Soproni Hirlap, 1928. október (15. évfolyam, 223-248. szám)

1928-10-02 / 223. szám

2 SOPRONI HÍRLAP 1928 október 2. szeretetre, kötelességteljesítésre tanítottak s minden szegénységük mellett is olyan er­kölcsi tőkét hagyományoztak reám, amelyet százezer holdas hitbizománnyal fel nem cse­rélnék. Azután a csornai kerület választóközön­­ségére, mely engem, az ismeretlen és igény­telen falusi papot bizalmával megtisztelt, honatyai méltósággal felruházott, törvény­hozói tevékenységemet lehetővé tette s hű­séges ragaszkodással nehéz körülmények között is annak folytonosságát biztosította. Végül Csorna község képviselőtestületére, mely díszpolgárává választott s a mai ün­nepély szónokaira, akik mint tanuk felálltak és tanúságot tettek mellettem e díszes kö­zönség előtt. Ők közéleti működésem ered­ményét olyannak ítélik, amely ünneplést érdemel, bár én tudatában vagyok annak, hogy a felsorolt érdemekből vajmi kevés az, amit magamnak tulajdoníthatok, mert hogy egyebet ne említsek, ha nem lenné­nek ez érdemes községnek oly vezető férfiai, akik támogattak, segítettek, informáltak, figyelmeztettek s nyakamra jártak, úgy e község felvirágoztatása is minden bizonyára lassúbb ütemben haladt volna előre. Midőn ezt megállapítom, ezzel természetesen nem csökkentem azt a mélységes hálát, melyet e község szeretetének mai megnyilvánulása iránt érzek. Jóakaratomért, becsületes törekvéseim­ért a Rábaköz szíve olyan busásan jutalmaz, hogy örökké adósa maradok buzgó igyekezettel, lankadatlan munkával, mélységes hálával és forró, lángoló, ki nem oltható szeretettel. Igen, szeretettel, még­pedig cselekvő sze­retettel, az úgynevezett operosa charitasszal, melyre a legkisebb ember is képes. Mert bár itt nagy ünnepeltetésben van részem, tudom, hogy nem tartozom az úgynevezett „nagy“ emberek közé. Nem vagyok hegy­csúcs a magyar lapályok és dombok kö­zött, melyre a kortársak csodálattal feltekin­tenek. Nem vagyok termékenyítő, életet növesztő harmat és eső, melynek bőségé­ből minden talpalattnyi földre jut. Nem va­gyok átcikkázó villám, amely bevilágítja az elsötétült tájat. Nem vagyok fénylő, tüzes oszlop, mely a jövő felé az utat mutatja, de­­ azt minden alázatosságom mellett is érzem, hogy szerény pásztortűz vagyok, mely köré a testvérek bizalommal gyülekeznek, hogy melegedjenek, érzem, hogy szivem túlárad a szeretettől, hogy szivemnek nincsen értékesebb kincse, mint az a szolgálat, melyet polgártársaimnak s választókerületemnek tehetek s hogy jólélekkel mondhatom szent Pállal: „Isten a tanúm, mennyire szeretlek benneteket,11 És most mit mondjak önöknek országos politikámról ? Azt, hogy közpályámba bevittem egész emberi mivoltomat, papi lelkületemet, hite­met, annak legfőbb erkölcsi parancsát, feleba­ráti szeretetemet, keresztény erkölcseimet, krisztusi eszményeimet,­­ hogy soha nem tettem különbséget egyéni és közéleti morál, egyéni és politikai becsületesség között, hogy lelkiismeretemmel, ama hű barátom­mal, akinek szava még választóim véle­ményénél is fontosabb előttem, kinek pa­rancsát szentnek tartom, soha meg nem al­kudtam, hogy politikai pályafutásom alatt — a változott politikai viszonyokhoz és pártom döntéséhez képest — akár harcias, akár mér­sékelt el­lnzéki, akár kormánytámogató ál­láspontot foglaltam el, nem a magam önös érdekét nem kerestem, hanem mindig ke­rületem és nemzetem üdvét iparkodtam szolgálni, — hogy törvényhozói tevékeny­ségemben a nemzeti egység, az integritás és a szociális haladás és a jogfolytonosság gondolatának a szolgálata vezetett. Csodálatos faj a magyar faj és csodála­tos értékek rejlenek benne. A világháború­ban megmutattuk, hogy vitézség, kitartás tekintetében alig versenyezhet velünk egyet­len nép is. Amikor külső ellenség szorongat, egy­másnak vetjük a hátunkat és egyesült erővel küzdünk, de a béké s nyugalom napjaiban jobban gyűlöljük egymást, mint az ellenséget. Ez — sajnos! — így van a társadalmi, így a politikai életben. S azért, amikor azt lá­tom, hogy a törvényhozás szent csarnoká­ban is pártoskodás dúl és a tündéri duna­­menti palota, az ország háza felett is a gyű­lölet fekete hollója károg, amikor csak al­kalom kínálkozik, az ország első szószéké­ről beledörgöm a magyar szívekbe: „Magyarok, ne tipródjatok egymáson, elegen vannak, akik rajtatok tipród­­nak. Hazátok sírja szélére jutott, de a népek millióinak, kik sirját körülállják, szemében nem gyászkönny, hanem kár­öröm ül. Ne keserítsétek egymást hán­tásokkal, ne emeljetek mesterséges vá­laszfalakat egymás közé, hanem men­nél kevesebben maradtatok e csonka ország szűkös határai között, annál melegebben forrjatok össze egy szent akaratban, a nemzeti megújhodás szent hitében és munkálásában s fogjatok kezet, mint édes testvér, a közös anya, a haza javára.* Második vezércsillagom: a trianoni úgy­nevezett békeszerződés revíziója. E szerző­déssel, melynél becstelenebbet, embertele­nebbet a világtörténelem nem ismer, orszá­gunkból, mely bokréta volt Isten kalapján, siralomházat csináltak; e szerződésnek 364 paragrafusa mindmegannyi skorpió és vipera tépi, gyötri, marja s kínozza minden jóra­­való magyar ember szivét. Azt mondom, minden jóravaló magyar embernek szivét, mert — sajnos — úgy látom, vannak ma­gyarok, politikusok és nem politikusok, akiknek lelkét valami petyhüdt egykedvű­ség üli meg, akiknek elhalt a jobb jövendő akarásának a hite, akiknek önérzetét s élniakarását a nagy nemzeti katasztrófa megtörte. Ezekkel szemben hirdetem a sorsunkba való bele nem nyugvást, azt, hogy amint Franciaország nem feledkezett meg Elzász-Lotharingiáról, mi sem felejt­jük el Aradot, a Vágvölgyét, kincses Kolozsvárt, a Tátra, Fátra, Mátra hó­val koszorúzott ormait, a Vaskapu barna szikláit, a Dráva partját s el­szakított testvéreinket, a torontáli né­metet, a felvidéki tótot, Rákóczi népét, a rutént, Attila utódait, a székelyeket, a­hogy nem akarunk a trianoni börtön­ben elrothadni, a trianoni kereszten elvé­rezni,­­ hogy fájdalmunkat, elkeseredé­sünket belekongatjuk és belésűjük Európa népeinek s minden kulturembernek álmába, hogy tudomást vegyen arról az egész világ, hogy az irredenta tövist szivünkből csak szivünkkel együtt téphetik ki keb­leinkből. Harmadik politikai vezércsillagom: a szociális gondolat. Az egész világ s igy hazánk is gyökeres szociális átalakulásnak idejét éli s kétség­telen, ha a szociális eszmét a maga igaz­ságosságában nem tudjuk értékelni, ha azt a feszült viszonyt, melyben a tőke és munka, a termelésnek e két tényezője egymással szembenáll, a kereszténység és szolidarizmus felséges pozitívumain keresz­tül nem tudjuk kiegyenlíteni, ha a kapita­lizmus túlkapásaival szemben a szegény­ség, a szenvedés, az elhagyatottság enyhí­tésére nem tudunk vagy nem akarunk mi­nél több törvényt és intézményt létesíteni, hazánk történelmének egyik legsötétebb korszaka felé tartunk. Sajnos, a múltban, a háború előtt a magyar politikai élet kimerült a köz­jogi harcok küzdelmeiben s a törvény­hozás a szociális problémát teljesen elhanyagolta. Azt hiszem, nem csalódom, nagyrészt ez volt az oka annak, hogy az összeomláskor az államhatalom végtelen prédájává lett a demagógiának és operettforradalomnak: — nem volt, aki védelmezze, mert nyomasztó súlyát, hatalmát, öklét a dolgozó tömegek érezték, simogató, áldó, jutalmazó kezét pedig a kiváltságosak, a kicsinyeknek, a szegényeknek, a kisembereknek az volt a felfogása, hogy az állam csak akkor gon­dol reájuk, amikor adóra és katonára van szüksége s e gondolattól vezéreltetve, ha­­ nem is vettek részt a forradalomban, közö­nyösen s részben kárörvendő lélekkel néz­ték az államhatalomnak összeomlását, a privilegizált osztályok pedig, melyeknek érdekeit, vagyonát védelmezte, a hatalom­nak uj birtokosai előtt meglapultak és gyáván meghunyászkodtak. Ha ez nagy hiba volt a háború előtt, még nagyobb, még végzetesebb lenne a háború után, mert a háború óta az állam különös obligóval van népével szemben: az állam vette el az emberek nyugodt exis­­tenciáját, megtakarított tőkéjét, soknak egész­ségét, életét, é­s azért az államnak most jobban, mint valaha, kötelessége minden rendelkezésére álló eszközzel, hatalmának teljes latbavetésével a kicsit a nagy ellen, a gyöngét az erős ellen megvédeni és szo­ciális reformokkal, a dolgozó tömegekkel, a háború alatt agyonstrapált emberekkel meg­értetni és megéreztetni, hogy a vérzivatar idején ugyan rettenetes áldozatokat követelt tőlük, de most kézzelfoghatólag jót akar nekik, egész jót, testüknek és lelküknek. Azért amióta az országháza kapujának a küszöbét átléptem, szüntelen a nagy XIII. Leó pápának ama intelmét követtem, hogy a törvényhozóknak különösen az alsóbb néposztályokra és szegénysorsunkra kell tekintettel lenniök, mivel a gazdagok amúgy is körül vannak véve saját védőbás­tyáikkal és kevésbé szorulnak állami olta­lomra, míg a szegények, kik semmi esz­közzel sem rendelkeznek érdekeik védel­mére, egyedül az államra támaszkodhatnak. A jogfolytonosság és törvényesség híve vagyok. A trónt a forradalom törte össze, a jogfolytonosságot a forradalom szakította meg és én a jogfolytonosság elvének meg­tagadásával nem akarok a forradalmárokkal egy gyékényen árulni, de nem kívánok a csehek, szerbek és románok, a kis és nagy entente kedvében sem járni, akik tudvale­vőleg — ők tudják — hogy miért — a királykérdés megoldásának minden más for­májába szívesebben és könnyebben bele­törődnek, mint a legitim megoldásba. És éppen azért, mivel sem forradalmi, sem trianoni alapon nem állok, a király­kérdést nem abból a szempontból tekintem kérdésnek, ki legyen Magyarország és a magyarok királya, mert nekem van törvé­nyes királyom, hanem abból a szempontból, elérkezett-e az ideje annak, hogy a törvé­nyes király trónját elfoglalja. Ettől az időtől, sajnos, nemzetközi és és külpolitikai helyzetünk okából messze állunk és éppen ezért a királykérdést a közeljövőben aktuálisnak nem­ tartom és remélem, nincs az országnak egyetlen kő­ gyönyörü szép (száraz) 1 kg-ként P 1____ Gruber János csemegekereskedésében Sopron, Várkerület 107 a szám. Telefon 375. sz.

Next