Soproni Hirlap, 1926. december (13. évfolyam, 274-298. szám)

1926-12-01 / 274. szám

MII. évfolyam. 274. szám. Szerda, 1926 december 1 egy bóra 35.000 korona. Egyes példány ára helyben­ és vidéki árusítóinknál köznapon 2000 korona, ünnepnap 3000 korona. KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: intés Tóth Alajos. Nappali szerkesztőség és Szinház­ utca 24. Telefon kiadóhivatal Sopron, 345. Éjjeli tel: 263. Vannak már képviselők Tegnap dé után egy órakor járt le az a terminus, ameddig a decem­ber 8 án tartandó választásokra az ajánlóivá­t­ be lehetett adni. Dél­után egy órától számítandó 36 órán belül vizsgálják át az eredet­i köz­­ponti választmányok elnökei s nyi­latkoznak afelől, hogy szükséges­nek tartanak-e bizonyos pótlásokat vagy sem. Az eddig beérkezett jelentések szerint a választókerületek túlnyomó többségében máris olyan nagy számú aláírást adtak be az egysé­­ges párti jelöl­ek, hogy ebből már következtetni lehet a választások kimenetelére. Ugyane jelentések sze­rint az ellenzéki jelöltek viszont ■ egy üggyel-bajjal, vagy sehogy­­sem tudják megszerezni a szüksé­ges alak­osokat. Azt mutatja ez, hogy a választópolgárság elfordult a demagóg politikától. A pest környéki kerület 86.685 választója közül 28 074 az egy­séges parti, 8488 a fajvédő, 6305 a keresztény gazdasági párti, 7119 a demokrata és 6083 a szociáldemo­krata listát ajánlotta. Eddig kilencvenhat vidéki kerü­letben kellett beadni az ajánlásokat a választási biztosoknak. Egyedüli jelölt kerületiben és így megválasz­tott képviselőnek tekinthető Bethlen István gróf miniszterelnök (Szé­­csény), Scitovszky Béla belügy­miniszter (Balassagyarmat), Mayer János földmiselésügyi miniszter (Kápolni), Pesthy Pál igazságügy­­miniszter (Gyönk), Csáky Károly gróf hadügyminiszter (Gáva) Bod János pénzügyminiszter (Rétsásr), Vass József népjóléti miniszter (Szombathely), Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter (Eger és Ko­márom). Megválasztottnak tekinthető to­vábbá Kuna P. András, Nagy Ernő, Peri Pál, Mádly Gyula, Pintér László, Prónay György báró, Köbül Adorján, Emszt Sándor, Patach­ Dénes, Mandi Simu, Silly Tamás. Az ellenzéki képviselők közül két jelölt: Apponyi Albert gróf és Sigray Annus gróf tekinthetők meg­választott képviselőknek. Barthodeiszky meg­szerezte az aláírá­sokat Barthodeiszky József crepztgi kerületi egységespárti képviselő­­jelöltnek, drcára, hogy a három jelölt közül utolsónak kezdte meg az agitációt, sikerült az aláírásokat megszerezni. Az ajánló íveket teg­nap juttatta vissza a képviselőjelölt­höz Thursó Lajos ny. százados, horvátzsidinyi lakos, ki­sebb köz­ség lakosságának nevében igérte meg a Barthodeiszky zászlaja mel­letti kitartást. Vannak Sopronban olyan sérelmek, amelyeket­­ mi kötelességünk or­vosolni — üzente Bethlen István gróf dr. Herrmann Miksával A kereskedelmi miniszter halaim** pohirköszöntöse a Pannónia-szilidban vasárnap megtartott bankotton Herrmann Miksa dr. kereskedelmi miniszter hatsimas programbeszédét követő banketten elsőnek, mint teg­napi számunkban már köz­öltük, Ke­­rényi ny. h. államtitkár mondott po­­lilikus döntést. Vára Rábai László ny­ árvaszép ülnök­en e­redeti szó­lásra és frenetikus hatás­ kiváltó, az ő ismert szónoki képességére valló beszédben veze­te a maroknyi ma­gyarság törhetetlen é­ni akarását. Ráhel László — tegnapi számunk­ban ugyancsak részletesen ismerte­tett — beszédét köve­t zajos tet­szésnyilvánítás lecsi­tapustával Töp- Irr Kálmán dr. német nyelven kö­szöntötte fel a min­szteri, majd Herrmann Mesa dr. kereskedelmi miniszter szólsit fel és többek kö­zött a következőket mondotta: — Mai beszédeimben országos szempontok is irányzottak, mert egy miniszter nem szólhat úgy , hogy egy egész ország ne figyeljen a szavaira. Most itt ebben a kedves esti hangulatban félre akarom tenni a hivatalos (onosz és szabad folyást akarok engedni érzelmeimnek. Itt elmesélte, hogy a bábom be­fejezése után egy súlyos betegség­ből lábalt ki, mikor katona fia a kétségbeesés szélén állva, vissza­jött a híre érről). Borzasztó pillanat volt — mondotta — és ezen a krí­zisen csak a tudományos munkában fegyelmezett gondolkodás és a mély­ségesen vallásos meggyőződésem segített át. — Akármennyire megfogyatkoz­tak a nemzetet éltető egyedek, mi c­arc akkor pusztulnánk el, ha szá­munkra a Csonkaországban teljesen megszűnnének az élet feltételei. — Nem szabad hitelt adni annak, hogy mi elpusztulhatunk Hogy ideál­inkat megvalósí­tassuk, ki kell fejtenünk, minden erőnket, minden akaratunkat ahhoz, hogy ami meg­­maradt nekünk, azon a poklok ki­nni se vehessenek erőt. Ennek a gondolatnak itt Sopron­ban különösen élnie kell. A megdönthetetlen szilárd alap, mely a pártoktól, kormányoktól­­ független, az a polgárok terhélet­­­­len akarata egy cél érdekében:­­ megvetni itt a lábunkat megingda t­hatatlanul. — Önbizalom, férfias erő, kul­túra, amelyek Sopronban évszáza­dokon át a hitet, a nagy magyar hitet mutatták meg. Ezt a hitet nem felednünk, hanem rendületlenül ápol­nunk kell. Ez a hit megfelelő se­géderőkkel a jövőben is felépíti a várost. — A f­őségnek hálára kell talál­nia. Amikor arról volt szó, hogy a soproni jelöltséget vállaljam, Beth­len miniszterelnök a következő sza­vakkal küldött el ide­ .Menj Sop­ronba. Tililix ott olyan sérelmeket, amelyeket nálunk hatalmasabb erők sem tudnak orvosolni. De lesznek ott olyan din érni valók, amelyeket nekünk, a kormánynak kell meg­csinálni. Mond meg a soproniaknak, hogy mi minden tőlünk telhetőt el­követünk.“ (Szűnni nem akaró él­jenzés.) — Programbeszédemben orszá­gos érdekű kérdésekkel foglalkozva, azt akartam dokumentálni, hogy Sopron képviselője olyan legyen, aki országos érdekű dolgokba is bele tud szóni. (Úgy van!) Nem akarom megtapázni a mások ér­demeit, de nem tartanám a város méltó képviselőjének azt az embert, aki velem szemben mandátumért küzd. (Úgy van! Úgy van !) Büszke vagyok, hogy ez a Sopron, amely­nek mi­ndá­um­ára azt hiszem sze­rénytelenség vádja nélkül tarthatom magam méltónak, mögötte áll. (Él­jenzés.) N­oi tartozom a mandátum­­keresők közé Bethlen bizalma és Sopron hivó szava hozott ide. Ha a here az én kivánságom szerint dől el, akkor bekövetkezett gróf Bethlen István által célzott pillanat: keressétek ki a ponokat, ahol sejíeni lehet és mi segíteni fogunk. — Nem volna méltó sem ma­gamhoz, sem önökhöz, ha én itt nagyba igen minden seb begyógyí­­tását ígérném. N­e váltom fel