Sopronvármegye Hivatalos Lapja, 1928 (28. évfolyam, 1-22. szám)

Állategészségügyi heti kimutatások. 10. 14. 19. 25. 68. 76. 86. 144. 150. 154. 158. 160. 164 166. 170. 190. 206. 211. 220. 239. Alszopor község név megállapítása 13. Állategészségügyi ebadóalap 1926. évi szám­adása 45. Alsó- és Felsőszakony községek egyesítés után Szakony nevet nyert. 85 162. Automobilalap 1927. évi számadása. 100. Állategészségügyi ebadóalap 1927. évi szám­adása. 104.­­ Apaállatgondozók (községiek) jutalmazása 1927. évben. 137. Árvas­éki tisztviselők nyári szabadságideje. 141. Alsó- és Felsőszakony egyesítés folytán vég­leges neve Szakony 162 Ágfalvi községi fecskendőház építésére ver­senytárgyalás. 165. Ágfalvi vadászati jog gyakorlásának bérbe­adására versenyt­ágyalási hirdetmény 169-Állategészségügyi rendeletek és elvi határoza­tok c. mű (Fokányi László dr. tót) meg­rendelése. 198. Az Angolországi Propaganda nagybizottság tá­mogatása. 200. Ágfalvi ,Rákpatak­ halászati jogának bérbe­adására versenytárgyalási hirdetmény. 205. Asztalos Sándor közigazgatási tanfolyamhall­gató segélye 230. Alispáni évi jelentés 1927 évről. 236. Alispáni és főispáni arcképek beszerzési költ­sége. 236. B­ ­ogyoszlói segédjegyzői állásra pályázati hir­detés. 75. 219. Baán Endre dr.-féle rokkantalap 1927. évi szám­adása. 101. Bauer Mihály melegvérű lovak díjazása alap 1927. évi számadása 108. Bauer Mihály hidegvérű lovak díjazása alap 1927. évi számadása. 108. Bauer Ferenc csepregi kórházalap 1927. évi adása. 118. Blaschek Vilmos nyugalmi főszolgabíró felvett nyugellátási összegnek, 1714 pengő 89 fillér visszatérítésének elengedése. 127. Bognár János t­at,­utkaparó nyugdíjazása. 135. Bolgár lakosság (a földrengés által sújtottak) segélyezése. 137. Balatonfüredi vármegyei üdülőszobára vonat­kozó igények bejelentése. 143. Beleden talált teherautókerék tulajdonosának nyomozása. 153. Büki jegyzői állásra pályázati hirdetmény. 163. Büki új közvágóhíd építésére stb. pályázati hir­detmény. 163. Büki Répcepatak és Ásás medrében való halá­szati jog bérbeadására pályázati hirdet­mény 163. Bősárkányi segédjegyzői állásra pályázati hir­detmény. 219. özv. Bakodi Ferencné nyugdija. 225. Baán Endre dr. nyug. főispán halála és teme­tési költsége 225. Bondár Károly irodaf­őtiszt nyugdíjazása. 227. Borsits Sándor közigazgatási tanfolyamhallgató segélye 230. Baromfitenyésztők Országos Egyesülete kiállí­tási költségekre segélyt kér. 234. Bő község vadászterületének bérbeadására ver­senytárgyalás. 238. C. Cs Csér község vadászati jogának bérbeadási hir­detése. 10 Csorna község kérelme a hevenyfertőző bete­gek után felmerült ápolási költségek meg­térítése iránt. 44. Csorna község utcáinak makadámos burkolási munkája versenytárgyalási hirdetmény. 67. 142. Csorna községi írnok végrehajtói állásra pályá­zati hirdetmény 71. Csornai járási t. orvosi állásra pályázati hir­detmény 84. Csepregi járási segélyalap 19­27.évi számadása 109. Csepregi kórházalap 1927.évi számadása. 118.119- A. A

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék