Soproni Hirlap, 1929. január (16. évfolyam, 1-26. szám)

1929-01-01 / 1. szám

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: Negyed évre.......................8­40 pengő Egy hónapra.......................2­80 pengő Szerkesztőség: Sopron, Várkerület 66. Telefon­szám: 345. KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. CSERMÁK GONTRAND Egyes példány ára helybeni és vidéki árusítóinknál köznapokon 16 fillér, vásár- és ünnepnapokon 20 fillér. Kiadóhivatal: Sopron, Várkerület 66. Telefon­szám: 394. Újév — Újvilág — írta: Ostor József, országgyűlési képviselő. — Hát van új esztendő? Csakugyan van egy nap, amikor elmerül a múlt s akár a tenger habjaiból kilépő Vénusz újjá születik a világ? Dehogy van! Éppen úgy, amint nincs a nagy természetben halál és születés, mert minden az élet folyamatossága. Ki is merné azt állítani — ha górcsövi vizsgálat alá vesszük ezt a kérdést — hogy ma éjfél után néhány perccel mássá, valami újjá vált az, ami volt éjfél előtt néhány pillanattal. Az Újév napja is csak egyik jele az emberi végességnek. Számítás az idő végtelenségében, egy arasznyi lemérése annak, hogy jobban kiiga­zodhassunk. Órák, hónapok, évek, grammok, kilók, tonnák. Ez az esz­tendőnek a neve napja, az időnek. Talán ezért is van — mondta egyik barátom — hogy mindenki meg­gratulálja az embert: házmester, kéményseprő, újságkihordók és így tovább. Még szerencse, hogy a roko­nok és a barátok nem tartják a tenyerüket. De ha így van, akkor mi értelme a sok kívánságnak az „új“ esztendő­ben? Vagy ezek a szólások olyan­féle akarna lenni, mint a betegnek a narkózis? Úgy sem hiszünk ben­nük­­ Petőfi Sándornak, aki pedig nem vádolható azzal, hogy nagyon számítgató ember lett volna, egy különös szokása volt: minden esz­tendő végén írt egy gyönyörű szil­veszteri költeményt, amelyben számot vetett önmagával s az idővel. Ezek­ben a szépséges versekben vannak benne az ő újévi, rendesen nagyon merész gondolatai is. Ha eszerint az Újévnek nemző apja Szilveszter, akkor azt mondhatjuk a könyvelés nyelvén, ami ebben a mai rideg világban annyira tért hódított, hogy Szilveszter a zár­számadásnak, az Újév pedig a költség­­vetésnek a napja. Gondolatoké, ter­veké, vágyaké. Egyeseké, családoké, nemzeteké. Boldogoké és főleg bol­dogtalanoké. S akkor még sem lehet azt mondani, hogy az Újév „a borra­valók évfordulója“, hanem talán in­kább a jövő, az újvilágnak Veni sancté-je. Széchényi Istvánnál olvassuk, hogy mikor és miként pattant ki teremtő agyából nemzete újjá­ébredési lehe­tőségének alapfeltétele: a pillantás a jövőbe. Görögországban járt s az athéni Akropolisz fenséges­­romjain merengett Görögország régi dicső­ségén, a törpe utódok tehetetlen­ségén, amikor a dombon felfelé jött egy szép görög lány. Arca klasszi­kus, tartása nemes, fiatalsága paran­csoló követelés az élettel szemben, amelytől harcot és sikert vár. E látomás a különben roppant élénk fantáziájú grófban a kiáltó kontraszt­ból, mint két ellentétes elektromos áramból roppantotta ki a következő gondolatszikrákat, ami körül vég­eredményében nincs kuvás. Kinek erősebb a joga, a múlté vagy a jövőé, a merengésé vagy az alkotásé, a szép halálé vagy a küzdelmes életé? És ekkor — amint ő megírja — alkal­mazta fajára, amely akkor szintén csak a múlt dicsőségén merengett, az Akropolisz és a görög lány kon­trasztjából azt a következtetését, azt a hitét, amellyel milliók arcát fordította a hátraállásból egy pillanat alatt előre: ,,A lefolyt idők kiestek hatalmunkból és még Isten se tudja visszaidézni azokat, vagy megsem­misíteni az akkor elkövetett bűnöket, míg a jelen­ meg a jövőre, ha nin­csenek is éppen ezek kezünkben, felette erősen hathatunk bölcsesség és nemzeti egyetérték által.“ Széchényi korához sok tekintet­ben hasonlít a mi korunk is. Nem­zetünk akkor is, mint most, a múl­tak dicsőségén merengett. Sokan voltak a legjobbak közül, akik két­ségbe estek és még nem bíztak a magyar jövőben. A francia háború az ország népességét alaposan meg­apasztotta, a devalvációk következ­tében nagy vagyonok mentek tönkre, az osztrák vámpolitika s egyéb ne­hézségek miatt gabonának, bornak, állatnak ára alig volt, az abszolu­tizmus elnyomta az ország tör­vényes akaratának megnyilvánítását, országgyűlés régen volt. Egy általá­nos tespedés vett erőt főuron, ne­mesen, jobágyon. Mi volt szebb, mint elmerengni szt. László cserhalmi győ­zelmein, Nagy Lajos birodalmán s a Hunyadiak diadalain. És ez volt a legkényelmesebb. Mert merengés és lustaság egy anyaméhből való. És legyünk őszinték, nem esünk-e ma is mindnyájan gyakran ebbe a hibába ! A Nagymagyarországért való abszolút indokolt és teljesen jogos vágyakozásunk, törekvésünk nem ragad-e bennünket gyakran az ábrán­dok és a kalandok világába s mig a fel­legeket nézzük nem, ó, nem annyit akar ez jelenteni, hogy jogosnak és igazságosnak ismerjük el a kényszer­határokat vagy az erőszak békéjét, csak annyit, hogy addig is, ez át­meneti helyzetünkben a jövőre illesz­­szük először tekintetünket és ne a múltra, amely legalább is egyelőre „kiesett hatalmunkból“. Kritizáljanak és mondjanak éles bírálatot a merengők, de ne azok­ról, akik alkotnak, hanem azokról, akik kritizálnak a nélkül, hogy meg tudnák mutatni mit kell csinálni. Minden alkotó kritika jogosult, de nincs egyetlen kritika, amely meg­­állaná helyét, ha nem tud a bírált dolognál jobbat mondani és nincs létjoga a merengő kritikának. Az a falusi jegyző, aki jó adó­kivetést csinált; a tanító, akinek tiszta az iskolája s a tanulókat ha kevésre is, de jól megtanítja; a szol­­gabiró, aki a néppel tisztességesen és igazságosan bán; az alispán, aki hidat és utat épít s ezeket rendben tudja tartani s így följebb, a legfelső fokig és le a legalsóig, az utolsó falusi kisbiróig, aki érthetően és pon­tosan dobol, mindezek többet érnek az országnak és jobb hazafiak, mint száz kritikus és száz ragyogó szónok­lat. Mert alkotnak. A többi . . ., a csodás, a nagy­szerű, régi Magyarország, a Tátra, Erdély, a buja Bánát, a kies Burgen­land és mindaz, ami ehhez fűződik e pillanatban „hatalmunkon kívül estek". Ezekről majd a világnak egy új esztendején, egy Újvilágban fogunk beszélni. Vajon eljön-e? Az elmúlt napokban mesés égi jelenségekben gyönyörködhettünk. Kora estén a tiszta égboltozaton három bolygó tündöklött egyszerre: a vörös Mars, az ezüstös Jupiter és a kékes Vénusz. Ritkán lehet eze-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék