Soproni Hirlap, 1929. október (16. évfolyam, 222-248. szám)

1929-10-01 / 222. szám

Sopron, 1929 október 1, kedd XVI. évf. 222. szám. aMMMHfjBMMMMMMBSMMMM AZ ELŐFIZETÉS ÁRA* 1 Negyedévre.........................8­40 pengő KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP Egy hónapra......................... 2­80 pengő­­­Szerkesztőség: Sopron, Várkerület 66. felelős szerkesztő : Telefon-szám: 345. Dr. CSERMÁK GONTRAND Ára 12 fillér. HMMMMMPMMMMMC Egyes példány ára helybeni és vidéki árusítóinknál köznapokon 16­ fillér, vásár- és ünnepnapokon 20 fillér. Kiadóhivatal: Sopron, Várkerület 66. Telefon-szám: 394. BEL- ÉS KÜLFÖLDI HÍREK Milyen idő várható ? A Meteorológiai In­tézet jelentése szerint kissé felhősebb idő, majd délnyugati légáramlás mellett az éjjeli hőmérséklet emelkedése várható. Bethlen István gróf miniszterelnök tegnap Inkepusztán egy budapesti újság munka­társának hosszabb nyilatkozatot adott a demokráciáról, a titkos választójogról, az ország gazdasági helyzetéről és a jóvá­tételről. Serédi Jusztinián hercegprímás vasárnap Zalaegerszegre érkezik, hol nagy ünnep­ség keretében szenteli fel a Notre Dame­­rend zárdaiskoláját. Budapestre érkezett vasárnap Rasputinnak, a meggyilkolt rettegett cári kegyetlenek leánya, ki egy mulatóhelyen fog fellépni. Természetesen a különös táncosnő iránt nagy az érdeklődés egyes körökben. A fővárosban vasárnap a betörők kifosz­tottak egy postahivatalt, honnan 150.000 pengő értéket vittek el. Egy ékszerésztől háromszoros falbontás után 25.000 pengő értékű ékszert raboltak el ismeretlen be­törők. Adonyban vasárnap Zichy Nándor gróf centennáriumán a katholikus társadalom emlékünnepélyt tartott, melyen felszólalt Ernszt Sándor és Griger Miklós és vála­szoltak Balthazár püspöknek. Európát — a külföldi meteorológusok vé­leménye szerint — hideghullám fenyegeti. A hideg Izland-szigetéről áramlik a kon­tinens felé. Izland-szigetén hirtelen olyan hideg lépett fel, hogy a legelésző állat­­állomány teljesen elpusztult. Egy román erődben a tűzmester egy löve­­get mutatott be a legénységnek, mely közben felrobbant, két katonát darabokra tépett és hatot súlyosan megsebesített. Bécsben vasárnap a Heimwehrek impozáns felvonulást tartottak. A szónokok hangoz­tatták, hogy kamatostul visszafizetik az osztrák marxizmusnak tíz év garázdálko­dásait. A gyűlés minden incidens nélkül folyt le. A Tuka-perben tegnap Tuka dr. mondotta el nagy védőbeszédét és kijelentette, hogy „ebben a perben a cseh állam mond íté­letet önmaga felett“. Az ítéletre körül­belül szombaton kerül sor. Oroszországban a parasztok elkeseredve védekeznek a gabonarekvirálók ellen. Ed­dig is több biztost megvertek és legyil­koltak, egy kommunista farmot felgyúj­tottak. A bakui kerületben 60.000 hektár földet vízzel árasztottak el a parasztok. Floridában a tornádó borzalmas pusztítást vitt véghez, egyes helyeket a vihar 155 kilométer óránkénti sebességgel sepert végig. Miami újból romokban hever. Ed­dig 50 halottról érkezett jelentés. A kár felbecsülhetetlen. M Vége Magyarországnak, ha a felforgató irány­zatnak sikerül kiforgatni a falu népét nemzeti érzéséből“ A falu népe fogjon kezet a történelmi középosztállyal A kormányzó üzenete a falu népéhez Vasárnap leplezték le Makón a hősi ha­lottak emlékművét a vármegye díszmagyaros előkelőségeinek jelenlétében. Az ünnepségen résztvett nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó is és nagyjelentőségű beszéddel leplezte le a hősi emléket. A magyar hősökre való megemlékezése után a következőket mondotta a kormányzó: — Ez az emlékszobor nemcsak hirdeti nekünk az áldozatos tettek magasztos em­lékét, hanem állandóan számonkéri tőlünk, hogy méltók maradtunk-e azokhoz, akik a haza iránti kötelességek önzetlen teljesíté­sének szent örökségét hagyták reánk. Akkor a haza önfeláldozást követelt, ma csak ál­dozatokat, akkor mindent kockáratevő bá­torsággal kellett becsületet szerezni a ma­gyar névnek, ma kitartó, szívós munkával. Csak az közeledhetik méltóan, nyugodt, férfias öntudattal ehhez az emlékszoborhoz, csak az mondhatja el magáról, hogy a hő­sökkel szemben megtette a kötelességét, aki erejéhez és tehetségéhez mérten kiveszi részét azokból az áldozatokból és abból a munkákból, amely fajunk jövőjének újra megalapozásához vezet.­­ Hogy e munkában a kezdet mérhe­tetlen nehézségeit sikerült leküzdenünk, azt annak köszönhetjük, hogy egy hatalmas po­litikai párt lehetővé tette a kormányzat ál­landóságát. Az ország helyzete még ma is túlságosan nehéz ahhoz, hogy a jelenlegi állapoton erőszakosan változtatni akarjunk és a sötétbeugrást megkockáztathassuk. Ha a munkásság soraiból kiemelkedik majd egy-egy MacDonald, Henderson és Snow­­den, akikben meglesz a szükséges képzet­ség, tehetség, széles látókör és szilád jel­lem, akik átérezve fajuk és hazájuk érdekeit, azok mellett erős nemzeti érzéssel és el­szánt bátorsággal szállnak síkra, mint az angol munkásság e nagy vezérei tették azt Hágában, akkor nyugodt lelkiismerettel le­het őket is a kormányzás aktív részeseivé tenni. — A falu népe, fajunk gerince, ereje, ősforrása, akikkel egynek érzem magam vágyaikban, erényeikben, haladásra való tö­rekvéseikben és a magyar föld szeretetében. Remélem, hogy sohasem fognak áldozatul esni olyan törekvéseknek, amelyek végered­ményben arra irányulnak, hogy őket nem­zeti mivoltukból kiforgassák. Maradjanak ők továbbra is: büszkék és magyarok. Úgy mint eddig, fogjanak kezet ezentúl is azzal a történelmi középosztállyal, amely ezer éven keresztül irányította ennek az országnak sorsát és amely vele együtt van hivatva ezentúl is a nemzetnek irányt adni. Ha va­laha valamely felforgató irányzatnak sikerül bennük a magyarság egyetemes érdekeinek átérzését megingatni és őket nemzeti érzé­sükből kivetkőztetni,­­ akkor vége Magyar­­országnak ! A kormányzó beszédét a hatalmas tömeg leírhatatlan lelkesedéssel fogadta és hosz­­szantartó ünneplésben részesítették az ál­lamfőt. A városi közgyűlés negyvennyolc százalékban állapította meg Sopron pótadóját Pinezich István dr. és Pálovich István dr. vitája tette az ülést vál­tozatossá . Melyik párt az, melyre a választók nyugodtan rábízhatják a város javait és saját sorsukat? Sopron város törvényhatósági bizott­sága tegnap délután három órai kez­dettel tartotta szeptember havi rendes ülését vitéz Simon Elemér dr. főispán elnöklete alatt, aki megnyitójában ke­­gyeletes szavakkal emlékezett meg Pit­­roff ny.­városi tanácsos elhunytáról. Indítványára a közgyűlés kimondotta, hogy emlékét jegyzőkönyvileg örökíti meg. Nem törlik a házbérfilléreket A belügyminiszter a házbérfillérek­­ről alkotott szabályrendeletet — jelen­tette a tárgysorozatra történt áttérés után Farkas tanácsos — helybenhagyta, egyben azonban azt a kívánságát fe­jezte ki, hogy a város jövőben tekintsen el a házbérfillérek szedésétől. Pinezich István dr.: Beleegyezhetünk. Farkas tanácsos: A városnak egy év alatt 126.000 pengő jövedelme volt a házbérfillérekből. Ha az utóbbi szedé­sétől eltekintünk, a város jelentékeny bevételi forrástól esik el és éppen az utóbbiak miatt a tanács azt javasolja, hogy a város a jövő évben is szedje a házbérfilléreket, melynek kulcsát öt százalékban kéri megállapítani, vagyis úgy, mint a múltban. A közgyűlés végül is vita nélkül veszi tudomásul a miniszteri leiratban fog­laltakat és a javaslatot elfogadja. Negyvennyolc százalékos köz­ségi pótadó A következőkben Huber Aladár vá­rosi főszámvevő a költségvetési elő­irányzatot terjeszti a közgyűlés elé. Az előirányzat 3.331.832 pengő kiadással számol, míg a fedezetlen hiány 307.300 pengő. Az utóbbi eltüntetésére 48 százalékos községi pótadó kivetését javasolja, amely esetben 678 pengő költségvetési felesleg mutatkozna.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék