Sopronvármegye, 1923. június (26. évfolyam, 123-144. szám)

1923-06-08 / 128. szám

4 SOPRON VAR ME­G­YE 1923. június 8. Barbacs község mártírjának emléke. Az összegyűlt összeg azonban szerény volt, abból egy díszes sírkövet elkészíttetni nem lehetett. Most a család a saját erejéből fel­állította a sírkövet, amelyet Barbacs község közönsége gyászünnepély keretében ünne­pélyesen avat fel jövő vasárnap, f. hó 10-én. A felavatási ünnepélyt d. e. 10 órakor gyász­mise előzi meg a barbacsi templomban. Valamennyien letették az érett­ségit a bencés főgimnázium növen­dékei. A bencés főgimnázium tizenhét ,nyolcadik osztályos növendékének érettségi vizsgája tegnap fejeződött be. Az eredmény minden tekintetben megfelel a bencések kiváló tanítási módszerének s a maturánsok komoly, buzgó igyekezetének. Mind a tizenhét diák sikerrel tette le az érettségitelesen érettek: Csuppay László, Knoll Gyula, Kovárzik Károly, Kurzweil Ferenc, Nagy Imre, Pen­­telényi László, Posmuk László és Stein­­hofer Viktor. Jól érettek: Gats Rezső, Gre­gorys Jakab, Kolossváry István, Mikó Béla, Radics Ernő, Schwartz László és Syrek János. Egyszerűen érett 2 növendék lett. A tisztviselők napidíja. A kormány felemelte a tisztviselők hivat­­os utazásai alkalmával eddig megszabott napidíjakat. Mégpedig az I. és II. fiz. osztályban 6400, a IlI-ban 5600, a IV-ben 52­00, az V-ben 4800, a VI-ban 4400, a VlI-ben 4000, a VIII-ban 3600, a IX-ben 3200, a X ben 2880, a XI-ben 2560 koronára. A kezelő és kezelőnő 2400, a dijnok 2100, a műszaki altiszt 1920, az egyéb altiszt 1680, a szolga 1440 koronát kap egy napra hivatalos ki­küldetésben. Ugyancsak felemelte a kor­mány a különórák díjait is. Főiskolai vég­zettségű hivatalnokoknál a VII. fsz. osztályig 200, a IX-ig 180, ezen alul 100 koronát kapnak egy külön­óra után, a középiskolai végzettségű tisztviselők 180, 160, 140 és 120 koronát kapnak külön óradíj címén. Új csendőrkülönítményt állítottak fel a kapuvári járásban. A szombathelyi csendőrkörlet a sopron megyei csendőrség létszámának emelésére a kapuvári járásban levő Öntösmajoron egy új csendőrkülönít­ményt állított fel. Ezen különítmény hatás­körébe tartoznak a következő helységek és puszták: Osli, Vezekény, Szárföld, Öntés­major, Csallánosmajor, Kistölgyfapuszta, Macskamajor, Tölösmajor, Házhelypuszta, Gusztávmajor és Vezekénymajor. Azáltal, hogy az új csendőrőrs körletébe vontak több községet a kapuvári őrsből, ennek a körlete megcsonkult, miért is Szergényt, Agyagost, Tőzeggyárat és Sertéstelepet a fertőszentmiklósi őrs körletéből a kapuvári őrshöz csatolták. Adomány: Blum Alfréd papírkereske­­dő 500 K-t adományozott a soproni anya- és csecsemővédő egyesületnek, melyért az egyesület elnöksége hálás köszönetet mond. Scotus Viator nem megy Burgen­­landba. Kismartoni tudósítónk Írja: Három évtized óta Scotus Viator álnév alatt egy angol publicista áskálódik Magyarország ellen. Nagy-Britannia legelőbb lapjai kínál­ták fel neki hasábjaikat és Scotus Viator élt az alkalommal, nem fukarkodott az írással. Irt, irt, sok kötetre való cikket irt, telve hallatlan tévedésekkel és igazságtalan­ságokkal, amelyek mind a magyar fajta rovását célozták. Scotus Viktornak egy programmpontja volt: a nem magyar anya­nyelvét elszakítani a magyar anyaországtól. A trianoni békeszerződéssel beteljesült Scotus »eszményképe«. Ha nagy férfiú volna, beérte volna ezzel az eredménnyel, az ember azt hinné, meggyőződés vezérelte a tollát. De Scotus Viator nem nagy férfiú. Nem érte be az írott szó beteljesülésével, hanem elment a helyszínre, hogy színészmódra lefölözze a dicsőség mámorát. Felolvasásokat tartott a Felvidéken, most Erdélyben jár és két kézzel, tán a közmondásom féltéglával veri a mellét, a magyar silverem felett, hogy ime, ezért harcoltam én! Sokan azt hitték, hogy a Burgenlandba is el fog jönni, hiszen ez az országrész is elszakadt az anyaor­szágtól.. Érdeklődésükre Scotus Viator ha­tározott nem­mel válaszolt. Burgenland meg­vert országnak jutott, Scotus Viator pedig csak a győzőket kedveli. Tehát nemcsak hogy nem nagy férfiú, hanem egészen kicsi kis győzedelmes politikát csináló magyar­faló antantpolitikus. Emeletes épület lesz az új csornai plébánia. Csorna ódon, egy század előtt épült plébánia épülete immár eltűnt a he­lyéről. Szorgalmas munkás kezek egy hó­napos szívós munkával tudták csak szét­hányni a robusztus falakat, amelyeknek méternyi szélessége rengeteg anyagot fo­gadott magába egykoron. Sajnos a beépített téglák egy jelentékeny hányada tönkrement a felszivárgó talajnedvesség mállasztó hatása alatt, mert természetesen, amikor a csornai plébániát valamikor építették, az építőmes­teri tudomány a szigeteléseknek egyetlen válfaját sem ismerte. De még így is egészen tekintélyes mennyiségű tégla került elő, amelyet fel lehet használni az új épületnél, amelynek fundamentum munkálatai a na­pokban már megkezdődtek. A hercegi mű­szaki hivataltól az építkezés felügyeletével és vezetésével megbízott Klemens Antal csornai építőmesterhez beérkezett tervezet szerint az új plébánia villaszerű emeletes épület lesz, amelynek frontja egy vonalba fog esni a premontrei rendház frontjával, így ha valamikor a közbeeső néhány rozoga ház is felépítésre kerül, azok is méterekkel beljebb épülhetnek csak fel, ami által a hatalmas méretű Főtér még impozánsabb bővülést fog ezen a részen is nyerni. Az új plébániát jobbról-balra f d­íszes vasráccsal övezett, parkírozott udvartér öleli majd körül és artisztikus külsejével az első lesz Csornán azon megkülönböztetett középü­letek között, amelyeknek építkezését mos­tanában tervezik. Rózsaúton haladó ... A szerelmes répceszemerei legény szokta igy megcí­mezni a levelét, amelyet szive választottjá­nak ir: Rózsauton haladó X Y kisasszony­nak ... A «kisasszony« haladt-haladt. Va­sárnap délelőtt templomba haladt és köz­ben oldalt pillantott a szép levelek szép írójára. Szombat este, vasárnap este a meg­­zörrenő ablakhoz haladt. A felsugárzott mezőn a nagy rozs mellett haladt és mi­kor igy hosszabb ideig haladt, látta, hogy voltaképen már nagyon «előrehaladott«. . . Tegnap ért ez a kisasszony a bizonyos rózsaút végére — a soproni kir. törvény­szék polgári bírósága elé, hogy gyermek­­tartásért kapjon valamit a költői levélcím­­zések írójától. Meg is ítélték neki. Béremelést kértek a szabómun­kások. A soproni szabómunkások 26 szá­zalékos béremelési kérelemmel fordultak munkaadóikhoz. A mesterek nem teljesí­tették a segédek kérelmét, úgy hogy a do­log az elsőfokú iparhatósághoz került. Tegnap volt az első tárgyalás nem sok eredménnyel. Mert a kirakatban nem voltak az árak föltüntetve. A kihágási bíróság a múltkoriban Mangold Mór, Varga József és Kluger Pál soproni kereskedőket tíz napi elzárásra és pénzbüntetésre ítélte, mert ki­rakataikban az árakat nem függesztették ki. Az ítéletet a három kereskedő megfeleb­­bezte a szombathelyi kerületi kapitányhoz, ahol Mangold Mórt fölmentették, Varga és Kruger büntetését pedig 2000—2­­00 koro­nára szállították le. Mangoldot azért men­tették föl, mert a kerületi kapitányság bi­zonyítottnak látta, hogy éppen a rendőrségi razzia előtt akarta az árjelzőtáblát a kira­katba helyezni, de akkor lépett be Nagy Pál színész, akit Mangold személyesen szolgált ki. A védekezés szerint emiatt ké­sett az árjelző tábla kifüggesztése. Olcsó hét szappan- és mosószerek­ben. Molnár drogéria, Festékudvar. Útlevél visumot Ausztriába,Német- Olasz- és Franciaországba, Svájcba és Cseh- Szlovákiába legelőnyösebben és gyo­rsan közvetít az Idegenforgalmi R­T., Várkerület 44. szám. Győri footballcsapat mérkőzik a Sfac-al vasárnap. 10-én vasárnap dél­után 3 órakor a Sfac barátságos mérkő­zést a Győri­­Sportclub footballcsapatával az Angerréten. A Nagykanizsán kudarcot vallott Sfac most egy igazán szép, érdekes játékkal akarja magát itthon rehabilitálni. Villanyos­ vasút épül mindenfelé. Vettük a következő sorokat: Igen tisztelt Szerkesztő Úr! Sopron város közgyűlésén az egyik városatya — pontosabban mos­tohaatyja a városnak — azzal érvelt a vil­­lanyosvasút beszüntetése mellett, hogy Németországban ennyi és ennyi város­ban állították meg a villanyos­­­vasút üzemét. Ez a várooatya negatívumok­kal érvelt. Állítsuk szembe vele a pozitívumokat. Ha az említett városatya nem a messze távolba tekintett volna, ha­nem a közel szomszédságba néz, ő is pozitívumokat láthatott volna. A sok nyo­morúsággal küzdő, Magyarországnál sokkal koldusabb Ausztriában most két hatalmas villanyutat építenek. Az első Bécsben készül. Az öreg Duna mentén Freudenauban egy új ipari külváros kezd kialakulni, arra vezet majd az új villanyvasút. Sok-sok milliárdba kerül. A másik ennél sokkal hatalmasabb vonal, az innsbruck-bludenzi villamos, meg­építése már közel ért a befejezéshez. A vonal hossza 150 km. Az építési költségek száma kimondhatatlan. Tavaly valaki a bécs­­pozsonyi villamos beszüntetését merészelte emlegetni, mert kicsi a haszon. Felszisszent az egész ország. Ma is vígan közlekedik a pozsonyi villamos. Száz és száz más pozi­tívumot tudnék felsorolni — de hát ki tudna egy népszerűtlenségre pályázó város­atyát pozitívumokkal meggyőzni, mikor ő a negatívumokért rajong?! Tisztelettel: (Aláírás). Romboló vihar Baranyában. Pusz­tító orkán és jégeső vonult végig Baranya­­vármegye déli része fölött, a szentlőrinci és siklósi járás déli részén és a baranya­­vári járásban. Az orkán igen nagy károkat okozott. Az eddigi jelentések szerint leg­többet szenvedett Vajszló és környéke. Az orkán fákat csavart ki és háztetőket sodort le, egy kőistálló tetejét magával vitte, amely 8 ökröt és egy lovat agyonütött, egy em­bert pedig súlyosabban megsebesített. A telefon és táviróösszeköttetés megszakadt. Szava községben a hirtelen jött jégverés Weber János udvarán 70 baromfit pusztí­tott el, a ciklonszerű forgószél fákat csa­vart ki és egész sereg falusi ház tetejét sodorta le. Diósviszló községben hasonló pusztításokat vitt végbe a vihar; a gabonane­­műekben okozott kár 70—80 százalékra becsülhető. Legnagyobb a kár­­az őszi árpában és búzában. Hasonló károkról tesz jelentést Villány, Németboly és Nagynyárád. Ezen az egész vonalon a gabonatermésnek 65 százaléka pusztult el. Minthogy a vihar mintegy húsz községen vonult végig, a kár több százmillió koronára tehető. Ha a gyermekek nem szeretik egymást a szeretetházban. A Széche­­nyi-szeretetházban tegnap két gyerek ösz­­szeveszett. Marakodás közben az egyik ka­pát ragadott s ezzel oly súlyos csapást mért pajtására, hogy a szerencsétlen fiú karja eltörött. A sebesültet a mentők az Erzsébet-kórházba szállították. Nemcsak hirdetek, de fizetek is többet mint bárki más briliánsért, aranyért, ezüstért és hamisfogakért csak Várkerület 4. sz. óra- és ékszerüzlet. PRÓBÁLJA MEG ÖN IS és meg­győződik róla, hogy FILIPP harisnyakö­­tődésében békebeli anyagból készült haris­nyák, zoknik a legtartósabbak és ugyanazon szinti és minőségű pamutból bármikor meg­­fejelhetők Szombathely, Széll Kálmán­­utca 6. Réz-, vas- és kárpitoebútorok nagy választékban elsőrangú kivitelben kap­hatók Kopstein Lipót bútoráruházában Sep­ron, Várkerület 62. SERGIUS PANIN regénye 6 felv.a Városi Moziban 1923 junius hó - tól 10-ig. -

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék