Soproni Világosság, 1946 (1. évfolyam, 1-40. szám)

1946-04-29 / 1. szám

1946. április 29. hétfő I. évfolyam, — 1. szám. SOPRONI­­ VILÁGOSSÁG A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT HÉTFŐI LAPJA Böhm Vilmos meglátogatja a soproni pártszervezetet Böhm Vilmos volt honvédelmi miniszter, Magyarország stockholmi követe útban új állo­máshelye felé, a közeli napokban Sopronba ér­kezik. Böhm elvtárs meglátogatja a soproni pártszervezetet, Héthits Anna a londoni rádióban Az angol rádió agytrösztje szombaton este ülést tartott. K­é­t­h­­­y Anna, az angol munkás­párt vendége is hozzászólt a kérdésekhez. Örömmel állapítom meg — mondotta — hogy az angol közvélemény valóban nagy ér­deklődést tanúsít Magyarország iránt. Sokkal többet tudnak rólunk, mint azt otthon gondolják. Az angolok általában minden iránt érdeklőd­nek, de törekszenek a teljes igazság megisme­résére is. Amíg a régi rendszer az angol ven­dégeknek csak Kékest, Lillafüredet, a budai Várat és egyéb díszeinket mutogatta, addig az angol ember úgy érezte, hogy nem érdemes Magyarország iránt érdeklődnie Az angolok szeretik az árnyoldalaikat is látni és jó munkát csak akkor végezhetünk, ha hibáinkat és ba­jainkat sem palástoljuk el előttük. A volt csatlósállam­­okat is meghívták a békeszerződé­sek előkés­zítésére Párásból jelentik: A volt. v..atlósállamok­at meghívják a békekonferencia előkészítő mun­kálataihoz, hogy kellő időben e­lőadhassák vé­dekezésüket és állásfoglalásaikat. A négy kül­ügyminiszter nem békediktátumokat fog előter­jeszteni, hanem olyan békeszerződéseket kötni, amely a valóságos békegondola jegyében szü­letik. A béketárgyalások munká­ja magán fogja viselni annak a ténynek bélyegét, hogy a győz­tes hatalmak kormányaival a munkáspártok képviselői ülnek és így garanciát láthatunk arra nézve, hogy a trianoni és versailesi béke­­szerződések által elkövetett végzetes hibákat nem fogják újra elkövetni. Támat-ideHk&eli * * * Szakasits Árpád emlékbes­zédet tartott Lin­­hardt Antal, a mártírhalált ha­lt elvtársunk em­lékezetére. Méltatta érdemeit, megemlékezve ennek a kiváló szocialistának működéséről, aki hosszú ideig a ,,Népszava" igazgatója volt. Három zászlót avatott tegnap a Szociálde­mokrata Párt Budapesten. Megjelent az új holttá nyitvánítási rendelet, eszerint holttá lehet nyilvánítani mindenkit, aki a Vörös Hadsereg felszabadításáig eltűnt és eltűnésének körülménye , erőszakos halálra en­gednek következtetni.­­ Mussolini elrabolt holttestét megtalálták. Olasz fasiszta rablók a holttestet a kapitó­­liumon akarták a nemzet n­gy halottjaként örök nyugalomra helyezni. Eh­elyett őket he­lyezik örök nyugalomra. * Egy pesti romház alatt me­találták Károlyi Mihály „hazaárulási perének“ aktáit. Érdekes dokumentumai ezek az akták azoknak az idők­nek, amelyek Magyarországot a fasizmusba so­dorták. Borzalmas szerencsétlenség a Gysev pályaudvar mellett u­tnak indították a soproni kitelepítendők első csoportját k­ét szerelvény ma indul ki a pályaudvarról A soproni pályaudvarról szombaton délután indult ki az első kitelepítő szerelvény. A kocsik­ban javarészben mosonszent­j­ánosi németek voltak, ezek közé helyezték el a soproni kitele­pítendők javarészt volksbundistákból álló első csoportját, mintegy 216 személyt. Vasárnap fokozott ütemben folyt a kitele­­pítési munka. A GySEV pályaudvarra és a Déli pályaudvarra beállt szerelvényeket csak az esti órákra sikerült megtölteni s így most már több mint 2000 németajkú, illetve nemzetiségű hagyja el Sopront. A két szerelvény a hétfő délelőtti órákban még nem indult ki a pályaudvarról. A kitelepítéssel kapcsolatban egyébként Náray kormánybiztos ismételten kijelentette, hogy a rendeletet az eredeti rendelkezések ér­telmében hajtják végre, mert annak megváltoz­tatására semmiféle utasítást nem kaptak. A ki­telepítendőket nyugalomra hívja fel és ezt hangsúlyozza, hogy új hazájukban semmivel sem kerülnek rosszabb anyagi viszonyok közé,­­mint amilyenek közt itt éltek. Szakasits Árpád üdvözli a Soproni Világosságot Telefon-interjú a Szociáldemokrata Párt vezetőjével A „Soproni Világosság“ első számának lá­zas munkájában kellemes meglepetés ért ben­nünk. Szék­asíts Árpád, a Szociáldemokrata Párt vezetője­, a ragyogótollú újságíró, hívta fel szerkesztőségünket. Üdvözölte a szocialista sajtó Benjáminját, a Soproni Világosságot. — Nagy örömmel hallom — mondotta Sza­­kasits elvtárs —, hogy soproni pártszervezetünk megindította hetilapját. Szívből köszöntöm a soproni elvtársaimat és lelkes munkára szólí­tom őket. Súlyos harcban állunk a munka frontján, minden harcunkat itt kell megvív­nunk, egyedül ez vezet az ország felemelkedé­séhez. — Dolgozni, tanulni és tanítani: ma ez minden szocialistának fokozott kötelessége. A jövő kilátásait illetően így nyilatkozott Szakasíts elvtárs: — A hajnal pirkadását látom történelmünk egén. Nagy keleti szomszédunk teljes megértés­sel viseltetik irányunkban. Amit most ott lát­tam, az felemelő és mint követendő példa áll előttünk. Oroszországban nem a profit a fon­tos, hanem az ember. Itt az ideje, hogy mi is az embert tekintsük nem anyagnak, hanem célnak és az emberi jogok megbecsülése, de egyben kötelesség­teljesítés maximuma legyen minden megnyilatkozásunk tengelyében. — Szeretettel üdvözlöm a ..Soproni Vilá­gosság“ munkatársait és legyenek meggyőződve legmesszebbmenő támogatási készségünkről és végezzenek jó szocialista munkát. A kultuszminiszter ma beszédet mond Sopronban Keresztury Dezső kultuszminiszter ma Sop­ronba érkezik. A miniszter fél 5 órakor részt vesz a Soproni Irodalmi Társaság előadó­ dél­utánján, majd 6 órakor a Városháza közgyűlési termében beszédet mond a Nemzeti Paraszt Párt értekezletén. John Haire a magyar békéről John Haire, az angol parlamenti küldöttség munkáspárti vezére szerdán Szakosíts Árpád álamminiszter vendége lesz. A Szociáldemo­krata Pártnak az angol munkáspárttal fennálló kapcsolatai közismertek. John Haire magyar­­országi látogatása azt a célt szolgálja, hogy az angol kormányzat Magyarországról igaz képet kapjon. John Haire kijelentette, hogy amíg a többi volt csatlósállammal való békeszerződés sok nehézséggel fog járni, már csak azért is, mert ezek kormányai nem tükrözik az ország többségének véleményét. Fasiszta összeesküvés Esztergomban Szolás Ambrus pap-tanárt letartóztatták A politikai rendőrségnek tudomására jutott, hogy az egyik iskolában a tanrendben meghatá­rozott előadások helyett, politikai oktatás fo­lyik. Figyelték az iskolát és leleplezték Szolás Ambrus tanárt, aki fasiszta, előadásokat tartott diákjaival. A felsőbb osztályok tanulóival hosz­­szabb kirándulásokat rendezett és elméleti ki­képzést adott a fasizmusról. A diákok lakásán házkutatást tartottak, ahol fegyvereket, rob­banóanyagokat és röpiratokat találtak. A tanár lakásán megtalálták az ezután megtartani ter­vezett előadásainak vázlatát. A tanárt és nyolc diákját letartóztatták. Magyar Követség Párisban. A Szociáldemokrata Párt pártnapon is fog­lalkozott azzal a furcsa helyzettel, hogy rövi­desen megkezdődik Párisban a békeértekezlet és ugyanakkor nem lesz követünk Párisban. Örömmel regisztráljuk a hírt: Auer Pál köve­tünk ma reggel a követségi személyzetet együtt repülőgépen Párisba utazott. Nagy megnyug­vást jelent ez számunkra, mert heteken keresz­tül tettük kritika társává és hangsúlyoztuk an­nak jelentőségét, hogy a béketárgyalások fo­lyamán, de már azt megelőzően is hivatalosan kell képviseltetnünk magunkat Párisban. Szakosíts, Rákosi, Kossa a munkáspárti találkozón A szónokok Szakosíts, Rákosi és Kossa elv­társ a munkáspártok harci egységét hirdették. Szakosits Árpád kijelentette, hogy a Szociál­demokrata Párt a legkönyörtelenebbül elfojt minden ellenforradalmi megmozdulást és a „májusi nagytakarítás" során kisepri a reakció utolsó maradványait is. Ára 400.000 pengő.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék