Soproni Hirlap, 1926. december (13. évfolyam, 274-298. szám)

1926-12-01 / 274. szám

2 Sopron város törvényhatósági bizottsága tegnap délután 3 órai kezdettel tartotta közgyűlését vitéz Simon Elemér dr. főispán elnöklése mellett. Thurner Mihály dr. polgármester nem vehetett részt a közgyűlésen, mert a Városok Országos Kon­gresszusának választmányi ülésére utazott. Ott ugyanis éppen a váro­sokra nézve igen fontos ügyet tár­gyalnak s igy szükségesnek látta, hogy az ülésen részt vegyen. A tárgysorozat 14 ik pontja a tanács javaslata „a villamos áram­­díjak tárgyában" lett volna. Schind­ler András helyettes polgármester bejelenti, hogy Thurner Mihály dr. polgármester megegyezett a párt­vezérekkel, hogy a kérdést leveszik ennek a gyűlésnek napirendjéről, mert nem is volt elég idő annak minden részletére kiterjedő előkészí­tésére és a december 9 iki közgyű­lésen tűzik napirendre. Laehns Vilmos dr. tiltakozott a levétel ellen a azt kívánta, ha a tanács javaslata még nincs kidol­gozva, tárgyalja a tanács az ő ál­tala benyúj­ott indítványt. Töpler Kálmán biz.­tos úgy véli, helyesebb, ha alaposan előkészítik a december 9 iki ülésre, ahogy azt a polgármester megígérte. Vitéz Simon Elemér dr. főispán Laehne Vilmos dr. újabb ellenveté­sére leszögezi, hogy ahhoz joga van a bizottsági tagnak, hogy a tanácsot utasítsa az ügy előkészítésére, de arra, hogy egy elő nem készített ügyet elő­vétessen, nincs joga. Pinezich István dr. nem helyesli, ha a polgármester túl­teszi magát a közgyűlés határozatán. Az októ­beri közgyűlés utasította a taná­csot, hogy a tegnapi közgyűlésre készítse elő a tárgyat — ds mivel esik egy hétről van szó és az utóbbi napo­­kat megzavarták a választási előké­szültek, expiálva látja a tanácsot. A leszállított áram különben is csak január 1-én lép életbe. Pálovich István dr. szavazással kívánta eldöntetni a dolgot. A köz­gyűlés több hozzászólás után ki­mondta, hogy leveszi a napirendről az áramleszállítást tárgyaló pontot, melyet december 9 én fog a köz­gyűlés tárgyalni. Steiner Györgynél a Merlachacker és Tiefenbach dűlőben levő tíz hold ál 1130 négyszögöl szántóföldjét megvételre ajánlotta a tanács a köz­gyűlésnek, ami szinte több vitára adott alkalmat. Pálovich dr. elvileg kifogásolta a vételt, amit csak ke­serves adófizetésből lehetne fedezni. A város gazdaságát nem fejleszteni kell, hanem leépíteni, mert nem produktív. Töpler Kálmán dr. bizottsági tag éppen elvi szempontokból kívánja, hogy ingatlant szerezzen a város, aminek mindig megvan az értéke. Pinezich István dr. azért tartja he­lyesnek a vételt, mert a város szűz holdja mellett van és szolgálja azt a szociális szempontot is, amit pártja programjába vett. T. i. ha a város nem maga fog gazdálkodni, akkor kis embereknek adhatja ki a földeket a minél több földje lesz, annál több szegény embert juttathat bérlethez. Fleischaker Károly gazdapolgár csak akkor járul a vételhez, ha négyszögölét 30 aranyfillérért adják. Schindler dr. a tanács álláspont­ját ismertette, mely azért kívánja a vételt, mivel közvetlen a vároa bir­toka mellett van és mert a 150 millióval a békebeli árnál olcsób­ban veszik meg. Névszerinti szava­zássa­ a megvé el mellett döntött a közgyűlés, negyvennégyen igennel, huszonkét­en nemmel szavaztak. A P. Miller házban megüresedett egy üzlethelyiség, melyet a tanács Molnár Dezsőné illatszerüzlet tu­lajdonosának adott ki, de voltak, akik többet ígértek a boltért és megfellebbezték a bérbeadást. Több üzlettulajdonos még nagyobb össze­get, tíz tíz milliót is ajánlott fel a szegények javára. Ennél a pontnál szintén több felszólalás volt. Papp Kálmán prépost plébános arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Mű tér P­ula szellemében kell eljárni és nem szabad a helyi­séggel üzérkedni. Több hozzászólás után a közgyűlés úgy határozott,­­ hogy nyilvános árlejtés u­tán adják ki ez üzlethelyiséget. Ali Z­igmond harminc évi adó­men­ességet kért Diák­ téri házára. Töpfer Kálmán dr. méltánytalan­nak tar­ja, hogy luxusbaanak jelen­te­ték ki az AI -hazát, ami az adó­mentességi kedvezmény megvoná­sát eredményezi. Sehár már bizottsági tag: Ha egy ízlésesebb házat luxusépítesnek nyil­vánítunk, akkor az iparosságot arra kényszeít­jük, hogy csupasz és tu­catházakat építsen. A közgyűlés nyílt szavazással adta meg az adó­mentességet. A közgyűlés megszavazta a Tu­rista Egyesületnek a 100 milliós kamatmentes kölcsönt és a kész­fizetési pezszéget, hogy befejez­­hesse a m­elegsdr-ház megkezdett építkezését, mely úgyis a város tu­lajdona. A város központi választmányába három évre a következő tizenkét tagot választottak be: Zsigényi Jenő dr., Schi­cher Andris dr., Fodor József, Maszner Ernő dr., Fried­ Lőrinc, Rrlch György, Katuss Lajos, Tercher Károly, Lestyanszky János, Golubich József, Ulrcich Gyula, Nittolich Mik­voj. A megyei központi választmányba ugyancsak három évre: Heimler Károly dr-t ás Cz. Lucsédy Jó­zsef dr-t választottak be. SOPRONI HÍRLAP Billiárdos szovjetkövet Napokkal előbb meghalt Krazzin, az orosz szovjet londoni követe. A követ halála után összeállították a követ vagyonának leltárát és ekkor kitűnt, hogy Krazzin vagyona — magyar koronában — egy billiárd koronánál is nagyobb értéket kép­visel. 1926 december 1. Búcsúzik a színtársulat Decambar 4 én mér Győrben Játszanak a színészek Petér Erzsi, Kasza Irma, Tarnay és QAl a Cirkuszharcaar­néban búcsúzik Soproniér­z és Országos Opera Slag­glona Sopronban A színiszezon befejezésének két­ségtelen bizonyítékait, a hatalmas vaspintos ládákat már kirakták a színház elé. Csomagolnak a színé­szek. A kulisszák összegyöngyölítve várnak elszállításukra. Mától kezdve búcsúelőadásokként ,megy" a Cirkusz hercegnő. Ma Fejér Erzsi és Tarasy Bé­a, holnap Kasza Irma, pénteken Gál Sándor búcsúznék. Reméljük, hogy Sopron közön­sége, úgy Somogyi direktor­nak, mint kedvenc művészeinek fe­­lejtette életté teszi ezt a három estét. December 4 én már Győrben ját­szanak és Sopronba csak a kará­csonyi ünnepek alkalmával szándé­koznak a két hetes tavaszi szezon előtt egy-két napra visszatérni. Szombattól kezdve három nap Puccini estéket rendez Sopronban Somogyi. Az Országos Opera S­ag­­gione társulat legkiválóbb opera­énekesei szombaton a Toscit, va­sárnap a Pillangó kisasszonyt és hétfőn a Bohémeket hozzák szinte elsőrangú szereposztásban. Segélyzőegyesületük fennállásának ötven éves Jubileumát ünnepelték vasárnap a soproni nyomdászok ö­ten esztendeje volt vasárnap, hogy a­­­soproni nyomdászok gaz­dasági érdekeik megvédésére és kut­urális törekvéseik megvalósítá­sára egyesületbe tömörültek, amely egyesület több, kevesebb magrefor­­mátással ma is fennáll, szolgálva az eredni célkiütést. A félszázadi­ jubileumot fényes külső keretek között és belsőséges áhítattal ü­n­­nepiték meg Sopron nyomdászai. Az ünnepséget délelőtti 10 órakor a városháza nagytermében tartott díszközgyűlés vezette be. A term­­­és a karzatot zsúfolásig megtöltő közönség soraiban ott láttuk a ha­tóságok képviselőit, vitéz Simon Elemér dr. főispánt, Ldvay Wolff Lajos alispánt, Schindler András dr.­­ polgármestert, Rakovszky Tibor dr. tb. vármegyei főjegyzőt, Mé­száros Sándor kereskedalmi iskolai igaz­gatót, Spiegel Sigfrid kormányfő­­tanácsos, kamarai elnököt, Székely G. Antal iparomövstségi elnököt, Kinitzky Antal ipartestületi elnököt és sok másokat. Kiküldöttekkel képviseltették ma­gukat a soproni nyomdászok ünne­pén a budapesti, debreceni, győri, szombatt­elyi, nagykacizai,pozsonyi, bécsi, bécsújhelyi, burgenlandi stb. nyomdíszszervezetek. Számos más tan egyesület, mint a prágai is, táv­iratilag üdvözölte a jubiláló soproni nyomdászokat. A díszközgyűlést Gantner Jenő, a Magyarországi Köönyvnyomdászok és Betűöntők Segély­ő Egyesülete top­pont csoportjának elnöke nyitotta meg. Megnyitója után tüzetes tanul­­mátjybns* ismertette az egyesüet történetét, mely szorosan összefüj­g a pozsonyi nyomdászok egyesüle­tének történetével és ismertette azokat a körülményeket, amelyek a egyesületet lé­re hozták. Tatu­­Há­nyában ismételten hangsúlyozta, hogy az egyesület sem a múltban, sem a jelenben nem foglalkozik politikával, csupán gazdasági kérdésekkel. Ki­mond­ott feladata, hogy — míg a nyomdássok részére jobb megélhe­tési feltétekkel kíván biztosítani — segéllyel lássa el a nyomdászok árváit és özvegyeit. A nagy lelkesedéssel fogadott ta­nulmány után leleplezték Ziliás Fe­rencnek és Zsid­ István be­­szedők­­nek, az egyesület elhuny, érdemdús elnökeinek fényképét. Ugyanekkor­­ lehullott a tepsi arról a nagy tir­­i sas képről is, mely megörökíti az­­ egyesület mai tagjait. A rom­káidalárda sikerüit ének­száma után vitéz Simon Elemér dr. főispán kezdte meg az üdvözlések sorát. A főispán, ki az összes sop­roni hatóságok n­evében beszélt, hangs­ú­yozta, hogy a bícn­ces munka és a házifiasság, melyek mezején s melynek keretein belül munkás és munkaadó kezet szorít­hatnak egymássá­ és dolgozhatunk vállvetve a haza boldogulásáért, ő, aki mindenkor szivén vizelte a mun­kásság sorsát s akihez különösen közel állnak éppen a jubiláló egye­sület tagjai, ezen a téren soha sem tapasztalt ellentéteket s bízik benne, hogy az a szimpátia, melynek ki­­érdemlése két félen múlik, a jövő­ben is megmarad. Az utóbbi re­ményben kérte az egyesület további munkájára az Isten áldását. A főnökegyesület nevében Szé­kely Géza nyomdatulajdonos kösz­ön­tötte meleget az egyesületet. U­ána az egyes kiküldöttek szólaltak fel, kik tolmácsolták egyesületeik sze­rencsekivo­natait és hangsúlyozták a hagyományos kortársi szolidaritás szükségességét. A díszközgyűlést a dalárda újabb éneke után ,fél egy órakor zárta be Gantner Jenő elnök. A betűszedők jubileumára Sop­ronba jött kiküldöttek a helybeliek kalauzolása mellett a kora délutáni órákban Sopron nevezetességeit te­kintették meg, majd kirándulást tet­tek a város környékén. Este nyolc órai kezdettel a Ka­szinó földszinti nagytermében va­csora vette kezdetét, amelyen részt vettek a be­­szedők család­agja is s amelyen számos lelkes felköszöntő hangzott el. A pompás vacsora után az Ilkiás testvérek kisürő borai mel­lett a késő éjjeli órákig maradtak együtt a legjobb hangulatban az egyesület tagjai és vendégei. t­t Alá Írottak megtölt lélekkel s elszomorodott szívvel jelentjük, hogy drága anyánk illetve nagyanyánk Özv. Unser Károlyné életének 67-i­c évében a halotti szentségek ájtatos felvétele után, november hó 3- án az U ban csendesen e taunul. Drága halottunk hűlt tetemeit december hó 2 án, délu­tn fél 4 órakor fogják az uj temetőbe örök nyugalomra tétetni. Sopron, 1926. november hó 3- án. Az örök világosság fényeskedjék neki. Özv. Simolján Ferencné Simolján Ilonka és Szmolján Józsika leánya, unokái: I Özv. Sí 1­­.

Next