Soproni Hirlap, 1929. június (16. évfolyam, 121-145. szám)

1929-06-01 / 121. szám

XVI. évf. 121. szám Sopron, 1929 június 1. szombat Ára 16 fillér. mwmtmmmmmtm Soproni Hírlap KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: Negyed évre.........................8­40 pengő Egy hónapra.........................2­80 pengő Szerkesztőség: Sopron, Várkerület 66. Telefon-szám: 345. FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. CSERMÁK GONTRAND Egyes példány ára helybeni és vidéki árusítóinknál köznapokon 16 fillér, vásár- és ünnepnapokon 20 fillér. Kiadóhivatal: Sopron, Várkerület 66. Telefon-szám: 394. BEL- ÉS KÜLFÖLDI HÍREK Milyen idő várható ? A Meteorológiai In­tézet legutolsó jelentése szerint éjjeli lehűléssel, nappal mérsékelten meleg és és túlnyomóan száraz idő várható. Mayer János földmivelésügyi miniszter Úr­napján a tiszavidéki fagykárosult terüle­teket látogatta meg, hogy ellenőrizze személyesen a kiutalt segélyek felhaszná­lását. Apponyi Albert gróf tiszteletére a római Olasz—Magyar Egyesület nagy ünnepi fogadást rendezett, melyen lelkesen ün­nepelték az ősz államférfit. Harsány­ Kálmán országos hírű író tegnap reggel Budapesten meghalt. Az Európa tisztivívóversenyre Budapestre érkezett dán tisztek Űrnapján megkoszo­rúzták a Hősök Emlékkövét. A nagykanizsai Stefániai Szövetség tegnap közgyűlést tartott, melyen az elnök be­jelentette, hogy a Szövetség két évi mű­ködése alatt 47 százalékkal csökkentette a gyermekhalandóságot. A kaposvári országúton vérbefagyva talál­ták Torna Istvánné földművesasszonyt. A vizsgálat megállapította, hogy tompa tárgytól eredő ütés következtében koponya­alapi törést szenvedett. Salgótarján és vidékének munkásai nagy­gyűlést tartottak és elhatározták, pártál­lásra való tekintet nélkül, hogy csatla­koznak a Revíziós Ligához. A román pénzügyminiszter rendeletileg fe­lelőssé tette a pénzügyigazgatókat alan­tasaik panamáiért. Legutóbb az aradi pénzügyigazgatót kötelezték ilyen alapon több mint egy millió lej megfizetésére. Amerikában a hőség egyre fokozódik. Newyorkban vasárnap nyolc ember halt meg napszúrásban és tizenhárman vízbe­­fulladtak. Kabulban bombamerényletet követtek el Habibullah ellen, ki sértetlen maradt. Egy katona a robbanástól meghalt. Az angol király ismét megbetegedett. A király vasárnap súlyos lázrohamot kapott, de orvosai bíznak a gyors javulásban. A szovjet kormány megengedte­ Trotzkij­­nak, hogy június elején visszatérhessen Oroszországba. A Hackensach-folyón keresztül hidat építtet az amerikai kormány. Szombaton egy földalatti kamra felrobbant, melyben tizen­nyolc munkás dolgozott. Hat munkást darabokra tépett a robbanás, a többi élve menekült súlyos tüdőtágulással. A kassai cigányper tegnapi tárgyalásán Ribár Jenő vádlott beismerő vallomást tett több gyilkosságról. Vallomása sze­rint Ribár Pál egy asszonyt harminchat tojásért gyilkolt meg és a tojásokat a banda nyersen megette. A Radics-per tegnapi tárgyalásán a szerb államügyész vádbeszéde után szándékos emberölés címén halálbüntetést kért Ra­­csics Punisára. A védő szerint nem lehet szó szándékos emberölésről. Állatias kegyetlenséggel vertek agyon egy éves kapuvári gazdalegényt társai A halottat megrugdalták és gúnyt űztek belőle — Egy legény súlyosan megsebesült — A csendőrség az egész tegnapi nap kihallgatásokat foganatosított a községházán — A Soproni Hírlap kiküldött munkatársától —­­Kapuvár, május 31. Csütörtökről péntekre virradó éjjel, éjfél utáni egy óra tájban, állatias kegyetlenség­gel végrehajtott legénygyilkosság történt Kapuvárott. Az a mód, ahogyan a gyilkos­ságot végrehajtották, akkora szenzációval hatott még Kapuvárott is, hogy a nagy do­logidő dacára tegnap délelőtt megállott min­den munka, az emberek csoportostul tódul­tak az áldozat szüleihez, illetve az Ester­házy téren levő községháza elé, hova csen­dőrök a gyilkosság elkövetőit bekísérték és ahol mintegy negyven tanút hallgattak ki. A gyilkosság részleteiről alábbi tudósítá­sunk számol be tüzetesen: Két legénytábor mulat két külön korcsmában A sopron megyei magyar közegekben, de különösen Kapuvárott és környékén szokás, hogy vasár- és ünnepnapokon a már tánc­ban volt legények esténként a korcsma ivó­szobájában gyűlnek össze. Kapuvárott min­den utca legényének megvan a maga korcs­mája. Az ősi szokásoktól Űrnapján sem tértek el. Egy legénycsoport a Hodics György-féle, egy másik csoport az özvegy Papp Györgyné­­féle vendéglőben gyűlt össze. Hodics ven­dégei Szabó Imre és társai özvegy Pappnéé Csiszár András és társai voltak. A legények egyik része ivott, a másik kártyázott. Vala­mennyi legény azonban mégis arra várt, hogy záróra bekövetkeztekor lányos házhoz mehessen ki-ki a maga módja szerint ud­varolni, tenni a szépet. Régi haragosok szemben egymással Alig néhány perccel a kocsmai záróra előtt ahhoz a legénycsoporthoz, mely vezé­rének Csiszár Andrást ismerte, történetesen odatévedt Csóka György, akire egy korábbi verekedésből kifolyólag haragudott Csiszár. Az utóbbi abban a biztos tudatban, hogy társai mögötte vannak és kitartanak mellette, rárivalt Csókára: — Mit keresel te itt ? Takarodj azonnal haza ! Be sem várva a legény feleletét, Csiszár magából kikelve ugrott fel helyéről és ököl­lel arcul vágta Csókát. Csiszárnak ez az eljárása indította meg a tragédiát. Felgyülekezés a lányos házakhoz Zárórakor a vendéglős és a vendéglő előtt megjelent csendőrjárőr igyekezett rendet te­remteni. Buzgóságuk sikerült is, amennyiben a csendőrök elől Csiszár és társasága meg­futamodott, szétszéledt. Valamivel utóbb azonban ismét összegyűltek, még­pedig Cserpes Flórián házának udvarán. A gazda­ember lányának ugyanis Csiszár legbenső­ségesebb barátja, Simon Géza napszámos­legény tette a szépet. A házba Csiszár nem ment be, a tegnapi kihallgatások eredmé­­ményéből mégis arra lehet következtetni, hogy itt, Cserpes Flórián udvarán készültek fel a legények a később annyira brutálisan végrehajtott gyilkosságra. Míg Csiszár és társai Cserpes Flóriánnál időztek, addig az inzultált Csóka György és barátai, köztük Szabó Imre és Axnix Jó­zsef Cserpes András leányunokája széptevé­sére indultak. A leány Axnixnak volt a ki­­választottja, a többiek csak kisérték Axnixot. Feltűnnek a gyilkosok Axnixék úgy éjfél utáni egy óráig időz­hettek a leányos háznál és már indulóban voltak, amikor a háznál termett Csiszár és társasága. Csiszár be is nyitott a konyhára. — Miért itt törtök rám? Fordult ekkor feléje Csóka. Úgy látszik, hogy Csiszárnak a benyitás­­sal csak az volt a célja, hogy megtudja, hogy Csóka csakugyan a konyhán van-e. A legény kérdésére nem is felelt. A kony­hában levők azonban hallották, hogy Csi­szárhoz, amint az behúzta maga után az ajtót, így szólt Simon: — Gyere. Agyonüssük Csókát! Hallották azt is, hogy Csiszár nagy hang­gal, káromkodva helyeselt Simon Gézának. Törik a karókat A szóváltás után Csiszár, Simon Géza és az ő társaságukban levők a ház kerítésének estek, honnan karókat tördeltek ki. A karó­tördelés után csend támadt, mely azonban csak rövid ideig tartott. Cserpes András unokája ebben a félel­metes csendben esdekelve kérte Axnixot, Csókát és Szabót, hogy ne menjenek, vár­janak még egy ideig, a legények közül azonban csak Axnix hallgatott rá, az is csak azért, mert erőszakkal tartóztatta fel a leány. A halálos ütések A három legény közül a fiatal Szabó Sándor volt az, akinek keze legelőbb a leg­előbb a kilincsre tévedt és aki elsőnek lé­pett ki a sötét éjszakába. Jóformán át sem lépte azonban a küszöböt, amikor belesüví­­tett az éjszakába egy hang: — Vágd! Ugyanekkor Simon Géza ugrott az ajtó elé és kezében egy hatalmas husánggal olyat vágott Szabó Imre halántékára, hogy a szerencsétlen legény jajszó nélkül, eszmé­letlenül, vérző fejjel rogyott össze. A nyomában igyekvő Csóka, akinek tu­lajdonképpen az ütést szánták, egy másik ütéstől sebesült meg, őt azonban Axnix még idejében visszarántotta a konyhába, mely­nek ajtaját most már, bereteszelték. Állatias kegyetlenség Ekkor történt, hogy amikor Szabó Imre már eszméletlenül, vérében feküdt a földön.

Next