Soproni Világosság, 1947 (2. évfolyam, 53-128. szám)

1947-07-04 / 53. szám

o / . ---------------■ * Ries,Böhm és Marosán elvtársak prágai tárgyalásai A Szociáldemokrata Párt há­rom megbízottja dr. Ries István igazságügyminiszter, Böhm Vil­mos stockholmi követ és Marosán György főtitkárhelyettes Prágába utaztak és az ottani Szociálde­mokrata Párt vezetőivel beható és fontos tanácskozásokat folytattak. Böhm Vilmos Prágából stock­holmi állomáshel­yére utazott, Ries István Moszkvába, Marosán György pedig előreláthatólag a mai nap folyamán visszaérkezik a székesfővárosba, ahol beszámol a tárgyalások eredményeiről. Vasárnap: Világosság sajtódélután a Sörkertben ! II. évfolyam — 53. szia 1947. július 4 — Péntek_____________Ára 40 fillér A soproni Kisiparoson nem vesznek részt az Idei „őszi Vásáron* Soproni középcsatár próbajátéka a Csepel FC edzésén! Bécsben iparengedélyt kérnek a kitelepített soproni svábok . Lebukott a leánykereskedelem hírhedt, „császára“ -------------------------------------------­ Horváth Zoltán a Világosság főszerkesztője és Hámory László a Népszava szerkesztője vasárnap Sopronba jön A Soproni Világosság vasárnap délután 3 órakor a Sörkertben a Szociáldemokrata Párt soproni szervezete kerti ünnepélyével egy­bekötve sajtónapot rendez, ame­lyen Horváth Zoltán és Hámory László a magyar újságírás két leg­markánsabb vezéralakja is részt vesz. Mindkét ragyogó tollú író változatos műsor keretében elő­adást tart. Horváth Zoltán a kö­zelmúltban Szakasits Árpádot kí­sérte Zürichbe és Párizsba.­­Há­­mory László pedig a legjobban tá­jékoztatott közírók egyike. Mind­két publicista érdekes témáról fog beszélni. Az angol király sógora volt a brit szabadkőmives nagy­­páholy nagymestere Nemrég elhunyt az angol ki­rály nővérének férje. Az angol nekrológok azt emelik ki elsősor­ban, hogy az elhunyt királyi sógor az egész angol szabadkőmivesség feje volt. A szabadkőmivesség nagymestere Angliában a legma­gasabb társadalmi és szociális pozíciók közé számít. Általában a királyi család valamelyik tagja viseli ezt a tisztséget. LONDON: A brit kormány jegyzéket intézett a magyar kor­mányhoz a Linzben horgonyzó ma­gyar hajók kitörésének ügyében. Válságban a Ramadier-kormány Franciaországban válság-válsá­got ér. Az elégedetlenség ország­szerte növekszik. A Ramadier­­kormány súlyos kérdések megol­dásán fáradozik. Az infláció réme állandóan kísért. A kormány pénz­ügyi és gazdasági tervet dolgozott ki. Tekintettel arra, hogy a gaz­dasági programm végrehajtására a nemzetgyűlés bizalma szüksé­ges, Ramadier tegnap felvetette a bizalmi kérdést. A francia nem­zetgyűlés ma­gavaz Ramadier­­kormány sorsa felett. Nagy Ferenc új magyar-osztrák monarchiát akar Pár héttel ezelőtt a szenzáció­éhes amerikai lapoknak a nyári uborkaszezonban Nagy Ferenc még A közel- és távolkeleti orszá­gok gazdaságilag átalakulnak. El­sősorban Egyiptom és India. Mind­két ország a háború előtt erősen elsőoldali anyag volt. Az amerikai sajtó harci zaja csak pár napig tár­ott, ma Amerika már elfelejtette eladósodott, ma pedig hitelezővé lépett elő. Több európai államnak hiteleket nyújtottak, Nagy Ferencet. A volt miniszter­­elnök, hogy a feledés pora telje­sen el ne takarja, egy újabb „nyi­latkozattal“ akarta a közvéleményt magára vonni.­­ Amerikaiaknak megígérte, hogy­­minden erejével azon lesz, hogy elősegítse a volt osztrák-magyar monarchia életre­­hívását. A nyilatkozat sem Ameri­kában, sem Európában nem érte el a kívánt hatást. Ellenkezőleg Ausz­triában felháborodással írnak róla. Ausztriában figyelmeztetik Nagy Ferencet, hogy sem az oszták, sem a magyar nép nem kívánja a fe­­rencjózsefi korszakot. Gazdaságilag átalakulnak a keleti országok Titokzatos atomrombolási kísérletek A moszkvai sajtó értesülése szerint Norvégiában ismét titok­zatos atomrombolási kísérletek folynak. Most nem a német had­vezetőség kísérletezik rakétába épített atombombákkal, hanem az amerikai nagy vezérkar. A norvé­giai Bergen közelében amerikai tudósok vezetésével atomrombo­lási kísérletek folynak. Ezzel egyidőben az amerikai nagytőke azon mesterkedik, hogy Norvégiában megszerezze az ipari kulcspozíciókat. Párizsban 200 szakértő eredmény­telenül tárgyalt Európa jövőjéről Párizsban a három „nagy" va­lójában 33 diplomata, zárt ajtók mögött tanácskozott. A 33 diplo­mata Quai d'Orsay süppedő fűtő­jében vitatkozott, míg a többi szakértő, titkár tolmács, közel 200 fő, közben egyszerű székeken foglalt helyet. A francia külügy­­­minisztérium szűk udvarában pe­dig a forró napon a világsajtó képviselői várták a kiszivárgó hí­reket. Az első hír, amely kipat­tant az volt, hogy nem Molotov kérte az ülések titkosságát, hanem Bevin. Az értekezleten mind a három­­ külügyminiszter ismertette állás­pontját. A francia-angol javaslat Európát mint egészet tekinti és egy államfeletti szerv hatáskörébe utalja a segítés módját és mérvét. Molotov felfogása szerint min­den állam saját maga készítsen újjáépítéséről tervet, állapítsa meg szükségletét, és ezt állítsák a Marshall tervbe. Szerinte az an­gol-francia javaslat veszélyezteti az államok felségjogát. Az utolsó napon a francia kül­ügyminiszter áthidaló javaslata sem tudta elsimítani a nézetek kü­lönbségét és így az értekezlet vé­get ért. Hőolajtrösztök harca az­­osztrák olajért Az osztrák államszerző­dés elő­készítésére kiküldött bizottság a nyilvánosság kizárásával jelenleg az olaj­kérdésről tárgyal. A bizott­ság legfontosabb teendője az osz­trák olajvállalatok tulajdonjogá­nak tisztázása. A kulisszák mögött az amerikai és angol bankok harcolnak az osz­trák olajért. A kőolajtrösztök az osztrák kőolaj­forrásokat akarják kézrekeríteni. ők azzal érvelnek, hogy az olaj osztrák földben van, ez mindig osztrák vagyon volt. A szovjetorosz delegáció álláspontja ellenben az, hogy a berlini döntés alapján az ausztriai német javak jóvátétel forrásául szolgálnak.­­ Brit és amerikai részről azt han­goztatják, hogy csak az Anschluss utáni javakra szól a berlini dön­tés, szovjetorosz felfogás szerint az összes német javakra vonatko­­zik a potsdami döntés. Félezer nagytőkés kezében vergődik az olasz ipar Az olasz részvényvagyon 66 milliárd líra. Ennek több mint a fele 500 nagyrészvényes kezében összpontosul. De Gaspetti negye­dik kormányában a nagyrészvé­nyesek képviselőinek van szavuk. Ezek tartják kezükben Olaszor­szág gazdasági kulcspozícióit és ezáltal a politikai hatalmat. STOCKHOLM: 600.000 svéd nő tiltakozott az amerikai néger­üldözés ellen. ­¥■ BERLIN: Amerika kereske­delmi és földművelésügyi minisz­tere Németország amerikai öveze­tét látogatja. ATHÉN:­­Amerika Görögor­szág részére újabb 16 millió dol­lárt utalt ki. A görögök a dollár­ért élelmiszereket vásárolnak. * PÁRIZS: FranciaországbanB az atomenergia előállítását megkez­­dik. M­T * PÁRIZS: A francia kormány felgöngyölítette a köztársaságelle­nes földalatti összeesküvést. ★ BUDAPEST : Előreláthatólag Bognár József lesz Budapest pol­gármestere.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék