Soproni Hirlap, 1929. június (16. évfolyam, 121-145. szám)

1929-06-01 / 121. szám

4 Rádió-cikkek kristály üvegáruk Alpakka evőszerek porcellán edények Villamos csillárok erős és gyenge áramú Szerelési anyagok dús választékban Barabás Jánosnál, Csorna. •nmmtmmmtmmammmmmmmmmmammmvmmmmnmk­ — Urnapi körmenet a belvárosban. A Szent György plébánia templomban (Dóm­templomban) június 2-án, vasárnap reggel 6 és 7 órakor lesz szentmise. Az ünnepi istentisztelet reggel 8 órakor kezdődik, amely alatt a templomi énekkar Struglits József karnagy vezetésével Haydn J. „Missa in honorem St. Nicolai“ 6/*-es gyönyörű nagy C dúr miséjét fogja zenekarkisérettel elő­adni. A mise szólórészeit Fleischhacker Fanny, Mollay Anna, Kóh Ferenc és Roisz Károly éneklik. Az ünnepi mise végeztével indul a körmenet a Dómtemplomból a Szentgyörgy­­utcán át az Orsolya-templomba, innen a Templom­ utcán át az özv. dr. Schwartz Mik­­lósné házában felállított oltárhoz, majd a bencések templomába, innen a Szenthárom­ság-szobornál felállított oltárhoz, azután a Ferenc József-téren és Szentgyörgy­ utcán át visszatér a Dómtemplomba. A körmeneten részt vesznek: Hadastyán, Concordia és szá­mos egyesület. A körmenet befejeztével is­mét szentmise lesz. A fél 12 órai mise, mint mindig, meg lesz tartva. Délután 3 órakor szentségimádási óra, 4 órakor szent­beszéd, utánna litánia lesz a Dómtemplom­ban.­­ „Ammondó“ rovatunk vezetője 1206 Ammondót írt már eddig. Ebből a 101 leg­jobbat kiválogatva, könyvalakban is meg­jelenteti. Aki derűs perceket, üdítő szóra­kozást óhajt, aki szereti a tréfát s a szelíd irónia torztükrén keresztül látni akarja, hogy a komoly élet, emberek, társadalmi szoká­sok és erkölcsök hogyan vetnek néha-néha cigánykereket is, szerezze meg ezt a köny­vet ! Gusztusos formája lesz, talán még hozzáillő rajzok is lesznek ebben a kedély­szanatóriumban, a szerzője mégsem tartja többre 3 pengőnél, pedig testvérek között is megéri a dupláját. Az előjegyzési listákat a­ szerző most küldözgeti szét azoknak a jóbarátoknak, akik nem szívesen vállalkoz­nak az ilyesmire, de hát legalább megtanul­ják, hogy manapság a barátságot sem ad­ják ingyért. Mivel az emberek szeretnek a keserűségen minél előbb túlesni, siessen aláírni és minél több jóbarátjával aláíratni a megrendelést. Aki aláírja, jobban jár, mintha váltot ima alá; ettől a könyvtől sohasem fájdul meg a feje! Érdeklődők ír­janak erre a címre: „Ammondó“, Sopron, Postafiók 105. — Hölgyek figyelmébe! Női kalap­kiárusítás helyszűke miatt június 1-től 15-ig mélyen leszállított árakon, Galambné Kássa Sarolta női kalapszalonjában. Rákóczi utca 1. sz. alatt. — Kirándulás Sümegre. A Soproni Képzőművészeti Kör fotócsoportja vasárnap, f. hó 2-án kirándulást rendez Sümegre, me­lyen szívesen lát vendégeket is. Indulás a győri vasút állomásáról reggel 4 óra 40 perckor. Érkezés Sümegre 8 óra 20 perc­kor. A délelőtt programja a város neveze­tességeinek, a Darnay-múzeumnak és a várnak megtekintése. Délutánra a közeli bazalt­bányákra kerül a sor. Visszautazás este negyed kilenckor, érkezés Sopronba fél tizenkettőkor. Vezető Rauschenberger Géza erdőmérnökhallgató. — Jó emésztésünk lesz, ha reggelen­ként éhgyomorra egy fél pohár természetes „Ferenc József“ keserűvizet iszunk. A táp­lálkozási zavarok szakorvosai általánosan dicsérik a Ferenc József vizet, mert ez a gyomor és a belek működését előmozdítja, az epekiválasztást fokozza, az anyagcserét megélénkíti és a vért felfrissíti. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer­­üzletekben. — Vendéglősök, korcsmárosok és bor­kimérők figyelmébe. A bortörvény fonto­sabb rendelkezéseinek kivonatát feltüntető hivatalos nyomtatvány megérkezett a sop­roni Ipartestülethez és azt minden vendég­lős, korcsmáros, borkimérő stb. helyiségé­ben olvasható helyre kifüggeszteni köteles. A nyomtatványok darabonként 90 fillérért kaphatók az Ipartestület titkári hivatalában, akár soproniaknak, akár vidékieknek. Ezzel kapcsolatban figyelmezteti az Ipartestület az érdekelteket, hogy a bárhonnan postán ér­kező 2,70 pengős utánvételi összeggel kül­dött bortörvénykivonat nyomtatványt ne váltsák ki, hanem küldjék vissza, mert azt harmadárért megkaphatják az Ipartestületnél. — Hirdetés­gyűjtés a soproni telefon­előfizetők között. A m. kir. posta, amint ezt már jeleztük, Magyarország összes vidéki távbeszélő előfizetőinek betűrendes és szaknévsorát egyetlen kötetben egyesítve legközelebb újból kiadja. Ebbe a névsorba a posta hirdetéseket is felvesz. Minthogy ez a névsor 40.000 példányban jelenik meg és azt nemcsak a telefonelőfizetők, hanem budapesti és külföldi, főleg ipari és keres­kedelmi érdekeltségek is megrendelik, az ipart és kereskedelmet űző előfizetőknek saját érdeke, hogy abban üzletüket érdeklő hirdetéseket elhelyezzenek. A hirdetésekre vonatkozó megrendelések megkönnyítése érdekében a m. kir. posta a megszokott előzékenységgel szakembereket küld az érdekelt előfizetőkhöz, hogy azoknak a szük­séges felvilágosításokat megadják és a meg­rendeléseket felvegyék. Ebből a célból Stark Tibor városunkban már megjelent és a helybeli 1 sz. postahivatal főnöke által láttamozott igazolvánnyal ellátva keresi fel a feleket. A m. kir. posta felkéri az érde­kelteket, hogy a kiküldöttet hivatalos el­járása során fogadják és hirdetéseiket bízzák reája. Ha ez ügyben bármiféle kételyük, vagy kívánságuk merülne fel, úgy fordul­janak a helybeli postahivatal főnökéhez, akinek telefonszáma 592.­­ Valódi Körtvélyes-góllal győzött az SVSE. Az SVSE Űrnapján nagy közönség előtti ádáz küzdelemben valódi Körtvélyes­­góllal győzte le 1:0 (0:0) arányban a MÁV-ot. A mérkőzésre még visszatérünk. — A fertőszentmiklósi Önk. Tűzoltó- Testület zártkörű Táncmulatsága. A fertőszentmiklósi Önk. Tűzoltó-Testület fel­szerelése gyarapítására június hó 2-án, dél­után 4 órai kezdettel zártkörű táncmulat­ságot rendez. A belépődij 1­0. A táncmu­latságot a Horváth-féle nagyvendéglőben tartják. — Megjelentek a majmok a Molnár­­festéküzlet kirakatában. Néhány nappal ezelőtt közöltük, hogy Molnár József nagy­­kereskedő egy majom házaspárt vásárolt, melyet a Várkerület 28. szám alatti festék­üzlet kirakatában fog elhelyezni. A ketrecek már elkészültek és a majmok tegnap bevo­nultak új tartózkodási helyükre, a Molnár­­festéküzlet kirakatába. A majmokon ezúttal még nincs ruha, mert az mérték szerint most készül az egyik varrónő szalonjában. Amint előre látható volt, a két majom nagy szenzációt keltett és a két kirakatablak előtt tömegesen nézdelőznek az emberek, de kü­lönösen a gyermekek. A nőstény majom Szuzi névre hallgat és hét éves, míg a hím majmot Maxinak hívják és mindössze két éves. A nagy korkülönbség az oka, hogy a majmok egyelőre külön lakásban laknak. SOPRONI HÍRLAP 1929 junius 1. Hengert és főtengelyt speciális gépeken csiszol 0­01 mm garantált pontossággal A KÖZPONTI AUTÓ-GARAGE, SOPRON. Telefon : 69 41. Annyit már most elárulunk, hogy a majo­mok egy új közszükségleti cikk előfutárjai. RÁDIÓHÍREK Bécsben megkezdődtek az optáns­­per tárgyalásai Bécsből jelentik, hogy csütörtökön dél­után megkezdődtek az optáns­per folytató­lagos tárgyalásai. Szterényi báró az új ro­mán vezetőtelegátussal memorandumban közölte azokat a pontokat, melyekben már egyezség jött létre. Hir szerint a tárgyalá­sok a legkedvezőbb mederben folynak és közös elhatározással kérni fogják az optáns­­kérdésnek a Népszövetség madridi ülésé­nek programjáról való levételét, hogy az a bécsi tárgyalásokat ne zavarja. Az angol választásokon nagy fölénnyel győzött a munkáspárt Londoni legutolsó jelentések szerint az alsóházi választások folyamán a munkáspárt óriási fölénnyel vezet. A tegnap este 7 óra­kor kihirdetett eredmény szerint megválasz­tottak 283 munkáspártit, 236 konzervatívot, 50 liberálist és 7 függetlenségit. A nőjelöl­tek általában kevés sikert értek el. A mun­káspárt az abszolút többséget már nem szerezheti meg, mert, ha a hátralevő 18 mandátumot is megszerzi, akkor is csak 30 mandátuma lesz, vagyis 1-gyel kevesebb mint amennyi az abszolút többséghez szük­séges. Németország és a szövetséges hatalmak megegyeztek a jóvátétel összegében Párisból jelentik, hogy a német s a szö­vetséges jóvátételi szakértők együttes ülé­sében létrejött a megegyezés, amely elfo­gadta a Young-féle fizetési tervezetet. A Young-féle tervezet szerint Németország 1929 április elsejétől kezdve 37 éven ke­resztül 1700 millió aranymárkával kezdődő évi annuitást fizet, amely 1940-ig 2042 millióra növekszik és azután 1966-ig 2200 és 2300 millió aranymárka között ingadozik. Ma kezdődik meg Budapesten a harmadik nemzetközi falufejlesz­tési kongresszus Budapesten június elsején, ma délelőtt kezdődik meg a harmadik nemzetközi falu­fejlesztési kongresszus. Az ülés 11 órakor kezdődik a Mezőgazdasági Múzeumban, me­lyen majdnem minden országból jelennek meg kiküldöttek. A kongresszus azokat a kérdéseket vitatja meg, melyek a falvak kultúrájának emelése érdekében megvalósí­tásra várnak. Tegnap este Madridba utazott a miniszterelnök és csak június má­sodik felében tér vissza Bethlen miniszterelnök tegnapelőtt este hosszasan tanácskozott Vass József népjó­léti miniszterrel, akit a fővárostól való távol­léte idejére megbízott a helyettes miniszter­­elnökséggel. A miniszterelnök Úrnapján reg­gel sportautóján egyedül ment le Inkére, ahonnan tegnap este utazott el Párison ke­resztül Madridba, a Népszövetség tanács­ülésére. Előreláthatóan június második felé­ben érkezik vissza Budapestre és akkor nyomban megkezdi nyári szabadságát, amely a képviselőháznak október közepén esedékes összeüléséig fog tartani. Ilyen körülmények között Vass népjóléti miniszter körülbelül ötödfél hónapig lesz helyettes miniszter­­elnök. „Rókalyuk“ vendéglő-étterem. Naponként frissen csapolt Porter- és világos sör, jó soproni és balatonmelléki borok, kitűnő magyar konyha. Menürendszer. 24 fillér. | Virstli szafttal I­I . . . .. Bogrács gulyás.­­ Szolid arak. (Pianino.) Zóna-reggeli Sertés-pörkölt Borjú-pörkölt Székely-gulyás 40 fillér.

Next