Sopron, 1899. október-november (29. évfolyam, 225-275. szám)

1899-10-01 / 225. szám

Vasárnap, 1899. október 1. 225. szám, XXIX. évfolyam. (SOPRONI ÚJSÁG.) POLITIKAI NAPILAP. (soproni hírlap.) Előfizetési árak: Helyben: Egész évre 16 korona, fél évre 8 korona, negyed évre 4 korona, egy hóra 1 korona 40 fillér. Vidékre : Egész évre 20 korona, fél évre 10 korona, negyed évre 5 korona, egy hóra 1 korona 70 fillér. Egy példánynak ára helyben fillér, vidéken fillér.­­»*­Előfizetni az év bármely napjától lehet Szerk­esztőség- és 3 Kiad.ónl.irata­l. Romwalter Alfréd kő- és könyvnyomdai műintézetében Sopron, Várkerület 121. szám. Távbeszélő 25. szám. Távbeszélő 25. szám. Hirdetések közlése a legfelcsóbb díjtétel szerint. Bér­mentetten leveleket nem fogadunk el. Hirdetések, úgymint előfizetések a kiadóhivatalba küldendők. Mindennemű fizetés teljesítési helye Sopron. A szerkesztőség kéziratok visszaküldésére nem vállalkozik. Válságok országa, Sopron, szeptember 30 (Dsk.) Rettentő könnyű kitalálni, hogy Ausztriáról van szó, a­hol politikai értelem­ben számítva rendkívül rövid idő lefolyása alatt a harmadik kormány is beadta lemon­dását, s most vajúdik a negyediknek születése. Nem nagy jóstehetség kell hozzá, hogy bizo­nyos körülmények között bizton előrelátható­­nak mondjuk a még meg sem született kor­mánynak ideig-óráig való kínlódás után kö­zeli bukását. Vagy a jelenlegi szláv többséggel tart ugyanis, s­­ez esetben szembe találja magát a német pártok halálra is elszánt obstruk­­c­iójával, mely a legkisebb dolgokban is lehe­tetlenné teszi az amúgy is szűkre szabott parlamentáris határok között a békés kibon­takozást, vagy a német jóindulatára számít s akkor az engesztelhetetlenség a szlávok részéről sújtja hasonló rosszal. Az ellentétek az osztrák belpolitikában a tengernyi sokaságban lévő párttöredékek közt annyira kiélesedtek, hogy azok kiegyen­lítése immár a politikai lehetetlenségek birodal­mába sorozható. Kossuth Lajosnak nagy igaza volt, mi­kor híres tételét fölállította: a politikát az exigeniták tudományának mondván, de az ausztriai belviszonyok ma már oda fajultak, hogy a szükségletek és követelmények felől olyan ellentétes fogalmak kaptak lábra az egy­mással farkasszemet néző szláv és német köz­véleményben, a­melyeknek áthidalását még a császári tekintély, mely odaát minden jog kutforrásaként szerepel, sem képes kieszközölni. A politikai experimentácziók minden el­képzelhető formáján keresztül hajszoltatott már az osztrák parlament, a siker legkisebb kilátása nélkül. Most látszik meg, s ezt Ausz­tria példája igazolja legjobban, hogy egy sze­rencsétlen politikai tévedésnek, a minő gr. Bádeni politikája volt, micsoda végzetes ki­menete van. Bádeni olyan örökséget hagyott maga után az övét követő kormányoknak, mint egy szervi bajban szenvedő atya utó­dainak ; mindnyájan a nyelvrákban, azaz jobban mondva a nyelvrendeletekben fognak kimúlni. Annak az államférfinak, akit a korona az új osztrák minisztérium megalakításával meg fog bízni, biztosítékokat kell nyújtania nem csupán arra nézve, hogy a reichsrath munkaképességét visszaszerzi, hanem arra nézve is, hogy ez az ismét munkaképessé vált parlament a 14. §. alapján kihirdetett kiegye­zést jóváhagyásával véglegesíteni, ezenkívül pedig a delegációt megválasztani fogja. Ennél­fogva nem csupán az a feladata, hogy a né­meteket megpuhítsa és a bennük még mindig meglévő hajlamot a kiegyezés elvetésére le­­küzdje, hanem feladata az is, hogy a jobbol­dali pártok jóakaratát legalább annyira meg­nyerje, hogy rávegyék a hozzájuk tartozó cse­heket, hogy nyugodjanak bele a nyelvrende­­leteknek legalább ideiglenes megszüntetésébe. De a csehek ebbe csak két lényeges feltétel alatt nyugodnának bele: először ha, egy, a jobboldalra támaszkodó parlamenti kormány kérné tőlük, másodszor, ha egy ilyen, tehát az ő bizalmukat bíró kormány biztosí­taná őket, hogy amit a nyelvrendeletekben vesztenek, azt rövid idő múlva nyelvtörvény alakjában, (tehát hathatósabb módon) vissza­kapják. Valóban vigasztalhatlan helyzet, amely­ből a kibontakozás a legnagyobb politikai ál­dozatok révén remélhető csak. Igen ám, de erre az eddigi tanúság szerint mindenik párt­ban hiányzik az önfeláldozó hazafiság. Pedig tanulhattak volna e tekintetben is a mi közelmúltunk történetéből! A javíthatatlan. írta: Erdélyi Zoltán. A harmadik korsó sörnél tartottunk. Roppant meleg volt, hát föl se tűnt, hogy két korsóval rövidesen számoltunk le. De már a harmadiknál nem ízlett az árpalé, s bizonyos jóllakottság érzete fogott el mindkettőnket. Eddig szótlanul ültünk, csöndesen maj­szolva a sós kifliket, a­melyekről szinte öntu­datlanul dörgöltük le a sót, meg a kömény­magot. Fáradtak is voltunk a hegyi barango­lás után, meg aztán nem is volt sok közös témánk a beszélgetéshez. A mohón megivott sör a fejembe szállt. Az egész testembe halálos ernyedtség állott be, nagyon, de nagyon szerettem volna végig­­nyulni a földön s elaludni minden úri szokás ellenére. Éreztem, hogy a szemem lecsukódik s iszonyú erőfeszítéssel bírtam csak fáradt szempillámait fölnyitni. Fátyolozott tekintetem a velem szemben ülő Guszti barátomra esett. Félig elfordulva tőlem, szeme a kéklő mesz­­szeségben révedezett s az egyikből egy nehéz könycsepp gördült alá fényes csikót rajzolva sötétbarna arczbőrén s megállapodva a dús szakál fekete bozontjában. Megráztam magamat s messze ker­getve álmosságomat, unalmat, egész részvéttel kérdem: — Guszti! Mi bajod ? Szinte bambán, egy másik kérdéssel felelt. — Miért? — Az ördögbe is! Hiszen sírsz, mint egy kis diák, a ki nem kapott ebédet! Nem tagadta. Letörülte azt a férfiatlan vízcsöppet s akkorát sóhajtott, hogy minden sajnálkozásom mellett is kezdett komikus lenni. Aztán, mint a­kinek jól esik, hogy beszélhet a bánatáról, keservesen panaszkodó hangon ismételgette néhányszor: — Az az asszony! Az az asszony! Tudtam, hogy a feleségét értette alatta, a­kivel szegénynek mindig baja volt. Pedig mikor megnősült, azt hitte, hogy a menyor­szágra váltott magának ígérvényt a templom­ban. Szép, sugártermetű, eleveneszű lány volt a felesége, a­kiről el se hitte, hogy valaha az övé lesz. Úgy kellett helyette a jó barátai­nak megcsinálni a partit. Szép kis vagyon ura volt, boldog, gond­talan életnek nézett hát elébe, de nem telt bele három év, a hiú, kaczér asszony elpaza­rolta mindenét, s mikor már nem volt mit két kézzel szórni, jöttek a nem szeretem na­pok, adósság, meg a lélekölő féltékenykedés, a mindenkire szívesen mosolygó asszony miatt. Ennyit tudtam arról az asszonyról, mi­kor Guszti barátom keservesen fölsóhajjtott, s mikor félig részvéttel, félig kíváncsisággal kérdeztem meg. — Mi bajod van megint a feleségeddel? — Guszti hirtelen felhajtotta a sörét, zavartan hebegte: — Nincs semmi! semmi! . . . igazán! — De most már nem hagytam annyiban a dolgot. — Ej! beszélj őszintén ! nekem elmond­hatsz mindent. A szegény ember megint elérzékenyedett s végre vallott. — Barátom! — kezdte szinte siró han­gon — a feleségem elkergetett. Igen, elker­getett mint az ebet, a saját házamból kerge­tett ki. Hogy történt? A jó Isten tudja. Nagyon szerettem azt az asszony­t, az volt a hiba. Föláldoztam érte mindenemet, a­míg módomban volt, teljesítettem minden kíván­ságát, az volt a baj. Hanem a legnagyobb baj mégis az volt, az hogy asszony engem nem szeretett sohasem. Nem barátom, nagyon alaposan meggyőződtem, hogy nem szeretett sohasem. Csak azért lett a feleségem, mert azt hitte, hogy vagyonom elég lesz az ő könnyelmű élete minden hiú vágyakodásának kielégítésére. Sopron, szeptember 10.­­ A pénzügyi expozé. Lukács László pénzügyminiszter október 5-én tartja meg a képviselőházban a pénzügyi expozét, a­melynek kapcsán le fogja tenni a Ház aszta­lára az 1900-ik évi állami költségvetés elő­irányzatát. Ugyanabban az ülésben nyújtja be Széll Kálmán miniszterelnök az állami számvevőszék jelentéseit a múlt esztendőnek állami zárószámadásairól és további tüzetes jelentést terjeszt elő az ország múlt évi köz­állapotairól és az egyes minisztériumok múlt évi működésének eredményéről. Október ötödike után pár hétig előreláthatólag nem lesznek a Háznak érdemleges ülései. Tartozások: Sopron, szeptember 30. A város legutóbbi közgyűlésének tárgy­­sorozata nem egy pontjában erős vitákat pro­vokált. S ha szorgosabban vizsgáljuk a dol­gokat, nem a legfontosabb kérdéseknél indult meg a szó­lavina, hanem akárhányszor a ki-

Next