az ígéretek aprópénzére a kincset, amely az önök élni akarásában, tu­dásában és a mi jószándékunkban rejlik. Dolgos emberekhez illően összeülünk és meghunyjuk veljük, hogy hol mi­ és hogyan lehetne segíteni. — Önök — fejezte be német nyelven beszédeit a miniszter — soha se tolják fel Sopron szebb jövőjébe vetett bizalomkat. A percekig tartó lelkes és frene­tikus tapsvihar zsjánik lecdstapul­­tával Kövezi Ástár főiskolai prof­es­szor, mint Herrmann Miksa dr. édesapjának volt asszisztense, az egyetemi tan­árok nevében köszön­tötte tartalmas és fordulatos be­szédben a minisztert, akit utána Pröhle Károly evangélikus teológiai dékán üdvözölt ugyancsak tartalmas és mély gondolatokkal telitett be­szédben, amelynek sorát, vitéz Si­mon Elemér dr. főispánt és Thur­­nsz Mihály dr. polgármestert is fel­­­söszöntötte. Beszildíét az egybe­­gyűltek lelkes éljén­léssel honorálták. II föle sin buiéde Utánuk vitéz S­inon Elemér dr. főispán emelkedett szólásra és szel* leides humoru, a ítészt??Örök érdek­lődését mindvégig leköti beszédé­ben többik sörösi a következőket mondotta: — Nem gondolom, hogy az én személyem is sz­e­replés előterébe kerül, amit különbe­n, mint öt év óta megmutattam, nem is szeretek. Mi­vel azonban mos ez két felkö­­szöntőben is megt­örtént, engedjék meg, hogy én is felszólaljak. — Nincs ember, akinek ne volna fogyatékossága és te volna erénye. Eh példái él bal sze­memre kissé rö­vidlátó vagyok, de ezzel szemben viszont erős lelki éleslátásom van és belelátok a szívekbe. Emberek­ben ritkán csalód­­im. Például az elsőő nemzetgyűlés idején történt még, hogy egy izbei Rupprecht Oli­vérrel egy urat tettem, akiről az ösztönöm azt suglr, fia megismerem, közel kerül a szívemhez. Később tud­tam meg, hogy ez az úr Herrmann Miksa dr. volt. Jóvá később, midőn miniszter lett, siflist itt meg hi­nnem a gondolat, hogy a fiánál megfele­lőbb képviselői S­oron nem is találhatna. Ez a go­nolat vezetett, amikor Hsrrmsnn Miksa dr. urat felkértem a soproni mandátum vállalására. Lelki szemeimmel még etk­isstersége e őt? megláttam benne azokat a tulajdonságokat, amelyek őt kivételes egyín­séggé teszik. Benne láttam meg az­t a talpig férfit, aki Sopronon nem csak akar, de tud is segíteni, aki ezer sebünkre gyógyírt hozhat, aki mindvégig ki­tart Sopron mellett, ha a soproniak is kitartanak mellette . És máris régi izom valósult meg általa: Sopron minden társa­dalmi rétegét egy tá­borba tömörí­tette. Ez ez egymaga elég alap arra, hogy Sopronra a jobb jövendő vir­radjon. — Vállalom, hogy d­öfésében ré­szem van és talán aztan vagyok sze­rénytelen, ha a jobb jövendő fel­­vimdásakor büszke leszek arra, hogy az aranyat He­rn­­ann Miksa dr. személyében én telten meg és én hoztam ide Önöknek, hogy ő majd nem csak képviselő is legyen, de a barmunk is, a mi e­mberünk ! Szavai elhangzottáv­al lelkes ün­neplésben részesítették a mind na­gyobb népszerűségre szert tevő főis­pánt, aki után Thurnez Mihály dr. polgármester a tőle megszokott ha­talmas lendülettel, lo­zakodva be­szélt Sopron jövőjéről. A sötét sep­rőid éjszaka kárpitját már áttörték a kelő nap sugarai mondotta — és a kereskedelmi miniszter úrral együtt hiszem, hogy Sopron nem volt, hanem lesz.

Next