Sopronvármegye, 1922. november (25. évfolyam, 246-272. szám)

1922-11-01 / 246. szám

XXV. *40. nfim. Ára 10 korona Szerda, 1922. november 1. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: ....................190 korona. ..... 850 korona. Hirdetések felvéteti­­ek tarifái is áron. RÁBAKÖZI KÖZLÖNY POLITIKAI NAPILAP Sierkeatifiacc és kiadóhivatal , SOPRON Secntgyórgy-atce 11. Telefon 524 és 444. Flek kiadóhivatal éa azerkesztőségi CSORNÁN, Enstet-utca. Dömötör Mihály s rágalmazási pere Beniczky Ödön elleni Beniczkyt elítélték. Budapest, okt. 31. A budapesti büntető törvényszéken Nagy Béla tanácselnök a mai napra tűzte ki Benicz­­y Ödön volt belügyminiszter sajtóperének­­ tárgyalását, amelyet Dömö­tör Mihály vott belügyminiszter, Meskó Zoltán és Kovács J. István volt államtit­károk indítottak ellene. Két évvel ezelőtt nagyobb hírlapi polémia volt, amelynek során Beniczky Ödönnek az egyik napi­lapban nyilatkozata jelent meg és ebben többek között ez volt: „A magyar király dolga nem a rácoktól, csehektől, oláhoktól és a velük összeházasodott Szájer--Kovács— Meskó-Dömötör társulattól függ. Ami en­gem i­le , én az ő forradalmuké al sasmnben is, mint eddig, az elsenforradalom embere leszek.“ Dömötör—Meskó és Kovács sajtópa­­naszát ma tárgyalta a híresig. Beniczky az elsők kérdéseire kijelenti, hogy a vállalja a nyilatkozatokért a fele­lősséget. A cikkekből politikai vitákból keletkeztek. A szabadk­irály választók poli­tikája — úgymond Beniczky — teljesen fedi a kisaskart politikáját, a szabadkirály­­vál­a sütői forradalmi alapra helyezkedtek a magyar királlyal szemben. Ezeket az urakat egyéni becsületében megsérteni nem akarta, ha ismét kijelenti, hogy a szabad királyválasztók politikája a király kérdésben teljesen fedi a kisantant politikáját. B­etezky Ödön védője, Zboray Miklós, Nagy Béla elnök azon felszólítására, hogy kívánja-e a valódiság bizonyítását a követ­kezőket jelenti ki: — Nincs kézzelfogható tartalma annak, amit a jelen esetben a valódiság b­izonyí­tására kívánhatnánk. Ezután Tomanovich Zoltán tartja meg vádbesz­dét. Ezek a cikkek — mondja — tanalmukkan, összefüggésükben, kifejezé­sükben nemcsak mélyen sértők, meg­becstelenítők és lázítók, de az állítottak valódisága esetén a legsúlyosabb bűn, a hazaárulás miatt kellene az eljárást a fő magánvádlók ellen megjódítani. A Habs­burg pártiak a sír szélére állították a nem­zetet, amikor Habsburg Károly kísérleteit elősegítették. Benicsky Ödön mindezt önző érdekből cselekedte, meg volt neki ígérve az, hogy ha Károly király visszatér, gróf lesz. — A vádtanács négyrendbeli rágal­mazás miatt helyezte vád alá Beniczky Ödönt, de a vádtanács tévedett, én tizrend­­beli rágalmazás miatt kérem elüt­ltetését. Aljas szándékból követte el a bűn­cselekményeket, mert ha igaz volna, amit nyilatkozatában kijelentett, hogy ilyen a magyar politika, akkor mi megint nagyon gyors léptekkel haladnak az új mohácsi véss felé. A vádbeszéd után Zboray Miklós emelkedik szólásra, hogy elmondja védő­­beszédét. Meg van mindenkinek engedve, hogy akárminő politikai álláspontot kövessen, mert hiszen a kommün letörése után mennyire beszélten román perszonál­­unióról, szerb nexusról, Ausztriához való csa lakosáéról, ah­o­lsztikul­va a karöl­tésről. A próbálkozás és a gondolkozás magában véve még nem hazaárulás. Göm­bös Gyula feljegyzéseiben a forradalomról és az ellenforradalomról 1920-ban meg­írja, hogy Szegeden létte alatt mindenáron azon volt, hogy a szerbekkel haladjunk és Belgráddal keressük az összeköttetést. Vilmos császár mondja memoárjaiban: Általános szabály, hogy rossz politikát követ az, aki ellenségei tanácsára hallgat. Benicsky Ödön nyilatkozatába más dolgot b­elemagyarázni egyenes rosszakarat, el­­vakulság, gyűlölködés és animozitás. A bíróság ezután ítélt b­azatalra vonult vissza. Harc­mis egye­dórás tanácskozás után Nagy Béla elnök kihirdette az ítéletet, amely bűnösnek mosdotta ki Beniczky Ödönt Meskó, Dömötör és Kovács sérel­mére elkövetett iratrendben rágalmazás vétségében és ezért hatszor 3000 korona fő- és hatszor 400 korona mellé febtüntetésre ítélte el. A nyugatmagyarországi kérdés döntés előtt. Budapest, okt. 31. A Magyarország és Ausztria közötti vitás kérdések végleges rendezésére ala­kult Nyugat­magyarországi Döntőbíróság a napokban fejezte be Bécsben első ülés­szakát. A második ülésszak színhelye Frankfurt lesz, ahol november 4-én kezdő­dik meg az ülések má­sdik részlete. Mint értesülünk, a nagyar kiküldöttek Popovits miniszter magyar döntőbíró, Hauer mi­niszteri tanácsos, a magyar ügyek elő­adója és Szabó György konzul, a dele­gáció titkára már holnapután, november 2 án utaznak el Budapestről. Szakkörök véleménye szerint az sincs kizárva, hogy a két állam egymással szemben támasztott milliárdos követelé­seire vonatkozólag a bíróság olyan dön­tést fog hozni hogy nem Ausztria nem fizet Magyarországn­a, sem Magyarország Ausztriának, hanem a két állam követe­lései kiegyenlítik egymást.­­ A tárgyalások anyagából egy fon­tos pontot kivettek, t. i. a volt nyugatma­gyarországi magyar nyugdíjas tisztviselők" ügyének elbírálását, amelyet legújabb disz­pozíciók szerint egészen külön konferencián fog a két állam egymással kölcsönösen rendezni. A mostani tárgyalásokon a főanyag került elbírálásra, vagyis Ausztriának mindazok a követelései, amelyek Nyugat­­magyarország késedelmes átadásából szár­maznak és Magyarországnak azokra az állami javakra vonatkozó követelései, amelyek az átadás folytán megilletik. Ma temetik Gárdonyi Gézát. Budapest, okt. 31. Eger város ma délelőtt rendkívüli közgyűlésén elhatározta, hogy Gárdonyi Gázának a Várban ad díszsírhelyet. Ez a díszsírhely a Török-kert felett lévő nagy térségen lesz. Gárdonyi Géza holttestét ma ravatalozták fel a líceum díszternvében. A koporsót a család két helyen kierresz­­totta, mert Gárdonyi Géza meghagyta, hogy róla se halotti maszkot ne készítse­­nek, se le ne rajzolják. A temetés, mely holnap délelőtt fél 11 órakor lesz, impo­záns méretűnek ígérkezik. Rablók garázdálkodása a Nagyvárad - bukaresti gyorsvonaton. Budapest okt. 31. Nagy­váradról jelentik: A Bukarest— Nagyvárad között közlekedő gyorsvonaton vakmerő rablást követtek el. A vonat egyik fülkéjéből ellopták Bunta kolozsvári ékszerész kis kézitáskáját. Az éksze­ rész néhány pillanat múlva észrevette a kazetta eltűnését. A folyosóra kirohanva látta, hogy valaki leugrik a robogó vonatról. Meghúzta a vesztéket, mire a vonat megellett és a személyzet a tolvaj üldözésére sietett. A tettesnek azonban sikerült a sötétben elmene­külnie úgy, hogy az eredménytelen ül­dözés után kénytelenek voltak a vonatot megindítani. Ekkor derült ki, hogy az ékszerészével szomszédos fülke utasától, egy nagyváradi kereskedőtől 400.000 lej készpénzt tartalmazó kézitáskáját szintén ellopták. A nyomozás, kevés reménnyel ugyan, megindult. Mussolini nem követ kalandos külpolitikát. Budapest, okt. 31. Parisból jelentik. A „Matin” közli római tudósítójának Mussolinival való beszélgetését, melyben kijelenti, hogy a nemzet méltóságának megfelelő és minden kalandtól ment külső politikát fog kö­vetni. Mussolini kijelentette még, hogy a kamarát november 7 ére, vagy 8 ára hív­ják egybe és amennyiben ők kisebbségben maradnának, haladéktalanul intézkedni fog a kamara feloszlatása iránt. Gránáttal ülte meg magát. Budapest, október 31. Kölni lapok írják, hogy egy opládeni lakos, Reinhold Kemmler borzalmas módon vetett véget életének. Lakása közelében egy réten meggyujtott egy gránátot és ráült. Barátja, anyja és menyasszonya hozzárohantak és a már égő gyűjtőzsinórt el akarták oltani. Azonban későn érkeztek, a löveg óriási dörrenéssel felrobbant és mind a négy embert darabokra tépte. Azt mondják, hogy melankóliás rohamában követte el tettét a szerencsétlen ember. Iz Dovizacs­zpont mai hivatalos árfoligmai. Valuták: Napoleon 9200, angol font 11200—11500, leva 1650—1750,dollár 2500— 2575, francia frank 175—180, lira 98— 103, osstf. kor. 8.40—3.50, lei 16.00— 17.00, szokol 78—82, svájci frank 460 — 475, koronadinár 3760—3920, lengyel márka 17.50—18.50, holandi forint 995— 1007 belga frank 163—168. Devizák: Amsterdam 995—1007, Buka­rest 16.00—17.00, Kopenhága 510—515, Krisztiánia 450—460, London 11200—11500, Berlin 0.57V*—0.67­7,Milano 98.00—103.00, Paris 175.00—180­00, Prága 78.00—82.00, Stockholm 673—688, Zürich 460—475, Bécs 3.40—3.50, Szófia 1650—1750, Zág­ráb 940—980, New-York 2500—2575* Varsó 17.60—18.50. 0.22 a boron­a és 0.127» m márka mai zürichi zárlata* Zürichi devisavárlat, Berlin 0 125/», v ■ Inaaia 216*/», New s-York 555. L«»-v 5 24 74, Páris 38 55, Müsko 2115, . 17.45, Zágráb 2128 Bukarest 3­60*. Varsó 0 03­4. Budapest 022, 9*6973 offin­a b&yessu C-0078. Terménytőzsde Busa 76 kgp* tiszavidéki 10850—10950­, egyéb 10800—10900, rozs 7100—7200, árpa­ 7050—7200, sörárpa 7500—7600, sah 6700—6900, tengeri 0000—0000, repce 16.000—16.500, korpa 4700—4800.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék