiad.els.i­vata­l. Romwalter Alfréd kő- és könyvnyomdai műintézetében Sopron, Várkerület 121. szám. Távbeszélő 25. szám. Távbeszélő 25. szám. Hirdetések közlése a legolcsóbb díjtétel szerint. Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el. Hirdetések, úgymint előfizetések a kiadóhivatalba küldendők. Mindennemű fizetés teljesítési helye Sopron.­­4*- A szerkesztőség kéziratok visszaküldésére nem vállalkozik. Petőfi ünneplése: Sopron, július 31. Szerényebb körben, a szeptemberben rendezendő nagyszabású Petőfi ünnepélyre tartogatva az általános lelkesedést, ünnepelték meg tegnap Sopronban Petőfi halálának 50-ik évfordulóját. A középületeken s egyes magánházakon nemzeti szinü lobogók lengtek s az emberek emelkedett hangulatban tekintettek a busán fájó napot emlékezetbe hozó trikolórokra s gondoltak arra a szép ünnepre, mely Seges­­várott, a nagy költő szoboremlékénél lefolyt. Valóban a Petőfi emlékének szentelt nap fényesebben, lelkesebben ünnepeltetett, mint számították ; az egész ország, egyesek és hatóságok, egyesületek és küldöttségek rótták le a kegyelet adóját s még a nemzeti­ségek képviselői is félretették e napon az áldatlan gyűlölködés fegyverét s koszorúval váltották fel azokat. Az általános lelkesedés tüze áthatotta Sopron város hazafias közönségét is; a keblekben föléledt a zseniális költő, a hős katona, a sokat szenvedett ember s a soproni zöld hajtókás, sárga pitykés nyomorgó közvi­téz emléke s ha impozánsabb külső jelekben most nem is juttatták kifejezésre a szeretetet és nagyrabecsülést, szavakban, a nevezetes év­forduló alkalmából történt összejöveteleken, sőt a családi körben nem maradt el a fehér­egyházi csatasíkon örökre elnémult dalnok dicsőítése. Nagyobb emóczió közepette ezúttal csak­­ a soproni „Petőfi kör“ ünnepelte a költő emlékét; az ifjú kör, mely a kezdet kezdetén áll, sok szeretettel és buzgalommal látott első nagy feladata megoldásához és csak a kezdet nehézségeinek, melylyel az ifjú, szép czélű kör küzködött, tulajdonítható, hogy az ünnepély nem volt, teljes sikerű. * Az ünnepélyen csak kevesen alig 100-an jelentek meg, jobbára iparosok és iparossegédek s néhányan az intelligen­­czia köréből, mindazáltal az ünnepély er­kölcsi sikere kielégítőnek mondható. Az emlékünnepély a „Hymnus“-szal kezdődött melyet a résztvevő közönség felállva énekelt. Ezután V­e­c­s­e­y Lajos, e fiatal törekvő iparos, a „Petőfi kör“ elnöke adózott hévvel előadott beszédében a magyar Tiitaeus emlé­kének. Majd ezután B­a­r­t­a­l F. lépett a dobogóra és sok igyekezettel szavalta el a „Talpra magyar“-t. Ezt követte Rajcs Ernő szavalata, ki Petőfinek próféta-ihletű rapsodi­­áját­ . Egy gondolat iránt engemet“ adta elő ; V­o­j­t­k­ó Pál tanár helyett, Rosta Ferencz lyceumi tanár „Petőfi élete és soproni tartózkodásé“-t olvasta fel. A közön­ség feszült figyelemmel hallgatta a felolvasásnak különösen azt a részét, mely Petőfi soproni tar­tózkodásáról szólt. Petőfi a „Háromháztéren,“ mint sárga pitykés zöldhajtókás közkatona ál­lott Őrt. Dermesztő hideg volt s a vézna testű, de óriás lelkű költő szilvakék kezében Schiller költeményeit szorongatva járt fel s alá, s a­­ sivitó éjszaki szél elől a „faköpönyeg“-ben keresett menedéket. Nagy hatással volt a kaszárnya jelenet, a hazulról érkezett elemó­zsia elköltése stb. A felolvasást lelkesen meg­éljenezte a hallgatóság. Ezután ismét szava­latok következtek: Varga J. „A vén zász­lótartó“-t, R­a­­­c­s E. „A ledőlt szobor“-t adta elő Az egyes műsorszámok után a tapsból és éljenzésből bőven kijutott a közreműkö­dőknek. Az ünnepélyt társasvacsora követte, melyen a pohárköszöntők gyors egymásután­ban hangzottak Pohárköszöntőt mondot­tak Rosta tanár, V­e­c­s­e­y Lajos, Tóth István, Ihász Mihály. Kellemesen hatott a hallgatóságra az, hogy egy nemrég még a magyar nyelvet csak törő, szerb származású iparossegéd egy Petőfi költeményt szavalt el, egy megyehuszár kis leánykája pedig ked­vesen csicsergett el egy kis költeményt. Az ünnepély a „Szózat“ eléneklésével fél 12 órakor ért véget s összeredményekép annyit öröm­­mel írhatunk, hogy még azokat az iparosokat is közelebb hozta a magyarsághoz, a józan, haza­fias gondolkodáshoz, akiket eddig az a bizo­nyos másik, szocziálismusban utazó iparos tár­saság akart mindenféle tévtanokkal elbolon­­ditani.­ ­ Dicsőséges napok emlékezete. Irta: Pogátsnik Miksa. 1849. junius 13-án Csornán kivívott fé­nyes győzelmünk után Kmetty György tábor­nokunk parancsot kapott a fővezérségtől a Rába mögé, közelebb Győrhöz visszavonulni. Tétdre mentünk, hol kipihentük az el­múlt napok fáradalmait. Kmettynek meg volt hagyva, ha esetleg az ellenség nagyobb erővel megtámadná, ne vegye fel a harczot, hanem vonuljon vissza. Itt megtudtuk, hogy az ellenség nagy­­erővel Győr alá nyomul, hogy a várost meg­támadja. Megtudtuk azt is, hogy a Wies-féle 13-án megvert brigád a Wolf- és Geistner­­féle brigádokkal egyesülve, melynek egy része Marczaltőn felül már átkelt a Rábán, a Rába jobb partján előrenyomul azzal a szándékkal, hogy hadosztályunkat arcában és házban meg­támadhassa. Kmetty elhatározta, hogy ütkö­zet nélkül nem vonul vissza, már azért sem, mert meg akarta az ellenség erejét ismerni, hogy a fővezérségnek biztos jelentést küld­­hessen. E czélból elvezette hadosztályát Mar­­czaltőre. Június 27-ik napján korán reggel az ellenség báró Nestritz marczaltői kastélyát ágyúzni kezdte, a­hol egyik földszinti szobá­ban a gránátok pattogása és a házfedélről nagy csörgéssel lehulló cserepek zaja között Albert vezérkari főnököm a jelentéseket tol­lamba diktálta. Tekintettel a beérkezett jelentésekre, melyek szerint az ellenség Marczaltőn alól is átkelt a Rábán, szükséges volt hátrább állást foglalni. Kmetty az iházi major előtti síkságot, a­mely Marczaltőhöz egy félórai távolságra van, választotta csatatérnek és itt várta be az ellenség támadását. Az ellenség bennünket nyomban követett és tüzérsége a csatát megkezdte, mire tü­zér­­ségünk­ a tüzet azonnal viszonozta.­­Állásunkat annak daczára, hogy az ellen­ség 10.000 emberből állott, megtartottuk. Az ellenséges gyalogság egy alkalom­mal támadólag előre hatolt, de egyik zászló­aljunk szuronyt szegezve elébe lépett és hát­rálni kényszerítette. Lovasságunk az ellenséges lovasságot is kihívta a harczra, azonban ez az összecsapást nem fogadta el, hanem a gyalogság háta mögé vonult vissza. Az iházi csata csak feltartóztató csata volt és igy a tulajdonképeni czélt elértük. Kmetty látva azt, hogy az ellenség szár­nyai meg akarnak bennünket kerülni, elren­delte a lassankénti visszavonulást. Mindkét oldalunkon két-két ágyú mű­ködésben maradt, míg a többiek 50 000 lé­pésnyire hátrább készletben helyezték magukat, hogy a visszavonult ágyuk után a tüzelést folytathassák. Épen akkor, a­mikor Kipetty a csatá­rozásnak­ beszüntetését elrendelte, megtörtént az, hogy a jobboldalon működött mindkét ágyú előtt befogott lovak, ágyúgolyók által találva, elestek, a­mi nagy zavart okozott a szekerészek között Az ellenség meglátva, egy vadász zász­­lóaljt vezényelt elő az ágyúink rohammal való elfoglalására. Már a két ágyuk elvesztettnek tartották. Azonban az ágyú fedezetére rendelt 33. zászlóalj egyik félszázadának vezetője szuronyt szegezve, rohamot parancsolt és a fiuk „éljen a magyar“ kiáltással előre törtek, a­mi által az ellenséges zászlóaljat zavarba hozták, úgy annyira, hogy megállóst és egy lépést sem mert tovább tenni Ez alatt szekerészeink más lovakat ve­zettek elő és igy sikerült mindkét ágyút meg­menteni. Az ellenség a vitéz szegediek elől meghátrált és ezek vesztesség nélkül társaik­hoz visszatérhettek. Ezzel a csata véget ért és hadosztályunk Lovász-Patona alatt táborba szállott. Még az éjjel sürgöny érkezett, hogy Szent-Mártonba induljunk. Útközben a főve­zérségtől azonban más parancs jött Minden lépésünkről a központi vezér­kari irodának Bayer ezredesnek Tatára jelen­tést küldtünk. Innen másnap figyelmeztettek arra, hogy az ellenség által körül vagyunk véve. Úgyis a­ Szerzőtől, az „Egyetértés“ utján, már közöl­tünk egy, a csornai csatáról szóló szép tárczát s most folytatjuk a jelenlegi tárczával, mely amannak mintegy kiegészítő részét képezi. Czukor-forradalom, Sopron, július 31. Bécs utczáin tömeges felvonulásokat tartottak Ablaküvegek csörömpölve hullottak a kövezetre, az emeletekről kődarabok röpül­tek az embertömegek közé s forró vizet ön­töttek a tüntetőkre, mintha ellenséges hordák lennének, melyek zsákmány után járják be a meghódított várost. Hasonló jelenetek játszód-

Next