Sopronvármegye, 1923. június (26. évfolyam, 123-144. szám)

1923-06-08 / 128. szám

1923..június 8. SOPRONVÁRMEGYE 5 Szilágyi Lajos a tisztviselőkérdésben kibeszélte az ülést. A pénzügyminiszter ma válaszol. Budapest, június 7. Nagy érdeklődés előzte meg a nem­zetgyűlés mai ülését, amelyen Szilágyi Lajos okolta meg interpellációját a tisztviselőkér­désben. Úgy volt, hogy a pénzügyminiszter azonnal válaszol, de Szilágyi az egész ülést kibeszélte s igy a pénzügyminiszter csak pénteken válaszolhat. Szilágyi azzal kezdi, hogy fontos és kényes kérdés a tisztviselői nyomor kérdése A fixfizetésűekről akar beszélni, nem csu­pán a közalkalmazottakról, hanem azokról, akik fixfizetés mellett nyomorognak és ezek között az állami tisztviselők csak egynegyed részben szerepelnek.­­ Nem lehet ennek a nyomornak enyhítése pártkérdés. Három irányban kell nézni a kérdést. Az első: a fixfizetésnek nyomorának enyhítése. A második: meg­jelölni az eszközöket a végleges rendezésre és harmadsorban a gyökeres rendezésig* a pillanatnyi segítség. Három kategóriája van a tisztviselőknek. Az egyik az állásban lévők, a második az elbocsátandók, a B-lis­­tások és végül a nyugdíjasok. — A legnagyobb bajt az adminisztrá­cióban látom. Sürgősen egyszerűsíteni kell az adminisztrációt és az összes ebből folyó sérelmeket ki kell küszöbölni. Méltóztassék gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak illetményeiket rendes időben s a fölemelt fizetéseket már az élelmicikkek megdrágu­lása napján kapják meg. — Ami a családi pótlék ügyét illeti, maga a pénzügyminiszter is kijelentette Párisban, hogy a családi pótlékot és a ked­vezményes ellátást e pillanatban még visz­­szatejleszteni nem lehet. Szilágyi azután a lakbérkérdésről szól. A legutolsó lakbér­rendezés 1908 ban volt s azóta semmi sem történt e téren. A kedvezményes ellátásról szól ezután. Ebben a kérdésben helyesnek tartaná, ha a tisztviselőket megszavaztatnák arra nézve, hogy továbbra is akarják-e a természetbeni ellátást vagy készpénzváltságot kívánnak helyébe. — A kedvezményes utazások korláto­zása és megvonása, amikor a lakáskérdést a kormány nem oldhatta meg, nagy sérel­me a tisztviselőknek. Olyan rendelkezések ezek, melyek nem tarthatók fönn. Áthidaló intézkedések nem elegendők. Kéri a kor­mányt, "hogy állítsa vissza az utazási ked­vezmények terén — a végleges rendezésig — az 1922. évi állapotot. Felemlíti a bírák és ügyészek javadal­mazását, amely egyáltalában nem kielégítő. A különórákkal, tudomása szerint, nagy visszaélések vannak, mégis meg kell köve­telnünk annak fenntartását, de azt óhajtja, hogy akik egyforma fizetési osztályban vannak, egyforma különóradíjat kapjanak. Az államrendőrség fizetésének kérdésében el kell ismernie, hogy itt a kormánynál a legnagyobb előzékenységgel találkoztunk. A létszámapasztásról beszél ezután. A kormány takarékossági szempontból indul ki ebben a kérdésben, azonban, ha a dolog mélyére nézünk, látjuk, hogy olyan csekély összeget takarít meg az alkalmazottak el­bocsátásával, mely tizedrészét sem teszi ki annak az összegnek, mely szükséges, hogy a kérdést megoldják és a tisztviselők megélhetését biztosítsák. ..... Szilágyi Lajos kevésnek tartja a három hónapi átmeneti időt. Legalább egy évre kell kitolni az átmeneti viszonyt, hogy a tisztviselők elhelyezkedhessenek. Az elbo­csátások pedig úgy történjenek, hogy ez ne lebecsülése legyen a tisztviselőknek, vi­gyázni kell arra, hogy semmiféle klikkérde­kek ne érvényesüljenek. Minden minisz­tériumban klikk uralkodik, akik beleszólnak az elbocsátásokba. Kéri a honvédelmi mi­nisztert, hogy ne engedje a hadirokkantakat elbocsátani. Itt éles különbséget kell tenni. Nem lehet olyan igazság, hogy a háború­ban résztvettek egy részének földet oszta­nak s a rokkantak más részét földönfutóvá tegyék. Meg kell állapítani, hogy kevés kivé­tellel a tisztviselők nem dolgoznak annyit, mint amennyit kell. Gerinctelenek. Mindenki attól fél, hogy elbocsátják, holott a biztos­ság érzete a legfőbb kellék a független munkához. Különösen félnek azok, akik nincsenek megszervezve. A létszámapasz­tásnál elsősorban a nyomor iránt érzéketlen önző tisztviselőket kell elbocsátani. Ezek ártanak a legtöbbet. A nyugdíjasok ellátásáról a pénzügy­miniszter egy olyan rendeletet bocsátott ki, amely szerinte példátlanul áll egész Európában. A rendelet szerint nyugdíjas közalkalmazott, ha havonta legalább 60­0­0 jövedelme van, nem tarthat igényt a ked­vezményes ellátásra. Kérdi, hogy miért büntetik meg ezeket a nyugdíjasokat. Nem áll az, hogy nem lehet segíteni, csak akarni kell és ebben a tekintetben a kormánynak nem lesz ellensége. Vagy bizonyos állami kiadásokat kell megszün­tetni, vagy bizonyos állami bevételeket kell fokozni vagy újabb bevételi forrásokat kell megnyitni, de a szükséges pénzt elő kell teremteni bárhonnan is. A létszámapasztás nem sok megtakarítást jelent, a kedvezmé­nyes ellátás megvonása pedig semmi ered­ménnyel nem jár, csak az elkeseredést fokozza. A 48 as idők törvényalkotásához hasonlóan órák alatt korszakalkotó törvé­nyeket kell hozni. Erre inti a kormányt az összeomlás küszöbén, utóljára.......... (Lelkes éljenzés és taps. Szilágyi Lajost beszéde befejeztével úgy az ellenzéki, mint a jobb­oldaltól számosan üdvözlik.) Huszár Károly elnök ezután bejelenti, hogy az idő előrehaladottságára való tekin­tettel a pénzügyminiszter holnap fogja el­mondani válaszát. Jonai nyomozó egy szenzációs tömeggyil­kosságban nyomozott és az még nem került napfényre. A bankban nem tulajdonítottak­­külö­nösebb jelentőséget, Puskás dicsekvésének és igy nem tettek jelentést a rendőrségen. Molnár Tóth Józsefet és bűntársait, akik ezidőszerint a főkapitányság celláiban van­nak, a kora esti órákban szállítják át a pestvidéki királyi ügyészség fogházába. A Banárd—Rasaly párbaj. Benárd súlyosan megsebesült. Budapest, június 7. A parlament tegnapi ülésén keletkezett affért ma párbajjal intézték el Benárd Ágoston és Rassay Károly. A párbaj dél­után 4 órakor folyt le a Fodor-féle vivó­­tere­nben. Először Rassay támadott és már az első összecsapásnál éles vágást mért Benárd fejére, aki négy centiméteres mély sebet kapott koponyájára. Rassay bal fülét is horzsolás érte. Benárd sebét be kellett varrni. A felek nem békültek ki. Benárd megsebesülése folytán Sándor Pállal való párbaját, mely ma délután 6 órára volt ki­tűzve, el kellett halasztani. Gyászrovat. Özv. Éder Jánosné szül. Kugler Irma életének 62-ik évé­ben június 6-án az Urban csendesen elhunyt. Temetése 8-án délután 6 órakor lesz a Szt.­Mihály temető halottas­­házából. Horváth József és neje sz. Verebélyi Erzsébet Budapest, jun. 7. Ma kisérik át Molnár-Tóthot és bűn­társait a kir. ügyészségre. A központi nyo­mozó testület Nádor­ szállodai helyiségeiben a rákosszentmihályi tömeggyilkosság bűn­ügyében a mai nap folyamán már csak az adminisztratív teendőket látják el. Össze­állítják a bűnper hatalmas aktacsomóját, mely súlyban már­is 10 kilogramm. A délelőtt folyamán kihallgatták a Vilmos-császár-úti bank három gépiróleá­­nyát, akik vallomásaikban egyöntetűen el­mondották, hogy dil­­ói Puskás Albert, mialatt a bank alkalmazottja volt, csak­ugyan eldicsekedett előttük, hogy mint­ha­ Tíz kilót nyom a rákosszent­­mihályi gyilkosság aktája. özv­­urinő keresztény családnál vidéken házvezetőnői állást keres Cím a kiadóhivatalban. 959 Kovácssegéd, aki önállóan parkoláshoz ért, a legkedve­zőbb fizetési feltételek mellett azonnal elvétetik Domonkos­ utca 5. sz. alatt. Felelős szerkesztő: Sümeghy Zoltán. Helyettes szerkesztő: Szentimrey Lajos. Kiadótulajdonos: Rábaközi Nyomda és Lapkiadó-vállalat, Sopron Telefonszámok: Szerkesztőség nappal 524, éjjel 446. Kiadóhivatal és nyomda 446. Aranyat, Róth Izidor­ ezüstöt, platinát, brilliánsot és hamissá* gakat minden hirdetett árnál drágábban veszek. Legolcsóbb bevásárlási forrás min­ dennemű ékszerekben. E szakmába vágó ■ javítások jól és olcsón eszközöltetnek. VárhCrDISt 44. (IfllflHltOrOllllli IfBfll IDlIlltl.) órás és ékszerész A Devizaközpont a Mai hivatalos árfolyamai. Budapest, június 6. Napóleon (pénz) 19200, Dinár 61­50— 63.50, Zágráb 000—000, Newyork és dollár 5325—5745, Amsterdam és hollandi forint 2088 -2148, London és angol font 24630 —25230, Berlin és márka 6.70—7.10, Brüsszel és belga­ frank 29850-30850, Kopen­­hága és dán K 974—1004, Krisztiánia és norvég korona 888-918, Milánó és líra 250—260, Páris és fr. frank 350.50—360.50, Prága, szokol 159.5­0—165.50, Szófia és S­léva 57.50—59.50, Stockholm és svéd K 1418 — 1468, Varsó és lengyel 1.márka 9.40—10.20, Bécsi deviza 745—785, Osztrák korona 745—785, Svájci frank 965—995, Bukarest és lei 27.75—29.75 O.IO a korona és 0.0070 a márka mai zürichi zárlata. Zürichi devizazárlat: Berlin 0.0070, Hol­landia 217.50, Newyork cöS.1/A, London 2566 Páris 35.65, Milano 26.05, Prága 16.59, Belgrád 6.35, Bukarest 0.00, Varsó 0.0098, Budapest 0.10, Bécs 0.0078, osztrák bélyegzett 0.0078. Termánytdzade, Búza 78 kg os tiszavidéki 26250—26500, egyéb 26000-2625­0, rozs 16750—17000, árpa 15000—15500,sörárpa 1650­­0 17500, zab 18750—19000, tengeri 16750—17000, repce 00,000—00,000, korpa 7600—7800. Gallér- éa kezelőtisztító üz­letemet a n. é. közönség szives figyel­mébe ajánlom és törekvésem lesz, hogy üzletfeleim legkényesebb igényeinek is megfeleljek. Szives pártfogást kér: Szántó Sándorné, Müller P. ucca 2. szám alatt. — Ugyanott cipőjavitások és cipőstoppolások is elfogadtatnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék