Soproni Hirlap, 1926. november (13. évfolyam, 250-273. szám)

1926-11-03 / 250. szám

2 A soproni és vidéki közönség tel­­jesen megtöltötte tegnap a színházat Sokan nem kaptak már jegyet • Hasonló, tiszta magyar lüvegélű darabot halanként kell a jövőben is bemutatni a vidék száméra A tegnapi színházi estről nem a kritika szól, hanem a lelkendező magyar toll ir. A mi nagy hitünk be­teljesedése volt a tegnapi este, mert azt bizonyította, hogy a hazafias magyar közönség ösztönszerűen megérzi, meg fogja mindig érezni, valahányszor majd kell, mikor szólal feléje a színpadról is az a maga magyar lelkisége. Mi voltunk, akik azt mondottuk: az nem lehet, hogy Sopron és Sopron megye közönsége Széchenyi szülőföldjének közelségében egy üres, iskoláslányokkal részben meg­töltött nézőtér szégyenével hagyja elvinni Sopronból Here ceg Ferenc darabját. Az a válogatott közönség, mely a darabot megnézte és azoknak a nagy száma, akik már nem kaptak jegyet, azt mutatja, hogy ez a ma­gyar közönség meg tudja becsülni önmagát és a maga lelkiségéből fakadt darabokat. Ez a közönség, annak lelki intel­ligenciával rendelkező réteg titkon, ha talán még bátortalanul is, ott hordja magában a vágyat hogy értékes magyar darabokat, magyar beszédet, egészséges, magyar jó­kedvet és magyar nótát halljon a színpadról, nem pesti apacs-nótát, orfeum- cupleket, meg feje tetejére állított társadalmi filozófiát, zsargon szellemességet és technikai zsonglőr­­ködést. És ha azt hall, oda adja a pénzét és szeretetét. Nem lehet így az előadás után rövid sorokban levonni mindazt a konzekvenciát, amit letudnánk, a kérdésre még visszatérünk, egye­lőre leszögezzük, hogy a vidék ki­telt magáért: páholyokban, föld­szinten, erkélyen ott láttuk a vidék intelligenciáját és itt-ott a gazdáit. Nem szabad ezt az érdeklődést vá­lasz nélkül hagyni: hetenként kell adni ennek a színtiszta magyar vi­déknek az ő egészséges ízlése szerint megválasztott darabot. A másik, amit megállapítunk, hogy mivel sokan nem kaptak már jegyet egyrészt, másrészt sokakat nem lát­tunk ott Széchenyi—Kossuth szel­lemeinek megjelenésénél, olyanokat, akiknek ott kellett volna lenni, tehát újra műsorra kell tűzni a darabot. Ugyanakkor módot kell adni a vidék és Sopron leventéinek és cserké­­sszínek­ns, hogy a karzaton és er­kélyen olcsó árak mellett megjelen­hessenek. A harmadik, amit e rövid beszá­moló keretében is ki kell emelnünk az a komoly, magas nívójú előadás, amit a társulat drámai együttese produkált. Az első előadáskor már méltattuk Mágori Mária gyönyörű teljesítményét, Lentsi mesteri Szé­chenyi írt, Deák Ferenc markáns Kossuthfit, Tarnay szimpatikus Wesselényiét, Zoltán pompás nádo­rit, ma csak újra kifőzzük elisme­résünket a komoly, mű­vészi mun­káért. A darabon kívül ennek a komoly munkának is eredménye volt, hogy Széchenyi szellemének közelségében a tegnapi este az egész közönség számára mű­vészi élmény volt, vagy talán annál is több: lelki megerő­södés, amit a hétköznapok áldoza­tokat kívánó munkájába is átvi­szünk. Aminek azonban el kell jutnia még sokakhoz , akikhez Herczeg Ferenc hatalmas gondolata és ige­hirdetése még nem éri el, de egy­szer el kell érnie legalább­ia­k lélekben, hogy azután ők se mu­lasszák el Széchenyi tragédiájának szemléletébe egy rövid, de felejt­hetetlen estén át e­mélyedni. Őrizetbe vettek egy fiatal csornai orvost Vele együtt még három asszonyt fogtak el A Csorna melletti Bogyoszló köz­­ségben történt, hogy egy ottani gaz­dálkodó leánya tiltott módon sza­badult meg műtét végrehajtásával bűnös szerelme gyümölcsétől. Az eset híre természetesen a csendőrség fülébe is eljutott. Nyo­mozást indítottak és csakhamar ki­derítették, hogy a tiltott műtétet a leányon anyjának beleegyezésével, valamint segédkezével a bo­gyósaiéi bába és egy fiatal csornai orvos hajtották végre előre meg­állapított honoráriumért. Állítólag a leány volt az, aki elsőnek ismert be mindent. Elmondotta a műtét végrehajtásának körülményeit, mire a csendőrség az elmúlt vasárnap úgy a leányt, mint annak anyját és a bogyoszlói bábát őrizetbe vette. Ugyanekkor őrizetbe vették a fiatal csornai orvost is, aki ellen súlyos bizonyítékok merültek fel arra nézve, hogy tényleg segédkezett a tiltott műtét végrehajtásánál. Kihallgatásuk után tegnapelőtt mind a négyüket bekísérték a sop­roni kir. ügyészség fogházába. Fog­­vatartásuk, vagy szabadlábra helye­zésük felől ma dönt a vizsgálóbíró. Eladó könyvek. H. G. Wells: A világtörténet alapvonalai. Brósik Károly: Nagy magyar Atlasz 158 szí­nes és 257 melléktérképpel. Dr. Tellyesniczky K.: Művészeti boncolástan. Heinrich Weishaupt: Das ganze des Linearzeich­nens I., 11., Ill, IV. Abteilung. Cim a kiadóhivatalban. SOPRONI HÍRLAP Fölényesen győzött az SVSE , Szombathelyen Football Sopron SFAC-S. Vasas (LSE) 3:0 (2:0). II. osztályú bajnoki: Biró, Koch (Győr). A vasutas pályán mérte össze erejét a két csapat va­sárnap délután 3 órakor szépszámú közönség előtt. A játék mindvégig gyorsirlma, nívós volt, különösen az első félidő elején, amidőn az iramot a sokat fejlődött Vasas-csa­pat diktálta. Az első félidő husza­dik percében egy összefejelés után Wagner kénytelen volt kiállni , a továbbiak során a csonka csatár­sor csak lefutásokkal kísérletezett. A második félidő a SFAC­É volt, a nagyszerűen működő Vasas vé­delem azonban Tökti kapussal az élen a meg-megújuló támadásokat sikerrel verte vissza. A mindenáron való győzni akarás helyenként durva kinövéseket eredményezett, melyek­nek leszerelésében Koch — feltűnő sokszor hibázva — a Vasasokat sújtotta. Főiskola—STK 3:1 (2:0). II. o. bajnoki. Nívótlan, csapkodó játék a Főiskolások állandó fölénye mellett. A mérkőzés kezdetén azon­nal kidomborodik a Főiskolások fölénye, amely már az első félidő­ben Pál és Posztrella góljaiban jut kifejezésre. A második félidőben még na­gyobb a Főiskolások fölénye, azon­ban az STK lelkes védekezéssel ellenáll a Főiskolások meg-megújuló támadásainak. A második félidő gól­ját Posztrelia szerzi meg a Főisko­lások részére, míg az STK lendü­letes lefutásai Hetz révén hoznak eredményt. A győztes csapat leg­jobbjai Pál, Posztrehla, Murányi és Kósa voltak, míg az STK ből a közvetlen védelem tűnt ki. Gimnázium—Kereskedelmi 2:1 (1:1). A mérkőzése­n bíró a második félidő közepén félbesza­kította. Szombathely SVSE—SzSE 1:0 (0:0). I. o. b. Bíró: Bürger. Síró­, nehéz tala­jon vívta meg bajnoki küzdelmét a két csapat. A játékosok minduntalan bennragadtak a mély talajban , ha el is jutottak az ellenfél 16 os vo­naláig, lövésekre már nem maradt elegendő erejük. A vasutas váleszt, sz SzSE nap ellen kezd. Az 5 ik percben az SzSE, a 6 ikben az SiVSE rúg eev eredménytelen kornert. Az SVSE támad többet, de eml­ésre méltó akciójuk alig akad. A 20-ik percben Kiss, nem sokkal később a tartalék Pelczer meleg helyzetben tisztáz. Az utolsó pillanatokban az SzSE is fel­nyomul, de Léva lövését Görlei biz­tosan teszi ártalmatlanná. Szünet nélkül kezdik a második félidőt, amelynek 10 ik percében Kovács egyéni játékkal a győztes gólt lövi. A játék ezután méginkább ellapo­sodik, az SVSE nyomasztó fölény­ben marad, de az eredmény nem változik. A győztes csapatból Gerlei, Strausz és Szeiffert, az SzSE-ből Vojnovics, Slamsdinger és Kiss tüntek ki. Ss. Vassi—ZTE 3:2 II. o. b. Győr SzTC-ETO I. o. b. 1:1 (1:0). DAC—NFC. Barátságos. 2:1 (1:0). II. Ker.—VMAFC II. o. b. 4:0 (3:0). Tata­b­ánya A TSC—DAC bajnoki mérkőzés elmaradt. Pápa PFC—NSC 6:1 (2:1). II. o. b. Magyaróvár KSE-MAFC 4:0 (3:0). II. o. b. Székesfehérvár DVE—VTE 13:0 (5:0). II. o. b. SArvAr SLE-CsE 2:0 (1 :0). Veszprém ARAK—VTC. II. o. b. elmsradl. Zalaegerszeg KSE—Z*E 4:1 (4:0). II. o. b. TatatAwAros TAC—Törekvés (Budapest) 4:1 (2:1). Barátságos. A bajnokság állása a legutóbbi forduló után : Nyugat kerület. I. osztály. I. o. profiliga Hungáris—Vasas 3:1. Újpest—Bástya 3:0. Kispest—III. kerület 2:2. Ferencváros—Kinizsi (Temesvár) 3:2.­­ Nemzeti—Sibéria 5:2. II. o. profiliga — Turul—Pesterzsébet 2:1. RÁC—Soroksár 1:1. Kossut—Húsos 1:1. Somogy—Városi 1:1. Attila—Bicskay 6:3. BIK—Ékszerész 3:2. Terézváros—Erzsébetváros 2:2. 1 ! i ' 2 ! 3 ■ 4 K 7 | Helyezés || Egyesületek | Játszott -4^» -4-a :0N O|| 0 | Eldöntetlen | | Vesztett k | Adott gólt !| 1 Kapott gólt !| eC 4MIta­rcocu TAC 760116512 SVSE 650118610 MÁV 64021998 TSC 1i4021078 5 SzAK731310127 6 BTC 72237106 SzTC 822411266 | 8 DAC62131095­­­9 Sz. Ter. 51 04­­9112 f6­ SzSE 81 076162 Halló! Halló! Bőrkabátok átfestését, mindenféle vadbőrök földolgozása szőrmére. Szarvasbőröket rémisre. Ugyanott bőrványolást elfogad Németh István, timármester Sopron, Bécsi­ u. 6. 192­5 november 3 B­udapest Szent KÉSZiti Ml Az ország legmodernebb bel­gyógyászati és diétás gyógy­intézete. Kénes, szénsavas, radio­stativ gyógyfürdők köszvény, reuma és női bántalmak ellen. Röntgen. Laboratorium. Vizgyógy­­intézet. Szobák ötszöri étkezéssel 240.000 koronától. Klinikai osztály 170.000 korona, 2490

Next