Soproni Hirlap, 1929. július (16. évfolyam, 146-171. szám)

1929-07-02 / 146. szám

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA ■ Negyedévre 840 pengő KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP Egy hónapra.........................2­80 pengő ------­Szerkesztőség: Sopron,Várkerület66. felelős szerkesztő. Telefon­szám: 345. Dr. CSERMÁK GONTRAND­ ­ xvi. évf. 146. szám. Sopron, 1929 julius 2. kedd Ára 16 fillér. Egyes példány ára helyben­ és vidéki árusítóinknál köznapokon 16 fillér, vásár- és ünnepnapokon 20 fillér. Kiadóhivatal: Sopron, Várkerület 66. Telefon­szám: 394. BEL- ÉS KÜLFÖLDI HÍREK Milyen idő várható? A Meteorológiai In­tézet jelentése szerint helyi zivataros esők várhatók, lényeges hőváltozás nélkül. A belügyminisztérium tisztviselői Sztra­­nyavszky államtitkár vezetésével üdvözöl­ték Scitovszky belügyminisztert kormányzói kitüntetése alkalmából. A belügyminiszter meghatva mondott köszönetet. A magyar művészek a bécsi művészek meghívására nagy kiállítást rendeztek a Burg üvegcsarnokában, mely óriási sikert aratott. A kiállítás szombaton nyílt meg és azóta állandóan zsúfolt ház élvezi a magyar művészek munkáit. A MÁV rendeletet adott ki, mely az Olasz­országba szállított búza, kétszeres és rozs szállításának 50 százalékos kedvezményét jövő év júliusig meghosszabbítja. Walter Gyula dr., püspök esztergomi érseki helytartó vasárnap hetvenhatéves korában elhunyt, temetése kedden lesz. Utódja, valószínű, Túri Béla képviselő, eszter­gomi kanonok lesz. A MTI illetékes helyről kapott információ alapján, megcáfolja azokat a híresztelése­ket, mintha az államvasutak személydíj­­szabását felemelné a kormány. Úgyszin­tén az exportőrök ezután is részesülnek kedvezményben. Bem tábornok hamvait tegnap helyezték örök pihenőre a tarnowi mauzóleumban. A sirnál Megay tábornok mondott bú­csúztatót, hangsúlyozva Lengyelország és Magyarország vérrel megszentelt barátsá­gát. Előzőleg Krakóban lelkes magyar— lengyel tüntetést rendezett a lakosság. Budapesten vasárnap fejeződtek be az öt­napos nemzetközi lovasversenyek. A nem­zetek díját Olaszország nyerte, 2. Lengyel­­ország, 3. Magyarország. Varga József, a műegyetem k­émiai tech­nológiai tanára, olyan világraszóló eljá­rást talált fel, mellyel a magyar barna­szén kátrány 60—75 százalékát bezinné lehet átalakítani. Móricz Zsigmondot szülőfaluja, Tiszacsécse, díszpolgárává választotta és vasárnap nagy ünnepségek között nyújtották át a nagy írónak a díszpolgári oklevelet. A fővárosi Mentő­ Egyesület, legutóbb ki­adott jelentése szerint, 41 évi fennállása óta 877.536 esetben vonult ki első segély­nyújtásra. Debrecen város az országos dalosversenyre érkező kormányzót zászlódíszben, virág­esővel fogadta. A kormányzó vándordí­ját az Egri Dalkör, a Királydíjat a buda­pesti „Acélhang“ a vegyeskart a Szegedi Dalárda, a nehéz műdalt a főváros elekt­romos műveinek dalköre, a könnyű mű­dalt a Dunakeszi „Magyarság“ nyerte. A „Numancia“ elveszettnek hitt repülőgé­pet egy Jagle nevű angol hajó megta­lálta. Spanyolországban a hír óriási örö­met keltett, Madridban a lakosság az an­gol követség elé vonult és nagy öröm­tüntetést rendezett. Felejthetetlenül szép ünnepségek színhelye volt Csor­a Péter­ Pál ünnepén. Reggel négy órakor, amikor a felkelő nap első fénysu­gara lövelt fel a magas égnek, a tűzoltók zenés ébresztője törte meg a csendet. Né­hány pillanatra elhalkult a csattogó madár­dal a premontrei kertben s az utcára nyíló ablakok homályos hátterében álmos fejek jelentek meg, kíváncsian tekintve Csorna főterére. , 16 feldíszített kerékpáros cikázott végig Csorna utcáin, a nyomukban kocsikon ci­gányok és kürtösök jöttek. A cigányok muzsikás ébresztőjére lassan megnépesültek az utcák s a kürtösök han­gos riadója messzire harsogta Csorna ün­nepét. A házakon piros-fehér-zöld lobogó­kat lengetett a reggeli szél Hat órakor már valóságos népáradat özön­lött az állomás felé, hogy jelen legyenek a vendégek érkezésénél. Borsics Sándor és Kozma György dr. járási tűzoltófelügyelő fogadták az állomá­son a vidék tűzoltóit. Egymásután érkeztek meg a szomszédos községek leventéi is, akik a délutáni versenyre jöttek el. Harso­gott a kürtszó és dübörgött a föld a felvo­nulók kemény léptei alatt. A tűzoltóünne­­pélyre megérkezett Zaga Nándor vármegyei tűzrendészeti felügyelő, Zepkó Ferenc sop­roni tűzoltótiszt, takácsi Nagy Endre dr. kapuvári tűzoltóparancsnok s valamivel ké­sőbb megérkezett Gévay-Wolff Lajos alis­pán is. Tábori mise a főtéren Nyolc órakor már olyan volt a főtér, mint egy hatalmas tábor. A premontrei rendház előtt feldíszített sátorban állott az oltár, előtte végig a nagy téren 1500 le­vente impozáns tömege és teljes díszben az összes tűzoltók állottak. Köröskörül az emberek ezreinek sötét tömege levett ka­lappal hallgatta a szentmisét. Megáldják az autómotor­fecskendőt Az ünnepi szentmise után Wagner Mihály plébános, szentszéki bíró megáldotta a csor­naiak hatalmas új automotoros fecskendőjét. Míg a harangok zúgtak, újból felharsant a kürtszó és feszes vigyázba dermedt a 1500 levente. Ezután a festő ecsetjére méltó szinpom­­pás jelenet következett. Wagner Mihály plé­bános az uj motorosfecskendő lépcsőjére állott, úgyhogy alakja messzire kimagaslott s mig körülötte néma csendbe dermedt az előbb még nyüzsgő tömeg, az ünnepi szó­nok elmondotta lenyűgözően szép beszédét. Wagner Mihály plébános beszéde A jóságos Isten a teremtés befejezése után azt mondta­­az emberiség képviselői­nek: „Töltsétek be a földet és hajtsátok­­ azt birodalmatok alá“.­­ Az emberiség ezen isteni utasítás és meg­hatalmazás alapján egyre jobban kikutatja és szolgálatába állítja a természet erőit. A technika haladása, a felfedezésnek újabb és újabb meglepő eredményei megfelelnek az isteni akaratnak. Maga mondta: „hajtsátok a földet uradalmatok alá“. A természettudományok legmodernebb alkotásai az ős­erények legszebb eszközeivé lesznek. Íme itt van egy egészen modern alkotás, amely elsősorban arra van hivatva, hogy megvédje az emberek vagyonát s ta­lán életét is, de egyben eszköz a keresz­ténység egyik alaptörvényének, a felebaráti szeretetnek gyakorlására. Ezt a gépezetet benzin hajtja, de az embert, aki megin­dítja, a szeretet vezérli, a szeretet készüt sietésre, a szeretet teszi önfeláldozóvá, a szeretet teszi hőssé. Ez a pompás lázfecskendő az emberi szolidaritásnak, az összetartásnak, az össze­fogásnak, „az egy mindenkiért és min­denki egyért" — elvnek nagyszerű meg­valósulása. Íme, ez a fecskendő megfelel az Isten terveinek, megfelel az erkölcsi törvények­nek. Legyen rajta az Isten áldása! Védje meg a község és vidéke vagyonát a vesze­delemtől és avassa a tűzoltókat az önfelál­dozó felebaráti szeretet hőseivé. Járási tűzoltóverseny a főtéren A motorfecskendő megáldása és az ünnepi beszéd után kezdetét vette a járási tűzoltó­verseny a főtéren, amelyben a vendéglátó Csorna nem vett részt. Különböző iskola­gyakorlatokat mutattak be, öt iskolaszere­lést és a kilences gyorsszerelést. A gyorsa­ságnak szinte megdöbbentő példáját mutat­ták be ez alkalommal a derék tűzoltók. A versenyben első lett Farád s ezzel meg­nyerte a Tendloff-Dittrich cég pompás nagy ezüst serlegét. Második lett Jobaháza, akik a Sopronvármegyei Tűzoltó Szövetség tűz­oltó kürtjét kapták. Csorna község által felajánlott kis serleget a szanyi tűzoltók nyerték. A Sopronvármegyei Tűzoltó­ Szövetség díszközgyűlése a községháza tanácstermében Tizenegy órakor megkezdődött a Sopron­vármegyei Tűzoltó Szövetség közgyűlése a községháza tanácstermében. A közgyűlésen megjelent Gévay-Wolff Lajos alispán, Zaga Nándor vármegyei tűzrendészet felügyelő, Molnár Elemér dr. főszolgabiró, Wagner Mihály plébános, szentszéki bíró, Pödör Ist­ván községi főjegyző, az összes tűzoltó fő­tisztek és az érdeklődök hatalmas nagy tö­mege, úgy, hogy zsúfolásig megtelt a ta­nácsterem közönséggel. Gévay-Wolff La­­­­jos alispán megnyitó beszéde után bejelent­­­tette, hogy lejárt a tisztikar mandátuma. A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta új­ból a régi tisztikart. Ezután Zaga Nándor vármegyei tűzrendészet felügyelő előter­jesztette a múlt évi működésről szóló jelen­tését, amit a közgyűlés tudomásul vett. Csorna kettős ünnepe Impozáns külsőségek között zajlott le a csornai járás tűzoltóinak versenye 28 község 1500 leventéje vonult el díszmenetben Gévay-Wolff Lajos alispán előtt A vándorzászlót ez évben Bogyoszló község hódította magához

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék