Soproni Világosság, 1948 (3. évfolyam, 1-19. szám)

1948-01-02 / 1. szám

A Sopronban megkezdődött a centenárium megünneplése .A Nemzeti Bizottság által ren­dezett centenáris ünnepségek Sop­ronban is megkezdődtek. December 31-én este a szociáldemokratái: ■ZQUoka, Kisfaludi Lajos városi , titkár nyitotta meg az ünnepsé­­­­gek­et. Január 1-én Petőfi és Széchenyi emléktábláit koszorúzták meg, dél­után pedig a Városi Színházban­­ műsoros ünnepség volt. Hl. évfolyam - 1- szám, 1948. faHMÉF 2 — Héff.____________________________ 10 fillér Száztizenhat újévi m­alac szilveszteri kalandja m­ppel ezelőtti titzizatos gyilkosság tettesét t­rtóztatta is az államrendőrség 30 ezer h­old víz ala A felsőmagyarországi tiszai ár­víz­e­orzalmas pusztítást okozott. Az árvíz hullámai a községekre zúdultak, ahol sokszor csak a há­zak teteje és a fák koronája lát­szik. Az állatok és apró jószág belefulladt a vízbe s minden ingó­ság úszik az árral. A mentési mun­kálatokba bekapcsolták a hon­védség műszaki alakulatait is. A községek kiürítése folyik. kormányrendelet a közalkal­mazottak illetményeiről Végre napvilágra került a na­gyon várt közalkalmazott státus­­­rendelet. Egyelőre csak az alap­rendelet jelent meg. A végrehaj­­­­tási utasítást még nem adták ki. A­­ közalkalmazottak remélik, hogy a végrehajtási utasítás hamarosan kiadásra kerül, nem úgy, mint egyik előző rendeletnek, amely­n­ek végrehajtási utasítása már kö­zel­ két éve késik.­­ A rendelet kimerítően szabá­l­­­y­ozza az előléptetések idejét és az illetményeket. Pénzben átlago­san 30—60 forintos fizetésjavítást jelent a rendelet. Orosz hajók szállítják Angliába a takarmányt Az orosz-angol kereskedelmi m­egálapodás 750.000 tonna takar­mányt biztosít Angliának 25.000 tonna könnyű vasúti sín ellenében. Mivel Anglia nem rendelkezik a szükséges hajótérrel azért a szov­jet fekete tengeri kereskedelmi flot­ta szállítja a gabonát Angliába. Tegnap az angol szállítási mi­nisztérium átvette az államosított vasutakat. 20.000 mozdony, 45.000 s­zentélykocsi, másfélmillió teher­kocsi, 50.000 épület, 50 szálloda és 100 gőzhajó került az állam ke­zébe. A hálózat 80.000 km hosszú LEGÚJABB HÍREK A prágai érsek Amerikába uta­zik. Megszavazták a török költség­vetést. A kiadások egyharmadát a vva védelemre költik. Könnyítik a jugoszláv-bolgár Lasforgalmat. Megszűnt az út­b­­él láttamozásának kényszere. " Az igazi béke esztendeje írta: MAROSÁN GYÖRGY Az új esztendő küszöbén, új feladatokra felkészülten számadást ,­s kell végeznünk magunkban. A számadást egyetlen mondatban összefoglalhatják: nem szűntünk meg és nem szűnünk meg a magyar nép boldogulásán fáradozni, a ma­gyar dolgozók, a magyar munkás­osztály törekvéseit megvalósítani. Az elmúlt év szakadatlan harcol, sorozata volt is felesleges lenne most felidézni fejezetről-fejezetre a harcok szakaszait. Voltak hóna­pok, amikor csüggedés is erőt vett a dolgozókon történtek esemé­nyek, amelyek megzavarták egye­sek tisztánlátását és ha visszaesés nem is következett be munkánk­ban, előrehaladásunknak meglas­sult az üteme. Az elmúlt év utolsó hónapjaiban felismertük, hogy a bizonytalankodás, az ingadozás, érzelmek és tettek között nem a­z ide­alisták sajátossága, de nincs is il.ye­re a dolgozóknak, a magyar népnek, amely annyit szenvedett és áldozott az elmúlt rendszerek, a fasizmus és a pusztító háború alatt A magyar nép tisztán akarja látni, hova vezet útja és a­ szocia­listák tudják, hogy ez az út a tel­jes szabadsághoz, a békéhez és a­­szocializmushoz kell, hogy vezes­sen. A lezárult év egy nagy kérdést adott fel a magyar népnek: szol­gaság, vagy szabadság, háború vagy béke. A kérdést kívülről ad­ták fel: az imperialista tőke har­sogta, csábító hangon és fenyege­téssel, megcsillogtatva a­ Mar­­shall-terv képében a dollár fényét és az atombomba mutogatásával a világ pusztulását helyezve kilátás­ba. Hazánkban belső reakciós erők álltak az imperialisták szolgálata a­rca és volt egy idő, amikor azoknak­­a reménye akik a demokrácia ha­láláért imádkoznak, nem látszott meddőnek. A demokrácia minden erőinek kemény összefogására volt­ szükség, hogy kivédhessük a tá­madásokat, a választásokon új alapokra fektettük kormányzatun­kat és pártunk is — nem ingadozó és szilárdlelkű szavazóinknak meg­számlálásával — erősebben, tisz­tulta­ban és határozottabb politikai erőéllel került ki a tétovázások idejéből, hogy a béke felé vezesse a dolgozók Magyarországát. Az új esztendő feladatainak el­végzéséhez az elmúlt év tapaszta­latai adnak erőt és nyújtanak biz­tosítékot is arra, hogy feladatain­kat el fogjuk végezni. Az elmúlt esztendő számos alkalmat nyújtott arra hogy tanuljunk a történelmi évek ék sorozataiból. Büszkék va­gyunk arra, hogy számos nehézsé­gen, keserűségen keresztül is le­rakhatták egy olyan építő politika alapjait, amely sok tekintetben elébe is vágott az eseményeknek és hozzásegítette Magyarországot ahhoz, hogy a világpolitika feszült idején ne hagyjunk kétséget az­iránt: Magyarország a világ né­peinek békéjét, a demokráciák és a szocializmus építését kívánja szívvel, lélekkel. Az új esztendő­ben a békének még határozottabb körvonalakat kell kapnia és hogy ez az év az igazi béke esztendeje legyen, meg kell erősítenünk de­mokratikus rendszerünket meg kell erősítenünk szövetségünket a vilá­g szabadságszerető népeivel, segítenünk kel­ legyőzhetetlenné tenni a munkásosztály nemzetközi összefogását. E politikai felada­taink mellett gazdasági téren csu­pán egy elvégezni valónk van: győ­zelemre segíteni a hároméves ter­vet, hogy jobb életlehetőségeket biztosítva a magyar népnek, újabb és újabb tervekkel tegyük virág­zóvá az országot. Kétségtelen, hogy az elmúlt év­ben alaposan megtizedeltük a bel­ső reakció sorait. A hazaárulók egész sora kényszerült külföldre és az összeesküvők százait tettük ártalmatlanná. De ki mondaná, hogy a demokráciának nincsenek többé ellenségei Magyarországon, ki mondaná, hogy nincsenek már olyanok, akik még mindig külföld­re kacsintgatnak és a dollár, vagy atombomba segítségében bízva, nem a békében, hanem a háború­ban látják a kibontakozást ? Ezért, demokráciánk összefogása érdeké­ben is ez évben is szünet nélkül kell folytatnunk küzdelmünket azért, hogy megszabaduljuunk a kártevő elemektől. Magyarország­nak nincs szüksége többé politikai kalandorokra és meg kell szabadí­tani a magyar népet attól a teher­tételtől is, amely az állami és köz­­igazgatási gépezetben még mindig jelen van a reakció képében. Tisz­togató munkánkat úgy kell befe­jeznünk ebben az évben, hogy ne legyen többé talaja az apparátu­son belül a demokráciaellenesség­n­ek, a korrupciónak és a megbíz­hatatlanságnak. Szorosabbá és va­lóban megbonthatatlanná kell ten­nünk a másik munkáspárttal való együttműködésünket és bízunk ab­ban, hogy sikerül végleg minden akadályt eltávolítani ennek az együttműködésnek útjából, sikerül minden olyan probléma felvetését kikapcsolni, amely a két párt és a magyar dolgozók építő munkál­kodását zavarhatná. A dolgozók összefogása az alapja annak, hogy belső rendünket megszilárdítsuk és ne tévedjünk el az utakon és ösvényeken, amelyek a magyar nép előrehaladásának ügye mellett a világ valamennyi népének ügyét szolgálják. Mivel a "béke ügyét akarjuk szolgálni, azon fáradozunk, hogy szemben az imperialista tőkének azzal a tervével hogy a világ né­peit két tömbbe kényszerítve, szembeállítsák egymásat, mi ma­gunk is és a világ valamennyi né­pe szabadon válassza meg útját Azzal a porhintéssel szemben amely azt akarja elhitetni, hogy Kelet és Nyugat között áthidalha­tatlan ellentétek vannak, azt ki­áltjuk: nincsenek ellentétek a vi­lág részei, sem a népek között­, el­lentétek csupán az imperialista tőke és a sve­nék dolgozó törekvései között vannak, nem Kelet és Nyu­gat között, hanem minden orszá­gon belül is és ahogy nyugaton a francia munkásosztály és az olasz munkásosztály szembeszegül a tőke zsarnokságának, ahogy Görögor­szágban küzd a nép az idegen bi­torlók ellen, akik rabszolgaságba akarják dönteni osztatlanul a vi­lág valamennyi népét, úgy fordul­na szembe a magyar, román, len­­­gyel, jugoszláv és csehszlovák nem is, ha jogaiért és szabadságáért kellene küzdenie. Ezért van, hogy mi minden mesterkedés ellenére, Kelet-Európa többi demokratikus országával együtt haladunk a sza­badon választott úton, amely a béke és szabadság erőivel való együttműködés megszilárdításához vezet. Ebben kifejezésre jut pár­tunk egész külpolitikai irányzata. Ennek az együttműködésnek aran­yait raktuk le az elmúlt évben du­nai konferenciánkkal, testvéri együttműködésünkkel a szomszé­­­dos országok szocialista pártjaival A többi szocialista párttal való összeköttetésünk is azt célozza, hogy élére állva a munkásosztály nagy összefogása ügyének, segít­sük erőssé tenni azok ellen, akik ellentéteket szítanak, akik háborút propagálnak, akik az imperialista tőke mindenhatóság alján bízva, el­lene vannak a demokráciának és a Szovjetuniónak,­­ amely velünk együtt a népek haladását és a bé­két szolgálja. A béke, a népek összefogásánál­, politikája, a gazdasági kapcsola­tok kimélyítését is jelenti, de nem isizsákmányoló alapon, hanem át­hatva a segítő­készségtől és azt cé­lozva, hogy a népek egymás gaz­dasági erejével támogassanak min­den népet a jólét megteremtésé­nek útján. A­kik a Marshall-tervet hoznák, azt prédikálják: semmit se tégy országod építéséért, ne fej­leszd iparodat, támaszkodjál a külföldi segítségre. Egy sereg, a ! -

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék