Soproni Hirlap, 1929. december (16. évfolyam, 274-297. szám)

1929-12-01 / 274. szám

XVI. évf. 274. szám. Sopron, 1929 december 1, vasárnap Ára 20 fillér. AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: Negyed évre.......................8­40 pengő Egy hónapra.......................2­80 pengő Szerkesztőség: Sopron, Várkerület 66. Telefon­szám: 345. KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP Egyes példány ára helyben­ és vidéki árusítóinknál köznapokon 12 fillér, vásár- és ünnepnapokon 20 fillér. FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. CSERMÁK GONTRAND Kiadóhivatal: Sopron, Várkerület 66 Telefon­szám: 394. Impozáns keretek között zajlott le a kath. Nőszövetség közgyűlése, a mai kath. női nap bevezetője Verseghy Nagy Eleknét a szövetség díszelnökévé választották Az Országos Katholikus Nőszövetség sop­roni szervezete tegnap délután öt órai kez­dettel tartotta évi rendes közgyűlését a vár­­megyeháza nagytermében. Az üléstermet erre az alkalomra zsúfolásig megtöltötte az érdeklődő hölgyközönség, kiknek soraiban szép számmal láttunk vendégeket is. A szer­vezet ünnepnapjára eljött Sopronba Janko­­vich-Bésán Endrénné grófné és a szociális apostoloskodás lelkes harcosa: Schlachta Margit. Ott láttuk a lélekemelő közgyűlésen vitéz Simon Elemér dr. főispánt, Gévay- Wolff Lajos alispánt, Thurner Mihály dr. polgármestert, Bürchner László dr. soproni prépost, belvárosi plébánost, Papp Kálmán prépost, városplébánost, Feichtinger Mátyás szentszéki bíró, lelkiigazgatót, Sziklai Jenő bencés gimnáziumi igazgatót és még számo­sakat. Olyan a világegyház, mint­­ amilyenek az egyedei Az ülést Jankovich-Bésán Endréné grófné nyitotta meg. Rövid, de megkapó beszédé­ben hangsúlyozta, hogy a világegyház is egyes emberekből áll, éppen úgy, mint az ország, vagy az egyes alakulatok. Az egész­séges egyedek adják az egészséges közön­séget. Ebből a megállapításból kiindulva van szükség a szervezetre, hogy az meg­felelő módon nevelje és irányítsa az egye­­det. — Ha a szervezetek ereje a szeretet — — mondotta — akkor nem maradhat el az áldás. A Kath. Nőszövetség a kath. szervezés munkájában Az elnöki megnyitó után özvegy Fischer Józsefné terjesztette elő az év egész mun­káját összefogó főtitkári jelentését. Mindenfelé folyik, — hangzott a je­lentés — nagy erővel folyik a katoliku­sok megszervezése minden téren. A Pápa Őszentsége sürgeti a katolikus Akciót. A kat. Nőszövetség bent áll ezekben a munkákban a központ vagyis az országos elnöknő gr. Zichy Ráfael­­né által, ki az Unió egy albizottságának tagja. Igy mi a kis soproni Szervezet is be vagyunk kapcsolódva a kát. nők nagy világ­szövetségébe. Tudomást szer­zünk annak munkájáról. Hacsak egy porszem vagyunk is, de a nagy össze­tartozásnak szemecskéi. És amint a nagyközönség nekünk erőt ad, épúgy tápláljuk kicsi munkánkkal mi is a kö­zösséget. A soproni Szervezet magva a munka­társak csoportja. Ezek jönnek össze minden hónap második péntekjén a Pe­­tőfi­ téri fiúiskolában, amikor egyházi tanácsadónk ismertette a különböző nő­mozgalmakat. Az idei évben a katolikus akcióról tartott előadást. Itt ismerjük­­ meg kötelességeinket anyaszentegyhá­­zunk, hazánk és a társadalom iránt. E­­zeken a munkaórákon beszéljük meg a szociális és karitatív munkákat és itt nevelődünk bele az igazi felebaráti sze­retet világába. Ajánlom a hölgyeknek, jöjjenek el ezekre a munkaórákra, meg­ismerik a mások munkáját, értékül fel­lendül saját munkakedvük. Milyen jól­eső érzés elgondolni, hogy az istensze­­retet szikráját én is segítem éleszteni. Karitatív munkásság Amennyire anyagi erőnk engedi, dol­gozunk karitatív téren is. Pénzforgal­munk ez évben 1639 P volt, melyet java­részt segélyezésre fordítottunk. A téli nyomorakció munkájából is kivette ré­szét a szervezet. Segített a gyűjtésben és kiosztásban. Felkereste a nyomorgó­kat otthonukban és ellátta őket a leg­szükségesebb élelemmel és tüzelővel. Inspekciózott a Napközi Otthonban, amíg arra szükség volt Ahol tudott, se­gítségére volt a városnál. Az év folyamán 16 embernek sikerült munkát szerezni. Urinek otthona és cseléd­otth­on Akit a háztartási alkalmazottak leány­köre érdekel, ne sajnálja vasárnap dél­után befáradni a Petőfi­ téri fiúiskolába, meglátja milyen munka folyik ott. Csendes, kitartó. Amíg egy kedvenc tervünket, egy ott­hont nem létesíthetünk, idegenben kell e munkának folyni. De hála Isten a ház. Konvent és a férfiak Mária­­kongregá­ciója jóindulatából van ideiglenes haj­lékunk. Fogadják érte hálás köszöne­­tünket és kérjük tartsanak meg­­ ben­nünk, míg saját otthonunk lesz. Már 2 éve megkezdtük a gyűjtést egy cse­lédotthonra és ezzel kapcsolatban egy urinők otthonát tervezzük. Égetés szük­ség volna mindkettőre. A leányotthon­ra lélekmentő erkölcsi szempontból. Az urinők otthonára gazdasági szempont­ból. De a szervezetnek nőmozgalmi szempontból is, mert akkor volna egy intézményünk, mellyel Szociális testvé­reket fűzhetnénk a városhoz és akkor ott lehetne állandó tűzhelye a szociális és karitatív munkának. Nem adjuk fel a reményt, hogy ez még sikerülni fog. A nagy tetszéssel fogadott beszámoló után ugyancsak özvegy Fischer József­né terjesztette elő a pénztári jelentést is. Az utóbbi 1640 pengővel számol, melynek nagy részét arra rászorulók között osztották szét. Az otthonra ed­dig 3131 pengő gyűlt össze, melyet gyü­­mölcsözőleg helyeztek el. „Rókalyuk“ vendéglő-étterem­. Naponként frissen csapolt Porter- és világos Export sör. — Jó seprőn! és balatonmelléki borok, kitűnő magyar konyha. Menürendszer. — Szombaton disznótoros vacsora. — Esténként zene (Pianínó). Szolid árak. A szakosztályok működése Kárlik Mária tanárnő az asszonyszö­­vetség ,özvegy Cselley Károlyné a ház­tartási alkalmazottak leányköre, Gaupt­­mann Mária a patronázs és Benkő Mi­­hályné a vasúti misszió elmúlt évi mun­kájáról számolt be tüzetesen. Az asszonyszövetség munkáját összejövetelek, beteglátogatá­sok, segélyezések és az önképzés töltöt­te ki. A szövetségnek, melynek ezidő­­szerint 89 tagja van, egyik fontos fel­adata az önképzés előmozdítása. Szep­tember óta az utóbbi cél előmozdítása érdekében három összejövetelt tartot­tak, melyek iránt fokozott mértékben nyilvánult meg az érdeklődés. A tagok száma egyre nő. A háztartási alkalmazottak leányköre egyik legaktívabb szakosztálya a szer­vezetnek. Kilencvennél több tagja van. A Kör célja, hogy vasárnap délutánon­ként­ összegyűjtse a magukra maradt leányokat, azokat erkölcsi nevelésben részesítse, tanítsa és szórakozásukról gondoskodjon. Arról a leányról, aki a mi körünk­ben van — jegyezte meg az elnöknő - nyugodt lehet a falujában érte aggódó szülője. A leánykor lelki tanácsadója Élő Pál vallástanár volt, aki tisztségéről nagy elfoglaltsága miatt leköszönt. Utóda Kö­vér Ferenc hitoktató lett. A távozónak köszönetét, az újonnan jöttnek bizal­mat szavazott a közgyűlés. A patronázs munkája a bűnös útra tért fiatalkorú­ak lelki gondozásában merült ki. Saj­nos, szükség volt a munkára, melynek terén az agilis hölgyek szép eredménye­ket értek el. A vasúti misszió melynek nemesszivü vezetője, Benkő Mátyásné, odaadással szolgálja a kitű­zött célt, az elmúlt esztendőben szám­talanszor mentett meg az éjszakázástól vonatról lekésett falusi leányokat és se­gített elutazáshoz Olyanokat akik egyébként az anyagiak hiánya miatt nem juthattak volna rendeltetési he­lyükre. Verseghy Nagy Elekné a szer­vezet díszelnöke A továbbiak során a közgyűlés ön­zetlen, agilis munkásságukért köszöne­tet szavazott úgy a szervezet elnöké­nek, özvegy Fischer Józsefnénak, mint a szakosztályok vezetőinek. Az indítvá­nyok során a szervezet díszelnökévé vá­lasztották Verseghy Nagy Eleknét­ és egyházi társelnökké Bürchner László dr­. soproni prépostot. A magas színvonalú ülés utolsó fel­szólalója Papp Kálmán prépost, város­­plébános volt, aki a mai kat. női nap nagy fontosságára hívta fel a figyelmet. A közgyűlés a Himnusz eléneklésével ért véget. ___

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék