Soproni Hirlap, 1928. augusztus (15. évfolyam, 173-197. szám)

1928-08-01 / 173. szám

XV. évf. 173. szám. Sopron, 1928 augusztus 1, szerda Ara 16 fillér. MMK Soproni Hírlap AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: Negyed évre.......................8­40 pengő Egy hónapra.......................2­80 pengő Szerkesztőség: Sopron,Várkerület 66. Telefon­szám: 345. MMMNMIMMniMMIMMNM KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP Egyes példány ára helybeni és vidéki árusítóinknál köznapokon 16 fillér, vásár- és ünnepnapokon 20 fillér. FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. CSERMÁK GONTRAND Kiadóhivatal, Sopron, Várkerület 66. Telefon­szám: 394. Thurner Mihály dr. polgármester 1918—1928. aug. 1. Tiz esztendővel ezelőtt, amikor az egész világgal vívott nagy harcunk immár köze­ledett szomorú vége felé, — augusztus el­sején városatyáink polgármester-választásra gyűltek össze a városháza nagytermében és egyhangú lelkesedéssel megválasztották Thurner Mihály dr, a város első polgá­rává, vagy amint maga mondta székfoglaló beszédében: első szolgájává. Szép és felemelő volt a választás nem­csak külsőséges, hanem a megválasztott személyénél fogva is. Nem nagy urak pro­­tezsáltjaképpen került előkelő székébe. Sem­miféle városi, politikai pártnak sem volt hálára kötelezett exponense. Még csak sop­roni születésű sem volt, akit családi össze­köttetései emelnek a szűkebb pátria kényel­mes zsölléjébe. Szerény falusi jegyző csa­ládjának a sarja volt, aki minden külső tá­mogatás nélkül egymaga bátor bírókra kelt német anyanyelvű létére a magyar nyelv tö­kéletes leírásáért először, azután a matúrán, doktorátuson, pénzügyi fogalmazói és vá­rosi számvevői álláson keresztül Sopron sz. kir. város élére került — egyedül a maga tehetségével, becsületes munkájának érde­méből. Most az elmúlt tíz év távlatából tekintve az isteni gondviselés végzésének kell te­kintenünk, hogy amikor azok elé a nehéz, viharos esztendők elé indult városunk, olyan ember kezébe került a vezetés gyeplője, aki gyermekkorától fogva belenevelődött a küzdelembe, nehézségek legyűrésébe,­­ aki gondolkozásban és cselekvésben hozzászo­kott az önállósághoz, akinek erélye függet­len volt minden párttól, de minden nepo­­tikus nyűgtől is. Kevés polgármesternek kellett nehezebb körülmények között elfoglalnia és betöltenie hivatalát, mint Thurner Mihálynak. Alig­hogy megkezdte működését, forradalmak rázkódtaták meg országunkat, városunkat s a polgármesternek nemcsak a polgárok rendjét kellett biztosítania, hanem a kaszár­nyákban is szükség volt rá, hogy csillapító beszédeivel lefogja az izgága kedélyeket. Azután jött a kommunizmus piszkos vihara, amelyben az első polgár oktalan és tapin­tatlan fenegyerekeskedése éppen olyan ka­tasztrófát jelentett volna a­ városra, mint gyáva meghunyászkodása. Ő itt is megta­lálta az okos és igaz utat. Bármilyen szem­szögből bírálgassák is egyesek ekkori mű­ködését, az bizonyos­ városának érdekét, javát biztosítani tudta. Nyílt kaput döngetnénk, ha azt bizonyít­gatnánk, mekkora erőt jelentett nekünk Thurner Mihály, a Burgenland elrablásának és a népszavazásnak idején. Nem vitatko­zunk arról, hogy a felkelőknek, az ifjúság­nak, diplomatáknak vagy polgármesterünk­nek érdeme nagyobb-e abban, hogy Sopron magyar maradt. Mindegyik kivette becsüle­tesen a részét a munkából. De hogy Thur­­nernek oroszlánrésze van benne, azt igaz ember nem tagadhatja. És mélységes tisz­telettel kell meghajolnunk önzetlen, bátor hazafisága előtt, amellyel, nem tekintve a maga jövőjét, anyagi érdekét, a legnehe­zebb napokban is rendületlenül kitartott ki­tűzött célja, a magyar Sopron mellett, ak­kor is, amikor sok azelőtt és azután han­gos hazafi sanda szemekkel keresett utat­­módot arra, hogy auf alle Fälle biztosítsa húsosfazekát. Hogy ilyen munkában ellenségei is vol­tak és vannak, ki csodálkozhatnék azon? A tárgyilagos bírálatot ő elfogadja, mert, mint annyiszor hangoztatja, tisztító szélnek tekinti. Igazságos elvi ellenfeleit megbecsüli, mert ő is az elvek embere. A személyi haj­száknak és gyanúsításnak pedig felette áll puritán becsületessége. Ha nem kerülhette el, elégtételt szolgáltatott neki nemcsak a bírói ítélet, hanem becsületesen gondolkozó polgártársainak közvéleménye. Ellenségei számára egy felelete van csak: a kitartó, hasznos munka. A romok eltakarítása után építeni akar. Akár gyárak alapításáról, akár iskolák, intézmények létesítéséről, a város szépítéséről van szó. Dolgozik a közért és fárad minden polgár, a legszegényebb ér­­­dekében is. Mintha csak a melki várúr jeli- i­géjét választotta volna a magáénak: Ent­weder nützen, oder nicht Vorsteher sein! És dolgozik igazságosan, felülemelkedve minden pártpolitikai, felekezeti, faji vagy nemzetiségi tekinteteken! A mi tollunk nincs ahhoz szokva, hogy személyi kultusz tömjénezőjét lóbálja valódi vagy képzelt nagyságok előtt. De ezeket el kellett mondanunk most, polgármeste­rünk működésének tízéves fordulója alkal­mából. Nem hízelgő bókolásként, hanem az igazság és a közérdek kedvéért. Mert a köznek, a városunknak érdeke, hogy el­ismerje és megbecsülje vezetőjének igaz érdemeit. Ő maga energikus tiltakozással kitért minden jubiláns ünneplés elől. De a tiszteletet, megbecsülést és szeretetet, ame­lyet polgártársai ez alkalommal nyújtanak neki, el kell fogadnia elismerésül az el­múlt és biztatásul a jövő decenniumra i­s. „Semmi sem árt jobban a magyarság nagy ügyének, mint a szétszakítottság“ Megkezdték működésüket a mentőegyesületi állomások és megalakultak az egyes járási fiókok A város és vármegye közegészségügye hatalmas lépéssel haladt előre. A tegnapi nappal Sopronban, Kapuvárott és Csornán megkezdték működésüket a Vármegyék és Városok Országos Mentőegyesülete állomá­sai és az állomások működésének megkez­désével egyidőben megalakultak a mentő­egyesület fiókjai. A soproni állomás, mely a tüzérségen nyert elhelyezést, a soproni és csepregi já­rásokat, továbbá Sopron várost, a kapuvári a kapuvári járást és Kapuvár nagyközséget, a csornai a csornai járást és Csorna nagy­községet öleli fel. A mentőállomások célja, miként arra ismételten rámutattunk, az, hogy a mentőállomás területéről a betege­ket és sérülteket olcsón és gyorsan szál­lítsa a mentőállomás területén levő kórházba. A mentőkocsi a teljesen szegényeknek díj­talanul áll rendelkezésükre. A mentőegyesület soproni fiókja tegnap délelőtt tíz órakor alakult meg a városháza tanácstermében szépszámú érdeklődő jelen­létében. Az alakuló közgyűlést Urbanics Kálmán dr. országgyűlési képviselő, a men­tőegyesület elnöke nyitotta meg, aki meg­nyitójában ismertette az országos egyesület megalakulásának történetét, megemlékezett Vass József dr. népjóléti miniszter áldozat­­készségéről, majd felemlítette azt az örven­detes jelenséget, hogy a mentőhálózat ma már felöleli az egész ország területét. Ja­vasolta az alakuló közgyűlésnek, hogy a helyi fiók elnökévé Thurner Mihály dr. pol­gármestert, társelnökévé Gévay-Wolff Lajos alispánt válasszák. Az ülésen megjelentek az indítványt egyhangúlag tették magukévá. Gévay-Wolff Lajos alispán feszólalásában azt hangoztatta, hogy a törvényhatóságok­nak nem szabad magukat kínai fallal kö­rülvenni. A vármegye segítse elő a várost és a megyei székhely törekedjen arra, hogy minél jobban boldogulhassanak a falvak. Örömmel üdvözölte a fiók megalakulását, melyben egyformán érdekelt a város és a vármegye. Az alispán szavaira Thurner Mihály dr. polgármester válaszolt. A megye jobbját örömmel fogadja el a város, mert — mi­ként mondotta — semmi sem árt jobban a magyarság nagy ügyének, mint a szétszaki­­­tottság. A két testvértörvényhatóság össze­fogása, nemcsak kettejüknek használ, de előbbre viszi Csonkamagyarország boldo­gulását is. A fiókegyesület elnöksége az alábbiak szerint alakult meg: Díszelnökök: Herrmann Miksa, vitéz Simon Elemér dr., Östör József dr., Flandorffer Ignác, Ötvös Lajos. Elnök: Thurner Mihály dr., társelnök: Gévay-Wolff Lajos. Alelnök : Zaga Nándor. Ügyv. igazgató: Schönber­ger Gusztáv dr. Ellenőr: Goldman Hugó dr. Hivatalb. tagok: Balogh Dénes dr., Czillinger József dr., Schmidt Ferenc dr., Szilvássy Kálmán dr., Zakariás Antal. Igazg. tagok: Király Jenő dr., Brányi Géza dr., Patyi Sándor dr., Heimler Károly dr., Frank Kálmán, Zepko Ferenc mint pénztáros. Számvizsgálók: Hackl János, Horváth László, Huber Aladár, Nagy József jegyző Ágfalva, ifj. Prickler János, Székely Géza. Választmányi tagok: Berczeller Miksa dr., Bettelheim gyárigazgató, Blaschek Vilmos, Bolemann Géza, Boór Gusztáv, Czukelter József dr., Hasenöhrl Ferenc, Holl Jenő dr., Horváth József szabó, Kinitzky Antal, Laehne Vilmos dr., Lederer Gyula dr., Molnár József, Papp Kálmán, Pinezich Ist­ván dr., Pollák Miksa dr., Pám Géza, Schleiffer Richard, Szerdahelyi János, Töp­­ler Kálmán dr., Vajk Artur, Ziermann Lajos, Dániel Endre, Hőgyészi Pál dr., Mentes Domonkos esp. plébános, Radl Sándor, Somogyi Gyula, gróf Széchenyi Bálint, Takács József dr., Visnyei János dr. Az alakuló gyűlés végeztével bemutatták a megjelenteknek a mentőkocsit, mely a maga nemében a modern technika pompás alkotása. Egyszerre négy beteget, négy ápolót és egy orvost szállíthat. Villanyvilá­gítással van ellátva és fűthető.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék