Sopronvármegye, 1922. október (25. évfolyam, 220-244. szám)

1922-10-01 / 220. szám

XXV. ivMj'nm .20. lat­ra. Ára 10 korona. Vasárnap, 1922. október 1. SOPRONVÁRM­EGYE ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy hónapra......................190 korona. Negyedévre ...... 550 korona. Hirdetések felvételnek tarifális áron. RÁBAKÖZI KÖZLÖNY POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: SOPRON Szentgyörgy­ utca 11. Telefon 524 és 446. Fiókkiadóhivatal és szerkesztőség: CSORNÁN, Erzsébet­ utca. Az angol közvélemény közvetlen közelinek látja a háború veszedelmét. Veniselos Londonba utazott. — Masztafa fierce»! újabb angol ultimátumot kapott. — Már a semleges zónában is harcolnak. Bécs, szept. 30. Parisból jelentik : Venizelosz ma Lon­donba utazott az angol kormánnyal való tárgyalások végett, ő állítóan hajlandó Trácia keleti­ részét a törököknek áten­gedni abban az esetben, ha a törökök az ott élő kisebbségek megfelelő védelméről gondoskodnak és a görögöknek bizonyos gazdasági természetű birto­itokokat nyúj­tanak. , Zürich, szept. 30. Milánói lapok konstantinápolyi jelen­tése szerint a­­törökök a tengerszorosok közvetlen közelében nehéz ágyukat állí­tottak fel, minthogy a Dardanellák európai partján az angolok vonultatják fel tüzér­ségeiket. A helyzet a tengerszorosok­­körül minden pillanatban átváltozhat ellenséges­kedéssé. Pária, sisept. 30. A párisi Intraneigeant megállapítja, hogy az angolok főleg Gaspoli körül he­lyezték ,el nehéz tüzérségüket. A lap sze­rint csodával határos, hogy a feszültség mértékét tekintve, a katasztrófa még nem következett be. A francia kormány igen dicséretesen járt el, hogy csapatait ideje­korán bevonta. Berlin, szept. 30. Itteni diplomáciai körökben úgy tud­ják, hogy a rendkívül kiéleződött helyzet ellenére a kompromisszum reményét még Angliában sem adták fel. Az angol kor­mány utolsó kísérlet az lesz, hogy a szovjet kormány közvetítését veszi igénybe és Moszkván át igyekezik hatni Angolára. A francia közvetítő akcióban ugyanis az angol kormánykörök nem frlssnak, mert Franciaország minden jel szerint a kis­­ázzsiai helyzetnek új rendezését vette tervbe, amely semmi tekintettel sem lenne Anglia érdekeire. London, szept. 30. A Daily Telegraph figyelmezteti Ro­mániát, hogy a tengerszorosok szabadsága Romániára nézve életkérdés. A román államférfiaknak számot kell ezzel vetniük és meg kell gondolniok azt is, hogy ami­kor Anglia a tengerszorosokat védi, akkor nemcsak a brit, hanem a román érdekeket is szolgálja. A Boszporusz most veszede­lemben forog. A román kormánynak most habozás nélkül döntenie kell és közre kell működnie a veszély elhárításában. Romá­nia részéről ez csak minimális erőfeszítést tesz szükségessé, mert nem fog egyedül állni. * Anglia külön hadüzenet nélkül támad. London, szept. 30. Általános a felfogás, hogy keleten háborúra kerül sor. A helyzet veszedel­mesebb, mint valaha. A törökök nagy csapatokat vonnak össze Csanaknál. Erre való tekintettel az angol kor­mány újabb utasításokat küldött a keleti haderő főparancsnokságának, mely ezért ismételten falssalito és Mustafa Kemal basát a visszavonulásra. Ha ez haladék­talanul meg nem történik, az ellenséges­kedések megkezdődése elkerülhetetlen. Pe­dig már minden elő volt készítve, hogy összeüljön a békekonferencia. Anglia részéről nincs szükség újabb hadüzenetre, mert az angol-török viszonyt csak a fegyverszünet feltételi szabályoz­zák, ezt pedig már megszegte Kemal, mivel csapatai a semleges zónában állanak. London, szept. 30. A brit kormány nem tartja kielégítő­nek­­ választ, melyet Muszísía Kemal basa Harrington tábornok jegyzékére adott. A tegnapi mi­nisztertanács után a konstantinápolyi angol főömegbízott és Harrington tábornokhoz távirat ment, hogy szólítsák fel újra Kemalt csapatainak visszavonására és helyezzék számára ki­látásba a brit kormány legmesszebbmenő támogatásás arra az esetre, ha a semleges zónát kiüríti. Harcok a semleges zónában, Berlin, szept. 30. Mai kelettel Pakison át Athénből táv­irat érkezett, hogy a törökök Konstanti­nápoly környékén benyomultak a semle­ges zónába és S­­faralom városát elfoglalták nagy vérengzést vivén véghez. A görögök a várost később elkeseredett ellentámadás­sal visszafoglalták. Megalakult az új görög kormány. Athén, szept. 30. Az új kormány Zaimisz elnöklete alatt megalakult. A külügyi tárcát Politisz vállalta. Pesszimista a londoni sajtó. London, szept. 30. A mai reggeli sajtó nyilatkozatai a keleti helyzetet rendkívül komolynak tün­tetik fel. Daily Chronicle azt írja, hogy a háborúdés béke kérdése hajszálon függ. A Cin­y News szerint Anglia közvetlen háború előtt áll. Harrington tábornok fel­hatalmazást kapott, hogy a semleges zóna kiürítésére rövid határidőt adjon. Ha a törökök n®m vonulnak vissza, a végsőkre kerül a sor. Hawais hír mi zserb feirális ■neggyüfeolásáróS. Bpest, szept. 30. Az egyik félhivatalos felnyomatos (MOT) nyomán közli a Virradót, hogy Belgrádban kitört a forradalom és Sándor szerb királyt meggyilkolták. Ezt a hírt a délutáni órákban megcáfolta többek közt a Magyar Távirati Iroda i­a azzal, hogy semmiféle hivatalos értesítés erről nem érkezett. Az egyébként is valószínűtlen­nek látszó hírt csak a Belg­rád felől ér­kező utasok minden­mondái alapján kö­zölték a határszéli magyar hírlapok. A Déli vasút egységes Síelnének biztesítéssé. Bécs, szept. 30. A Déli vasút bécsi főigazgatóságában még most is folynak a különböző államok és pénzérdekeltségek képviselői között a tárgyalások. Az olaszok képviselője fejte­getésében azt hangsúly­ozta, hogy a kü­lönböző országok testén áthaladó vasút­hálózaton egységes üzemet és forgalmi rendet kell biztosítani. Aranykoronában eszednek luxusadót a Burgenlandban. Riemarton, szept. 30. A burgenlandi tartománygyűlés új törvényt fogadott el múlt heti ülésén, mely szerint a luxusadót és vigalmi adót aranykoronában kell megfizetni. Nem lesz uíj tarifaemelés ■a MÁV ■on, Budapest, szept. 30. Néhány nap óta az a hír terjedt el közgazdasági körökben, hogy a Magyar Állam­vasutak október 15-től kezdődőleg ismét 100 százalékkal emelik a díjszabá­sokat. A hír annál is inkább feltűnést keltett, mert hiszen tudvalevő, hogy a közelmúltban eszközöltek egy 100 száza­lékos emelést, tehát mindenképpen súlyos terheket jelentene egy újóbbi tar­fadrágulás. A mindenképen valószínűtlen híresz­telések kapcsán kérdést intéztünk a leg­­illetékesebb fórumhoz, ahol azt a felvilá­gosítást kaptuk, hogy a szóbanforgó díj- Biabás-emeletnek nincs alap­ja és nem egyéb üres kitalálásnál. A híresztelések alaptalan­ságát legjobban az a körülmény jellemzi, hogy a Máv tarifaosztályában semmi néven nevezendő előkészület­­nincs folyamatban, már­pedig a menetdíjak új megállapítása előtt mindenkor nagy apparátussal szokták előkészíteni az új díjszabásokat. Thermos ptu­sokakban kapták Bécsben az utasítá­sokat a pesti kommunisták* A legutóbb fel­fedezett kommunista szerveskedésből kifolyólag eddig 110 le­tartóztatott kommunistát kísértek át az ügyészségre, de még többen is vannak előzetes letartóztatásban. A legutóbbi ház­kutatások során néhány kommunista laká­sán Thermos palackokat találtak, melyek­ben Singer Ernőnél Bécsből az utasításokat szállították. Az utasítások többek közt arról szól­tak, hogy figyelmen kívül kell hagyni a szociáldemokrata szakszervezeteket és fő­leg ifjú munkásokra építsék a szervez­kedést. Arról is szól a felhívás, hogy a tagok minél nagyobb számban lépjenek be a nemzeti hadseregbe s ott folytassák az agitációt. A rendőrség ez ügyben tovább folytatja a nyomozást. A Divizaközpont mai hivninise ért folia mni. Szófia, szept. 29. Valuták: Napoleon 9000, angol font 11125—11425, leva 1550—1650,dollár 2500— 2575, francia frank 190—195, lira 105— 110, cseh­. kor. 3.10—3.20, lei 15.00— 16.00, sisakon 78—82, svájci frank 470 -485, koronadinár 3120—3280, lengyel márka 31—32, hollandi forint 970—9­95, belga frank 180—185, 0.2(Wi­m korún« és 0.32 a márka mei zürichi zárlata* Sürb­iai devizazárlat: BerLi* 0,32) Med­iánál» 208 00, New-York 537, Load»» 24 46, Pária 40 61, Milano 22­75 Prága 16 60. * Zágráb 185, Bukarest 1—.— Vassé O.O6V4, Budapest 021V2- B4e­ OOOT1/*, osztrák bélyegzett 0­0083/1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék