Soproni Hirlap, 1926. szeptember (13. évfolyam, 198-222. szám)

1926-09-01 / 198. szám

­Süli. évfolyam. 198. szám. Ára 2000 korona. Szerda. 1926 szeptember 1 »«fizetési ár egy hóra 36.000 korona. Egyes példány ára helyben­ és vidéki árusítóinknál ■•■napon 2000 korona, ünnepnap 3000 korona. KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: vítés Tóth Alajos. Nappali szerkesztőség és kiadóhivatal Sopron Színház utca 24. Telefon 345. Éjjeli tel: SOS ---------Vasárnapi melléklet: „Ünnep“.______ A Rábacsatorna kikotrásának ügye egyelőre nem kerül a Népszö­vetség elé A kormány diplomáciai után Intervelnál az osztrák hatóságoknál Sopronvármaegye törvényhatósági bizottságának közgyűlése — mint ismeretes — határozatot fogadott el, amely szerint memorandummal fordul a kormányhoz a Ferfi tó Rába- csatornájának az osztrákok részéről történt elhanyagolása miatt. A Rába menti községek lakosságá­nak panaszára a magyar hatóságok ismételten interveniáltak az osztrák­­ hatóságoknál, de eredménytelenül. Sopron vármegye törvényhatósága ezért ftt kérte a kormánytól, hogy a Népszövetség útján kötetetje Ausztriát a Rába csatorna­kotrási munkálatainak elvégzésére. A kormány egyelőre nem szán­dékozik ezt az ügyet a Népszövet­ség elé vinni, hanem diplomáciai úton próbálkozik engedékenységre birnt az osztrák hatóságokat a a Rába csatorna ügyében. Cseh visszautasítás esetében ter­jeszti a kormány a Népszövetség elé az ügyet. A szerb sajtó a kormányzó mohácsi beszédéről A szerb lapok részletes tudósítá­­sokban számolnak be Magyarország kormányzójának a mohácsi ünnep­ségen mondott beszédéről és bár egyelőre bővebb kommentálásba nem bocsátkoznak, a tudósítások­nak adott címekben kiemelik a magyar-jugoszláv közeledés tényét. A „Pravda“ a kormányzó jólsikerült képét is közli. Súlyos hajókatasztrófa Leningrad mellett A hajó több mint százötven utasa közül eddig tizenkilencnek találták meg a holttestét. A többi utasnak nyoma veszett Tegnap éjjel a Leniniedből Kron­­stad­ba igyekvő Burtwestnik nevű személyszállító gőz és sűrű ködben kikerülni igyekezett a Greyne nevű gőzöst, miközben nekifutott a kikö­tői gátnak. A hajó két méter széles léket kapott és tizenöt perc alatt elsülyedt. A hajón több mint 150 kiránduó utas utazott. Az utasok között az összeütközés pillanatában olyan óriási pánik tört ki, hogy­ még a mentőcsónakokat sem lehetett hasz­nálatba venni. Tegnap estig 19 holttestet halásztak ki a tengerből. A többi másról eddig hír nem ér­kezett, úgy hogy majdnem biztosra vehető, hogy a katasztrófánk 150- nál több áldozata van. ­ Robbanás egy francia katonai lőszergyárban A Pompes-boisban levő francia kalonai lőszergyárban tegnap dél­előtt óriási robbanás történt. A detonáció a környék községeinek összes ablikáit bevette. A gyár őr­ségéből 10 katona életveszélyesen megsebesült. A vizsgálat megálla­pította, hogy három lőszerkamra repült a levegőbe és hogy a robba­nást bűnös kezek munkája idézte elő.­­ V Tar­énytőzsde Tengeri — — — — Repce — — — — Zab uj — — — — Zab uj középminőségű 265.000— 267.500 640.000— 660.000 205.000— 210.000 190.000—20 .000 Koroa - - - — 160.0,0—162.500 !iur"d 1QK n; n_10S ono Köles — - — — Lucerna— — — — Lóhere — — — — 185.OÍ0—195.000 2300—2500 2300—2500 kg tiszavid. búza 5 nant. és pestm búza tg-os tiszavid. búza uj nant. és pestm. búza uj tg-os tiszavid. búza uj nánt. és pestm. búza uj kg-os tiszavid. búza uj lánt. és pestm. búza uj tg-os tiszavid. búza uj lánt. és pestm. búza uj ,s pestvid. uj —• — ,s más szárm. uj — árpa — — — carmányárpa uj — ormányárpa középm. 345.000-340.000-350.000-342.500- 355.000-347.500- 357 500-350.000-360.000-352.500-230.000- 230.000 -300.000-215.000-205.000-350.000 ■345.000 -352.500 -347.500 -367.500 -352.500 -36 .000 -355.100 -362 500 -357.500 -235.000 -232.000 -325.000 -220.000 210.000 A soproni ÉME szeptember 8-án ünnepli meg az ágfalvi ütközet 5 éves évfordulóját Az ünnepségen részt vasznak az összes soproni ható­ságok, keresztény társadalmi egyesületek és iskolák — avassák hivatalos ünneppé ágfalvi hőseink emléknapját A soproni ÉME és vele tűröltve az összes soproni keresztény társa­­dalm egyesületek szeptember 8 án ünnepük meg az ágfalvi ütközet 5 éves évfordulóját. Az ünnepség a soproni Szent Mihályi temetőben, az ágfalvi ütközetben elesett Sze­­chányi Elemér és Maliscsek Gyula sírjánál fog meg­örténni. Az ünnep­ség részletes programját vasárnapi számunkban közöljük. Ehelyütt csak az EME nek a helyi társadalmi egyesületek elnökségeihez intézett felhívását ismertetjük. A soproni EME ugyanis, hogy Sopron lakos­­ságának közönyét megtörje és fel­elevenítse azoknak a forró napok­­nak az emlékét, amelyeken Sopron sorsa eldőlt, hatalmas program ki­dolgozásával nagyszabású hazafias ünnepséget rendez és ehhez hívja segítségül az összes soproni ke­­resztény társadalmi egyesületeket. A felhívásban az EME elnöksége többek között a következőket írja: — Nem a népszavazás, hanem a hősök ágfalvi és többi csatái, az ő vérük cnlása és hősi halála men­tette meg Sopront és környékét, mert ha ők nem küzdöttek volna oly önfeláldozóan a szent ügyért, Sopronban népszavazás soha sem­­ lett volna. S midőn ezt hálafélt szívvel álla­pítjuk meg az utókor és a történe­lem számára, kötelességünknek tart­juk, hogy az ágfalvi és soproni temetőkben lévő sirhalmaikhoz el­­zarándokoljunk és virágokkal diszít­­sük azokat a hantokat, amelyek az ő drága poraikat fedik. Ez a legkevesebb, amit megtehe­tünk, de fájaalommal tapasztaljuk, hogy az életkü­zdelem nehéz gondjai ezt a hazafias, e kö­­cs meg köteles hitünk és tartozásunk teljesítését is lankasztani kezdi. Hogy tehát halhatatlanul pihenő hőseink iránti köteles tiszteletünk és emlékünk minden időkre fenntar­­tassék, egyesületünk elhatározta, hogy beadvánnyal fordul a város­hoz, hogy az ágfalvi csatában el­esett testvéreink emléknapját avas­sák hivatalos emlékünneppé. Az emlékünnep megtartását min­den év szeptember 8. napjára java­solnánk megállapítani, hogy azon a tanulóifjúság is részt vehessen". Reméljük, hogy az EME felhívá­sának úgy a város, mint annak hazafiasat) gondolkodó közönsége is eleget tesz. A második városi kölcsön ügyében s polgármesterek­­kel csütörtökön tárgyal a pénzügy­minisztérium. i ElSt Előfizetés If­ ­­Sm** «* A vámőrlőmalmok két részletben róhatják le szeptember és október havi forgalmi adójukat A pénzügyminiszter az 1925. évi június 26 án kelt körrendelet ki­egészítéseképp­en elrendelte, hogy a vámőrlőmalmok 1926. szeptember és október havában a vámőrlés utáni a kötelező kivetésszerű álta­lányban róják le az általános for­galmi adót. Az általányt az 1925 gazdasági évben az egyes váromalmokra ki­vetett általány 35 százalékban álla­pítja meg a pénzügyminiszter, s az egyes malmokra az illetékes pénz­ügyigazgatóság veti ki. Az általány két részletben 1926 október, illetve november 15 ig kell megfizetni. Külföld - külföld Rebovszky Iván luk van a veszélyen A belügyminiszter állapota oly ör­vendetesen javult, hogy per­bél lü­lt teljesen fel fog gyógyulni. Gondatlanságból okozott nyolcrendbeli emberölés miatt helyezték előzetes letartózta­tásba a kispesti szövőgyári építke­zés két vállalkozóját és a mun­kálatokat vezető főpillért. Bombákkal falt lédét küldtek az angol bányászsegélyző bizottság­nak. A bányászok feleségeit és gyer­mekeit segélyező bizottság irodájába egy láda érkezett, amelyben 20 töl­tött bomba, gyutics és kartács volt. A szakértők megállapították, hogy a bombák töltve vannak és a ren­­dőrség a léda veszedelmes tartal­mát azonnal a vízbe süllyesztette. Halálos katasztrófa egy autóverseny»n Az általános német automobilklub által rendezett birodalmi távolsági verseny alkalmával egy automobil amelyben öt utas ült, a Friedrich­stadt Hosun közötti országúton a mélybe suhint. A bennülök kö­z­ Sehen atomgethaltató, egy utas per’ , lábán súlyosan n*­ _ _ ________ .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék