Sopronvármegye Hivatalos Lapja, 1940 (40. évfolyam, 1-37. szám)

1940-01-04 / 1. szám

a So­pr­on vá­m­egye alispánjától. Jegyzői hivatal Sik­­­ér. Megjelenik rendszerint minden csütörtökön. — Kiadja: Sopronvármegye Törvényhatósága.­ ­ Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok. HIRDETMÉNY. A tör­vényhatósági bizottságnak az 1939. évi december hó 1­2-én tartott ülésében hozott alábbi véghatározatait avval a figyelmeztetés­sel teszem közzé, hogy ellenük az egyes vég­határozatokban külön is megjelölt miniszter urakhoz intézendő fellebbezésnek, illetőleg a m. kir. közigazgatási bírósághoz intézendő panasz­nak van helye. Az esetleges fellebbezést vagy panaszt a mai napot követő 8-ik naptól számított 15 napon belül nálam kell előterjeszteni. Sopron, 1940. január 4. Dr. Czillinger József alispán. 120. Bgy. 14.182—1939. szám. Előadó: Dr. Palásti Kálmán tb. főszolgabíró. Tárgy: A népművelési kiadásoknak a vár­megyei költségvetésben való biztosítása. Előadó ismerteti a m. kir. belügyminiszter úrnak 21.700—1939. III. számú rendeletét, amelyben közli a miniszter úr, hogy az iskolán­­kívü­li népműveléssel elérni kívánt feladat ered­ményesebb megvalósíthatása és az egyenlő te­herviselés elvének érvényesíthetése érdekében az iskolán kívüli népművelési szükségletek fede­zéséről az 1940. évtől kezdődően nem a községi, hanem a vármegyei költségvetésben kell gon­doskodni. Sopron vármegyében az eddig vállalt szükség­leten felül még­ 2520 P-t tesz ki az az összeg­, amelynek biztosításáról a hitelen felül gondos­kodni kell. Ezt az összeget a m. kir. belügyminiszter úr a törvényhatósági bizottság utólagos hozzá­járulásától feltételezetten a vármegye költség­­vetésébe annak felülvizsgálata során már hiva­talból beállította. VÉGHATÁROZAT: A törvényhatósági bizottság a kisgyűlés ja­vaslatára a m. kir. belügyminiszter úrnak fenti rendeletét és intézkedését tudomásul veszi és a 2520 P-nek, azaz kettőezerötszázhúsz pengő­nek a szóban levő célra való előirányzását meg­szavazza. Ezen véghatározat ellen a m. kir. belügy­miniszter úrhoz intézendő fellebbezésnek van helye. 121. Bgy. 15.592—1939. szám. Előadó: Dr. Eleméri Imre tb. főszolgabíró. Tárgy: A csornai vármegyei Margit-közkór­­ház 1940. évi költségvetése. VÉGHATÁROZAT: A törvényhatósági kisgyűlés a kórházbizott­ság és a vármegyei pénzügyi bizottság­­javasla­tához képest a csornai vármegyei Margit-köz­­kórház 1940. évi költségvetését, amely szerint szükséglet 195.655 P fedezet 57.355 P hiány 138.300 P.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék