Soproni Hirlap, 1926. december (13. évfolyam, 274-298. szám)

1926-12-01 / 274. szám

1926. december 1. SOPRONI HÍRLAP A sopronkörnyéki kerületből Öslör József dr. itt már befejezte az összes községekben is első agitációs körútját. Szécsenyben hét­főn mondta az utolsó programra­­beszédet, amelyet szintén a falu szine-javs hallgatott végig. Ezúttal főleg azokkal a képviselőjelöltekkel foglalkozott, akik a legképtelenebb ígéretekkel és izgatásokkal igyekez­nek maguk mellett hangulatot csi­nálni, hogy azután a mandátum birtokában cserben hagyjanak min­dent, csapot-papot. Ezen az után A­ad­astra járt — mint az egyik felszólaló megállapította — s az ő ötödfél éves működése, valamint személye a legssebb programot a választóközönség érett rétegeinél. — Szécsényben Hompauer látván biró és Kettesei György igazgató tanító fidvözötték és biztosították a közönség nagy többségének a bizal­máról, ami felett öször ebben a kicsiny, de értelmes községben is rendelkezik. Széchenybe elkísérte­tt nagycenki híveinek lelkes kis csapata is. Egyébbként a tegnapi napnak a szenzíc­ója az, hogy a jelöltekhez már kezdenek az ivek befutni, mint­hogy közeledik a jelölés napja, vagyis december 2 ika. Öslör dr.­­hoz az Osztes községek beküüldték íveiket és e szerint 4454 vá­lasztó ajánlotta újból a kerület képviselőjének. A másik két jelölt Birg báró és Kittel a leglázasabb tevékenységet fejtik ki, hogy a mini­mális 900 érvényes aláírást meg­szerezzék. Sikerül- e nekik, e napok­ban majd el fog dőlni, ha ha igen, ebben az esetben is és csak nehezen fogják elérni, vagy valamivel meg­haladni ezt a számot. Színház Színházi Iroda közli : Cirkuszhercegnő 3 bucsuelőadása. A színtársulat pénteken befejezi küz­delmes, de erkölcsi sikerekben gaz­dag szezonját a »Cirkuszhercegnő” parádés előadásával. Ma Fejér Erzsi és Tarnay B­ea búcsúznak, holnap csütörtökön Kasza Irma, míg pén­teken Gál Sándor búcsúfellépéséül kerül színre a Cirkuszhercegnő. Ez­után már csak karácsony és újév napjain fog átrándulni a társulat Győrből a kéthetes tavaszi szezon elött. A Cirkuszhercegnő jegyeit kedvezményes utalványokra is áru­sítják. Puccini esték szombattól. Somogyi igazgató 3 estére vendégül látja az Országos Opera Staggionét, mely a legkiválóbb fővárosi operaénekesek együtteséből áll. Szombaton :Tosca, vasárnap: Pillangó kisasszony, hét­főn: Bohémek kerül szinte billn­ens, a mtvészi előadásban. Jegyek 8 tól 30 ezerig válthatók. Noszty fiú esete csütörtök délután Ifjúsági előadás. A drámai személy­zet már csak délutáni előadás kere­tében vehet búcsút a soproni pub­likumtól. Csütörtök délután negyed négy órai kezdettel a rendkívüli si­kerű Mikszáth—Harsány! vígjátékot adja utólszor elő, melyre nemcsak az ifjúság, de a nagyközönség is mozihelyárért élvezheti a remek da­rabot. Jegyek már kaphatók. A köztisztviselők kedvezményes vasúti utazásra szóló igazolványainak 1927. évre való érvényesítését a Duna-Száva-Adria Vasúttársaság is megkezdette Felkértek bennünk a következik közlésére: A tényleges és nyugdíjas közszol­gálati alkalmazottak, asstensi szemé­lyek, valamint más állami szolgála­ton álló, vagy állott nyugdíjas egyé­nek, azok családtagjai a MÁV által kiállított arcképes igazolványuk alap­ján a Dim*-Száva Adria Valúttársa­­ság vonalain ugyanolyan vasúti me­­netkedvezményben részesének 1927- ben is, mint eddig, ha igazolványuk az 1926. évre szóló kékesdine ál­landó Duna-Száva-Adria Vasuttár­­saság betétlapjával el van látva és 1927 évre is érvényesítve van. Tekintettel arra, hogy egyes köz­szolgálati alkalmazóink 1927 évre igazolványaikat 1927 január 1-ig nem tudják érvényesíteni, a Duna Száva-Adria Vasúttársaság további intézkedésig a MÁV-nak 1926 évre kiadott közszolgálati igazolványait 1927 évre is érvényesíti, azonban ilyen igazolvány alapján a menet­kedvezmény csak egy bizonyos idő­pontig veheti igénybe. A kérdéses időpontot ideje során közölni fogjuk. Az érvényesítés a vasú­t személy pénztárainknál 1926. évi december hó­t én kezdődik 3 pssgi lefizetése ellenében. Baumgartner a D. Sz. A. V. soproni áll főnöke. Befejezés felé közeledik a Soproni Sakk Kör osz­tályozó versenye A Soproni Sakk Kör osztályozó versenye nemsokára befejezést nyer. A tagok legnagyobb része már be­fejezte a házi verseny előfutamát, úgy hogy az I. osztályú játékosok már december 1­én megkezdhetik a döntőben való f­üzdelmet, míg e II. osztályú játékosok döntője csak december 15-én kezdődik. A selejtező mérkőzés hűen adta vissza az erőviszonyokat, mert a csoportfavoritok az egész vonalon fölényben maradtak. Vitéz Vasvázy mélyen átgondolt tömör játékénak Grünfeld mindig szélesebb technikájával, Csath tuda­tos, finom pozíciójátékával, Matusák igen szellemes cseleivel, Weinberger szívós, körültekintő óvatosságával és Kiprinay A jelességével kell majd megküzdenie, hogy a tavalyi bajnok­­sigm­erest megismételhesse. Általá­ban igen erős küzdelem ígérhetik az egész vonalon. Az itt fel nem sorolt többi 1. oszályú játékosok közül többen fognak olyan megle­petésekkel szolgálni, ami által a helyezéseket befolyásolhatják. A Kör — sajnos — a nehéz­gárda két súlyos tagját (Jineschitz-ot és Winkler dr.-t) nélkülözni kény­telen. A 11. osztályban ugyancsak elke­seredett küzdelem ígérkezik, mert van a résztvevők között több olyan játékos, akik már városközi mérkő­zéseken is előbbre vitték a soproni színeket. A II. osztály 3 első játékosa I. osztályú játékossá kvalifikálja magát, úgy hogy a (21) I. osztályú játéko­sok száma a bajnokság lezárta után hárommal szaporodik. A Sakk Kör vezetősége díjak be­szerzéséről már gondoskodott. Szá­mos díjat osztanak ki, úgy hogy még a III. osztály favoritjának is jut belőle. Reméljük, hogy a nagy verseny alatt csak fokozódik a Kör utáni érdeklődés s a játékosok tudása, úgy hogy a következő év városközi eredményei a soproni sakkozók ira­­■ már országos hírnevét igazolni foga­­ják. A Soproni Ügyvédi Kamara zugirászkodással vádol egy nyugalmazott soproni pénzügyi tanácsost A Soproni Ügyvédi Kamara ügyésze, Mihályi Kálmán dr. ügy­véd a Kamara nevében néhány héttel ezelőtt zugirászat címén bűn­vádi feljelentést tett a Felsődunán­­tú­l Mezőgazdasági Kamara sopron­­vármegyei adóügyi tanácsosa, egy nyugalmazott soproni pénzügyi ta­nácsos ellen. A vád szerint a nyu­galmazott pénzügyi tanácsos minden ügyvédi képvinés nélkül végzett ügyvédi munkákat és azokért díja­zást foga­dott el. A járásbíróságon megtartott tár­gyaláson a nyugalmazott pénzügyi tanácsos beismerte, hogy mint a Felsődunasztyt Mezőgazdasági Ka­mera adóügyi tanácsosa a hozzá­fordult emberek ügyeiben eljárt, beadványokat készített és azokért eleinte anyagi ellenszolgáltatást kért. Később azonban, amikor megtudta, hogy pénzért ilyen munkákat vál­lalnia nem szabad, minden ellen­szolgáltatást visszautasított. Fára­dozásaiért ezentúl a Felsődunántúli Mezőgazdasági Kamara honorálta. Előadta még, hogy egy igazság­­ügyi, illetve föld­nevelésügyi minisz­teri rendelet értelmében az ilyen és az ezekhez hasonló munkák telje­sítésére joga van. A bizonyítási eljárás lefolytassa után a közvádló a vádat elejtette. A vádat azonban a főmagánvádló, illetve annak képviselője, Mihályi Kálmán dr. ügyvéd továbbra is fenntartotta és kérte a vádlott szi­gorú megbüntetését. A járásbíróság felmentő ítéletet hozott. Az ügyet fellebbezés folytán teg­nap tárgyalta a soproni kir. törvény­szék. Az iratok ismertetése, vala­mint a felek meghallgatása után elrendelte a fent megnevezett mi­niszteri rendeletek beszerzését, a tárgyalást pedig elnapolta. Az érdekeltek most kíváncsian várják a másodfokú bíróság dön­tését, mert egyesek szerint a pénz­ügyi tanácsosnak még a miniszteri rendeletek dacára sem lett volna szabad ügyvédi munkákat vállalnia. 3 Napi kirak Az őszies verőfényben is fagy­pont alá sülyedt a demokraták hőmérője 7 . December 1. Szerda. Kath.: Élig pk. Prof.: Elza Elite Mozgó: Pompeji pusztulása. Városi Mozi: Vig özvegy. Katolikus Ingyenkönyvtár (Uj-u. 28. i. e.) nyitva minden vasárnap d. e. 10—12 óráig. Díjmentesen használhatja minden katolikus hivő, aki Sopronban lakik. A Katholikus Kör könyvtára nyitva van minden szerdán este­­­7 óráig. Városi könyvtár nyitva vasárnap kivé­telével mindennap. Magyar történelmi és irodalmi krónika jövő december 1. II. Mátyás magyar király megerő­síti a zal­vatoroki békét. (Újólag 1616 május 1) Soproni krónika 1365 detMiBwr 1.­­ (Pozsony). I. Lajos király meg­parancsolja Kálmán győri püspök­nek, hogy a soproni polgárokat oldja fei a rájuk általa kimondott egyházi átok alól és elégedjék meg azzal a bordézsmával, amire a sop­roni polgárok siafédságaik értelmé­ben kötetesek, mert ellenkező eset­ben úgy fog intézkedni, ami sem neki, sem az egyházának nem fog hasznára és becsületére válni (Házi, Sopron szab. kir. város története, I. rész, 1. kötet, 202. szám. Herrmann Miksa dr. meg­tekintette a MANSz isetlő­­műhelyét. Herrmann Miksa dr. kereskedelemügyi miniszter, az egy­séges párt soproni hivatalos jelölje, hétfőn délelőtt meglátogatta a MANSz pompásan berendezett szővőműihe­­lyét. A miniszter a látottak felett megelégedésének adott kifejezést. A Thoma-Zsám­boky hangverseny műsora, Thoma József zongoraművész és Zsámboky Miklós csellumf­rész együttes hang­versenyén (1926. dec. 11 én este 8 órakor a Kaszinóban) Corelli, Chopin, Liszt, Brahms, Popper és Kodály művei kerülnek előadásra. Jegyek 10-50.000 koronás árban Kolb Jenő divatáruházában (Várke­rület 88.) kaphatók. Feltétel nélkül szavazta meg a közgyűlés Kirély Jenő dr. igazgató főor­vos építési segélyét. A város törvényhatósági bizottsága 158 millió korona építési segélyt szavazott meg Király Jenő dr. nak érdemei elismeréséül, azzal a fe­lé­­­tellel, hogy házának építését meg­kezdje. A főorvos lemondott a se­gélyről, mert még mindig oly drága az építkezés, hogy a segéllyel sem áll módjában házat építtetni. A teg­napi közgyűlés feltétel nélkül sza­vazta meg a kiváló főorvos építési segélyét. - c.-w&V 1" WW wmri —wwn sntsammasnnraaiMg» • r. Szavazási igazolványokat azonnal szállítunk (1976. évi Zoa­­­e- 53 § 7, 3 És 4 pont) Soproni Sajtóvállalat R.-T. nyomdája, Szinház­ utca 29.

Next