Soproni Hirlap, 1929. február (16. évfolyam, 27-49. szám)

1929-02-01 / 27. szám

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: Negyed évre.......................8­40 pengő Egy hónapra.......................2­80 pengő Szerkesztőség: Sopron, Várkerület 66. Telefon­szám: 345. KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. CSERMÁK GONTRAND Egyes példány ára helybeni és vidéki árusítóinknál köznapokon 16 fillér, vásár- és ünnepnapokon 20 fillér. Kiadóhivatal: Sopron, Várkerület 66. Telefon­szám: 394. aUMMMMMMMMMMMMN­MIMMI ÉS KÜLFÖLDI HÍREK Milyen idő várható ? A Meteorológiai In­tézet legutolsó jelentése szerint túlnyo­móan derült, száraz idő várható, a hideg fokozódásával. Samassa Adolf nyugalmazott belügyminisz­ter hosszas szenvedés után Abbáziában tegnap délután meghalt. Samassa a kom­mün bukása után volt belügyminiszter. A bolgár távirati iroda hivatalosan meg­cáfolja egyes jugoszláv lapok híresztelé­­sését, hogy bolgár-olasz szerződés készül Jugoszlávia ellen. A román kormány — hír szerint — két­száz millió lej államsegélyt juttat az er­délyi kisebbségi egyházaknak. A török kormány közölte Troczkijjal, hogy nincs semmi kifogása az ellen, hogy ő és családja Törökországban letelepedjen. A belgrádi semmitőszék a Racsics-Punisa­­féle gyilkosságban megvádolt Jovanovics és Popovics kifogásait elutasította, így a Radics gyilkosságban való bűnrészesség miatt a büntetés alá vonásuk jogerős. Golyó általi halálra ítélte a spanyol statá­­riális bíróság a ciudad reali tüzérlázadás három vezetőjét. Elfogták Sanchez volt miniszterelnököt, kiről az a vád, hogy a felkelés szervezője volt, öngyilkos lett Berlinben egy elárusítónő leánya, Grüner Edit, mert az anyja nem akarta elengedni a bálba. Bezárkózott a szobájába, magára engedte a gázt és mire észre vették, megfulladt. Eriand francia külügyminiszter tegnap be­szélt telefonon először Buenos­ Airessel és rövid üdvözlést váltott Oghanarte argen­tínai követtel. A beszélgetési távolság tizenegyezer kilométert tesz ki. Tolna megyében olyan nagy hófúvás dü­höngött, hogy egy-egy vidéken még a fák sem látszanak ki a hótakaró alól. A férfi lakosságot kirendelték az utak leta­­karításához. A berlini leszámítoló társaság tízezer már­kát tűzött ki a tegnapelőtti bankbetörők kézrekerítőjének. A betörők az utóbbi évek legrafináltabb betörését követték el. Készpénzt harmincötezer márkát loptak el, a feltört szekrényekből eltűnt értékek összegét még nem sikerült összeszámítani. A delaini vasgyárban tegnap egy hatalmas vastömb lezuhant az alatta dolgozó mun­kásokra. Három munkás szörnyethalt, több súlyosan megsebesült. Jászberényben Papp István 64 éves adó­­végrehajtót kikapós életmódja miatt egyik fia fejszecsapásokkal megölte, a többi családtag segédkezése mellett. Papp Ist­­vánnét és gyermekeit, Lászlót, Istvánt és Máriát letartóztatták. A MÁV igazgatóságának közlése szerint, néhány kisebb vonal kivételével, az egész Dunántúlon helyreállt a vasúti forgalom. Ma estére az eddigi kisebb forgalmi aka­dályokat is eltüntetik. A város törvényhatósági bizottsága teg­nap délután tartotta január havi közgyűlé­sét vitéz Simon Elemér dr. főispán elnök­lése mellett. Tárgysorozat előtt Weiler dr. bizottsági tag intézett kérdést a polgármesterhez a házhelyrendezés céljára lekötött 60.000 négy­szögöl telek ügyében. A telekkel a tulajdo­nosok ma sem rendelkezhetnek, dacára annak, hogy az akció négy évvel ezelőtt kezdődött és tudomása szerint összesen tizennégy ház­helyigénylő jelentkezett. A polgármester megnyugtatta az interpel­láló bizottsági tagot, hogy felírnak az összes illetékes helyekre és sürgetni fogják az ügy elbírálását. A földbirtokrendezéssel kapcso­latos közgyűlési határozat, fellebbezés foly­ton most még mindig a belügyminiszté­riumban van. Az ügy előbbrejutását ez a fellebbezés is késleltette Rajta lesznek, hogy minél előbb keresztül menjen az ügy elbírálása. A rézgálic-akció lebonyolítása Schindler András dr. helyettes­ polgármes­ter bejelenti, hogy a földművelésügyi mi­niszter által kilátásba helyezett rézgálicak­­ciót a megszabott feltételek mellett nem lehet lebonyolítani, mert a szőlősgazdák nincsenek abban a helyzetben, hogy azt a maguk erejéből megtehessék. A kereskedők viszont nem vállalják a közvetítést a cse­kély százalék ellenében. A szakbizottság a kereskedelmi és iparkamarát is­­megkereste, vegye kezébe az ügyet, azonban a kamara elhárította magától a beavatkozást. A ta­nács javasolja, hogy a törvényhatósági bi­zottság ne vállaljon kezességet a szállítandó rozgálicért, hanem írjanak fel a földműve­lési minisztériumba, hogy a legális keres­kedelem útján bonyolítsák le a dolgot, a kereskedők által elfogadható alapon. A közgyűlés elfogadta a javaslatot. A Pap-réten épülnek fel a ka­tholikus és evangélikus nép­iskolák A katolikus és evangélikus hitközségek kérelmét Balogh-Kovács Sándor műszaki fő­tanácsos ismertette. A katolikus elemi isko­lának momentán négy, a következő négy évben egy-egy, ha a hetedik, nyolcadik osztályt is behozzák tizenkét tanteremre és egy tornateremre van szüksége, míg az evangélikus iskolának tizennégy teremre és tornateremre. A hitközségek a Pap-rétet hozták javaslatba, amely mellett állást fog­lalt az előadó is, mert városfejlesztési szem­pontból ez a leghelyesebb. Ott kell meg­nyitni a város részére a levegőt. A telkeket úgy az építés, mint az utcarészlet megnyi­tásra ki kell sajátítani, mert a tulajdonosok vagy nem hajlandók eladni, vagy teljesít­­hetlen kikötéseket tesznek. A tanács javaslata, hogy úgy a katolikus,­­ mint az evangélikus hitközségeknek 80— 80.000 pengőt adjon a város, továbbá a követ és homokot a Pap-réten építendő iskolák céljára és a kormánytól kérje ki a köz­gyűlés a kisajátításhoz szükséges engedélyt. Töpler Kálmán dr. felsőházi tag előadta, hogy a miniszteri szakértővel a nyár folya­mán bejárták a várost és a Paprétet talál­ták a legalkalmasabbnak az iskolaépítésre. A múltban tervbe vett Lackner Kristóf utcai telket a miniszteri megbízott elvetette, sőt azt mondta, hogy amennyiben oda építkez­nének, ne számítsanak kormánytámogatásra. Másféle tervek is felmerültek, de a központi építkezés a­lapréten a legmegfelelőbb, ez a véleménye a kultuszminiszternek, a kon­­ventnek és a városi tanácsnak. Laehne dr. hosszasan fejtegette, hogy mindkét iskolát a Tschurl-átjáróban nyitandó utca két oldalára kell építeni, mert város­­fejlesztési szempontból ez a legalkalmasabb hely. Ott a telkek is olcsóbbak, mivel csak kerteket és nem házakat kell kisajátítani. Indítványozta, vegyék le a napirendről, a tanács a Tschurl-átjáróra dolgozza ki újra a javaslatot és így hozza a közgyűlés elé. Pinezich István dr. szerint Laehne téves vá­gányra terelte az ügyet. A hitközségek se­gélyt kérnek a várostól, hogy megfelelhes­senek annak a feladatnak, amelyre őket a törvény is kötelezi. A kultuszkormány kép­viselője egyetért a hitközségekkel, utasítja a kultuszminisztérium a hitközségeket, hogy mielőbb oldják meg az építkezés kérdését, ne odázza el a törvényhatóság a dolgot, hanem legyen azon, hogy minél előbb meg­kezdjék az építkezést. Szavazzák meg ezt a minimális hozzájárulást. Nikolits Milivoj biz. tag leszögezte, hogy a Tschurl-féle megnyitandó utca üzleteknek, bazároknak való lesz, nem iskolának. Schurmár biz. tag szóvá teszi, hogy a középületek szerencsétlen elhelyezését min­dig a többségben levő politikai pártok erő­szakolták ki. Semmiféle középület nem való úgy a Paprétre, mint a két népiskola. Papp Kálmán városplébános figyelmez­teti a Tschuri-átjáró mellett felszólaló biz. tagokat, hogy már azért sem lehetne oda helyezni az iskolát, mert az a telek, amelyre építeni szeretnének a Domonkos-renddé, amelynek építés iránti kérvénye a követ­kező pontban lesz tárgyalva. A rendház kultúrháza megkezdésével egy nagyobb kon­cepciójú építkezést tervez, nem hinné, hogy a törvényhatósági bizottságnak az lenne a célja, hogy ezt megakadályozza. Pálovich István dr. a Tschurl-ház mellett foglalt állást. A közgyűlés nagy többsége végül is a tanács javaslatát fogadta el és így az is­kolákat a Papréten fogják felépíteni, egy­ben a város eme meglehetősen elhanyagolt részét rendezni és azt a város belső részével összekapcsolni. Felépül a Domonkos kultur­­ház is A város közgyűlése egyhangúlag szava­zott meg a Domonkos kulturház céljára A Papréten épülnek fel a katholikus és evangélikus elemi iskolák Felépül a Domonkos-rend kulturháza is . A város közgyűlése

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék