Soproni Hirlap, 1929. március (16. évfolyam, 50-73. szám)

1929-03-01 / 50. szám

XVI. évf. 50. szám. Sopron, 1929 március 1. péntek Ára 16 fillér. Soproni Hírlap KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: Negyed évre.......................8­40 pengő Egy hónapra.......................2­80 pengő Szerkesztőség: Sopron, Várkerület 66. Telefon­szám: 345. FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. CSERMÁK GONTRAND­ INE Egyes példány ára helybeni és vidéki árusítóinknál köznapokon 16 fillér, vásár- és ünnepnapokon 20 fillér. Kiadóhivatal: Sopron, Várkerület 66. Telefon­szám: 394. BEL- ÉS KÜLFÖLDI Milyen idő várható ? A Meteorológiai In­tézet legutolsó jelentése szerint a szél gyengülésével erős éjjeli lehűlés és túl­nyomóan derült idő várható. Horthy Miklósné tízezer pengőt bocsátott az Iskola Nővérek rendelkezésére, hogy azt kizárólag a gyermekek cipőinek javí­tására fordítsák. Az adományból 2500 pár Cipőt talpaltatnak meg. Bod János hosszabb idő óta betegeskedik influenzában, melyhez kétoldali tüdőgyula­­dás járult. Az orvosok remélik, hogy a mi­niszter 8—10 nap múlva teljesen meggyó­gyul. Menyhárdt József dr., egy­ tanárt, ki a szegedi egyetem jogi karán adott elő, ugyanott a magyar magánjog egye­temi nyilvános rendes tanárává nevezte ki a kormányzó. Szakályhőgyész tolna megyei községben a csendőrök egy elgyengült nagy szarvas­bikát fogtak, melyet bevittek a főerdész­hez. A kihívott állatorvos már nem tudta a 18-as bikát megmenteni. Megállapítot­ták, hogy a vad hetek óta nem evett rendesen. A fővárosban tegnap nyolc ember halt meg influenzában. A tiszti főorvos szerint a járvány lassan szünőben van. A kultuszminiszter elrendelte, hogy az összes elemi iskolák a jövő évi behratási díjakat kizárólag könyvtárfejlesztésre hasz­nálják fel. A MÁV­ igazgatósága közli, hogy az erős havazás és szélvihar legtöbb vonalon ko­moly forgalmi akadályokat okozott. Ha a hóvihar nem szűnik meg, sok helyen megszűnik az összeköttetés. A keresztény gazdasági párt egyik vezető tagja kijelentette, hogy Petrovácz beszé­dét a párt nem teszi magáévá. A Tisza vízállása állandóan növekszik. Az olvadás megindulásának első napján ti­zenhat centiméterrel emelkedett a Tisza vízállása. Az osztálysorsjáték tegnapi húzásán két­ezer pengőt nyert a 9454, ezer pengőt a 25 333, 45.925, 65.728, 72.327, 74.811 és a 77.275 számú sorsjegy. Ezen kívül több kisebb nyereményt húztak ki. Vaskapunál a román katonaság robbantási munkálatokat végzett a Dunán, de a robbanó­anyag hiánya miatt a munkála­tokat rövidesen beszüntették. Amerika eddigi elnöke Coolidge, hétfőn végleg elhagyja a Fehér Házat és átadja helyét Hoovernek, az új köztársasági el­nöknek. Lindbergh ezredes menyasszonyával repülő útra akart indulni, azonban a start rosz­­szul sikerült és a gép lezuhant. Lindbergh válla kificamodott, a menyasszonya sér­tetlen maradt. Toulouseban egy 26 éves megszökött őrült négy revolverlövéssel agyonlőtt egy 67 éves abbét. Tettét vallomása szerint azért követte el, mert az abbé royalista volt. Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter a közel­jövőben Sopronba jön Vitéz Simon Elemér dr. főispánnak, buda­pesti tartózkodása alatt. Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszterrel volt alkalma soproni dolgokról beszélni. A kultuszminiszter nagy érdeklődést tanúsít a város sorsát érdeklő dolgok iránt és kijelentette a főispánnak, mihelyt az időjárás megengedi, eljön Sop­ronba, hogy az Erzsébet egyetem ügyét és a Liszt Ferenc hamvainak hazahozatalával kapcsolatos ügyeket az illetékes tényezők­kel megbeszélja. Sopron közönsége öröm­mel várja Klebelsberg gróf látogatását- A pápának a világi hatalmak közötti megjelenése egyengetni fogja az igazságot — mondotta vitéz Simon Elemér dr. főispán Sopron város törvényhatósága törhetetlen bizalmáról biztosította a miniszterelnököt . Az adókamat leszállítása ügyében a pénzügy­­miniszterhez felirattal fordult a város parlamentje Sopron város törvényhatósági bizottsága tegnap délután három órai kezdettel láto­gatott ülést tartott vitéz Simon Elemér dr. főispán elnöklete alatt. A tárgysorozat meg­kezdése előtt az elnöklő főispán örömmel emlékezett meg a pápa és az olasz állam kibéküléséről. — A pápának a világi hatalmak közötti megjelenése — mondotta — egyengetni fogja az igazságot és több megértést visz a nemzetek közé, melyek között elmérge­sedtek, eldurvultak az állapotok. A közgyűlés egyhangú helyeslése mellett indítványozta, hogy az örvendetes eseményt jegyzőkönyvileg örökítse meg a törvény­­hatóság. Ugyancsak az ő indítványára jegyzőköny­vileg örökítette meg a közgyűlés Rákosi Jenőnek, annak az újságírófejedelemnek em­lékét is, aki Sopronban kezdte szárnyait bontogatni, majd a szárnybontás után ha­talmas karriert futott be. A közelmúltban elhunyt Varga József em­lékét, aki egy számottevő tagja volt Sopron kereskedő társadalmának és a törvényható­ság munkájából is kivette részét, ugyancsak a főispán indítványára szintén jegyzőköny­vileg örökítette meg a közgyűlés. A Napközi Otthont egyelőre nem zárják be Az elnöki bejelentések után, de még a napirend előtt Berczeller Miksa dr. intézett interpellációt a polgármesterhez. Interpellá­ciójában azt kérdezte, hogy megfelel-e a lapoknak az a híradása, hogy a Napközi Otthont, hol annyi szegény gyermek jutha­tott meleghez, ruhához és élelemhez, csak­ugyan bezárják-e március elsejével és ha igen, mi készteti arra a tanácsot. Thurner Mihály dr. polgármester azonnal válaszolt az interpellációra. Kijelentette, hogy a melegedőt adományokból és a házipénz­tárból — a rendelkezésre állott szegény­alapból — tartották fenn. Mivel enyhébb idő mutatkozott, továbbá, mert az adomány­­források is kifogytak és a szegényalap is kifogyóban van, a helyzet az volt, hogy az otthont bezárják. Az utóbbi elhatározást sürgette, hogy a melegedő részére a Torna­­csarnokban találtak férőhelyet, melyre azon­ban szükség van. Közgyűlés után szándé­kában volt összehívni a tanácsot, melynek ülésén a zord időjárásra való tekintettel ki­mondják, hogy az otthont egyelőre még nem zárják be. A fedezetről majd pótkölt­ségvetéssel gondoskodnak. Az abnormális időben elnép­telenedett a soproni piac Ugyancsak a tárgysorozat megkezdése előtt foglalkozott a közgyűlés Pám Géza kereskedő, bizottsági tagnak a tanácshoz be­nyújtott alábbi indítványával is: Rendkívüli időkben rendkívüli eszközök. Ezen ősrégi szállóigéből kiindulva, tiszte­lettel leszögezem azon tényt, hogy az ab­normális időjárás következtében a soproni piac teljesen elnéptelenedett, melynek súlyos voltát különösen a helyi kereskedelem síny­­lődte meg, miért is ezen három hónapos rendkívüli hideg folytáni veszteség némi pótlásaképen a megfelelő adómérséklés iránt, úgyszinte az adók utáni késedelmi kama­tok eltörlése ügyében a nagyméltóságú pénzügyminiszter urnát felterjesztéssel éljen a tanács és pártolás céljából a városi köz­törvényhatósági bizottságnak is bemutatni méltóztassék. Az indítványt Pám Géza az alábbiakban indokolta meg: — A meteorológiai intézetek egyöntetű megállapítása szerint ilyen abnormális, rend­kívüli és tartós hideg már több mint száz esztendeje nem volt az európai kontinensen és ennélfogva csapásként sújtotta az em­beriséget. Ezen általános csapás különösen szűkebb pátriánkat érte, amennyiben a vo­natok forgalmának részbeni felfüggesztése és csökkenése folytán a forgalom a helyi piacon teljesen szünetelt, vidéki egyáltalán nem jöhetett be a városba annál inkább sem, mert a falvakkal az összeköttetést fen­­tartó utak a hótól hosszú ideig járhatatla­nok voltak, a helyi vevőknek túlnyomó része is csak a tüzelőanyag beszerzésére fordította minden fillérét, miáltal különösen a nyílt üzlethelyiséggel rendelkező keres­kedők nemcsak elestek a napi bevételektől, de heteken keresztül jóformán idegen vevőt ki sem szolgálhattak, holott a magas adók viselésére továbbra is kötelezve vannak.­­ Miután a forgalom ily nagymérvű visszaesése nemcsak a napi kiadásokat sem fedezte, de katastrofális hosszadalmassága által úgyszólván teljesen megbénította az üzleti forgalmat, tehát indokolt, ha a kincs­tár ezen abnormális időt — elemi csapás-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék