Soproni Hirlap, 1928. szeptember (15. évfolyam, 198-222. szám)

1928-09-01 / 198. szám

xv. évf. 198. szám. Sopron, 1928 szeptember 1, szombat Ára 16 fillér. AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: Negyed évre.......................8'40 pengő Egy hónapra.......................2'80 pengő Szerkesztőség: Sopron,Várkerület 66. Telefon­szám: 345. KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. CSERMÁK GONTRAND Egyes példány ára helybeni és vidéki árusítóinknál köznapokon 16 fillér, vásár- és ünnepnapokon 20 fillér. Kiadóhivatal: Sopron, Várkerület 66. Telefon­szám: 394. MM 4­WRádiójelentések * Milyen idő várható ? A Meteorológiai Intézet jelentése szerint egyelőre még nyug­talan és éjjel igen hűvös idő, később csen­desebb, derült, száraz idő várható. * A nemzetközi gyorsírókongresszust ma nyitja meg Budapesten a kormányzó kép­viseletében Klebelsberg kultuszminiszter. A kongresszusra több mint kétszáz külföldi vendég érkezett. * Az Akadémia dísztermében hétfőn nyí­lik meg az ipari betegségek és foglalkozási balesetek nemzetközi kongresszusa, melyen félezer külföldi tudós és kétezernél több hazai szakember vesz részt. * A TESz elnöksége táviratot kapott, hogy az Urmánczy vezetésével Londonban járt magyar küldöttség ma délután érkezik Budapestre autóval és egyenesen az Ország­zászlóhoz mennek, hol leteszik Rothermere lord koszorúját. * A berlini interparlamentáris unió gyű­lései után harminc magyar delegátus uta­zott Kölnbe, kiket a hatóságok fogadtak. Megtekintették a sajtókongresszust és este a város bankettjén vettek részt. * Caesar Rossit, ki örökös kitiltása da­cára visszatért Olaszországba, kísérőjével, Durand Margittal együtt letartóztatták. * Monte Carlóban elhunyt Emma Po­­lacco, kinek első férje Wes-Scott Simon, második Cortella tábornok volt, óriási va­gyonát Mussolini miniszterelnökre hagyo­mányozta és nagy összegeket hagyott jó­tékony intézményekre. Mussolini az örök­ségről lemondott. * Apponyi gróf levelet intézett a Nép­­szövetség tanácsához, melyben közli, hogy az Antóniádé, román delegátus által küldött jegyzékre részletesen nem kíván válaszolni, majd a tanács színe előtt felel meg a tévesztő román állításoknak. * Egy madridi orvos megoperált egy gyermeket, kinek átszúrta egy tű a szívét. Az operáció 7 percig tartott és a gyermek a biztos javulás útján van. * Németországban letartóztatták ifjabb Stinnes Hugót, aki részes a hadikölcsön botrányban és attól tartottak, hogy szabad­lábon hamis vallomásra bírhatja bűntársait. * A népszövetségi tanácstagokra nagy hatást tett az ugyancsak Genfben ülésező kisebbségi konferencia azon határozata, mely éles szavakkal rótja meg a Népszövetség magatartását a kisebbségekkel szemben, melyhez hiába fordulnak panaszaikkal az elnyomott kisebbségek. * Genfben befejezte üléseit a negyedik szaksajtó nagytanácskozás. Utoljára úgy határoztak, hogy 1929-ben Barcellonában tartják meg az ötödik konferenciát.­­ A Népszövetség tegnapi titkos ülésén elvetették a hadianyaggyártás nemzetközi ellenőrzésére szolgáló javaslatot, mert nem sikerült a nézeteltéréseket kiegyenlíteni. * A francia Meteorológiai Intézet veze­tője kijelentette, hogy ebben az évben min­den ezutáni óceán­repülés öngyilkos vállal­kozás, mert ez évben nem lesz kedvező időjárás többet. Bethlen István miniszterelnök nyitja meg a szombathelyi mezőgazdasági és ipari kiállítást Holnap délelőtt országos jelentőségű ki­állítást nyit meg Bethlen István gróf minisz­terelnök Szombathelyen. Nemcsak a város, hanem Vas megye és az egész Dunántúl közönsége rendkívül érdeklődést mutat a szombathelyi Országos Mezőgazdasági és Ipari Kiállítás iránt, amely tíz napig fog tartani és a vele kapcsolatos vásárral együtt érdekes és tanulságos összefoglaló képet nyújt a Dunántúl, különösen pedig Nyugat­­magyarország hatalmas mezőgazdasági és ipari fejlődéséről. Szombathely városa és a kiállítás rende­zői hónapok óta tartó lázas munkával biz­tosították az impozánsnak ígérkező kiállítás sikerét, amelynek gondolata a Vasmegyei Gazdasági Egyesület 50 éves jubileuma al­kalmával vetődött fel. Az egyesület karöltve a szombathelyi iparegyesülettel és kereske­delmi társulattal, már tavasszal kezdte meg az előkészítés munkáját és a jelek szerint fáradozását a legteljesebb siker fogja koro­názni, mert a szombathelyi kiállításon 800 kiállító vesz részt, amire a vidéki kiállítások történetében eddig nem volt példa. Az esemény országos jelentőségét mu­tatja, hogy azt a miniszterelnök személye­sen nyitja meg és a megnyitáson meg fog jelenni Vass József helyettes­ miniszterelnök, Szombathely város képviselője, Tarányi Fe­renc főispán, Lingauer Albin és számos dunántúli képviselő. A Dunántúl gazdasági és ipari életének valamennyi vezető tényezője, képviselteti magát az OMGE, az Országos Mezőgazda­­sági Kamara, a Magyar Gazdaszövetség, a Faluszövetség és az ország számos nagy városa. A csonka ország mezőgazdasági, vadá­szati, borászati és gazdászati termékei, állat­­tenyésztése hatalmas, mintaszerűen megren­dezett kiállítás keretében vonulnak fel hol­nap az ország minden részéből Szombat­helyre érkező látogatók előtt, de ezen az anyagon kívül gazdag divat-, interieur- és porcellán-kiállítás fokozza annak látnivalóit, azonkívül olyan speciális attrakciószerű ki­állítási tárgyak teszik színesé a kiállítás látványoságát, mint például a világrekorder Kaszala Károly kétüléses sportgépe, Sigray gróf derbygyőztes versenylovas, afrikai va­dász trófeái, Almásy László zsiráf-, viziló- és bölényvadászzsákmánya, agancsgyűjte­­ménye, Ferenc bajor herceg erdészeti és vadászati gyűjteménye, a váci püspökség uradalmának élő vaddisznói, lesz azonkívül kutya- és galambkiállítás és számos más érdekes látnivaló. Nem a német birodalmi Loebe a magyarok ellensége, hanem a renegát Leser Lajos és Hoffenreich savanyú­kút! polgármester Az alábbi sorokat kaptuk: Igen tisztelt Szerkesztő Úr! Odahaza nagy port vert föl a bécsi dalosverseny alkalmából hozzánk is elkerült Loebe-nek, a német birodalmi gyűlés el­nökének állítólagos magyarellenes beszéde, melyet a magyarfaló osztrák lapok siettek minél erőteljesebben kiszínezni, hangsúlyozni és nagydobra verni. Azóta nyilatkozott Loebe úr, aki kellő értékére szállította le ezeket a rosszindulatú, tendenciózus híreszteléseket. Nyilatkozata talán nem volt az az erőteljes visszauta­sítás, mely a felháborodott magyar léleknek inkább ínyére lett volna, de figyelembe kell vennünk, hogy őneki, aki az osztrákok vendégszeretetét élvezte, vendéglátóira való tekintettel tapintatos formában kellett a hazugságra a vizes lepedőt ráhúzni. Az igazságnak igyekszem eleget tenni, amikor igen tisztelt Főszerkesztő Úr lapja révén akarom a hazai közvéleménnyel tudatni, hogy nem Loebe volt az, aki a magyarok ellen hazug és bántó kijelen­téseket tett. Előkelő szem- és fültanútól tudom, tehát a legteljesebb határozottsággal állíthatom, hogy a renegát Leser Lajos, a magyar kultúra emlőin nevelkedett soproni származású helyettes és vörös tartomány­főnök és Hoffenreich savanyúkuti polgár­­mester, tartománygyűlési elnök, ez a két Finom Rózsi voltak azok, akik szűkebb körben Loebe jelenlétében gyűlölettől taj­tékzó kijelentésekkel becsmérelték Magyar­­országot és kormányzati rendszerét. Annyira elragadtatta magát ez a két elvakult ellen­ségünk, hogy maga Loebe is megsokalta és udvariasan, de határozottan kifejezte meg­ütközését azon, hogy a nagy világháború­ban velük vérző, hűségesen kitartó nemzet­ről ilyen hangon beszélnek előtte. Nem igaz tehát, hogy Loebe ellenségesen avagy barátságtalanul nyilatkozott volna a magyarokról. Sőt. Látszott rajta, hogy ért­hetetlennek tartja a Leser—Hoffenreich-féle dühös kirohanásokat. Pedig nagyon is ért­hetők: a húsosfazék elvesztésének félelme korbácsolja föl ezeknek a nagylegényeknek hangszálait valahányszor eszükbe jut az a magyar közmondás — jön még kutyára dér ! Bárcsak jönne már. Hazafias üdvözlettel: Egy „burgenlandi” magyar. Szeptember hó elsején ^sorron"Hírlap"!! !

Next