Soproni Hirlap, 1929. szeptember (16. évfolyam, 197-221. szám)

1929-09-01 / 197. szám

2 részét elégeti a magas hőmérsékleten foganatosított kigázitás céljára és ezen­felül latbaeső hidrogénezést is végez. Az előadó a hidrogenezés kétségbevont tényét a pécsvárosi goffingázüzem ada­taival be is bizonyította és kimutatta, hogy a pécsi kőszén erigázitása eseté­ben a szén mosása fölösleges, sőt ká­ros, brikettezése ellenben kívánatos. A pécsi kőszén 100 kg-jából 75+5 m3 4000 kalóriás omgáz volna várható. II. A fogászati cementek tech­nológiája. A fogászati cementek ha­zai gyártása kevés nyersanyagot és tő­két igényelne, nagy értéket termelne és egy számottevő behozatali tétel he­lyett kiviteli tételt állíthatna kereske­delmi mérlegünkbe, mert ilyen gyártás csak Svájcban, Németországban, Ang­liában és az Unióban van. Az előadó hét esztendőre terjedő munkában tel­jesen kidolgozta a termelés módszerét és Szabó József dr. egy­ tanár évekkel ezelőtt megindított akciójára hivatkoz­va ismét javasolja a termelés felvételét. A mai fogászati cementek részben cink­­oxid tartalmi­ kötőanyagok, részben cinkoxidmentes tömőanyagok és szinte kivétel nélkül tartalmaznak savakkal könnyen elbontható szilikátot. A legré­gibb, Sorel-féle, magnéziumoxiklorid cement már csak a műkőiparban szere­pel, a Rostanig típusú, tiszta cinkoxid­­foszfátcement kiszorulóban van. Min­den forgalomban lévő fogászati cement egy por és folyadék komponensből áll. A por cinkoxidtartalmú vagy cinkoxid­mentes zeolitszerű szilikát, a folyadék colloidális aluminiumfátot tartalmazó, hígított foszforsav szokott lenni. A két összetevőt közvetlenül a felhasználás előtt keveri össze az orvos. Szükséges, hogy a keverék a szájban néhány per­cen belül megkeményedjék, a fog anya­gához, fémhez és kerámiás termékek­hez jól tapadjon, megkeményedése ál­landó térfogat és hőmérséklet mellett men­jen végbe és megkeményedve a fog anyagának küllemét és szilárdságát minél jobban megközelítve a nyálká­ban oldhatatlan legyen és az eleven dentint meg ne támadja. A fogászati cementeket, illetve termelés módjukat nem védi és nem is védheti szabada­lom, de annál hathatósabban védi az a körülmény, ho­gy a termelés sikere igen különleges fogásokon fordul, a­­melyeket a termék analíziséből csak a beavatott olvashat ki. A fogászati cementek keményedése cserebomlásokat követő kristályosodá­son, hidratáción, koguláción és ad­szorpción alapszik. A térfogat állandó­ságát biztosító, töltelékszerű anyagok belekeverését az áttetszőség követelmé­nye kizárja, ezért csak igen kevés vá­laszték áll rendelkezésünkre a megkö­vetett tulajdonságok megvalósítása cél­jából. A fogászati cementek és a fémes fogászati tömőanyagok gyártását az elő­adó olyan iparágnak látja, amely ha­zánk gazdasági adottságai között köny­­nyen és biztosan virágozhatna. Minden mennyiségű és minden fajta babot vásárolok Frischmann József és Társai Sopron, Várkerület 68. Telefon 261. SOPRONI HÍRLAP 1929. szeptember 1. Tegnap még mindig égett A fertői nádast, miként beszámoltunk róla, csütörtökön délelőtt felgyújtották. A tűz azóta borzalmas pusztítást vég­zett és mintegy 2500 holdon pusztí­totta el az egész termést. A tűz ellen, mely még tegnap délután is több he­lyen felütötte magát, ellentűzzel pró­bálnak védekezni, mely az ojtásnak egyetlen módja. A szóbanforgó tűzvész idáig is je­lentős kárt okozott, végeredményben mégis nem annyira a tulajdonosokat, mint inkább a környékbeli szegényebb családokat sújtja. Míg ugyanis az ősz a fertői nádas egy része beállával megszűnik a jelentősebb me­zőgazdasági munka, amellyel egyidő­­ben megszűnnek a kereseti lehetőségek is, helyesebben azok a minimura csök­kennek, addig a fertőmenti lakosság nádaratással a téli napokon is meg tudta keresni a maga 8—10 pengőjét. Ilyen körülmények között nem csoda, ha sokan kétségbeesetten figyelik a tűz­vészt, mely egyébként a maga borzal­masságában annyira nagyszerű lát­ványt nyújt, hogy szemlélésére Sop­ronból is seregesen tódultak a fertői partokra. Nagyszabású házi és helyi tenniszversenyt rendez a Soproni Vasutas Sport­ Egylet A házi verseny szeptember 4-én, A Soproni Vasutas Sport Egylet ten­­nisz-szakosztálya már a múlt évi jól si­került háziversenye után elhatározta hogy ez évben nemcsak háziversenyt, hanem ,az összes helybeli versenyzők részére ,is tenniszversenyt rendez, me­lyen az SVSE verseny gárdája felveheti a küzdelmet a legkiválóbb soproni ten­iszezőkkel is és az egész város előtt tanúságot tehet a vasúti színekben in­duló versenyzők fejlődéséről. A SVSE tenn­isz-szakosztályának há­ziversenye szeptember 4-én, jövő szer­dán kezdődik öt versenyszámmal: 1. férfi egyes, 2. női egyes, 3. férfi páros, 4. női páros és 5. vegyes páros. Vala­mennyi versenyszámban a győztesek, illetve győztes párok értékes tisztelet­­díjban részesülnek, a második és har­madik helyezettek ugyancsak tisztelet­díjat kapnak akkor, ha 8, illetve 12 nevezés legalább beérkezik. A versenyek szeptember 4-én délután 3 órakor kezdődnek az SVSE felkelő­utcai teniszpályáin. A versenyen az SVSE azon teniszjátékosai vehetnek részt, akik a folyó évadban aktív játé­kosok voltak. Nevezési díj személyen­ként és verseny­számonként 1 pengő. Nevezési párlat szeptember 3-án d. u. 6 óra, mely időpontig a nevezési dijak a nevezésekkel együtt az SVSE sport­telepén a pályagondnoknál felfektetett íveken történő egyidejű bejegyzés mel­lett leadandók. A sorsolást a pályairo­dában szeptember 3-án délután 6 óra­kor ejtik meg. Az egyes számok mér­kőzései három játszmára, az 1. és 3. versenyszám döntői öt játszmára ját­­szandók le. A helyi tenniszverseny ki­írása A SVSE tennisz-szakosztályának helyi (soproni) tenniszversenye szeptember 16-án kezdődik. Versenyszámok a kö­vetkezők: 1. férfi egyes nyílt, 2. női egyes nyílt, 3. férfi páros nyílt, 4. női páros nyílt, 5. vegyes páros nyílt, 6. a helyi szeptember 10-én kezdődik férfi junior, 7. női junior, 8. férfi pá­ros junior, 9. női páros junior, 10. ve­gyes páros junior és 11. ifjúsági férfi egyes. Valamennyi versenyszám győztese, illetve győztes párja tiszteletdíjat és az SVSE érmét kapja. A második helyez­­ettek legalább 8 induló esetén ugyan­csak tisztelet- és éremdíjazásban része­sülnek. A harmadik helyezettek leg­alább 12 nevezés esetén az SVSE ér­mét kapják. A helyi versenyek szeptember 10-én kezdődnek a Felkelő­ utca SVSE ten­­niszpályáin délután 3 órakor. A ver­senyen csak helybeli (soproni) játéko­sok vehetnek részt. Nevezési díj szemé­lyenként és versenyszámonként 2­0. Nevezési zárlat szeptember 9-én dél­után 6 óra, mely időpontig a nevezések a nevezési díjakkal együtt a sporttelep pályagondnokánál felfektetett íveken történő egyidejű bejegyzés mellett le­adandók. A sorsolást szeptember 9-én este 6 órakor ejtik meg a pályairodá­­ban. Az egyes versenyszámok mérkő­zései három játszmára, az 1. és 3. ver­­senyszámok döntő mérkőzései öt játsz­mára játszandók le. A versenyen a MOLTEgy. verseny- és játékszabályai mérvadók. Mindkét versenynél a versenybizott­ság tagja: Richter János vasúti főmér­nök, versenyelnök, tagok: Holzschuster Gitta, Pántz Sári, Frühwirth Pál. Ver­senyintéző: Kusnyér Zoltán főiskolai dalig. Versenytitkár: Götz János v. tiszt. Versenybíróság: Morvay Károly vas­úti felügyelő, versenybíró, Holzschus­­ter József vasúti felügyelő, versenybíró­­helyettes. A­ vasutasok mindkét tenniszversenyre nagyszabásúnak ígérkezik és előrelát­ható, hogy úgy a házi, mint a helyi versenyben szokatlanul nagy számmal fognak indulni. A játszmák eredmé­nyeit annak idején versenyről-verseny­­re közölni fogjuk. Veszedelmes tűzvész pusztított Zsirán Augusztus 29-ikére virradóra vesze­delmes tűz pusztított Zsira községben. A tűz éjfél utáni 2 órakor kapott láb­ra s hamarosan több pajta és szalma­kazal égett. A veszedelmet csak növel­te, hogy a nagy szárazság miatt a ku­tak meglehetősen viztelenek, a helyi tűzoltóság tömlői pedig nem értek ki a Répcéig. Szerencsére a tüzet idejé­ben észrevették messzebb területen is s igy hamarosan a lángok megerősö­dése után a veszélyeztetett helyre ér­tek a megszállt területi locsmándi tűz­oltók is nagyszerű motorfecskendőjük­kel. A motorfecskendő megérkezése után a Répcéből elegendő vizet tudtak a lángokra zúdítani és mintegy órai megfeszített munka után sikerült a tü­zet lokalizálni. Az anyagi kár így is tetemes. Leégett öt pajta, rengeteg ta­karmány és nagymennyiségű szalma. A tűzesettel kapcsolatban a csendőr­ség széleskörű nyomozást vezetett be a tűz okának megállapítására. A nyo­mozás ezideiti eredményre nem veze­tett, csupán annyi kétségtelen, hogy azt gyújtogatás okozta. A vörös áfonya Gruber János csemegekereskedésében kinóttként P 2*20 Sopros, Várkerület 107/a. Telefon 375.

Next