Soproni Hirlap, 1928. november (15. évfolyam, 249-272. szám)

1928-11-03 / 249. szám

1928 november 3. SOPRONI HÍRLAP NF NAPI NAPIREND. Naptár. Szombat, november 3. Kath.: Ha­lottak­­. Prot.: Győző. Nap kel 6 45, nyugszik 16.42. Hold kel 21.20, nyugszik 12­9. Megyeháza és Városháza. Hivatalos órák 8—2-ig. Felek fogadása 9—12-ig. Posta. Levél, távirat-telefonszolgálat megszakítás nél­kül éjjel-nappal. Utalvány és csekk ki- és befizetés (pénzfeladás vagy -kiadás) 8—12-ig és 2—5-ig, csomag­ feladás reggel 8 órától este 7 óráig. A fő­nöki irodában felek fogadása reggel 8-tól este 6-ig. Kereskedelmi és iparkamara hivatalos órái és felek fogadása 8—2-ig. Katholikus ingyenkönyvtár (Új­ utca 28, I. emelet), nyitva minden vasárnap délelőtt 10—12 óráig. Díj­mentesen használhatja minden katolikus hivő, aki Sopronban lakik. A Kath. Kör könyvtára nyitva minden szerdán este 6—7-ig (csak köri tagok részére). Városi Múzeum. Vasárnap délután 2—4-ig nyitva Hétköznapon legalább 3—4 egyén előzetes délelőtti bejelentése után délután tekinthető meg. Belépődíj vasárnap délután 3—6-ig 20 fillér, hétköznap cso­portoknak személyenként 10 fillér, egyenként 1­0. Városi közkönyvtár minden hétköznap nyitva 8—2-ig, csütörtökön délután is 4—6-ig. Olvasószoba a szokott időben rendelkezésre áll. Elite Mozgó : Rémnapok Szibériában. A texaszi lovag. Városi Mozi: Őfensége a hordár. Győzelem vagy halál. — Személyi hírek. Vitéz Simon Ele­mér dr. főispán hivatalos ügyek elintézése végett Budapestre utazott. A főispán mintegy két hétig marad távol Soprontól. — Dr. Kos­­tersitz József Szent Imre kollégiumi igazgató Budapestre utazott a Magyar Cserkészszö­vetség vasárnap megtartandó országos köz­gyűlésére. Ugyancsak ő képviseli a főisko­lai Szent Imre Kört, az öreg Szent Imrések szenátusának ülésein. — Református istentisztelet. A törvény­­széki teremben, november 4-én délelőtt 10 órakor református istentisztelet lesz. — Kraut Rezső városi h. főszámvevő nyugalomba vonult. Kraut Rezső, városi h. főszámvevő, a Kath. Konvent p. n. b. elnöke, nyugalomba vonult. Kraut­ Rezső mö­gött érdemes, munkás mult van. 1898-ban lépett a város szolgálatába és 1912 óta volt főszámvevő helyettes. — Halálozás. Özv. Rónai Frigyesné, sz. bonyhádi Kliegl Elza. október 27-én 69 éves korában Kőszegen elhunyt. Temetése 30-án délután 4 órakor volt a kőszegi katholikus temetőben. — Ma lesz a Hubertus-est. Mint már jeleztük, a soproni városszépítő Egyesület ma este 6 órai kezdettel rendezi a Hubertus a­­lakban estélyét. Lesz zene, tánc és buffet. Este 6 órától autóbusz közlekedés az ide­genforgalmi irodától. — öreg Szentimrés búcsúja. Október 31-én este búcsúzott el a főiskolai Szent Imre Kör a Benkő penzió éttermében, vég­zett tagjától Bába Antal oki. kohómérnök­től. Kostersitz József dr. igazgató közvetlen szavak kíséretében tűzte mellére az öreg szentimrések jelvényét. Bába Antal válaszá­ban ígéretet tett, hogy bárhová is venné a sorsa, mindenütt teljes erejével fog küz­deni a szentimrés eszmék megvalósításáért. A Bizottságok őrzik ellen a Magyar Hét kirakatait. A soproni kereskedők ké­szülnek a Magyar Hétre, sok kirakat már készen is várja a vevőket. Ellenőrizhetlen hírek terjedtek el arról, hogy kereskedők akadtak, kik úgy nyilatkoztak, hogy ma­gyar árujuk nincsen, de azért majd rendez­nek bécsi portékából is „Magyar Hetet“. Mi nem tesszük fel a kereskedőtársadalom­­ról, hogy ilyen meggondolatlanságot mond HÍREK. A­ dott tagja is volna, de amennyiben van, azt magyar ellenségnek kell tekinteni és nemcsak a Magyar Héten, de azután is mellőzni, bár a fenyegetéseit nem igen válthatja be, mert bizottságok tartják megfigye­lés alatt a kirakatokat. Minden szakmából ala­kított a soproni kereskedelmi kamara ellen­őrző bizottságot, akik bejárják a várost s ha észreveszik, hogy valamelyik kirakat nem átallaná a svindlit, — jelentést tesz­nek róla a kamarának. — Dr. Szalay Jenő, kapuvári községi orvos, Budapestre tanulmányi szabadságra ment. Rendelését december hó 1-én ismét megkezdi. Az 1928. november 1-én esedékes lak­bérek Sopronban. A város adóhivatala közli: Lakbéreimén fizetendő annyi pengő, ahány korona volt az alaplakbér. Házmes­terpénz címén fizetendő az esedékes lakbér 2 %-a. Házbérfillér címén fizetendő ugyan­annyi mint az elmúlt folyó évi negyedekben, vagyis a múlt évi novemberi lakbér 5 °/o-a. Ez megfelel az alapbér S'ö'Vo-ának, azaz pengőben 4,06°/o. Tehát házmester esetén a béren felül még (kereken 6°/o), házmester nélkül pedig 406 °/o (kereken 4°/o) fizetendő. — Katalin bál. A soproni „Concordia“ Férfidalegylet e hó 25-én a Kaszinóban Katalin bált rendez. Ugyanaznap reggel 9 órakor a Szentmihály-templomban a dalegy­let Szent Cecilia védszentje tiszteletére nagy­mise lesz, ahol a dalegylet Gruber szerze­ményét adja elő.­­ A soproni Képzőművészeti Kör amatőrfényképészei hétfőn, november 5-én este fél 9 órakor gyűlnek össze a kéri he­lyiségben (Kaszinó II. em.). A tárgysorozat legérdekesebb pontja Höchinger Miklós bá­nyamérnök hallgató előadása a tájfényképe­zésről. A fiatal amatőr tavalyi szép előadá­saival nem egyszer próbáját adta nagy gya­korlatának és szatudásának, így előadását őszinte érdeklődés várja. A csoportvezetőség kéri a tagokat, hogy a képbírálatra számos felvételt hozzanak magukkal.­­ A magyar nemzetet gyalázta Sop­ronban egy nezsideri alhadnagy. Sivosi József 43 éves alhadnagy, aki az osztrák hadseregben szolgál Nezsiderben, vasárnap Sopronba jött, ahol az egyik vendéglőben alaposan lerészegedett. Részeg állapotban az őt igazolásra szólító rendőrőrszemre tá­madt és durva kifejezéssel szidta a magyar­ságot. Előállították a rendőrkapitányságra, honnan kihallgatása után átkísértették a kir. ügyészségre.­­ A békésgyulai sakkversenyen Grün­­feld vezet. Grünfeld Ernő, a kiváló sop­roni sakkmester másodmagával vezet a bé­késgyulai sakkversenyen. Az ötödik és ha­todik fordulóban fölényes biztonsággal győ­zött Benedek, illetve Bakos ellen. A hete­dik fordulóban egyik legerősebb riválisa — Sebők ellen — remist ért el. A sakkver­seny állása a hetedik forduló után a követ­kező : Grünfeld, Jakab 6, Sebők 5 (1), Szabó dr. 5 (1), Kállay 5 (1), Langer 3 (1), Lé­­nárt 3, Binder 2. (A zárójelben lévő szá­mok a függő játszmákat jelentik.) — Balek­bál. A m. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola elsőéves hallgatói e hónap 10-én, este 9 órai kezdettel Balek­bált rendeznek. Személyjegy 2 P és vigalmi adó, családjegy 5 P. A zenét Bóczi Rudi zenekara szolgáltatja. — Nagykanizsán 1100 hősi halottnak emeltek sírkövet. November 1-én, csütör­tökön délután 4 órakor volt a nagykanizsai hősi temetőben az 1100 hősi halott sírkö­vének átadási ünnepélye. Barbarits Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője adta át a városi hatóságoknak, valamint a katonai helyőrségnek a sírköveket. Négy esztendős akció fejeződött be ezzel az aktussal. Négy évi szakadatlan lelkiismere­tes, sok akadályt leküzdő munka ered­ménye az 1100 hősi emlékmű és hogy Nagykanizsán nincs többé jeltelen hősi sír, azért a hála egyedül — a nagyszerű gon­dolat megvalósítóját — Barbarits Lajost, a Zalai Közlöny felelős szerkesztőjét illeti. — Főiskolai hallgatók csütörtök esti fáklyás felvonulása. Mintszentkor, csütör­tökön este tartották a főiskolai hallgatók hagyományos fáklyás felvonulásukat. Indu­lás előtt az Ifjúsági Kör elnöksége négy fáklyás erdész és négy Dawy-lámpásos bányász kíséretében, zászló alatt bevonultak a főiskolai aulába, hol megkoszorúzták a főiskola elesett hőseinek emléktábláját. A fáklyásmenet 5 óra után indult el a főisko­láról és a szokott útvonalon vonult a Szent Mihály-temetőbe, ahol Bencze Gergely fő­iskolai tanár sírját koszorúzták meg. Ezután a fáklyásmenet visszakísérte a zászlót a fő­iskolára, a kéri elnökség pedig kisebb kül­döttséggel az evangélikus temetőbe ment, hol a főiskola legutolsó nagy halottjának, Szent Istvány Gyula főiskolai tanárnak a sírját koszorúzták meg. Délelőtt folyamán ugyancsak kisebb küldöttség ment ki Fertő­­szentmiklósra, akik Kasnyik János főiskolai hallgató sírját koszorúzták meg az ottani temetőben. A hagyományok szerint ugyanis a főiskolai ifjúság a főiskola legutolsó há­rom halottjának sírját koszorúzza meg és ez évben is impozáns és megható fáklyás szalamanderrel rótták le kegyeletüket a há­rom utolsó halott sírjánál.­­ A Magyar Asszonyok Nemzeti Szö­vetsége november 3-án szombaton, délután 5 órakor tartja rendes házi ülését a posta­palota géptermében (II. em. 15. ajtó). A ve­zetőség tisztelettel kéri tagjait és az iparos asszonyokat, ezen az ülésen számosan és pontosan megjelenni szíveskedjenek. — November 10-én nyílik meg a Katolikus Nőszövetség jótékony határa. A Katolikus Nőszövetség tisztelettel kéri mindazokat, akik a Szent György-templom harangja javára az önkéntes adományaikat ezideig le nem adták, azt minél előbb tel­jesíteni szíveskedjenek, nehogy a nemes adakozók névsorából kimaradjanak. Az adományokat reggel 8—10 óráig Sopron, Ikva-híd 1. szám, I. emelet, I. ajtón lehet leadni. November 8-án azonban már csak a katolikus elemi iskola tornatermében fogadják el. A bazár 10-én fog ugyanott megnyílni. — Hubertus vadászlovaglás. A m. kir. 3. honvédhuszárezred soproni tisztikara no­vember 7-én Hubertus vadászlovaglást tart. A lovasok gyülekezése 9 óra 30 perckor a huszárlaktanyában. Kifutó és nézők helye: a Hubertus-villa alatt elterülő mezőn kb. 1 órakor. Este 9 órakor a Pannóniában tánc­cal egybekötött társasvacsora. — Az 5. honvéd­gyalogezred zeneka­rának hangversenye. A m. kir. 5. honvéd­gyalogezred zenekarának november hó 4-én délelőtt­­12 órai kezdettel megtartandó hangversenyének műsora: 1. Erkel Ferenc: „Hunyadi László“ nyitány. 2. Urbach: Áb­ránd Delibes műveiből. 3. Gounod: Faust ábránd. 4. Rossini G.: Tell Vilmos nyitány. 5. Csajkovszky: Olasz szimphónia. Hely­árak: Páholy 3 pengő. Ülőhelyek 60, 50, 40 és 30 fillér. 3 Friss termésű T*EtA úgymint: Horniman-, Mazawatte-, Lipton-, Pekarek- és Teáskanna­­védjegyű márkás áru. Továbbá sötét és világos felöntésü szabados teák. Belföldi és Jamaikai rumok, mr Teasütemények és legfinomabb dessert-bonbonok. “Vm Gruber János csemegekereskedésében SOPRON, Várkerület 107 . szám. — Telefon 375. szám. aaflil érkezett be n:n

Next