Soproni Hirlap, 1928. november (15. évfolyam, 249-272. szám)

1928-11-03 / 249. szám

2 i/­i Rádiójelentések * Milyen idő várható ? A Meteorológiai Intézet jelentése szerint egyelőre igen enyhe idő, később lehűléssel csapadékra hajló idő várható. * Az egységes párt ma délelőtt tart ér­tekezletet, melyen a házszabályrevízió mó­dosítását tárgyalják meg. A tárgyalásokon Bethlen miniszterelnök gyengélkedése miatt nem­ jelenik meg, hanem Vass József fogja képviselni a miniszterelnököt. * Az egyetemeket — hír szerint — a jövő héten nyitják meg a rektorok. Az if­júsági vezérek nagybizottsága megbeszélésre hívta össze az egyesületek vezetőit, hogy megbeszéljék azokat a módozatokat, me­lyekkel a rendet biztosítani lehet a meg­nyitás után. * Kötél általi halálra ítélte a törvényszék Urbán Sándor cipészt, ki májusban agyon­­szúrta és kirabolta Sallós Istvánnét. Urbán az ítéletet megfellebbezte. * A hizlalásra előirányzott tizen­két mil­lió pengőből a kormány hat milliót kiutalt az elosztásra kijelölt intézeteknek, hogy fo­lyósítsák a gazdáknak az igényelt hiteleket. * Kitiltották az országból Heiling Brúnót, a Vossische Zeitung tudósítóját, mert lapját következetesen rosszindulatú és valótlan hír­adásokkal informálta a magyarországi hely­zetről. * Megkoszorúzták Kossuth Lajos sírját az egységes párt tagjai Mindszentek napján ; a küldöttség tagjai azután Rubinek Gyula sírjára helyeztek koszorút. * A Graf Zeppelin csütörtökön reggel 7 órakor szerencsésen megérkezett a fried­­richshafeni repülőtérre, hetven órai repülés után. A léghajó több mint százezer darab levelet hozott magával. * Prágában revolveres merényletet kö­vetett el Parin Tádé Miklós nevű ukrán fiatalember Lubaczewsky lengyel főkonzul ellen. A golyó nem talált, a merénylőt le­tartóztatták. * Korányi Frigyes báró, volt párisi ma­gyar kövezet távozása alkalmából a francia köztársaság elnöke a becsületrend nagy ke­resztjével tüntette ki. * Englis cseh pénzügyminiszter beadta lemondását és elhagyta hivatalát. Utódja Pospisil, a cseh nemzeti bank kormány­zója lesz. * Az optánsper tárgyalását november november 14-ére halasztották Szterényi Jó­zsef báró teljhatalmú magyar kormánymeg­bízott betegsége miatt. * Magosi György dr. Debrecen polgár­­mestere a legutóbbi közgyűlésén nyugdíja­zását kérte. A közgyűlés sajnálkozással vette tudomásul a lemondást és december 1-ével nyugdíjazta a polgármestert. * Mayer János földmivelésügyi miniszter tervbe vette több külföldi városban magyar borpalota felállítását, a magyar bor­export fellendítése érdekében. * Budapestre ma délután érkezik egy ötven főből álló előkelő görög kiránduló csoport, mint a Magyar Külügyi Társaság vendégei, hogy megtekintsék a magyar fő­várost és tanulmányozzák a fontosabb gaz­dasági vállalkozásokat. * Hajdúszoboszló város rendkívüli köz­gyűlése újabb fegyelmit kért Erdős Kálmán dr. polgármester ellen, továbbá miniszteri biztos kiküldését kérik, aki vizsgálja át a város egész ügykezelését. Öntésmajor a trianoni nagy szerencsét­lenség óta a világ vége. Ha nem is az egész világé, de minden bizonysággal a magyar világé, amelyen túl már a feneket­len Hány, meg a pórok országa következik. Itt történt, a magyar világ végén, hogy az uradalmi kovácsműhelyből egy szép reg­gelre eltűnt a satu. A kovácssatu, amely — minthogy fundamentumostól csupa vasból öntődött — aranyat ér. A satu eltűnte miatt nagy bubánatba esett, a bubánatját el­panaszolta a csendőrségnek, melynek egy járőre hamarosan megállapította, hogy a bubánat okozója Hanecz János céhbeli le­gény, aki a saját „letétbe helyezte“ Holtan Lajos nevű igen kedves sógoránál. No, a letétbehelyezés miatt került a vád­lottak padjára. És ahogy ott letelepszik, a báránynézésű jámbor szemeivel, lányosan ■­ üde arcával, no, meg ahogy gyönyörűen elmondja az egész megtévedést, szinte saj­nálatot vált ki. Mert megtévedés volt az egész satulopás. És Hollán, a sógor csakugyan megtévedés­ből adott helyet az orozva szerzett jószágnak. Hát ezért a megtévedésért kapnak fejen­ként 25 pengőt, még­pedig olyanformán, hogy nekik kell azt fizetni az államkincs­tárnak. — Megkövetem a tekintetes törvényszéket — esdekel Hanecz — nincs énnekem pén­zem, hadd üljem le inkább a 35 pengőt. Huszonöt pengő öt nap — Így gondol­kodik a törvény és a lányosarcú legény megnyugszik. A sógor azonban már tehe­tősebb ember, az nem ül, inkább fizet. Nem egy szuszra, de két részletbe. 10 -­-15-25,­­ meg 25 egymagába az is 25, hát mindegy. A kár csak az, hogy így is, meg úgy is az állam kapja. • Buksza az árok alatt A Csepreg melletti Meggyes-pusztán a gazdasági év nagyobb részében a rendes cselédség mellett kisegítő időszaki munká­sok túrják a földet. Ezek a munkások na­gyobbrészt vasmegyeiek, akik éjszakánként közös férőhelyen pihenik ki a fáradalmaikat. A szóbanforgó pusztán történt szeptember hatodikén a kora délelőtti órákban, hogy Kőmives János, petőmihályi-i munkásnak eltűnt a bezárt kofferéből a bőrbukszája, még­pedig 72 pengőkkel és néhány­ fillé­rekkel egyetemben. A bőrbukszát később megtalálták kifordítva a major közelében levő híd alatt, hanem a pénz az jogerősen elpárolgott. A pengőpárolgással egyidőben utazott szabadságra Tóth János karádjai munkás, akit később a csendőrség gyakran emlege­tett a Kőmives 72 pengőjével együtt. Ez a Tóth János termetre semmis ember, de külsőre igen hiúságos. A koponyája leg­tetejéről úgy kunkorodik a hajzatja az ég felé, mint valamely szivárvány, csak vala­mivel egyszerűbb színben. A bajusza torzon­­borz és valamennyi szála mozog, ha a János nem beszél. De mivel a János ritkán beszél, hát a bajusza gyakran mozog. Egyébként 32 éves, r. k., nős, két gyermek apja. Vagy egy órába telik, mire a bíróság megtudja tőle az alábbiakat: — A pénzt nem vitte el. Igaz, hogy Kör­menden elvásált 45 pengőt, meg mutatott is három kocsmában, de a máséhoz világ­i életében sem nyúlt. Ne is áldja meg soha az Isten, aki a másét akarja. — De hiszen — adják fel Jánosnak a nagy egzáment — harminc pengőről nem tudott elszámolni. — Éppen harminc pengő megtakarított pénzem volt nekem odahaza. — Majd megkérdezzük a feleségét. Igen ám, de pénz dolgában a Tóth János nagy róka, fog az esze, mint a borotva. Gondolkodik erősen, úgy böki ki a szót: — Igen ám, de az asszony nem tudott a harminc pengőről. — Hogy-hogy nem tudott? — Mert én eldugtam előle a kályhá­jukba. Eldugom mindig. A károsult Kőműves János nem tud a pénzéről semmit. Azaz, hogy mégis annyit, hogy elveszett. Amikor elveszett Tóth járt a szobában. Később az állomás felé tartó Tóthot látták is, hogy nagyon nézeget vissza majorra, a hídnál megáll és kotorász a mellében. A bíróság újabb tanuk megidézését rendelte el és a tárgyalást elnapolta. Gyorshajtásért — két napi el­zárás A törvényszék mellett ítélt tegnap a rendőrkapitányság büntető egyesbírája is. Két soffőr állt előtte, mindkettő azért, mert gépkocsijával mindkettő sebesebben hajtott a város belterületén a megengedett­nél. Az egyik kapott érte negyven pengő pénzbüntetést, a másik két napi elzárást. A rendőrkapitányság a jövőben minden­kor a legszigorúbban jár el azokkal szem­ben, akik az előírt hajtási szabályokat nem tartják be. Aki azzal védi magát, hogy eldugta az asszony elől a pénzt ítélt a törvényszék is, a rendőrbíró is SOPRONI HÍRLAP 1928 november 3. A Szivgárdisták központi igazgatója Sopronban P. Zsíros Ferenc jezsuita atya, a magyarországi Szivgárdák központi igaz­gatója holnap, november 4-én Sopronba ér­kezik, hogy a Szivgárdák immár nagyjelen­tőségű szervezetét a róma katolikus hívők­kel megismertesse. Eme cél érdekében va­sárnap délután 3 órakor a Petőfi-téri róm. katolikus elemi népiskolában szülői konfe­renciát tart. Kérjük a katolikus híveket, hogy ezen minél nagyobb számban megjelenni kegyeskedjenek. Délután 5 órakor az Isteni Megváltó Leányai anyaházának óvodatermé­ben a Kis Szent Teréz Szivgárda gárdaün­nepélyt rendez és P. Zsíros ennek kereté­ben szól a szivgárdisták szüleihez és hozzá­tartozóihoz. Este 7 órakor ugyancsak az anyaházban, annak első emeleti nagytermé­ben papi értekezlet lesz a központi sziv­­gárda-igazgató közreműködésével. A tanító- és tanítónőképzők növendékei előtt pedig november 5-én, hétfőn délelőtt ismerteti a Szivgárdák jelentőségét. P. Zsíros Ferenc jezsuita atyának Sopronba érkezése a kato­likus hívek körében nagy örömet kelt. Hi­szen P. Zsíros a Szivgárdák érdekében, tehát olyan intézmény érdekében kíván szót emelni, amely hivatva van meggyőződéses keresztény magyarokat nevelni. — Itt je­gyezzük meg, hogy az Isteni Megváltó Leá­nyai intézetében múlt évben megszervezett K. Sz. Teréz Szivgárda november 4-én, a 9 órai szentmisével kapcsolatban tartja az idei ünnepélyes tagfelvételét. Kabátok, bundák nagy választékban Kabát szőrmével...................................Pengő 36'— I­a Ripskabát szőrmével....................Pengő 55'— Tetszés szerint választott szövetből kabátok mérték utáni készítését és szőrmézését vállalom. Telefon 162. sz. Varga József divatáruház PIT Sopron, Várkerület 55. szám. Telefon 162. sz.

Next