Soproni Hirlap, 1929. szeptember (16. évfolyam, 197-221. szám)

1929-09-01 / 197. szám

XVI. évf. 197. szám. Sopron, 1929 szeptember 1, vasárnap Ára 20 fillér. 3MMMM Soproni Hírlap Negyed évre ....... 8­40 pengő KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP Egy hónapra.......................2­80 pengő­ra Szerkesztőség: Sopron, Várkerület 66. Telefon­szám: 345. FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. CSERMÁK GONTRAND Egyes példány ára helyben­ és vidéki árusítóinknál köznapokon 16 fillér, vásár- és ünnepnapokon 20 fillér. Kiadóhivatal: Sopron, Várkerület 66. Telefon­szám: 394. HMM BEL- ÉS KÜLFÖLDI HÍREK Milyen idő várható ? A Meteorológiai In­tézet jelentése szerint továbbra is meleg, túlnyomóan derült idő, szórványosan helyi zivatarokkal várható. Vass József helyettes miniszterelnök és Dréhl Imre államtitkár tegnap este Szom­bathelyre érkeztek, hogy a mai kórház­avatási és egyben a kerületi leventever­senyen részt vegyenek. A pénzügyigazgatóságok utasítást kaptak, hogy az adórendezés megtörténtével a jövőben adóvisszatérítés iránti kérelmet csak a legritkább esetben fogadjanak el és ilyent csak kivételes esetekben ter­jeszthetnek fel. Kecskemét város törvényhatósága tegnap ülést tartott, melyen egyhangú lelkese­déssel fogadták el az elnök indítványát, hogy üdvözölje a törvényhatóság Vass Józsefet minisztersége tizedik évfordulója alkalmából. Egy orosházai árvaleány javára még bé­kében 900 koronás örökséget fizettek be a gyámpénztárba. A gyulai árvaszéktől most értesítést kapott, hogy az öröksége annyira elértéktelenedett, hogy, mindössze egy fillért ér és azt vegye fel. A kassai városi kórházban operáció köz­ben megőrült az orvos és bár a műtőkést azonnal kivették a kezéből, a beteget már nem lehetett megmenteni. Az orvoson már hetekkel ezelőtt észlelték orvostársai az őrültséget. Bécsben Preisler Lipót postatiszt tegnap összeveszett feleségével és emiatti elke­seredésében benzinnel végigöntötte a szobát és ruháját, majd meggyújtotta magát. A szobába rohanó asszony szintén összeégette magát, a postatiszt haldoklik. A Rajnavidéket megszállva tartó angol csapatok parancsot kaptak, hogy szep­tember 14-én kezdjék meg a kivonulást. A rendelkezés Németországban óriási örömet keltett. A palesztinai Saifetben fellázadtak az ara­bok, 9 zsidót meggyilkoltak és 20-at súlyosan megsebesítettek. Egy petróleum­telepet az arabok felgyújtottak és a kézre­­került zsidókat a lángokba hajigálták. Angol katonaság vonult ki a rend helyre­állítására. Japánban rohamosan terjed az álomkór, idáig 600 megbetegedés történt, 160-an meghaltak. A veszedelmes ragály a ka­tonákra is átterjedt. A hatóságok szigorú óvintézkedéseket léptettek életbe. Detroitban izgalmas repülőgépüldözés után a prohibiciós rendőrség repülői elfogtak egy csempészrepülőgépet, mely 15 láda különböző szeszesitalt szállított. A repülő-­­­gépet elkobozták, pilótáját letartóztatták. A Nowa Wes német városban tegnap éjjel Schwert kereskedő arra ébredt, hogy va­laki motoszkál a szobában. Félálmában előkapta revolverét és a zaj irányába lőtt és agyonlőtte 40 éves gazdasszonyát. A magyar orvosok és természetvizsgálók negyvenedik vándorgyűlésének utolsó napján, már ami a délelőtti órákat illeti, erősen érezhető volt az összezsúfolt program hatása. A vendégek jórésze vagy már pénteken este, vagy tegnap délelőtt elutazott. Egyik részük véglegesen elhagyta Sopront, egy másik részük pedig részt vett azokon a ki­rándulásokon, melyeknek végcélja Fraknó, illetve Máriacell és újra vissza Sopron volt. Együttes ülés a városi mozgóképszínházban A tegnap délelőtti együttes ülést valami­vel tíz óra után a városi mozgóképszínház­ban nyitotta meg Dollinger Gyula dr. egy. tanár. Az együttes ülés első előadója Ba­logh Ernő dr. budapesti egyet. tanár volt. A „Morphológia“ szerepét és hivatását az orvosi tudományokban , nyszertani áttekin­tés alapján ebben a jelmondatban foglalta össze: „A morphológia volt, maradt és a jövőben is kell, hogy legyen az orvostudo­mányi igazságok lekristályosodási pontja.“ A következő előadást Huzella Tivadar debreceni egy. tanár tartotta. Új nézőpon­tok az organizáció kérdésében kísérleti biológiai vizsgálatok alapján. Előadásában, melyet vetített képekkel egészített ki, felem­lítette, hogy különösen Németországban terjed a fiatalabb orvosgeneráció között az a vélemény, hogy a sejtrendszer megdőlt. Értékes előadásában az orvosprofesszor ki­mutatta, hogy ez a felfogás nem állja meg helyét, a sejtrendszer megdönthetetlen. Az angolkór gyógyítása Kovács Endre dr. pécsi asszisztens az angolkór szövettanát ismertette, amelynek újabb részleteit is kidolgozta. Megemléke­zett a legújabban felfedezett agolkórellenes vitaminról, a viosterinről, amely egy spe­ciális zsírszerű anyagnak, az ergosterinnek a kvarcfénybesugárzása révén mesterségesen is előállítható. Igazolta az új felfedezés gyógyászati jelentőségét, melyre vonatko­zólag számos Röntgen felvételt, valamint preparált állatot mutatott be. Pikter dr. hoz­zászólásában a magyar kutatók vizsgálatait emelte ki. A természettudományi szakosztály exakt alosztálya üléseit a Kaszinó kister­mében szombaton is folytatta Sigmond Elek dr. Orsz. Chemiai Intézet főigazgatója, mű­egyetemi tanár elnöklete alatt. A szombati program első előadását az idő célszerűbb kihasználása miatt, Proszt János dr. főisk. tanár „Nádá­ly vajabb indikátor-sajátságról“ címmel már pénteken megtartotta a hall­gatóság élénk érdeklődése mellett. Ugyan­csak nagy sikert arattak a szombati előadá­sok, melyeket Vendl Miklós dr. főisk. tanár „Sopron környékének földtani viszonyai“ és Vitális István dr. főisk. tanár „Sopron pan­nonjai kövületei és üledékei“ címmel tar­tott meg. Előadott még Horusitzky Henrik dr. a m. kir. Földtani Intézet ny. igazgatója, valamint Vásárhelyi László dr. m. kir. sza­badalmi biró dolgozatát is előterjesztették, melynek érdekes bibliográfiai javaslatai élénk vitát provokáltak. Dr. Romwalter Alfréd Bá­nya- és Erdőmérnöki Fő­iskolai tanár, egy. magán­tanár előadásai I. Barnaszeneink gázitása. Barnaszénkincsünk aránylag csekély és különleges. Jellemző vonása, hogy szer­ves anyaga némileg a kőszenekéhez kö­zeledik, víztartalma, de főleg hamu és kéntartalma magas. Köztudomású, hogy a gáztüzelés takarékosabb és a szén minőségétől függetlenebb, mint a di­rekt tüzelés, továbbá, hogy épen a bar­naszenek hidrogénezése sok reményre jogosít az ásványolajok mesterséges elő­állításának lehetősége miatt. Köztudo­mású végül hogy a gázszénbehozatal kereskedelmi mérlegünk passzív tétele. Mindezek a körülmények barnaszeneink gázítását parancsolják, de magas hamu- és kéntartalmuk miatt a hamuig elgá­­zító módszerek ígérnek csak nagy si­kert. Ezeket a módszereket alacsony és magas hőmérsékleten kigázító mód­szerekre oszthatjuk. Az előbbiek a szén fütőértékének nagyobb részét jutatják a gázba, amelynek zöme vízgáz, fütő­értéke tehát alacsony. Az ilyen gáz el­méleti szempontból igen alkalmas a hő­energia átvitelére, mert a vízgázláng magas hőmérséklete miatt a hőközlés hatásfoka kiváló és a gáz csekély sű­rűsége miatt csövekben való továbbítá­sának hatásfoka is nagyon kedvező. A gáznormália azonban kizárja alkalma­zását, ami a technikus és természet­búvár szempontjából nehezen érthető akadály és eszünkbe juttatja azt a ha­sonló körülményt, hogy közgazdaság­­tudomány már igen régen a szabad­kereskedelmet követeli, amíg egyre több vámsorompó emelkedik az egész vilá­gon. Ha tehát van hamuig gázitó mód­szer, amely barnaszenekből a normá­liának megfelelő gázt termel és a gá­zitó berendezés átalakítása nélkül meg­engedi, hogy enyhülő normália eseté­ben azonnal és fokozatosan áttérjünk a vízgázhoz közeledő gáztípus termelésé­re, akkor ez a módszer nagy figyel­met érdemel hazánkban. Ez az elgon­dolás indította az előadót arra, hogy a Dellwik-Fleischer-cég Omgázeljárását kormányunknak figyelmébe ajánlja. Ez a módszer a szén 100 kg-jából a hamu és víztartalom szerint változóan átlag 50—80 m3 4000 kalóriás gázt szolgál­tatna. A meglepően jó eredmény ma­gyarázata, hogy ez a módszer a kát­rányt is elgázítja a vízgáz megfelelő Dollinger egy­ tanár elnöklete alatt a nagygyűlés együttes ülését tegnap délelőtt a városi m­ozgó­színházban folytatták A vándorgyűlés tagjainak nagyobb része már eltávozott Sopronból Romwalter Alfréd dr. főiskolai tanár értékes előadása a szenek gázításáról

Next