Soproni Hirlap, 1929. június (16. évfolyam, 121-145. szám)

1929-06-01 / 121. szám

1929 június 1. SOPRONI HÍRLAP A hűvös időjárás dacára impozáns, fényes és lélekemelő volt az arnapi körmenet Űznap reggelén az ünneplőbe öltözött hívők sokasága teljesen megtöltötte az illa­tozó, virágos kertté varázsolt Szent Mihály­­templomot. Papp Kálmán prépost, városplébános pontban 7 órakor fényes segédlettel lépett az oltár elé és olvasta a szentmisét, mialatt a templomi énekkar Struglits József karnagy vezetésével Haydn J. „Missa in honorem Sti Nicolai“ 1/4-es C-dúr örökbecsű miséjét adta elő zenekarkísérettel. A templomi énekkar Struglits József kar­naggyal az élén elsőrendű művészi teljesít­ményt nyújtott. A nehéz mű, mely hivatá­sos énekeseket és zenészeket is próbára tesz, az énekkar által igazi Haydn stílusban nyert interpretálást. Az egyes szólamok könnyed­séggel győzték a nehéz meneteket és pom­pás fegyelmezettséggel kifejtett hangképzés­sel és hanghordozással meglepő esszegeket alkottak. Különös bensőséges élvezetet nyújtott Fleischhacker Fanny szólója a „Glóriában“ és Kóh Ferenc szólója: „et in­carnatus est“ a Credóban. Mollay Anna és Roisz Károly kifinomo­dott felfogással és érzéssel, kiegyenlített hanghordozással járultak hozzá a szóló­­quartett sikeréhez. A szólisták dicsősége a „Credo“ és „Be­­nedictus“-ban kulminált. Az ünnepi mise után elindult az ünnepi, zászlós, zenés és buzgó körmenet az ismert útvonalon. Zöld gallyal szegélyezett utcák és terek, szent ereklyékkel, csillogó gyertyákkal és virággal díszített ablakok köszöntötték az úrnapi menetet, amelyben a nagy hit sze­rint az Isten lépked, ezért övé a nap aranya, a harangok szava, a selymek fénye, a pom­pák pompája, a gyertyák villogása és virá­gok hullása. A körmenetet az ácsok céh csoportja és az ipari szakosztályok nyitották meg. A kör­menetben alábbi sorrendben részt vettek a leány- és fiúiskolák, nevelőintézetek, a női férfi kongregációk tömeges csoportjai, szá­mos egyesület és testület, a Hadastyán Egyesület zenével és két díszszázaddal, Iparosszövetség, „Fekete Sasok“ csoportja, Concordia zenével, leventék és katonaság zenével és díszszázaddal, utánna közvetlen a baldachin előtt fehérruhás lánykák lép­deltek virágkosarakkal, melyekből illatozva hullott a virág az arany monstrancia isteni lakója elé. A baldachin alatt a díszbe öltözött pap­ság kíséretével és segédletével Papp Kál­mán prépost, városplébános vitte az oltári szentséget. A baldachint követte a hatóságok dísz­­magyarba, feketébe és díszbe öltözött veze­tői és küldöttségei, a helyőrségi tisztikar, egyesületek, intézmények küldöttségei és a hívők végtelen sokasága. A körmenet a harangok zúgása és a zene­karok áhitatos kísérete mellett 10 órára ért vissza a templomba, hol a papság a temp­lomi énekkar Te Deum pompás éneke mellett vonult be. Szentségeltevés után, pápai áldással, nyert befejezést az impozáns űrnapi körmenet. Úrnap virradóra betörtek a sopronkövesdi plébániaiakba Szerdáról csütörtökre virradó éjszaka ma még ismeretlen tettes betörte a sopron­kövesdi plébániaiak kert felé eső szobájának ablakát, félretolta az ablakredőnyt és az így támadt nyíláson behatolt a szobába. A be­törő anélkül, hogy a plébános észrevette volna, felforgatta a szoba bútorzatát és mint­egy száz pengőt magához véve távozott. Jellemző a betörőre, aki egyébként a kas­télyba is ellátogatott minden eredmény nél­kül, hogy a szobában volt angol, osztrák és francia bankjegyeket nem vette magához, bár azok okvetlen a kezébe kerültek. A csendőrség megállapítása szerint a be­törő egyik lábán cipőt, a másikon szandált viselt. Feltétlen egyedül volt. A gyanú a nyomozás során egy szombathelyi csavar­góra terelődött, aki már volt a faluban és akit szerdán este is ott láttak. A június tizenhatodiki kerti ünnepély olyan nagyszabású lesz, amilyen még nem volt Sopronban Sátorváros az Erzsébetkertben — Görlők a pódiumon — Nagy kabaré­előadás — Kertmozi — Babaszépségverseny — Tombola — Jelmezes biciklifelvonulás és több meglepetés — Katonazene Tegnap délelőtt a soproni jóték­tag nő­egyletek vezetői Hollán Péter dr. elnöklése mellett értekezletet tartottak, amelyen a jú­nius 16-án rendezendő jótékonycélú kert­ünnepélynek részleteit állapították meg. Az értekezleten megjelent vitéz Simon Elemér dr. főispán is, aki díszelnöke a rendezőbi­zottságnak. Már maga a főispán személye biztosíték arra, hogy a kerti ünnepély erkölcsi sikere meg lesz és anyagiakban is olyan eredmé­nyeket tud majd felmutatni, amellyel egy jótékonysági intézmény alapjait meg lehet teremteni. A kerti ünnepség legfőbb vezetését és irányítását a főispán vállalta magára, aki Hollán Péter dr. postafőigazgatóval és az agilis rendezőséggel mindent el fog követni, hogy a kerti ünnepség valóban sikerüljön. Először is egy sátorváros épül az Er­­zsébet-kertben. Lesz pezsgő-, bor-, sörsátor és buschenschank, tombolasátor, a MANSz kézimunka- és mozgóárusok sátra, kabaré az Erzsébet-kert vendéglőjében, cukrászda, kertmozi a malátagyár mellett, magyarok bejövetele, jósda, görlők tánca, Reinhardt szerű bevonulással, nagy jelmezes bicikli­felvonulás, hullámvasút, nagyszabású gyer­mekszépségverseny három díjjal és eljönnek Kapuvár leányai, legényei is, eredeti nép­viseletükben, hogy emeljék az ünnepség ér­dekességét, megmutassák gyönyörű öltöze­tüket és hogy maguk is elszórakozzanak. És mindezekhez katonazene és Bóczi Rudi cigányzenéje. Annyi lesz a látványosság, hogy a szem nem tudja, hova nézzen s hogy hol szóra­kozzék az, aki a csekély belépődíjat le­fizette. A kicsinyeket a rendelkezésre álló csacsifogatok fogják szórakoztatni. A jótékony Nőegylet hölgyei fáradtságát nem ismerve, buzgólkodnak az előmunkála­tok rendezésében Hollán Péter dr. posta­főigazgató vezetése mellett, aki a legna­gyobb részletességgel és gondossággal dol­gozza ki a tervet és különösen arra vigyáz, hogy lehetőleg kevésbe kerüljön a beállí­tás, hogy minél több maradjon a nemes célra. A kerti helyiségben tartandó kabaré sze­replői : dr. Berecz Dezsőné, aki dalokat énekel, szavalással szerepel Kövesi Magda. Freiberger Kriszta és Csákány Péter egy­­felvonásost adnak elő. Friedl József, Szabó Pepi, Friedrich Gizi szintén énekelnek. Ring­­hofer Mihály és Dorner József tréfás szám­ról gondoskodnak, míg Schwarz Boriska a görlők számát és a teniszt rendezi. Ebből az előzetes jelentésből is látjuk, hogy a kerti ünnepély felülmúlja változa­tosságában az eddigi ilyenfajta jótékony rendezéseket és előreláthatólag olyan töme­geket vonz, amilyet alig láttak még együtt jótékony ünnepélyen. 3 Kérjen minden fűszerü­zletben a most megjelent 148 receptet tartalmazó, színes képekkel illusztrált Dr. Oetker-féle receptkönyvet, ára 30 fillér. Ha a fűszeresnél nincs, forduljon közvetlen hozzánk: dr. Oetker A. gyárhoz Bpest, VIILConti­ u. 25. NAPI HÍREK NAPIREND Naptár. Szombat, junius 1. Kath.: Pamfil vt. Prot.: Pamphilius. Nap kel 4.08. Nap nyugszik 19.48. Holdkel 1.21. Hold nyugszik 12.40. Elite Mozgó: Ítél a Dnyeszter. Városi Mozi: Szerelem a hó alatt. — Dékánválasztás a m. kir. Erzsébet­­tudományegyetem (Sopronban működő) evangélikus hittudományi karán. A kar májusi ülésének legfontosabb tárgya az 1929—30. tanévi dékán megválasztása volt. A kar egyértelműen Kiss Jenő dr. egye­temi ny. r. tanár, e. i. dékánt választotta meg az 1929—30. tanévre dékánnak, akit a kar bizalma ezzel másodízben tisztelt meg a dékáni tisztséggel. A prodékáni tiszt­séget az egyetemi rend szerint a közvetlen megelőző volt dékán tölti be D. Dr. Pröhle Károly egyetemi ny. r. tanár, e. i. prodé­­kán személyében. Ugyancsak a májusi ren­des üléséből küldötte ki a kar rektor elek­torokat Kiss Jenő dr., D. Dr. Pröhle Ká­roly, Deák János dr. és báró Podmaniczky Pál dr. egyetemi ny. r. tanárokat.­­ A Magyar Asszonyok Nemzeti Szö­vetsége ma, szombaton délután 5 órakor tartja évzáró ülését a postapalota III. em. 23-as számú szobájában, melyre úgy a ta­gokat valamint az iparosasszonyokat szá­mos és pontos megjelenésre kéri. Ebben az ülésben lesz bemutatva a nyári kirán­dulások tervezete. — Eljegyzés. Németh Kataka urleányt, Németh József rábatamási körjegyző leányát eljegyezte Manninger Sándor oki, gazda, uradalmi intéző. — Református istentisztelet lesz vasár­nap délelőtt e törvényszéken. Június 2-án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel református istentisztelet lesz a törvényszéki esküdtszéki teremben. — Választmányi ülés a soproni Kath. Körben. Tegnap, pénteken este 7 órakor Feichtinger Mátyás szentszéki elnök, köri elnök elnöklete mellett tartotta meg a Kath. Kör a nyári szünet előtti utolsó választ­mányi ülését. A választmány csak admi­nisztrációs ügyekkel és új tagok felvételének kérdésével foglalkozott. A kör választmánya háromhónapos nyári szünetet tart. — A soproni iparosasszonyok MANSz- Szövetsége legközelebbi összejövetelét a szokott helyen és időben nem kedden, ha­nem szerdán tartja meg.

Next