Soproni Hirlap, 1926. november (13. évfolyam, 250-273. szám)

1926-11-03 / 250. szám

Szerda, 1926 november 3­0HI. évfolyam. 250. szám 1üésetési ár egy hóra 36.000 korona. Egyes rudány ára helyben­ és vidéki árusítóinknál kSanapon 2000 korona, ünnepnap 3000 korona. KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: intés Tóth Alajos. Nappali szerkesztőség és kiadóhivatal Sopron Színház utca 24. Telefon 346. Éjjeli tel. Sót —-----Vasárnapi melléklet: „Ünnep*.--------­ Virágdíszben voltak a te­metők mindszentek estéjén Az esztendő sok sok napjából egyetlen egyet szentelünk Neslek, akik előre mentetek, hogy egyen­gessétek a mi utainkat s könnyebbé tegyétek a baléit nekünk, ha­ elér­kezik az idő, mikor kioltják élete­méd­eseink. Adottunk kedveseink a sírjaitoknál a lánymezőben. Lábaink a röghöz tapadtak, de vágyunk s végtelenbe lendült az örök csodák világába, a megtisztult lelkek biro­dalmiba. Barangolásunkba, sejté­seinkkel megtaláltunk Benneteket, akikkel lélekben egyek voltunk, de akikkel nem lehetünk többé együtt itt lenni. Ak­iunk a lángment­ben s arkainkról buzgó ima szállott. És az imában Veletek találkoztunk, akiket szeret­tünk, s akik bennünket szerettetek. Profán életünk megszentelt estéjén, keresztek tövében, isz­i virágok között, gyertyalángocskáknál talál­koztunk Veletek.­ ­ A sopronbánfalvai katonatemező­­ben a soproni MANS­ már vasár­­nap megkoszorúzta a katonasírokat. Hétfőn, Mindenszentek napján a helyőrség részéről helyeztek koszo­rút a temető bejáratánál álló emlék­műre. A Szent Mihály­­emetőbe hétfőn este 6 órakor a főiskolai ifjúság tartótt kegyeleti salamander­. A kí­gyózó menet a főiskoláról indult ki és főbb útvonalakon keresztül ha­ladt a temetőbe, ahol az elhalt fő­iskolai tanárok és főiskolások sír­jait koszorúzták meg. A virágdíszben ülló temetők mind a két nap zsúfolva voltak a bivék ezreivel, akik kedves halottaik em­lékének áldozva, tegnapelőtt este pazar finyárba borították a sírokat. Befejezik ma a felsőházi javaslat általános vitáját Politikai körökben meg vannak győződve arról, hogy a felsőházi javaslat általános vitáját ma, szer­dán befejezik. A javaslathoz ma három ellenzéki szónok szólal fel, míg az egységespárti képviselők ki­látásba helyezett felszólalása elma­rad. A részletes vita előreláthatólag nem tart tovább két három napnál, úgy­­hogy a törvényjavaslat még a két folyamin tető alá kerül. Kétszer rálöttek Mussolinire A tömeg meglincselt egy fiatalembert — Genuiban két embert agyonlőttek — A milícia el van szánva a legvégsőkre Vasárnap délután Mussolini olasz miniszterelnökre kétszer rálöttek Bolognában. Az égik golyó a mi­niszterelnök ruháját és egyes érdem­rendjét súrolta, míg a másik messze elkerüte. A merénylet elkövetése után a felbőszült tömeg meglincselt egy Zambona nevű fiatalembert, aki­ről később kiderült, hogy ártatlan. A merénylet híre rövidesen el­terjedt egész Olaszországban s a lakosság körében általános felhábo­rodást váltott ki. Az olasz fiscisták a merénylet miatti felelősséget a szociáldemokratákra hárították és valósággal megostromolták a szoci­alista és szélső­baloldali Upok szerkesztőségeit. A vidéki nép­­gyűlésekről este Rómába hazatérő szociáldemokrata képviselőket a pályaudvarokon megvárták is közü­lük többüket megvertek. A merénylettel kapcsolatban Al­missy László, az Egységespárt frgyv.­elnöke, táviratot intézett az olasz köve­hez, melyben a sikeres meg­menekülés alkalmával a párt üdvöz­letét kéri tolmácsósai a miniszter­elnöknek. Késő este érkezett jelentések sze­rint kedden Olaszország minden nagyobb városában tüntetések vol­tak. A tüntetések során Qeauiban megöltek két embert. Cign­áriban a tömeg behatolt Lussu képviselő lakásába. A képviselőt a tömeg felelősségre vonta ellenzéki maga­tartása miatt. Lussu a tüntetőkre fegyvert rántott elő és egy fiatal­embert agyonlőtt. A képviselőt a rendőrség letartóztatta. Közvetlen a merénylet után a merénylő táviratot idétt fel a követ­kező szöveggel: .Épségben meg­menekültem*. A merénylőnek a ren­dőrség nyomában van. Kedden délelőtt a fasiszta milícia második hadseregének parancsnok­sága napiparancsot adott ki. A na­­­piparancsból kitűnik, hogy a milícia idott esetben el van szánva Mus­solini lealáját a miniszterelnök ellen­ségeinek vérével megbeszélni. Vonatösszeütközés tizenkét halottal A romániai Cimpina állomás kö­zelében egy nyersolajat szállító te­hervonat összeütközött egy teljes sebességgel haladó mondonnyal. Az összeütközés következtében tizenhét ember meghalt. A kifolyó olaj meg­gyulladt és az egész rakomány el­egett. ­ Agyonlőtte előbb a­­ feleségét, aztán ön­magát Szalay István budapesti rendőr szolgálati revolverével agyonlőtte fe­leségét, majd önmaga ellen fordí­totta fegyverét. Az asszony azonnal meghalt. Szalayt a kórházba szállí­tották, hol néhány órai vergődés után ki szenvedett. Milyen idő várható? A Me­teorológiai Intézet jelentése szerint változékony idő hősülyedéssel, nyu­gaton esővel várható. ­alföld­i külföld és Olaszországból hazahozott hősi ha­lottakat a Keleti pályaudvar előtti téren ra­vatalozták föl. A hazai földet ért hősök hült porait valamennyi egy­ház papja megáldotta. A gyászszer­tartáson képviseltette magát a kor­mány, a nemzetgyűlés és valamennyi keresztény társadalmi egyesület. A nemzetgyűlés nevében Puny Endre alelnök, a hadsereg nevében Kovách Béla tábornok mondott beszédet. Nagyatádi Szabó Ist­ván tirlára koszorút helyeztek a­z imár szemé­lyesen megjelenő kisgazdapárti kép­viselők. Szil Bálint és Neubauer Fe­renc mondották a gyászbeszédeket, ötszázhatvanhat és fél millió aranykorona értékű árut hoztak be Magyaror­szágba 1926 első kilenc hónap­jában. A kivitt áruk értéke négy­­százkilencvenöt és fél millió arany­korona volt. Emléktáblával jelölték meg november másodikén a Kisfaludy-testvérek győri lakó­házát. Az ünnepi beszédet Kunc Jenő ny. alispán mondotta. A Rákóczi állu­m új templomát vasárnap szentelte fel és adta át rendeltetésének Csernoch János bí­boros, herceg­prímás. Harmadosztályű­ há­lókocsikat járat a MÁV november hatodikétól kezdve. Megalakult az új szerb kormány Az új szerb kormány Pasics mi­niszterelnöksége alatt megalakult. Az új kormánynak feladata lesz elő­készíteni a király megkoronázását. Pasicsot a koronázás után Uzeno­­vics váltja fel. 1226 november 2. Zürlohi zárlat: Bpest 0-0072 65, Wien 73-30, Prága 15-36. A tőzsdetanács hivatalos valuta­­árfolyamai november 2. 1 Angol font —— __ 845.250—846.2*0 1 Szokol — —— — 210800-2117.00 i Dinár - —— — 1252-00—1262.00 i Dollár - —— — 71.150-71.450 ; Francia trank— — 2260-2340 i Lengyel márka— — 7820-8020 i Lei — —­­— — 397-411 i Leva — —— — 512—519 i Ura — —— — 2985-3065 i Marka — —— — 16.930—16.900 i Osztrák schilling—— 100.45-100.85 Holland forint— — 28.450—28.600 Svájci frank —— — 13.745—13.795 Dán korona —— — 18.930-19.990 Svéd korona— — 19.025—19.085 Norvég korona— — 17.880-17930 Belga trank —— — 99C2- 9942 Trötrmaei kitüzsditt 75 kg tiszavid. búza 877.500—380.000 Dunant. és pestm. búza 370.000—372.500 16 kg-os tiszavid. busa uj 382 500—385.000 Dunánt. és pestm. búza uj 375.000—377.500 77 kg-os tiszavid. búza uj 387.500—390 000 Dunánt. és pestm. busa­ uj 380.000—882.510 78 kg-os tiszavid. búza uj 390.000—392 500 Dunánt. 6a pestm. búza uj 382.500—385.000 Rozs pestvid. uj — — Rozs más szárm. ui — Sörárpa — — — Takarmányárpa uj — Takarmányárpa középm Tengeri uj — — — Repce — — — — Zab uj — — — — Zab uj középminőségü Korpa — — — — Köles —­­ — — Lucerna— — — — Lóhere magyar — — „ nagyarankamentes „ nagyarankás 297.500— 300.000 295.000— 297 500 290.000— 32­­.000 246.000— 255.000 235.000 — 246.000 190.000— 192.500 665.000— 670.000 225.000—230.000 210.000— 215.000 167.500— 170.000 180.000— 190.000 2600—3000 2400—2600 2400­ 2600 2300—2500 Grubsz János csemegekereskedő 2369 Várkerület 107/a. szán­.

Next