Soproni Hirlap, 1926. október (13. évfolyam, 223-249. szám)

1926-10-01 / 223. szám

Péntek,, 1926 október­­ XIII. évfolyam. 223 szám Ura 2003 korona, fele­tetési ár egy hóra 36.000 korona. Egyes ir­iány ára helyben­ és vidéki árusítóinknál napon 2000 korona, ünnepnap 3000 korona. KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: vitéz Tóth Alajos. Nappali szerkesztőség és kiadóhivatal Sopron Színház utca 24. Telefon 345. Éjjeli tel: 168 --------Vasárnapi melléklet: „Ünnep“.______. A Soproni Magyar Férfi­dalkör lampionos szerená­dot adott Thurner Mihály dr. polgármesternek név­napja alkalmából A Soproni Magyar Féfidalkör tegnap este 9 órakor dr. Thurner Mihály polgármesternél lampionos szerenádot s­zőtt. Meiszner Ernő dr. a Férfidalkör elnöke, mint a magyar dal Sopronban legmegértőbb éa legnagyobb emberét és mint e dalkör kisiteletbeli tagját üdvözölte fit a maga és a dalkör nevében én legjobb kivánatait tolmácsolta név­napja alkalmából. Thurner Mihály dr. meghatóban mondott köszönetet a kedves figye­lemért s a hűvös őszi estéből ba­rátságos vacsorára invitálta a dalo­sokat. A vacsora alatt a dalosok szebbnél szebb magyar dalokkal szórakoztatták a szíves vendéglátó házigazdát. A szellemesnél szelle­mesebb pohárköszönttikkel tarkított lakoma a késő esti órákban ért véget. A dalosok így bucsuérdekkel lampionos salamanderben búcsúztak "­ _a_ Polgármestertől.___________ Sopron megye több ré­szében és egész Vas me­gyében érezték a föld­rengést A földrengés főfészke az Adriai tengerben van Tegnap este a földrengés fész­kére vonatkozólag a legkülönböz­ebb verziók kerültek forgalomba. A bécsi meteorológiai intézet, melynek a lökések következtében használhatat­lanná vált a szeizmográfia, biztosra vette, hogy Ausztriából indult ki a földrengés. A rengés által érintett terület legvégső pontjait, Kismarton, Pottenstein és Lilienfeld községek­ben állapította meg. A budapesti me­torológiai intézet úgy nyilat­kozott, hogy a Nyugat­­magyarországon észlelt földrengés fészke valószínűleg az Adriai ten­gerben van. Szombathelyen a magasabb épü­letekben, v­­gy többek között a vasúti üzletvezetőség egyik szobájában a földrengés következtében 4 óra 44 perckor állt meg az óra. Tekintve, hogy az üzlet­vezetőség órái a mérv­adók Szombathelyen, a földlökések pontos idejét 4 óra 44 percben kell megállapítani. A jelentések szerint ekkor érezték a vármegye egyéb ré­szein is a földrengést. Csepregben 18 án háromnegyed ötkor volt földrengés, amely több kéményt ledöntött és egy helyen a lakás menyezete is beszakadt. Bogyoszlói tudósítónk jelentése szerint, ott is erősen érezhető volt a földrengés a kérdéses időben. Újrafelvétel a Tisza-perben A rendőrség tegnap meg­kezdte a Tisza-ügy ai­ nyomo­zását és az új­abb tanúk kihallgatásét Gärtner Marcell védői újrafelvételt kértek. Az ügyészség intézkedésére a rendőrség Gä­rner ügyében újra megindította a nyomozást, s ennek eredményétől te­tik függővé a ké­relem teljes rését. A pótnyomozás med­iditására a Tisza-gyilkosságban 17 évre elitélt J­ankovszky Tibornak a fegyházban Gärtner útdíje előtt tett azon állí­tás adta meg az indító okot, hogy Gärtner teljesen irtatta*. A súlyos tüdőbajban szenvedő Gärtner Marcsit, aki hat esztendeje a soproakfibidai­­egyház lakója azt reméli, hogy Stankovszky vallomása alapján sikerülni fog ártatlanságát beigazolni. Belföld-külföld­ i kormányzó tegnap meglátogatta a­ Magyar Pénzverdét. A magán­jellegű látogatáson az államfőt Ma­­gashásy első szárnysegéd kísérte. A nemzetközi ven­déglős és szállodás kongresszust tegnap déllőtt ny­itatták meg a Tu­dományos Akadémia nagytermében. A megnyitó ünnepségen megjelent Vsikó Lajos kereskedelemügyi mi­niszter, József Ferenc dr. t­irályi her­ceg, akik a kormány, illetve Buda­pest fük­dőváros nevében üdvözöl­ték a megjelent ilusztris külföldi vendégeket. A kongresszus memo­randummal fordult a Népszövetség­hez a szabad forgalom megvalósí­tása érdekében. A lopott ékszorek ér­tékesítése közben Zalaegerszegen elfogták Mile Józse­fet és Varga Pált, a Deutsch Her­mann féle betörés tetteseit. A postatakarékban elhelyezett betétek után okt. 1-től kezdve a pénzügyminiszter rendelete értelmében 6 százalék, a különleges kamatozású betétek után 6 és fél százalékot fizetnek. Október 31-ig lehat as­si­ választó név­­jegyzék ellen pana­szokat benyújtani A miniszterelnök hozzájárult, hogy az új választói névjegyzék ellen ok­tóber 31 ig lehet még panaszokat benyújtani. A borfogyasztási adó eltörlését kérik a magyar szőlősgaz­dák egy a pénzügyminiszter elé ter­jesztett memorandumukban. Drágul a cukor Pár nappal ezelőtt a cukorgyárak beszüntették a cukor eladását. Teg­nap délutánra azután kiderült, hogy az eladások beszüntetésének egye­düli oka az volt, hogy a cukor­­kartell a cukor árát métermázsán­­ként 25.000 koronával felemelte. A győri levenenyek október 16 in és 17-én lesznek. Tzenteé* verseny­szám lesz. A ferencvárosi ser­­tisztik­ Arai Zsirsertés öreg la 15 750— 16.000, Ila 15 250—15.500, Hatni nehéz 16 500—16 800, közép 16 500 —16.700, könnyű 15 500—15.750, szedett feözép 16 200—16.400, angol hússertés 16—20 000 korossá­g;4­ sulykilogrammonként, szalonna nagy­ban 17.500—18 500, zair 21 500— 21.750, hús 20—22 500 szalona és hasított sertés 19—20.000 korona kg. ként. Chamberlain és Mus­solini tegnap találkoztak Livorno előtt egy olasz hadihajó fedélzetén. A Felvidéki Magyar Párt a felvidéki keresztényszocialistákkal karöltve aktívabb politikát ígér a csehek által megszállt területek el­nyomott magyarjainak. Szentiványi József felvidéki magyar képviselő a cseh lapoknak beküldött nyilatkoza­tában jelenti be a közvéleménynek a magyar kisebbség megmozdulását. Mussolini fricse feltűnő cikket irt a Szentszék és az állam viszonyáról. Menetrendváltásés a Sop­ron— ebinfurti vonalon. A sopron—ebr­nfurti vonalon folyó évi október hó 3 án rész­eges menet­rendváltozás lép életbe. E naptól kezdve e vonalon a vonatok az alábbi táblázat szerint fognak közlekedni: *) Csak hétfőn. ser- ! Ind. Sopron 4.00») 6.30 7.52 12.35 18.02 Érk. Ebenfurth 5.25 6.40 9.03 13.46 19.20 Ind. Ebenfurht 5.51 6.46 9.20 13.5919.32 Érk. Wien Síid 7.15 —10.15 15.18 21.00 Erk. Wien Ost —.— 8.— —, Ind. Wien Ost —. Ind. Wien Süd 6.30 12.40 Érk. Ebenfurth 7.29 13.58 Ind. Ebenfurth 7.52 14.08 Érk. Sopron 9.03 15.10 _________ —.— —.— 19.55 16.30 17.21 17.30 18.34 21.04 21.14 22.16 ­ Ma lesz a pótválasztás a­­ polgármesteri állásra A középpárt tegnapi rögtönzött­­ értekezletén Sipőcz felé­ orientáló­dott. Az újból mérkőző pártok mindegyike bizonyosra veszi a maga győzelmét. Be is állították tejes | választási apparátusukat. Természe­­­­tesen folynak a kulisszák mögött a­­ kapscitálások és az ígérgetések is. Új nyomok a sárosdi gyilkosság ügyében­ ­ Sakitzay sárosdi jószágigazgató­­ gyilkosság­ ügyében a tegnap reggel holtpontra jutott nyomozás tegnap délben új csapáson újra megindult.­­ Az ismeretlen francia cipős gummi­­sarkas gyilkos ellen tárgyi bizonyí­tékok merültek fel. Sárosdon és Sárbogárdon a kikü­lött rendőr­­tisztviselők egy-egy letartóztatást eszközöltek. Minden remény meg­van, hogy a letartóz­atások révén a rendőrség közegei rövidesen meg­állapíthatja a gyilkos személyét és tar­­ikodisi helyét. A rendőrség már a legfontosabb tárgyi bizonyí­téknak, a fegyvernek, is nyomá­ban van. A vámgabona ára­ ­ A pénzügyminiszter októberre • A természeten megkeresett gaboná­­nak általános forgalmi idó alapjául­­ szolgáló átlagos árát métermizsány­i­ként a következőképen állapította meg: rozs (kétszeres) 245.000, árpa 245 000, tengeri 263 000, zeb 200.000, köles 190 000, tatárka 220.000, ocru (konkoly) 165.000 torona. Tárm­énytözsde 75 kg tiszavid. búza * 345.000—350.000 Dunánt. és pestm. búza 340.000—342.500 1­­6 kg-os tiszavid. búza uj 350.000—352 500­­ Dunánt. és pestm. búza uj 342.500—345.000 : 77 kg-os tiszavid. búza uj 352.500—355.000 Dunánt. és pestm. búza uj 345.000—350.000 : 78 kg-os tiszavid. búza uj 357 500—360.000 Dunánt. és pestm. búza uj 350.000—352.500 Rozs pestvid. uj — — 252.500—255.000 Rozs más szárm. uj — 258.500 —256.000 Sörárpa — — — 270.00­0—300.000 Takarmányárpa uj — 210.000—220.000 Takarmányárpa középm. 200.000-210.000 Tengeri u. — — — Repce — — — — Zab uj — — — — Zab uj középminőségű Korpa — — — — Köles —­­ — — Lucerna— — — — Lóhere magyar — — „ nagyarankamentes „ nagyarankás 242.50­0­ 247.500 650.000— 680.000 205.000— 210.0­00 190.000— 197.500 155.000— 157.500 190.000— 201.000 2300—2500 2120—2610 2400­ 2600 2000— 2100 Milyen idő várható? A Me­teorologist Intézet jelentése szerint némi hősülyedés és helyenként esők, később javulás várható.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék